Abbas op ‘Nakba-dag’: Israël liegt als nazi-propagandist GoebbelsPA President Mahmoud Abbas
Abbas on ‘Nakba Day’: Israel lies like Nazi propagandist GoebbelsPA President Mahmoud Abbas (Flash90)

Nederlands + English

Het ouder wordende hoofd van de Palestijnse Autoriteit riep het mondiale orgaan ook op om het lidmaatschap van Israël op te schorten.

Door World Israel News

De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, heeft maandag geëist dat de Verenigde Naties het lidmaatschap van Israël in het mondiale orgaan opschort, tenzij het de eisen inwilligt om een Palestijnse staat op te richten en miljoenen nakomelingen van vluchtelingen te laten terugkeren, waardoor de Joodse staat effectief wordt weggevaagd.

De tachtigjarige vergeleek ook de vermeende leugens van Israël met die van nazi-propagandist Joseph Goebbels.

“Israëlische en zionistische beweringen gaan verder door te zeggen dat Israël de woestijn tot bloei heeft gebracht. Alsof Palestina een woestijn was en zij de woestijn lieten bloeien,” zei Abbas op een VN “Nakba Dag” evenement ter herdenking van de “catastrofe” van Israëls oprichting in 1948.

“Dit zijn leugens,” vervolgt hij. “Ze blijven liegen, zoals Goebbels, en ze blijven liegen tot de mensen hun leugens geloven en ze gaan daarom door met hun valse beweringen door te zeggen dat Israël de woestijn heeft doen bloeien. Palestina was nooit een woestijn.”

Abbas beweerde ook dat de prille Joodse staat het Palestijnse “recht op terugkeer” en de oprichting van een Palestijnse staat moest aanvaarden in ruil voor lidmaatschap van de VN. Beide resoluties waren niet wettelijk bindend en hadden niets te maken met de oprichting van Israël.

“Israël dwingen om deze twee resoluties uit te voeren was destijds een voorwaarde, een vereiste voor hun lidmaatschap van de VN. Maar helaas hebben bepaalde landen – we weten allemaal waarover we het hebben, we zullen ze later noemen – in deze organisatie opzettelijk de uitvoering van deze resoluties belemmerd in een praktijk die rechtvaardigheid, ethiek en menselijke waarden ondermijnt,” zei hij.

“Wij eisen vandaag officieel, in overeenstemming met het internationaal recht en de internationale resoluties, dat Israël deze resoluties respecteert, of het lidmaatschap van Israël in de VN opschort, vooral omdat Israël nooit zijn verplichtingen en de voorwaarden voor zijn lidmaatschap van deze organisatie, die zij hebben toegezegd uit te voeren, is nagekomen,” zei hij.

“Groot-Brittannië en de Verenigde Staten dragen specifiek politieke en ethische verantwoordelijkheid rechtstreeks voor de Nakba van het Palestijnse volk, omdat zij deelnamen aan het tot slachtoffer maken van ons volk toen zij besloten een andere entiteit te vestigen en te planten in ons historische thuisland voor hun eigen koloniale doelen,” zegt Abbas. “Deze landen wilden zich ontdoen van hun Joden en profiteren van hun aanwezigheid in Palestina.”

Abbas ging verder met de VS en Groot-Brittannië te beschuldigen van het creëren van Israël om “van hun Joden af te komen.”

“Groot-Brittannië en de Verenigde Staten dragen specifiek de politieke en ethische verantwoordelijkheid rechtstreeks voor de Nakba van het Palestijnse volk, omdat zij deelnamen aan het maken van ons volk tot slachtoffer toen zij besloten een andere entiteit in ons historische thuisland te vestigen en te planten voor hun eigen koloniale doelen. Deze landen wilden zich ontdoen van hun Joden en profiteren van hun aanwezigheid in Palestina,” zei Abbas.

Vervolgens haalde hij ten onrechte minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben-Gvir aan, die vroeg waarom de inwoners van Huwara niet werden afgeslacht.

“Toen er dingen gebeurden in Huwara, zei Ben-Gvir: ‘Waarom heb je ze niet afgeslacht?’ Dus wat er in Huwara gebeurde, het doden en verbranden van huizen en eigendommen door terroristische kolonisten bendes, gebeurde onder bescherming van het Israëlische leger,” zei hij.

De Israëlische ambassadeur bij de VN Gilad Erdan noemde het “ontstellend en weerzinwekkend” dat de VN de oprichting van een van haar lidstaten als een catastrofe bestempelt, en drong er bij alle VN-ambassadeurs op aan de Nakba-dag te boycotten.

“Op 14 mei 1948 verklaarde de staat Israël zijn oprichting in overeenstemming met het verdelingsplan van de Verenigde Naties van 1947. De Arabische staten, inclusief de Palestijnen die in Israël woonden, verwierpen het delingsplan, en onmiddellijk na Israëls onafhankelijkheidsverklaring vielen vijf Arabische legers Israël binnen om de ontluikende staat uit te wissen,” begon de brief en voegde eraan toe: “75 jaar later, op maandag 15 mei, zullen de Verenigde Naties de gedenkwaardige gebeurtenis van Israëls onafhankelijkheid herdenken, niet door Israël en zijn verwezenlijkingen te vieren, maar eerder door een speciale gebeurtenis te houden in de Algemene Vergadering waarbij de oprichting van Israël wordt gebrandmerkt als de Nakba – de catastrofe in het Arabisch,” schreef hij in een brief aan de VN-ambassadeurs.

“Dit evenement is een schaamteloze poging om de geschiedenis te verdraaien, waarbij voorbij wordt gegaan aan het feit dat degenen die zichzelf afschilderen als de slachtoffers eigenlijk de agressors waren die een vijf-frontige oorlog begonnen tegen de pas opgerichte staat Israël. Deze gruwelijke vervalsing mag op geen enkele manier, in geen enkele vorm, worden goedgekeurd.”

*****************************

ENGLISH

The aging Palestinian Authority chief also called on the global body to suspend Israel’s membership.

By World Israel News

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas on Monday demanded that the United Nations suspend Israel’s membership in the global body unless it fulfills its demands to create a Palestinian state and allow millions of refugees’ descendants to return, effectively wiping out the Jewish state.

The octogenarian also compared Israel’s alleged lies to those of Nazi propagandist Joseph Goebbels.

“Israeli and Zionist claims continue by saying that Israel made the desert bloom. As if Palestine was a desert and they made the desert bloom,” Abbas said at a UN “Nakba Day” event commemorating the “catastrophe” of Israel’s founding in 1948.

“These are lies,” he continues. “They continue to lie, like Goebbels, and they continue to lie until people believe their lies and they continue therefore their false claims by saying that Israel made the desert bloom. Palestine was never a desert.”

Abbas also claimed that the fledgling Jewish state was required to accept the Palestinian “right of return” as well as the creation of a Palestinian state in return for UN membership. Both resolutions were not legally binding and had nothing to do with Israel’s establishment.

“Forcing Israel to implement these two resolutions was a condition, a prerequisite for their membership in the UN at the time. However, sadly, certain countries — we all know we are talking about, we will mention them later — in this organization have deliberately obstructed the implementation of these resolutions in a practice that undermines justice, ethics and human values,” he said.

“We demand today, officially, in accordance with international law and international resolutions, to make sure that Israel respects these resolutions, or suspend Israel’s membership in the UN, particularly since Israel never fulfilled its obligations and the prerequisites for its membership in this organization that they committed to implementing,” he said.

“Britain and the United States specifically bear political and ethical responsibility directly for the Nakba of the Palestinian people, because they took part in rendering our people a victim when they decided to establish and plant another entity in our historic homeland for their own colonial goals,” Abbas says. “These countries wanted to get rid of their Jews and benefit from their presence in Palestine.”

Abbas went on to blame the U.S. and UK for creating Israel in order to “get rid of their Jews.”

“Britain and the United States specifically bear political and ethical responsibility directly for the Nakba of the Palestinian people, because they took part in rendering our people a victim when they decided to establish and plant another entity in our historic homeland for their own colonial goals. These countries wanted to get rid of their Jews and benefit from their presence in Palestine,” Abbas said.

He went on to falsely cite National Security Minister Itamar Ben-Gvir as asking why the residents of Huwara were not massacred.

“When things happened in Huwara, Ben-Gvir said: ‘Why didn’t you massacre them?’ So what happened in Huwara, the killing and burning of houses and properties by terrorist settler gangs, happened under the protection of the Israeli army,” he said.

Israeli Ambassador to the UN Gilad Erdan slammed the UN for marking the establishment of one of its member states as a catastrophe as “appalling and repulsive,” and urged all UN ambassadors to boycott the Nakba Day event.

“On May 14, 1948, the State of Israel declared its establishment in line with the United Nations’ 1947 Partition Plan. The Arab states, including the Palestinians who lived in Israel, rejected the Partition Plan, and immediately following Israel’s declaration of independence, five Arab armies invaded Israel in order to obliterate the nascent state,” the letter opened, adding: “75 years later, on Monday, May 15, the United Nations will commemorate the momentous occasion of Israel’s independence, not by celebrating Israel and its accomplishments, but rather by holding a special event in the General Assembly branding Israel’s establishment as the Nakba – the catastrophe in Arabic,” he wrote in a letter to UN ambassadors.

“This event is a blatant attempt to distort history, neglecting the fact that those who paint themselves as the victims were actually the aggressors who initiated a five-front war on the newly established State of Israel. This horrifying falsification must not be condoned in any way, shape, or form.”