Nederlands + English

De auteur, met ervaring op dit gebied, merkt op dat gelegaliseerde abortus, de beëindiging van mensenlevens, ingegeven wordt door opportunisme en gemakzucht.

Door Allisrael News – Gast schrijver

Ik heb 35 jaar als Patholoog Anatoom gewerkt, zowel in de VS als in Israël. In die tijd heb ik honderden foetale autopsies uitgevoerd en ook duizenden monsters van ‘conceptieproducten’ (dwz foetale delen samen met placenta weefsel, bloed en uitstrijkjes van het baarmoederslijmvlies) onderzocht.

Het doel van de autopsie is om de oorzaak van het overlijden van de foetus vast te stellen en genetische counseling aan te bieden aan de toekomstige ouders. Het onderzoek van de conceptieproducten is bedoeld om foetale en/of placenta monsters te vinden en deze in te dienen voor microscopische evaluatie of mogelijk chromosomaal onderzoek.

We ontvingen in het laboratorium monsters van zowel spontane abortussen (miskramen) als therapeutische (meestal gekozen) abortussen, waarvan de overgrote meerderheid uit de laatste categorie (75-80%) kwam. De monsters kwamen in plastic dozen, gazen zakken of in de afzuigapparaten die voor de abortus werden gebruikt. Geklonterd bloed en baarmoederslijmvlies waren bijna altijd aanwezig, en bevatten meestal fragmenten van de foetus en de placenta.

Wanneer placenta weefsel werd geïdentificeerd, gingen we op zoek naar de zeldzame “hydropische villi” die wijzen op het risico van een molaire zwangerschap, die het leven van de moeder in gevaar zou kunnen brengen. Andere ziekte-oorzaken en infecties kunnen worden gediagnosticeerd door middel van microscopisch onderzoek en chromosomale studies van de weefselmonsters.

Als er foetaal weefsel of een embryo werd gevonden, zouden we controleren op duidelijke anatomische afwijkingen, zoals polydactylie of Spina Bifida, en deze gewoonlijk in het monster opnemen. De voetlengte, indien beschikbaar, zou worden gemeten als een indicatie van de zwangerschapsduur. Af en toe werd geen foetaal of placenta weefsel geïdentificeerd, in welk geval er meerdere monsters zouden worden genomen.

In bijna alle gevallen werd geen volledige of intacte foetus gevonden. Een hand, voet, arm of been kan aanwezig zijn. Als er een hoofd was, was het over het algemeen verpletterd en verstoken van hersenweefsel. Ik weet niet waar de overige lichaamsdelen terecht zijn gekomen. Het was uiterst zeldzaam om foetale delen te vinden die schromelijk abnormaal waren. Intacte foetussen leken over het algemeen normaal voor de zwangerschapsduur.

Ik sta perplex van de klaarblijkelijke bedrieglijke praktijken van de abortusindustrie. Bij het doorlezen van de literatuur van Planned Parenthood in de Verenigde Staten, of enkele abortusklinieken in Israël, is de term “baby” of “foetus” opvallend afwezig. In plaats daarvan is wat ‘beëindigd’ wordt geen leven maar een ‘zwangerschap’. Voor mij is zwangerschap, net als obesitas, een situatie. Wat in feite wordt beëindigd, is een mensenleven. In hun literatuur definieert Planned Parenthood abortus als “een medische procedure die een zwangerschap beëindigt”. De waarheid is dat abortus in feite een medische procedure is die een mens in zijn foetale fase doodt en verwijdert.

De potentiële cliënt is verzekerd dat: er “gegarandeerde discretie” is: wat betekent dat hun ouders of anderen die de cliënt in verlegenheid zouden brengen als ze het zouden weten, niet geïnformeerd zouden worden. Alles wordt in het werk gesteld om te voorkomen dat dit geheim een ​​zorg voor de patiënt wordt. Bovendien is er counseling beschikbaar voor de cliënt die misschien spijt of schuldgevoelens heeft over zijn beslissing om te stoppen. Vervolgens wordt elke fase van de zwangerschap (3 trimesters, elk 3 maanden lang) vertaald in termen van gemak of ongemak voor de cliënt. In het eerste trimester (meestal 6-14 weken) nemen ze twee pillen. Dan “wordt er een klein plastic buisje in de baarmoeder ingebracht en zachtjes gezogen om de zwangerschap te beëindigen – soms kunnen andere medische hulpmiddelen nodig zijn”.

Het lijkt me onlogisch dat dezelfde foetus, indien gewenst door zijn ouders, wordt afgebeeld als een menselijke baby, maar ingeval van abortus provocatus als een stukje weefsel of een aandoening (“ZWANGERSCHAP”). De rol en houding van de medische staf zal zijn om zelfs heroïsche inspanningen te leveren om het leven van de gewenste baby te beschermen, terwijl ze de niet-gewenste foetus uit elkaar scheuren en in een zak met biologisch gevaarlijk materiaal gooien. Een voorbeeld van het eerste perspectief is overgenomen van de Southern Health and Social Care Trust-richtlijnen voor een “miskraam”:

Aan de andere kant, Jill Stanek, een verpleegster in het Christ Hospital in Illinois, waar abortussen kunstmatig werden ingeleid, getuigde van abortussen in het tweede en derde trimester waarbij de baby levend en levensvatbaar werd geboren en achtergelaten om te sterven. Er werden instructies gegeven dat “Als de baby levend wordt geboren, deze geen medische beoordeling of zorg heeft gekregen, alleen ‘comfortabele zorg'” zoals een deken. Een woordvoerder van het ziekenhuis gaf toe dat 10-20% van de geaborteerde baby’s “voor korte tijd overleeft”.

Tijdens dat eerste trimester, wanneer de “zwangerschap” wordt “beëindigd” door “zachte zuigkracht”, is de baby, zoals we die kennen, volledig gevormd. In week 9-12 zijn alle ledematen en alle vingers gevormd. De baby begint te verkennen en sluit zijn vuisten of mond. Tijdens het 2e trimester klopt het hart, de baby vertoont duimzuigen, strekken, glimlachen, in de handjes klappen en gezichten trekken. Het zenuwstelsel is volledig functionerend wanneer die naald de zak en het hart van de baby doorboort, of wanneer de schaar in de basis van de schedel van de baby snijdt.

In de loop van de geschiedenis is het Joodse volk het voorwerp geweest van genocidale pogingen van onze vijanden, en onze kreet van “Nooit meer” in de nasleep van de Holocaust is terecht en rechtvaardig. Maar Israël is ook gehekeld door de profeten van weleer voor het offeren van onze baby’s aan Moloch en andere heidense goden voor voorspoed of voordeel in het leven. Vandaag zijn we schuldig aan hetzelfde. De nazi’s vermoordden 1,5 miljoen Joodse kinderen. Israël heeft sinds 1978 2 miljoen abortussen gepleegd. Als we naar de statistieken kijken, ontdekken we dat, hoewel een abortus in Israël niet kan worden uitgevoerd tenzij goedgekeurd door een nationale beëindigingscommissie, bijna elk verzoek wordt goedgekeurd.

Uit de statistieken blijkt dat van de vier categorieën wettelijke criteria voor abortussen 42% op grond van ongehuwd is, 20% vanwege “gezondheidsrisico’s”, waaronder psychologische problemen, 17% vanwege foetale geboorteafwijkingen en 11% vanwege leeftijd van de moeder (te jong of te oud). In de IDF krijgen zwangere soldaten maximaal 3 abortussen toegewezen, betaald door het leger. Als ze weigert een abortus te ondergaan, wordt de soldaat ontslagen. Waar is de prikkel om tot het huwelijk een kuis leven te leiden? Onder degenen die niet in deze categorieën vallen, zien we dat liegen hoogtij viert onder degenen die hun kinderen willen aborteren om te slagen voor de commissie.

Het is interessant dat bijna elk monster van een Arabische patiënt dat ik ontving het resultaat was van een miskraam, terwijl de Joodse gevallen gewoonlijk therapeutische, d.w.z , abortus provocatus waren. Wat dit mij zegt is dat het krijgen van kinderen in de Arabische gemeenschap gewoon een premie is, terwijl bij Joodse mensen respect voor het leven veel minder een prioriteit is. Bij het argumenteren voor de rechtbanken voor abortusrechten wordt de zaak vaak gesteld in termen van bescherming van de rechten van een slachtoffer van verkrachting, incest, gezondheidsrisico’s of een vrouw die een niet levensvatbare foetus met gebreken draagt.

Maar eenmaal gelegaliseerd, wordt abortus de beëindiging van mensenlevens, grotendeels omwille van opportuniteit, grotendeels vanwege ongemak.

Het lichaam elimineert op natuurlijke wijze foetussen met defecten door een miskraam te krijgen. Tien tot 20% van de zwangerschappen eindigt op deze manier, meestal vóór de 20e levensweek. In het nummer van de krant Ha’aretz van 15 juni 2019 wordt gemeld dat Israëlische ouders die vermoeden dat de baby doof, steriel of met een aangeboren afwijking geboren zou kunnen worden, “ervoor kiezen om dergelijke zwangerschappen veel vaker te beëindigen dan in andere westerse landen.”

Ik geloof dat onze harteloze kindermoordcultuur leidt tot barbaarsheid. Zoals we het ongeboren menselijk leven zien, zullen ouderen worden beschouwd als een belasting voor het gezin. Ook het kind met een beperking of handicap, of een ras dat als inferieur wordt beschouwd mag er niet zijn.

De oprichter van Planned Parenthood was zelf een eugeneticus die geloofde dat het ras gezuiverd moest worden van het onaanvaardbare. In de VS is de geaborteerde baby zelfs een handelsartikel geworden, waarbij lichaamsdelen worden ‘geoogst’ en met winst worden verkocht, waarop Planned Parenthood is betrapt. Foetale cellen zijn zelfs gebruikt voor verschillende onderzoeksprojecten en om vaccins te maken.

Er zijn 60 miljoen baby’s geaborteerd in de VS sinds het legaal werd, en 2 miljoen in Israël (1/3 van de huidige Joodse bevolking). Volgens de WHO worden er  elk jaar naar schatting 40-50 miljoen abortussen uitgevoerd in de wereld.  Dit komt overeen met ongeveer  125.000 abortussen per dag . Ieder van ons was ooit die foetus in de moederschoot. Zou je gewild hebben dat je leven werd beschouwd als vervangbaar, onhandig, vernietigbaar?

Aan de ouder: Als je ervoor hebt gekozen geen voorbehoedsmiddelen te gebruiken, dan heb je een keuze gemaakt – een keuze die is ontworpen om te leiden tot de creatie van een ander mens. Een mens net als jij, die, als hij de kans krijgt om geboren te worden, alle rechten en mogelijkheden heeft om van het leven te genieten en bij te dragen aan het leven van anderen zoals u of een ander mens dat ook doet. Jij hebt het voorrecht om dat leven in de wereld te brengen. Denk er alstublieft nog eens over na wat keuzevrijheid werkelijk betekent als u het leven van een ander autonoom mens in uw baarmoeder draagt. Onthoud dat “baarmoeder” en “compassie” dezelfde Hebreeuwse wortel hebben.

BIBLIOGRAFIE

“Abortion in Israel”, Wikipedia

“What happens during an in-clinic abortion?”, Planned Parenthood, Jill Stanek Testimony, Born Alive Abortion Survivors Protection Act Hearing U.S. Senate Judiciary Committee, Feb. 11, 2020

“Planned Parenthood Testimony on Selling Baby Parts Unsealed”, May 26, 2020

Science is Giving the Pro-Life Movement a Boost”, The Atlantic, Jan. 18, 2018

Southern Health and Social Care Trust guidelines (N. Ireland)

 

 

********************************************

 

ENGLISH

Author notes that from experience in the field, legalized abortion becomes the termination of human lives for expediency, convenience.

By: Allisrael News – Guest Contributor

I have worked in the field of anatomic pathology for 35 years, both in the U.S. and in Israel. During that time I have performed hundreds of fetal autopsies as well as examination of thousands of samples of “products of conception” (i.e., fetal parts along with placental tissue, blood and scrapings from the uterine lining).

The purpose of the autopsy is to determine the cause of the fetal demise and offer genetic counseling for the prospective parents. Examination of the Products of Conception is for the purpose of finding fetal and/or placental samples and submitting them for microscopic evaluation or possible chromosomal studies.

We received samples in the laboratory from spontaneous abortions (miscarriages) as well as Therapeutic (generally elective) abortions, the vast majority being from the latter category (75-80%). The samples came in plastic containers, gauze bags or the suction devices used for the abortion.  Clotted blood, and scrapings from the uterine lining were almost universally present, and usually included fetal and placental fragments.

When placental tissue was identified we would search for the rare “hydropic villi” suggesting the risk of a Molar Pregnancy, which might endanger the life of the mother. Other disease entities and infections could be diagnosed through microscopic examination and chromosomal studies of the tissue samples.

If fetal structures or an embryo was found we would check for any grossly apparent anatomic anomalies, such as polydactyly or Spina Bifida, and customarily include it in the sample. The foot length, if available, would be measured, as an indication of gestational age. Occasionally, no fetal or placental tissue was identified, in which case multiple samples would be taken.

In almost every case no complete, or intact fetus was found. A hand, foot, arm or leg might be present. If there was a head it was generally crushed and devoid of brain tissue. I have no knowledge of where the remaining body parts wound up. It was extremely rare to find any fetal parts which were grossly abnormal. Intact fetuses generally appeared normal for gestational age.

I have been perplexed by the apparent deceptive practices of the abortion industry. When reading through the literature from Planned Parenthood in the States, or some abortion clinics in Israel, the term “baby” or “fetus” is conspicuously absent. Instead, what is “terminated” is not a life but a “pregnancy”. To my mind pregnancy, like obesity, is a condition. What, in fact, is terminated is a human life.  In their literature Planned Parenthood defines abortion as “a medical procedure that ends a pregnancy”. The truth is that abortion is actually a medical procedure which kills and removes a human being in its fetal stage.

The potential client is assured that: there is “guaranteed discretion”: which means that their parents or others that would present an embarrassment to the client should they know, would not be informed. Every effort is made to keep this secret from becoming a concern to the patient. Furthermore, counseling is available to the client who might have feelings of remorse or guilt about their decision to abort. Then every phase of the pregnancy (3 trimesters, each 3 months long) is translated in terms of the convenience or inconvenience to the client. In the first trimester (generally 6-14 weeks) they will take two pills. Then “a small plastic tube is inserted into the uterus and gentle suction applied to remove the pregnancy – sometimes other medical devices may be needed”.

It strikes me as incongruous that the same fetus, if wanted by its parents will be portrayed as a human baby, but otherwise as a piece of tissue, or a condition (“PREGNANCY”) if the parent decides to abort. The role and attitude of the medical staff will be to perform even heroic efforts to safeguard the life of the favored baby while callously ripping apart the disfavored fetus and casting it into a biohazard bag. An example of the first perspective is copied from the Southern Health and Social Care Trust guidelines for a “miscarriage”:

On the other hand, Jill Stanek, a nurse at Christ Hospital in illinois, where abortions were artificially induced, gave testimony of 2nd and 3rd trimester abortions in which the baby was born alive, viable, and left to die. Instructions were given that “If the baby is born alive it received no medical assessment or care, only ‘comfort care’” like a blanket. A spokesman for the hospital admitted that 10-20% of aborted babies “survive for short periods of time.”

During that first trimester, when the “pregnancy” is being “terminated” by “gentle suction” the baby, as we know it, is fully formed. By week 9-12 all limbs and all digits are formed. The baby is starting to explore, closing its fists or mouth. During the 2nd trimester the heart is beating, the baby exhibits thumb sucking, stretching, smiling, clapping and making faces. The Nervous System is fully functional when that needle punctures the sac and the baby’s heart, or when the scissors cut into the base of the baby’s skull.

Throughout the course of history the Jewish people have been the object of genocidal efforts on the part of our enemies, and our cry of “Never again” in the aftermath of the Holocaust is just and righteous. But Israel has also been castigated by the prophets of old for sacrificing our babies to Molech and other pagan gods for prosperity or advantage in life. Today we are guilty of the same thing. The Nazis murdered 1.5 million Jewish children. Israel has aborted 2 million since 1978. If we look at the statistics, we discover that, although an abortion cannot be performed in Israel unless approved by a national Termination Committee, almost every request is approved.

The statistics show that of the four categories of legal criteria for abortions 42% are on the grounds of being unmarried, 20% for “health risks,” which may include psychological distress, 17% for fetal birth defects, and 11% for maternal age (too young or too old). In the IDF, pregnant soldiers are allotted up to 3 abortions, paid by the military. If she refuses to undergo abortion the soldier is discharged. Where is the incentive to live a chaste life until married? Among those who do not fall into these categories we find that lying is rampant among those who wish to abort their children, in order to qualify before the committee.

It is interesting that almost every sample from an Arab patient which I received was the result of a miscarriage, whereas usually Jewish cases were therapeutic, i.e., elective, abortions. What this speaks to me is that there is simply a premium in the Arab community on having children, while among Jewish people the regard for life is much less of a priority. When arguing before the courts for abortion rights the case has often been posed in terms of protecting the rights of a victim of rape, incest, health risk or a woman carrying an inviable, defective fetus.

However, once legalized, abortion becomes the termination of human lives largely for the sake of expediency – largely as an inconvenience.

The body naturally eliminates fetuses with defects through the process of miscarriage. Ten to 20% cent of pregnancies end this way, usually before the 20th week of life. In the June 15, 2019 issue of the newspaper Ha’aretz it reports that Israeli parents who suspect the baby could be born deaf, sterile, or with a congenital anomaly, “choose to terminate such pregnancies much more frequently than other Western countries.”

I believe that our callous, infanticide culture breeds barbarism. As we view the unborn human life, so we will value the elderly who pose an imposition on the family, or the child with disabilities and handicaps, or the race which is considered inferior.

The founder of Planned Parenthood was herself a eugenicist who believed in purging the human race of the unacceptable. In the U.S. the aborted baby has even become a commodity, harvesting body parts and selling them for profit, as Planned Parenthood has been caught doing. Fetal cells have even been used to manufacture vaccines, and for various research projects.

There have been 60 million babies aborted in the U.S. since it was made legal, and 2 million in Israel (1/3 of the current Jewish population). According to WHO, every year there are an estimated 40-50 million abortions performed in the world. This corresponds to approximately 125,000 abortions per day. Every one of us was once that fetus in their mother’s womb. Would you have wanted your life to be viewed as disposable, inconvenient, terminated?

To the parent: If you have chosen not to use contraceptives, then you have made a choice – a choice which is designed to lead to the creation of another human being, just like you, who, if given the opportunity for birth, will have all the rights and potential to enjoy life and contribute to the lives of others as you or any other human being has. You have the privilege of bringing that life into the world. Please reconsider what freedom of choice really means when you are carrying the life of another autonomous human being in your womb. Remember that “womb” and “compassion” have the same Hebrew root.

Bibliography:

“Abortion in Israel”, Wikipedia

“What happens during an in-clinic abortion?”, Planned Parenthood, Jill Stanek Testimony, Born Alive Abortion Survivors Protection Act Hearing U.S. Senate Judiciary Committee, Feb. 11, 2020

“Planned Parenthood Testimony on Selling Baby Parts Unsealed”, May 26, 2020

“Science is Giving the Pro-Life Movement a Boost”, The Atlantic, Jan. 18, 2018

Southern Health and Social Care Trust guidelines (N. Ireland)