Onze visie:

IsraelCNN (CNN staat voor: Christelijk Nieuws Netwerk) is een project/onderdeel van de
Evangelische Video Stichting, afgekort EVS of EvsMedia.nl en is een Christelijke non-profit
organisatie.
IsraelCNN-Evs stelt zich bij haar activiteiten onder het gezag van de Bijbel, die zij erkent als
het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God.
IsraelCNN-Evs erkent de staat Israël.
IsraelCNN-Evs gelooft niet in de vervanging theologie.
IsraelCNN-Evs erkent het Joodse volk als het enige uitverkoren volk van God.

Onze Missie:

IsraelCNN heeft een Hart voor Israël en de Joodse bevolking en ondersteunt Israël in Woord
en Daad.
IsraelCNN wil alledaags positief nieuws uit Israël brengen
IsraelCNN wil de waarheid zetten tegenover media leugens.
IsraelCNN wil met deze berichtgeving de mensen in Nederland en daarbuiten bewust maken
van de betekenis van het Joodse volk, gezien vanuit Bijbels perspectief.
IsraelCNN steunt hulp organisaties vanuit Nederland naar Israël.
IsraelCNN publiceert middels video’s Bijbelstudies over de Bijbel met betrekking tot Israël en
het Jodendom

Middelen:

IsraelCNN is een nieuws netwerk en verzamelt allerlei betrouwbaar nieuws.
IsraelCNN publiceert dit werk door middel van nieuws publicaties, artikelen, videoproducties,
enz. op de website en op sociale media via het internet.
Op alle andere mogelijkheden die ons ter beschikking staan.
Meer informatie: redactie@israelcnn.com

ENGLISH:

Our Vision

IsraelCNN (CNN stands for: Christian News Network) is a project/part of the
Evangelical Video Foundation, abbreviated EVS or EvsMedia.co.uk and is a Christian non-profit
organization.
IsraelCNN-Evs operates under the authority of the Bible, which it recognizes as
The reliable and inspired Word of God.
IsraelCNN-Evs recognizes the state of Israel.
IsraelCNN-Evs does not believe in replacement theology.
IsraelCNN-Evs recognizes the Jewish people as the only chosen people of God.

Our Mission:

IsraelCNN has a Heart for Israel and the Jewish people and supports Israel in Word
and Action.
IsraelCNN wants to bring everyday positive news from Israel.
IsraelCNN wants to put the truth against media lies.
IsraelCNN wants to make people in the Netherlands and abroad aware of the importance of the Jewish people.
of the significance of the Jewish people, seen from a Biblical perspective.
IsraelCNN supports aid organizations from the Netherlands to Israel.
IsraelCNN publishes video’s of Bible studies on Israel and Judaism.
Judaism

Middle:

IsraelCNN is a news network and collects all kinds of reliable news.
IsraelCNN publishes this work through news publications, articles, video productions,
etc. on the website and on social media via the Internet.
At all other opportunities available to us.
More information: redactie@israelcnn.com