Yosef Abramowitz slaat stenen tafelen kapot bovenop de berg Jebel Musa in Egypte, waarvan sommigen denken dat het de plaats is van de berg Sinaï, om het gebrek aan actie van de wereld op het gebied van klimaatverandering te symboliseren, 13 november 2022. (Sue Surkes/Times of Israel)
Yosef Abramowitz smashes tablets atop Jebel Musa in Egypt, thought by some to be the site of Mount Sinai, to symbolize the world’s lack of action on climate change, November 13, 2022. (Sue Surkes/Times of Israel)

Nederlands + English

JEBEL MUSA, Egypte – Een initiatief om religieuze leiders wereldwijd te mobiliseren om regeringen aan te sporen meer te doen aan klimaatverandering is zondagochtend van start gegaan met een Israëlische milieuactivist die namaak stenen tafelen stukslaat op een Egyptische bergtop waarvan velen denken dat het de Sinaï is, als symbool voor het falen van de wereld om de planeet te beschermen.

Door: The Times of Israel

Het idee werd uitgewerkt in de aanloop naar de COP27 klimaatconferentie van de Verenigde Naties die plaatsvond in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh, door zonne-energie-ondernemer Yosef Abramowitz en David Miron Wapner, die voorzitter is van het in Jeruzalem gevestigde Interfaith Center for Sustainable Development.

Het Sinai Climate Partnership, dat tijdens de ceremonie symbolisch werd geïntroduceerd, verenigt het Interfaith Center for Sustainable Development, het Elijah Interfaith Institute, het Peace Department, het United Nations Faith for Earth Initiative, Abramowitz’ Gigawatt Global, en de Israëlische milieu-organisatie Adam Teva V’Din.

Na zonsopgang kwamen Abramowitz en Wapner op de top samen met Nigel Savage, de oprichter en voormalig directeur van de Amerikaanse Joodse milieuorganisatie Hazon, en zijn opvolger Jakir Manela, om passages voor te lezen uit de Verklaring van het Heilige Land over klimaatverandering, die in 2011 werd ondertekend door de multireligieuze Raad van Religieuze Leiders van het Heilige Land. Twee tieners uit de VS, die deel uitmaken van de Christian Climate Observers, namen ook deel aan de ceremonie

Nadat de groep had voorgelezen uit een nieuwe conceptlijst van “Tien Principes voor Klimaatberouw”, opgesteld door tientallen multireligieuze leiders die de afgelopen dagen in Londen bijeen waren gekomen, smeet Abramowitz twee stenen tafelen op de grond kapot.

De daad was een symbolische verwijzing naar Mozes die in de Bijbel uit protest tegen de Israëlieten de stenen tafelen met de 10 Geboden stuksloeg nadat hij de berg Sinaï was afgedaald.

“We kijken neer op Sharm el-Sheikh en we zijn niet tevreden,” zei Abramowitz terwijl hij een tablet stuksloeg.


Van links: Nigel Savage van Hazon, Anneka van de Amerikaanse Christian Climate Observers, David Miron Wapner van het Interfaith Center for Sustainable Development, Elsa van Christian Climate Observers, en Jakir Manela van Hazon lanceren het Sinai Climate Partnership vanuit Jebel Musa, Egypte, op 13 november 2022. . (Sue Surkes/ Times of Israel)

Een van de stenen tafelen werd gemaakt door jongeren van de Israëlische afdeling van Strike 4 Future, beschilderd met de woorden “Broken Promises” in het Hebreeuws. Het andere tablet was groen geschilderd, om de “groene geboden” te symboliseren, zei Abramowitz.

“Het politieke leiderschap van de wereld heeft zich tot nu toe niet uitgesproken over het klimaat,” zei hij. “Het is de 27e bijeenkomst van wereldleiders, en het wordt alleen maar erger. Wij doen een beroep op de religieuze leiders om het gevoel van urgentie te versterken en hen te laten bijdragen, hopelijk krachtig en wereldwijd, om aan te dringen op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 50 procent tegen 2030. De uitstoot zo geleidelijk verminderen is op dit moment immoreel.”

James Sternlicht, hoofd van The Peace Department, riep religieuze leiders op een klimaatgelofte af te leggen: “Ik, als een persoon van hoop, beloof de wereld een betere plek te maken voor mens en planeet, elke dag dat ik mag leven.”

“Vandaag, nu religies hun verschillen opzij zetten in een gemeenschappelijke oproep tot klimaatactie, werken we aan een nieuw verbond voor de mensheid in naam van de bescherming van ons gemeenschappelijk huis en voor de verbetering van onze gedeelde menselijke toekomst,” zei hij via een videoverbinding vanaf de COP27-conferentie.


Celine Phillips, lid van de Franse delegatie naar de VN COP27 klimaat onderhandelingen in Sharm el-Sheikh, Egypte, kijkt naar de Heilige Land Verklaring op de top van Jebel Musa, Egypte, op 13 november 2022. (Sue Surkes/Times of Israel)

Een directe ondertekenaar van de klimaatbelofte was Flora Vano, een delegatielid voor de COP27-conferentie uit de kleine Republiek Vanuatu, een archipel van 83 eilanden met voornamelijk koraalriffen in het zuiden van de Stille Oceaan.

Volgens de Verenigde Naties is het seismisch actieve Vanuatu het land met het grootste risico op natuurrampen, die volgens Vano als gevolg van de klimaatverandering steeds ernstiger worden. Het gaat onder meer om zeespiegelstijgingen, cyclonen, sterke stormvloeden, voedselverlies door zowel zware overstromingen als droogte, en migratie.

“Ik ben een vrouw en een moeder en een deel van de mensheid,” zei ze. “Ik heb het recht om te overleven. ”


Een medewerker van IsraAid spreekt met een lokale man nadat cycloon Pam in maart 2015 de eilandnatie Vanuatu in de Stille Oceaan heeft geteisterd. (IsraAID/File)

Het oorspronkelijke idee van Abramowitz en Wapner was om tientallen multireligieuze leiders naar de berg Sinaï te brengen voor de inwijdingsceremonie, maar de Egyptische autoriteiten weigerden toestemming, omdat de tijd daarvoor niet rijp was.

De stad Saint Catherine, onder de torenhoge berg, is momenteel een enorme bouwput. De staat bouwt er nieuwe hotels en een enorm centrum voor multireligieuze gebeden. De berg is de populairste van verschillende plaatsen in Egypte, Israël en elders die traditioneel worden geassocieerd met de bijbelse locatie van de berg Sinaï, waar Mozes opsteeg om in het Oude Testament de Tien Geboden van God te ontvangen.


Het klooster van St. Catherine in het Egyptische zuiden van de Sinaï, op 16 april 2017. (AFP/Pedro Costa Gomes/File)

In plaats daarvan zal het nieuwe Sinai Climate Partnership zondagavond officieel worden aangekondigd vanaf een ceremonie op Parliament Hill – het hoogste punt in Londen. Er zijn ook ceremonies gepland voor hoge locaties in Jeruzalem, Salt Lake City, Ecuador, Australië, op Mount Abu in Rajasthan en in Calcutta, en op Mount St. Francis, een katholiek retraitecentrum in Indiana.

Savage merkte op dat Israël binnenkort 75 jaar bestaat sinds de stichting, wat hij beschreef als een keerpunt voor de natie: “Die 75e verjaardag, op dit specifieke moment, gezien alles wat er in de wereld gebeurt, en met een nieuwe regering die in Israël aantreedt, is echt een belangrijk moment en gelegenheid voor de staat Israël en het Joodse volk om te zeggen dat de komende 25 jaar in het teken zullen staan van een antwoord op de klimaatcrisis

 

ENGLISH

JEBEL MUSA, Egypt — An initiative to mobilize faith leaders worldwide to push governments to do more about climate change kicked off Sunday morning with an Israeli environmental activist smashing mock tablets of stone atop an Egyptian peak believed by many to be Mount Sinai, to symbolize the world’s failure to protect the planet.

By: The Times of Israel

The idea was hatched in the run up to the United Nations COP27 climate conference taking place in the Egyptian resort of Sharm el-Sheikh, by solar energy entrepreneur Yosef Abramowitz and David Miron Wapner, who chairs the Jerusalem-based Interfaith Center for Sustainable Development.

The Sinai Climate Partnership, symbolically launched at the ceremony, brings together the Interfaith Center for Sustainable Development, the Elijah Interfaith Institute, the Peace Department, the United Nations Faith for Earth Initiative, Abramowitz’s Gigawatt Global, and the Israeli environmental advocacy organization, Adam Teva V’Din.

After sunrise, Abramowitz and Wapner gathered at the summit together with Nigel Savage, the founder and former director of the US Jewish environmental organization Hazon, and his successor Jakir Manela, to read sections the Holy Land Declaration on Climate Change signed in 2011 by the multifaith Council of Religious Leaders of the Holy Land. Two teens from the US, there as part of Christian Climate Observers, joined the ceremony as well.

After the group read from a new draft list of “Ten Principles for Climate Repentance,” formulated by dozens of multifaith leaders meeting in London over the past few days, Abramowitz smashed two tablets on the ground.

The act was a symbolic echo of the Bible’s Moses smashing the 10 Commandments in protest against the Israelites, after descending Mount Sinai.

“We look down to Sharm el-Sheikh and we’re not satisfied,” Abramowitz said as he smashed a tablet.


From left: Nigel Savage of Hazon, Anneka from the US Christian Climate Observers, David Miron Wapner of the Interfaith Center for Sustainable Development, Elsa from Christian Climate Observers, and Jakir Manela of Hazon launch the Sinai Climate Partnership from Jebel Musa, Egypt, on November 13, 2022. . (Sue Surkes/ Times of Israel)

One of the tablets was made by youth from the Israeli branch of Strike 4 Future, painted with the words “Broken Promises” in Hebrew. The other tablet was painted green, to symbolize the “green commandments,” Abramowitz said.

“The political leadership of the world has not come through on climate until now, ” he said. “It’s the 27th gathering of world leaders, and things are just getting worse. We are calling on faith leaders to add to the sense of urgency and to have them weigh in, hopefully forcefully and globally, to push for the reduction by 50 percent, at least, of global warming emissions by 2030. Reducing emissions so gradually is immoral at this point.”

James Sternlicht, head of The Peace Department, called on faith leaders to take a climate vow: “I, as a person of hope, pledge to make the world a better place for people and planet, each day that I may live.”

“Today, as faiths put aside their differences in a common call for climate action, we work towards a new covenant for mankind in the name of the protection of our common home and for the betterment of our shared human future,” he said by video link from the COP27 confab.


Celine Phillips, a member of the French delegation to the UN COP27 climate negotiations in Sharm el-Sheikh, Egypt, looks at the Holy Land Declaration on the summit of Jebel Musa, Egypt, on November 13, 2022. (Sue Surkes/Times of Israel)

One immediate signatory to the climate pledge was Flora Vano, a delegation member to the COP27 confab from the small Republic of Vanuatu, an 83-island archipelago of largely coral reef atoll islands in the south Pacific.

The United Nations considers seismically active Vanuatu to be the world’s most at-risk nation when it comes to natural disasters, and these, according to Vano, are intensifying as a result of climate change. These include sea level rises, cyclones, strong storm surges, food loss because of both heavy floods and drought, and migration.

“I am a woman and a mother and a part of humanity,” she said. “I have a right to survive. ”


An IsraAid worker speaks with a local man after Cyclone Pam battered the Pacific Island nation of Vanuatu in March 2015. (IsraAID/File)

Abramowitz and Wapner’s original idea was to bring dozens of multifaith leaders to Mount Sinai for the inaugural ceremony, but Egyptian authorities refused permission, saying the time was not right.

The town of Saint Catherine, below the towering mountain, is currently a vast building site. The state is constructing new hotels and a huge center for multifaith prayer. The mountain is the most popular of several sites in Egypt, Israel and elsewhere that are traditionally associated with the biblical location of Mount Sinai, where Moses ascended to receive the Ten Commandments from God in the Old Testament.


The Monastery of St. Catherine in Egypt’s south Sinai, on April 16, 2017. (AFP/Pedro Costa Gomes/File)

Instead, the new Sinai Climate Partnership will be officially announced Sunday night from a ceremony on Parliament Hill — the highest point in London.
Ceremonies are also planned for high points in Jerusalem, Salt Lake City, Ecuador, Australia, at India’s Mount Abu in Rajasthan and in Calcutta, and at Mount St. Francis, a Catholic retreat center in Indiana.

Savage noted that Israel would soon mark 75 years since its founding, which he described as an inflection point for the nation: “That 75th anniversary, at this particular time, given everything that’s going on in the world, and with a new government coming in in Israel, is a genuinely key moment and opportunity for the State of Israel and the Jewish people to say that the next 25 years will be about responding to the climate crisis.”