Het Givat HaShaked plan. Foto: ADMA architecten

The Givat HaShaked plan. Photo Credit: ADMA architects

Nederlands + English

De Gemeente Jeruzalem en de Algemene Bewaarder op het Ministerie van Justitie kondigden de bouw aan van een nieuwe wijk genaamd Givat HaShaked (Amandelheuvel) voorbij de “groene lijn” in het zuiden van Jeruzalem.

Door: Joodse Pers – David Israel

Maar omdat het deel uitmaakt van het gebied dat in 1967 werd bevrijd, wordt het beschouwd als een deel van Oost-Jeruzalem, in de buurt van de Arabische wijk Beit Safafa. De nieuwe wijk is gepland in een deel van Oost-Jeruzalem waar een begin is gemaakt met de landregistratie. De landregistratie was oorspronkelijk bedoeld om de Arabieren te bevoordelen, maar tot dusver zijn alleen het nieuwe project en de Joodse woningen in Shimon HaTzadik (Sheikh Jarrah) opgenomen, tot ergernis van links in Israël.

Naast de woningen is in het plan ruimte gereserveerd voor de vestiging van een nieuwe school, alsmede voor werkgelegenheids- en commerciële ruimten die zullen worden geïntegreerd in de benedenverdiepingen van de naar de straat gekeerde gebouwen. Het plan vereist ook een toegang voor voetgangers en fietsers tot het Emek Refaim Metropolitan Park, dat in de buurt van de wijk ligt.


De nieuwe gouden koepel op de top van de Abdul Rahman Moskee in Beit Safafa, Jeruzalem,
16 december 2021. / Yonatan Sindel/Flash90

De geplande bouw werd opgeschort voor het bezoek van president Joe Biden deze zomer, maar minister van Binnenlandse Zaken Ayelet Shaked weigerde om het helemaal te schrappen, verklarend: “Het is ondenkbaar om ontwikkeling en bouw in dit gebied en in de hele stad te verhinderen.”

Shaked kwam in opspraak met Likud voorstander Yaakov Bardugo, die op maandag tweette: “Shaked laat de wijk Givat Shaked in het hart van Jeruzalem in de steek. Shaked praat voor rechts en handelt voor links. Givat Ha’Shaked is een plan voor honderden eenheden voor jonge echtparen in de buurt van het Teddy Stadion, en minister Shaked verhindert de uitvoering ervan.”

Shaked reageerde vakkundig met een venijnige, zij het beleefde klap:

“Mijn vriend @bardugojacob, zoals ik al zei, werd het Givat Ha’Shaked plan vandaag goedgekeurd door het Jeruzalem District Comité. Bedankt dat je deze belangrijke rechtse kwestie op de publieke agenda hebt gezet. Ik was blij om het uit te voeren.”

Het plan voorziet in 700 wooneenheden, in vier gebouwen van 24 verdiepingen in de nieuwe wijk, naast gebouwen van zes verdiepingen. In totaal zullen 210 wooneenheden in het plan worden toegewezen voor lange termijn verhuur, een broodnodige aanwinst in Israël.

Kijkend naar de afbeelding die maandag werd vrijgegeven, bevatten de gebouwen van de nieuwe buurt geen cruciale voorziening voor een religieus-joodse clientèle: er zijn geen sukkah veranda’s. Gewoonlijk zijn er in gebouwen voor religieuze Joden kleine veranda’s die zich op en neer langs de buitenmuren bevinden zodat geen enkele veranda zich direct boven die eronder bevindt om de blootstelling aan de open hemel te vergemakkelijken. Ja, het is maar voor één week per jaar, maar het is van cruciaal belang. En te oordelen naar dezelfde foto, zijn er niet genoeg plaatsen op de grond in de buurt voor alle buren om hun sukkahs op te zetten.

De hoge gebouwen brengen ook de kwestie van de shabbatliften ter sprake – ze zullen die moeten verstrekken of religieuze echtparen die er komen wonen, kunnen dat wel vergeten.

Het gemeentebestuur van Jeruzalem gaf een verklaring uit waarin het zei: “De Jeruzalem Development Authority bevordert voor de General Custodian een gedetailleerd plan voor de vestiging van de wijk Givat Ha-Shaked, die in de buurt van de wijk Beit Safafa ligt. De geplande wijk bevindt zich in een hoogwaardige verkaveling in het zuidoostelijke deel van de stad en is een nieuwe stap in de richting van het vergroten en versterken van de stad en het creëren van nieuwe wooneenheden voor alle inwoners van de stad. Het plan creëert nieuwe huisvestingsmogelijkheden voor alle sectoren in de stad, zonder richting of aanduiding.”

 

ENGLISH

The Jerusalem Municipality and the General Custodian at the Justice Ministry announced the construction of a new neighborhood called Givat HaShaked (Almond Hill) beyond the “green line” in southern Jerusalem.

By: Jewish Press – David Israel

But since it is part of the area liberated in 1967, it’s considered part of eastern Jerusalem, near the Arab neighborhood of Beit Safafa. The new neighborhood is planned in a part of eastern Jerusalem where land registration has begun. The land registration effort was initially designed to benefit the Arabs, but so far only the new project and Jewish homes in Shimon HaTzadik (Sheikh Jarrah) are reportedly included, to the chagrin of the left in Israel.

In addition to the housing units, the plan allocates space for the establishment of a new school as well as employment and commercial spaces that will be integrated into the ground floors of the buildings facing the streets. The plan also requires access for pedestrians and cyclists to the Emek Refaim Metropolitan Park which is located near the neighborhood.


The new golden dome on top of the Abdul Rahman Mosque in Beit Safafa, Jerusalem,
December 16, 2021. / Yonatan Sindel/Flash90

The planned construction was suspended for President Joe Biden’s visit this summer, but Interior Minister Ayelet Shaked refused to eliminate it altogether, declaring: “It is unthinkable to prevent development and construction in this area as well as throughout the city.”

Shaked entered a tiff with Likud advocate Yaakov Bardugo, who tweeted on Monday: “Shaked abandons the Givat Shaked neighborhood in the heart of Jerusalem. Shaked talks for the right and acts for the left. Givat Ha’Shaked is a plan for hundreds of units for young couples near Teddy Stadium, and Minister Shaked is preventing its promotion.”

Shaked responded expertly with a vicious albeit polite slam down:

“My friend @bardugojacob, as I said, the Givat Ha’Shaked plan was approved today by the Jerusalem District Committee. Thank you for putting this important right-wing issue on the public agenda. I was happy to implement it.”

The plan calls for 700 housing units, in four 24-story buildings in the new neighborhood, alongside six-story buildings. A total of 210 housing units in the plan will be allocated for long-term rentals, a much-needed asset in Israel.

Looking at the image that was released on Monday, the new neighborhood’s buildings do not include a crucial amenity for a religious-Jewish clientele: there are no sukkah porches. Typically, in buildings intended for religious Jews, there are small porches that are situated up and down the outside walls so that no porch is directly above those below to facilitate exposure to the open sky. Yes, it’s only for one week a year, but it is crucial. And judging from the same picture, there aren’t enough spaces on the ground nearby for all the neighbors to erect their sukkahs.

The tall buildings also bring up the Shabbat elevators issue – they will have to provide them or forget about religious couples moving in.

The Jerusalem Municipality issued a statement saying: “The Jerusalem Development Authority is promoting for the General Custodian a detailed plan for the establishment of the Givat Ha-Shaked neighborhood, which is located near the Beit Safafa neighborhood. The planned neighborhood is in a high-quality land division in the southeastern part of the city and is another step toward thickening and strengthening the city and creating new housing units for all the city’s residents. The plan creates new housing options for all sectors in the city, without direction or designation.”