Alleen Nederlands

Door: godskalender.nl

Telkens weer benadrukken we dat we in een bijzondere tijd leven. Onze generatie ziet zoveel veranderingen in de wereld om zich heen. Ook in de Bijbel vinden we kenmerken, die het leven in deze tijd laten zien. Zo lezen we over een toename van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en besmettelijke ziekten. Over een toename van oorlogen en geruchten van oorlogen (geboorteweeën) en over een toename van onvrede, egoïsme en chaos.

Ook lezen we dat er meer mensen afvallig worden van het geloof. In een tweetal Bijbelteksten wordt gesproken over afval. Het lijkt ons goed om deze Bijbelteksten te gaan lezen, omdat we menen dat het woord “afval” wel eens een heel andere betekenis kan hebben!

Timotheüs

In 1 Timotheüs 4:1 staat heel duidelijk dat sommigen afvallig gaan worden:

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

Afvallig in deze zin betekent in het Grieks “aphistemi” en dit woord betekent verwijderen, ophouden, verlaten, maar ook vertrekken. Je vertrekt als het ware van je geloof, je houdt er mee op en verlaat God. Dat is wat we veelvuldig zien gebeuren in deze tijd en met name in Europa: velen geloven niet meer in God, de Schepper van hemel en aarde, maar hebben hun eigen goden gecreëerd. Deze afvalligheid is zeker een teken dat we in de laatste dagen leven.

Thessalonicenzen

In 2 Thessalonicenzen 2:3-4 wordt ook gesproken over afval en deze afval komt voordat de dag des Heeren gaat komen. In deze Bijbeltekst staat een duidelijke volgorde van gebeurtenissen: eerst afval, dan de antichrist en dan de wederkomst. Laten we eens lezen wat er staat:

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

Het woord afval wat hier gebruikt wordt, is niet hetzelfde woord in het Grieks, wat gebruikt wordt in Timotheüs. Hier wordt namelijk het woord “apostasia” gebruikt. Vanuit het Grieks is het vertaald met afval, maar het bijzondere is, dat dit niet altijd zo is geweest!

Afval

In de tijd van de Rooms Katholieke Kerk werd de Bijbel vertaald in het Latijn en alleen de priesters kenden Latijn. Je kon niet zelf in de Bijbel lezen, dus je moest aannemen dat wat de priester zei klopte. In de 16e eeuw was William Tyndale de eerste die de Bijbel in het Engels ging vertalen. Het proces van vertalen werd beter toen de boekdrukkunst begon op te komen in de zestiende eeuw. Mannen als William Tyndale en Miles Coverdale vertaalden de Bijbel in het Engels.

Het bijzondere van al deze vertalingen tot aan de King James versie van 1611 was dat het woord “apostasia” niet vertaald werd met “afval”, maar met “vertrek”. In de Wycliffe vertaling staat “departing away“, in de Tyndale, Coverdale en Great Bible staat “departynge” en in de Geneva en Matthew Bible staat “departing“.

Als we dit naast onze huidige Bijbelvertaling leggen staat er: “Want die dag komt niet, tenzij eerst het vertrek gekomen is”.

Vertrek

Dan wordt de bedoeling van Paulus met deze tekst ineens heel anders: eerst het vertrek, dan de antichrist en dan de wederkomst. Om het nog duidelijker te zeggen: eerst moeten de gelovigen vertrekken bij de opname en pas dan kan de antichrist geopenbaard worden. En dat is verhelderend en bemoedigend! En tegelijk een bevestiging dat de opname vóór de verdrukking gaat plaatsvinden!

Laten we elkaar in het einde van de dagen elkaar aanmoedigen om hoop en verwachting te houden: er komt een vertrek! We mogen ons oog gericht houden op de Leidsman en Voleinder van ons geloof, Jezus Christus. Op die glorieuze dag, wanneer God de bazuin zal laten klinken, zullen we Hem ontmoeten. Wat een ontmoeting zal dat zijn! Ben jij klaar om te vertrekken?