Handen van robot en mens raken elkaar aan op big data netwerkverbinding (Foto: Shutterstock)

Nederlands + English

(Red.icnn – Yuval Harari is Joods en atheïstisch, verbonden aan de WEF. Wij zien hem als één van de valse profeten in de laatst dagen van de eindtijd. Het is goed om zijn duivelse gedachtengoed als waarschuwing biddend te lezen.)


AI kan binnenkort ‘religies creëren die echt kloppen’ en ‘een nieuwe Bijbel schrijven’, zegt Yuval Harari Israëlische historicus.

Bron: Allisrael News

Eerder dit jaar verklaarde de Israëlische historicus Yuval Noah Harari dat een “niet-menselijke entiteit” binnenkort “religies kan creëren die daadwerkelijk correct zijn”.

Gezien het feit dat extreem scepticisme ten opzichte van religieuze beweringen centraal staat in Harari’s carrière als schrijver en historicus, is het opvallend om Harari te horen beweren dat een superintelligente machine misschien binnenkort “correcte” religies zal voortbrengen.

Deze opmerkingen werden gemaakt tijdens een interview met journalist Pedro Pint afgelopen juni, waarin Harari betoogde dat de creatie van geavanceerde kunstmatige intelligentie een ongekende sprong voorwaarts betekent in de menselijke geschiedenis.

Harari vertelde Pint dat AI “de eerste technologie ooit is die nieuwe ideeën kan creëren”.

“AI kan nieuwe ideeën creëren – kan zelfs een nieuwe Bijbel schrijven,” zei. hij verder. “Door de geschiedenis heen droomden religies ervan om een boek te laten schrijven door een bovenmenselijke intelligentie, door een niet-menselijke entiteit. Elke religie beweert…’Ons boek…kwam van een of andere bovennatuurlijke intelligentie’. Over een paar jaar zijn er misschien religies die echt correct zijn. Denk maar eens aan een religie waarvan het heilige boek is geschreven door een AI. Dat zou over een paar jaar realiteit kunnen zijn.”

Harari waarschuwde ook voor dergelijke door AI gecreëerde religies tijdens een lezing die hij in mei gaf, waarin hij het volgende stelde: “In [de] toekomst zouden we de eerste sektes en religies in de geschiedenis kunnen zien waarvan de vereerde teksten zijn geschreven door een niet-menselijke intelligentie. En natuurlijk beweerden religies door de geschiedenis heen dat hun heilige boeken geschreven waren door een niet-menselijke intelligentie. Dit was nooit eerder waar – dit zou heel, heel snel waar kunnen worden, met verstrekkende gevolgen.”

Je zou dus redelijkerwijs kunnen stellen dat Harari zich vergist heeft in het interview in juni (hoewel hij blijkbaar geen publieke rectificatie heeft gegeven).

Maar zelfs als Harari zich in dit geval zou hebben vergist, is zijn uitspraak niet ver verwijderd van de uitspraken van andere prominente atheïstische denkers, die in soortgelijke messianistische termen hebben gesproken over de komst van geavanceerde kunstmatige intelligentie.

Een voorbeeld is Sam Harris, een Joodse atheïstische intellectueel, die vele malen in het openbaar met Harari heeft gesproken over AI en de toekomst van de mensheid.

Tijdens een panel over superintelligentie, waaraan veel van ’s werelds meest vooraanstaande AI-denkers en -ontwikkelaars deelnamen, zei Harris dat hij hoopte dat een superintelligente machine een soort nieuwe moraal voor de mensheid zou creëren: “Ik zou willen dat een echt op waarden afgestemde superintelligentie ons stapsgewijs zou laten zien – niet alleen behouden wat we willen, maar ons laten zien wat we zouden moeten willen, om onze waarden te blijven verbeteren, zodat we kunnen navigeren in de ruimte van alle mogelijke ervaringen en kunnen convergeren naar steeds betere.”

De gelijkenis tussen Harris’ droom (een superintelligente machine die “onze waarden verbetert” en de mensheid laat zien “wat we zouden moeten willen”) en Harari’s uitspraak (door AI gecreëerde “religies die eigenlijk correct zijn”) is opmerkelijk.

Dergelijke ideeën komen voort uit een atheïstisch, evolutionair (Red.icnn duivels) wereldbeeld dat door zowel Harris als Harari wordt omarmd en dat voorspelt dat de mensheid binnenkort een vrijwel onvermijdelijke, transformerende periode zal ingaan die vaak “de Singulariteit” (Red ICNN: Een singulariteit is in het algemeen een ongewoonheid, iets waar de normale regels of wetten niet meer geldig zijn of niet meer toegepast kunnen worden) wordt genoemd, waarin de opkomst van superintelligente machines niet alleen de loop van de menselijke geschiedenis, maar ook de mensheid zelf voor altijd zal veranderen.

Hoewel er veel discussie is over de vraag of deze Singulariteit goed of slecht zal zijn voor de mensheid, wanneer en hoe ze zal plaatsvinden en hoe ze er precies uit zal zien, lijkt er in Harari’s intellectuele kringen weinig discussie te zijn over de vraag of ze zal plaatsvinden.

Samen met een groot deel van de leiders van Silicon Valley gelooft Harari dat dit de bestemming is waar de evolutionaire geschiedenis naartoe gaat. (Red.icnn: Silicon Valley is de plek waar het internet is ontstaan door wise-guys stoned door drugs)

En hoewel hij veel van zijn tijd besteedt aan waarschuwen voor de potentiële gevaren die de Singulariteit met zich mee kan brengen, beweert Harari nergens dat het gestopt moet worden.

Harari’s visie op religie, de Singularity en de aard van de mensheid zal worden onderzocht in deel 2 van deze serie.

********************************************

ENGLISH

Hands of robot and human touching on big data network connection (Photo: Shutterstock)

(Red.icnn – Yuval Harari is Jewish and atheist, affiliated with the WEF. We see him as one of the false prophets in the last days of the end times. It is good to prayerfully read his demonic thoughts as a warning).

AI may soon create ‘religions that are actually correct’ and ‘write a new Bible,’ says famous Israeli historian.

Earlier this year, Israeli historian Yuval Noah Harari declared that a “non-human entity” may soon create “religions that are actually correct.”

Source Allisrael News

Given that extreme skepticism of religious claims has been at the center of Harari’s career as a writer and historian, it is striking to hear Harari posit that, perhaps, a superintelligent machine will soon give birth to “correct” religions.

These comments were made during an interview with journalist Pedro Pint this past June, in which Harari argued that the creation of advanced artificial intelligence marks an unprecedented leap forward in human history.

Harari told Pint that AI is “the first technology ever that can create new ideas.”

“AI can create new ideas – can even write a new Bible,” he went on to say . “Throughout history, religions dreamt about having a book written by a superhuman intelligence, by a non-human entity. Every religion claims…‘Our book…came from some superhuman intelligence.’ In a few years, there might be religions that are actually correct. Just think about a religion whose holy book is written by an AI. That could be a reality in a few years.”

Harari also warned against such AI-created religions during a talk he gave in May, in which he stated the following: “In [the] future, we might see the first cults and religions in history whose revered texts were written by a non-human intelligence. And, of course, religions throughout history claimed that their holy books were written by a non-human intelligence. This was never true before – this could become true very, very quickly, with far-reaching consequences.

It could be reasonably argued, then, that Harari misspoke in the June interview (though he has apparently made no public retraction).

Even if Harari misspoke in this instance, however, his statement is not far removed from the statements of other prominent atheist thinkers, who have spoken of the advent of advanced artificial intelligence in similarly messianic terms.

One example is Sam Harris, a fellow Jewish, atheist intellectual, who has publicly spoken with Harari many times about AI and the future of humanity.

During a panel on superintelligence, which included many of the world’s leading AI thinkers and developers, Harris said that he hoped a superintelligent machine would create what amounts to a new morality for humanity: “I would want a truly value-aligned superintelligence to incrementally show us – not merely conserve what we want, but show us what we should want, to keep improving our values, so that we can navigate in the space of all possible experiences, and converge on better and better ones.”

The similarity between Harris’ dream (a superintelligent machine “improving our values,” and showing humanity “what we should want”) and Harari’s statement (AI-created “religions that are actually correct”) is worthy of note.

Such ideas are born out of an atheistic, evolutionary worldview embraced by both Harris and Harari, which prophesies that humanity will soon enter a virtually-inevitable, transformational period often referred to as “the Singularity,” in which the emergence of superintelligent machines will forever change not only the course of human history, but humanity itself.

While there is much debate about whether this Singularity will be good or bad for humanity, when and how it will take place, and what exactly it may look like, there seems to be little debate in Harari’s intellectual circles as to whether it will take place.

Along with much of the leadership of Silicon Valley, Harari believes that this is the destination to which evolutionary history is heading. (Red.icnn: Silicon Valley is where the Internet was created by wise-guys stoned by drugs)

And while he spends much of his time warning about the potential dangers the Singularity may bring, Harari nowhere argues that it must be stopped.

Harari’s views on religion, the Singularity and the nature of humanity will be explored in Part 2 of this series.