Al-Jazeera senior reporter Shireen Abu Akleh

Nederlands + English

Een journalist is vanmorgen omgekomen bij vuurgevechten tussen het Israelische leger en Palestijnse milities nabij Jenin. Het gaat om Shirin Abu Akleh van de Qatarese omroep Al Jazeera. Israel stelt voor met de Palestijnse autoriteiten een gezamenlijk onderzoek uit te voeren naar de toedracht. De Palestijnse autoriteiten wijzen dit voorstel van de hand en hebben hun conclusie al getrokken: het zou om Israelisch vuur gaan.

Bron: CIDI

Abu Akleh deed verslag van een inval in een vluchtelingenkamp in de buurt van Jenin. Bij een confrontatie tussen het Israelische leger en gewapende Palestijnse strijders kreeg ze een kogel door het hoofd, aldus de Palestijnse autoriteiten. Twee andere journalisten zouden gewond zijn geraakt. Het gaat om een producer van Al Jazeera en een journalist van een Palestijnse krant.

Op beelden is te zien dat Palestijnse milities ongericht schieten en roepen dat zij een soldaat hebben geraakt. Er is echter geen IDF-soldaat gewond geraakt tijdens deze schermutselingen.

Israelische reactie
De Israelische minister van Buitenlandse Zaken, Jaïr Lapid, stelt een gezamenlijk pathologisch onderzoek voor. Daarnaast onderstreepte hij hoe belangrijk het is dat journalisten zonder gevaar voor eigen leven hun werk kunnen doen. Abu Akleh is tevens Amerikaans staatsburger. De Amerikanen willen ook een onderzoek naar de toedracht. Het voorstel van Lapid werd afgewezen en tevens onmogelijk gemaakt doordat Abu Akleh’s lichaam vrijwel direct in een Palestijnse vlag werd gewikkeld. Ze wordt morgen begraven.

De Israelische premier Naftali Bennett hechte er tevens aan te benoemen wat de context was van dit vuurgevecht, dat leidde tot de tragische dood van een journalist. Hij stelde dat de Israelische aanwezigheid in dat gebied een direct gevolg is van de vele terroristische aanvallen op Israelisch grondgebied. Jenin geldt als een broeinest voor terrorisme. Het Israelische leger stuit hier veelvuldig op gewapende Palestijnse terroristische groepen.

Al-Jazeera’s gekleurde journalistiek
Opvallend genoeg claimde Al-Jazeera al gauw dat het ging om Israelisch vuur. Deze media stellen dat er geen gewapende Palestijnen in de buurt waren. Meerdere videobeelden weerspreken dit echter. Al Jazeera roept de internationale gemeenschap op Israel verantwoordelijk te houden voor Abu Aklehs dood. Een verklaring stelt: “Bij een flagrante moord, in strijd met internationale wetten en normen, hebben de Israelische bezettingstroepen in koelen bloede de correspondent van Al Jazeera in Palestina vermoord.” De Palestijnse autoriteiten spreken zelfs van een “executie”. De Palestijnse president Abbas zegt tevens de Israelische troepen “volledig verantwoordelijk te houden”.

Al Jazeera is een Arabische nieuwszender dat opgebouwd is met staatssteun van Qatar. Al Jezeera heeft een duidelijke politieke kleur en een zeer slechte reputatie, ook in de Arabische wereld. In het verleden werd met berichten de Holocaust in twijfel getrokken en deelde het netwerk antisemitische cartoons. Ook is het netwerk ervan beschuldigd terroristische ideologieën te verspreiden.

 

ENGLISH

A journalist was killed this morning in firefights between the Israeli army and Palestinian militias near Jenin. The person involved is Shirin Abu Akleh of the Qatari broadcaster Al Jazeera. Israel proposes to conduct a joint investigation with the Palestinian authorities into the circumstances. The Palestinian authorities reject this proposal and have already drawn their conclusion: it would be Israeli fire.

Source: CIDI

Abu Akleh reported on a raid on a refugee camp near Jenin. During a confrontation between the Israeli army and armed Palestinian fighters, she received a bullet to the head, Palestinian authorities said. Two other journalists were reportedly injured. They were an Al Jazeera producer and a journalist from a Palestinian newspaper.

Footage shows Palestinian militia firing indiscriminately and calling out that they hit a soldier. However, no IDF soldier was injured during these skirmishes.

Israeli Response
Israeli Foreign Minister Jaïr Lapid suggested a joint pathological investigation. In addition, he stressed the importance of allowing journalists to do their work without risking their lives. Abu Akleh is also an American citizen. The Americans also want an investigation into the circumstances. Lapid’s proposal was rejected and also made impossible by the fact that Abu Akleh’s body was almost immediately wrapped in a Palestinian flag. She will be buried tomorrow.

Israeli Prime Minister Naftali Bennett also attached importance to naming the context of this firefight, which led to the tragic death of a journalist. He stated that the Israeli presence in that area is a direct result of the many terrorist attacks on Israeli territory. Jenin is considered a hotbed for terrorism. The Israeli army frequently encounters armed Palestinian terrorist groups here.

Al-Jazeera’s colored journalism
Remarkably, Al-Jazeera was quick to claim that this was Israeli fire. This media claimed that there were no armed Palestinians in the area. However, multiple video footage contradicts this. Al Jazeera calls on the international community to hold Israel responsible for Abu Akleh’s death. A statement states, “In a flagrant killing, in violation of international laws and standards, Israeli occupation forces murdered in cold blood Al Jazeera’s correspondent in Palestine.” Palestinian authorities even speak of an “execution.” Palestinian President Abbas also says he holds Israeli forces “fully responsible.”

Al Jazeera is an Arab news channel built with state support from Qatar. Al Jezeera has a distinct political color and a very bad reputation, even in the Arab world. In the past, reports have questioned the Holocaust and the network has shared anti-Semitic cartoons. The network has also been accused of spreading terrorist ideology.