Een ballistische raket NASR van Pakistaanse makelij wordt vervoerd op een aanhangwagen is te zien op een militaire parade in verband met de viering van de Pakistaanse Nationale Dag, in Islamabad, Pakistan, donderdag 25 maart 2021. (AP Photo/Anjum Naveed)
A Pakistani-made ballistic missile NASR is carried on a trailer is on display at a military parade in connection with Pakistan National Day celebrations, in Islamabad, Pakistan, Thursday, March 25, 2021. (AP Photo/Anjum Naveed)

Nederlands + English

“De Taliban in controle van Afghanistan bedreigt de mogelijkheid dat terroristen de controle over Pakistan overnemen,” zei voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton.

Door World Israel News – Tobias Siegal

Voormalig nationaal veiligheidsadviseur John Bolton heeft zondag president Biden’s afhandeling van de terugtrekking uit Afghanistan bekritiseerd en waarschuwde voor de mogelijkheid dat de Taliban in de toekomst kernwapens verwerven.

In een interview voor de radioshow WABC 770, geciteerd door de New York Post, betoogde Bolton dat de Taliban zijn banden met Pakistan zou kunnen gebruiken om een nucleaire capaciteit te verwerven.

“Als de Taliban de baas zijn in Afghanistan, bestaat de mogelijkheid dat terroristen de baas worden in Pakistan… dat betekent misschien 150 kernwapens in de handen van terroristen,” zei hij.

De manier waarop de regering-Biden omging met de militaire evacuatie van de luchthaven van Kabul in Afghanistan is uitgebreid bekritiseerd, vaak aan beide kanten van het politieke spectrum. ISIS-terroristen slaagden erin een zelfmoordaanslag te plegen op de luchthaven van Kaboel, deels als gevolg van een gebrek aan veiligheidsmaatregelen, en Amerikaanse burgers en bondgenoten zitten nog steeds vast in het vijandige land zonder een duidelijk plan om hen eruit te krijgen.

Bennett aan VN: Tijd om ons te richten op Iran, niet op Israël
Bolton zei dat het hele proces van evacuatie van Afghanistan gênant was en uiterst schadelijk voor de VS op het wereldtoneel. “[Onze bondgenoten] vragen zich af of [Biden] grip heeft op het buitenlands beleid van zijn eigen regering.”

Hij wees op de voordelen die China naar verwachting zal hebben van de nieuwe realiteit in het Midden-Oosten en de internationale implicaties die daaruit kunnen voortvloeien.

“China, dat al veel invloed heeft in Pakistan, gaat zijn invloed vergroten en meer druk uitoefenen op India. Dit is een grote ontwikkeling in dat deel van de wereld,” zei Bolton.

“Ik denk dat de Verenigde Staten moeten kijken naar China en de dreiging die het over de hele linie vormt,” waarschuwde hij. “Ze stelen al tientallen jaren onze intellectuele eigendom … Ze discrimineren buitenlandse bedrijven en investeerders. Ze manipuleren de Wereldhandelsorganisatie. Ze bouwen hun leger op… En ze zijn politiek zeer agressief.”

Hij benadrukte dat “de Verenigde Staten deze dreiging onder ogen moeten zien” en bereid moeten zijn om “een lange strijd te voeren over het hele spectrum van potentiële macht: economisch, politiek en militair”, waarbij hij aanvoerde dat de regering-Biden niet “gefocust” genoeg is voor de taak die voor ons ligt.

 

ENGLISH:

“The Taliban in control of Afghanistan threatens the possibility of terrorists taking control of Pakistan,” Former national security advisor John Bolton said.

By World Israel News – Tobias Siegal

Former national security advisor John Bolton slammed President Biden’s handling of the withdrawal from Afghanistan on Sunday and warned about the possibility of the Taliban acquiring nuclear weapons in the future.

In an interview for the WABC 770 radio show, cited by the New York Post, Bolton argued that the Taliban could use its ties with Pakistan to acquire a nuclear capability.

“The Taliban in control of Afghanistan threatens the possibility of terrorists taking control of Pakistan … that means maybe 150 nuclear weapons in the hands of terrorists,” he said.

The Biden administration’s handling of the military evacuation from the Kabul airport in Afghanistan has been widely-criticized, often on both ends of the political spectrum. ISIS terrorists were successful in carrying out a suicide bombing attack at Kabul airport partly due to lacking security arrangements and American citizens and allies still remain stranded in the hostile country without a defined plan of getting them out.

Bennett to UN: Time to focus on Iran, not Israel
Bolton said that the whole process of evacuating Afghanistan was embarrassing and was extremely damaging for the U.S. on the world stage. “[Our allies are] wondering if [Biden] has a grip on his own administration’s foreign policy.”

He noted the benefits that China is expected to gain by the new reality in the Middle East and the international implications that might follow.

“China, which already has a lot of influence in Pakistan, is going to increase its influence and put more pressure on India. This is a big development in that part of the world,” Bolton said.

“I think the United States must look at China and the threat it poses across the board,” he warned. “They’ve been stealing our intellectual property for decades … They discriminate against foreign companies and investors. They manipulate the World Trade Organization. They are building up their military… And they are very aggressive politically.”

He stressed that “the United States needs to come to grips with this threat” and must be ready to wage “a long struggle across the full spectrum of potential power: economic, political and military,” arguing that the Biden administration is not “focused” enough for the task at hand.