Nederlands + English

Geloven wij dat heel Israël gered zal worden?

Gedurende het grootste deel van de kerkgeschiedenis geloofde een groot deel van de kerk dat we afstand moesten nemen van Israël en Gods plan voor het Joodse volk, dat heel Israël gered zal worden. Paulus schetst echter een heel ander beeld voor ons in Romeinen 11.

Bron: Firm Israel – Avital Snow

Paulus onthult dat niet alleen God nu nog steeds een plan voor Israël heeft… Maar dat de hele geschiedenis op weg is naar de uiteindelijke redding van Israël wanneer de Messias terugkeert naar Sion.

De trouw van God

Voordat we tot de kwestie van “Israël in het plan van God” komen, kijken we eerst eens naar Gods trouw.

Paulus gebruikt zichzelf als het ultieme voorbeeld. Romeinen 11:1 zegt: 
“Heeft God zijn volk verworpen? In geen geval! Ik ben zelf een Israëliet, een afstammeling van Abraham, uit de stam Benjamin.”

God had Israël niet kunnen verwerpen, zegt Paulus, omdat ik een deel van Israël ben en hij me heeft gered. Israël behoudt haar plaats in het plan van God, ter wille van Gods beloften aan de voorouders.

Dus, wat is dit plan waar Paulus naar verwijst?

Romeinen 11:25 legt de blauwdruk uit en laat zien hoe God ook niet-Joodse gelovigen daarin betrekt.

“Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden”. (NBV)

Plaats voor Joden en heidenen

Alleen al op basis van dit vers is het duidelijk dat Gods ontwerp voor zijn volk rechtstreeks verband houdt met de wereld van de heidenen.

Eerder in vers 11 zien we dat de redding tot de heidenen komt om Israël jaloers te maken. De wereld van de heidenen heeft een heel specifieke roeping voor het Joodse volk. Deuteronomium 32:21 voorspelt dit.

21 Ze tergden Mij met wat geen god is en krenkten Mij met hun nietige afgoden. Daarom terg Ik hen met wat geen volk is, Ik krenk hen met een volk zonder verstand.

De wereld van de heidenen negeert soms haar roeping: het Joodse volk jaloers te maken vanwege haar relatie met de God van Israël. Helaas heeft de kerk uit de heidenen gedurende het grootste deel van de geschiedenis precies het tegenovergestelde gedaan.

Het tij keren

Christenen moesten zich zo gedragen dat er een verlangen zou ontstaan ​​dat om een ​​reactie vraagt. Ze moesten het Joodse volk tot de liefde van de Messias lokken. In plaats daarvan heeft de kerk het Joodse volk op grote schaal vervolgd.

Veel heidense gelovigen zijn deze fout in gaan zien. Steeds meer kerken gaan de dialoog aan met de Joodse gemeenschap. Ze leren hoe ze het tij van antisemitisme kunnen keren en een licht kunnen zijn voor hun Joodse broeders en zusters.

Maar totdat de kerk uit de heidenen hun roeping in hun relatie en verantwoordelijkheid jegens Israël volledig begrijpt, zal deze gedeeltelijke blindheid voortduren.

Heel Israël zal worden gered

De Messiaans-Joodse theoloog Dr. David H. Stern legt uit:

“Het Griekse woord plerdma (“volheid”) verwijst waarschijnlijk niet naar het aantal (het volledige complement van heidenen die door de geschiedenis heen zijn gered) maar naar de breedte van vertegenwoordiging… De volheid van de heidenen die toetreden is een feit wanneer uit alle componenten en subgroepen van de mensheid mensen toegevoegd zijn aan het Koninkrijk.”

De niet-Joodse leden van de kerk spelen een cruciale rol in Gods heilsplan voor Israël , inclusief de dag waarop “heel Israël zal worden gered”.

Wanneer de volheid van de heidenen toetreedt, zal God zijn blik op Israël richten, zoals Romeinen 11:26 het aangeeft. Het smeekt de lezer om te vragen: wie is Israël?

Wat betekent “Israël”?

“Dan zal heel Israël worden gered, zoals er ook geschreven staat: “De Redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht.” (Romeinen 11:26 NBV)

Over wie heeft dit krachtige vers het precies?

Sommige geleerden geloven dat Paulus verwijst naar een geestelijk Israël. Dit betekent dat het de niet-Joodse Kerk verwart met Israël en een zogenaamd “nieuw Israël” creëert.

Maar dit perspectief vermindert de doelen en beloften die specifiek aan de nakomelingen van Abraham zijn gedaan! En het komt niet overeen, in zijn hartstochtelijke brief, met Paulus’ zorgvuldige onderscheid tussen zijn verwanten en de gelovige heidenen.

In feite verwijst Israël hier naar het werkelijke, etnische Israël.

Heel Israël zal gered worden als de Verlosser uit Sion komt. De bestaande, gedeeltelijke verharding van Israël lost op. De redding van Israël leidt van dood tot leven voor de hele wereld.

Hoe kunnen we zeker weten dat dit zal gebeuren?

De betekenis van onherroepelijk

Romeinen 11:29 zegt: “want de gaven en de roeping van God zijn onherroepelijk.” 

Dit is een merkwaardig woord, onherroepelijk. Juridische contexten gebruiken het vaak. Simpel gezegd: iets onherroepelijks kan niet worden gewijzigd. Overweeg ‘onherroepelijke trusts’ – het zijn onoplosbare fondsen. Of onherroepelijke geschenken die de gever volgens de Amerikaanse belastingwetgeving niet kan terugvorderen.

Pas dat nu toe in een spirituele context. Wat God beveelt, heeft geen “retour naar afzender”-optie. Het Griekse woord dat in Romeinen 11:29 wordt gebruikt, is ametamelēta . In het Engels heeft dit betrekking op iets waarvan men zich niet kan bekeren, iets blijvends.

De roeping van Israël als uitverkoren volk heeft nog steeds een plaats in Gods plan, nu en zelfs in de toekomst.

De relatie tussen God en Israël

“Ondanks dat de meerderheid van Israël momenteel nog steeds in opstand is, zal God Zijn volk niet vergeten en zal Hij op een bepaald moment Zijn Geest over Israël uitstorten, in overeenstemming met de verbondsbeloften.” Dr. Eitan Bar, One for Israel.

Gods macht en kracht is duidelijk in Zijn eeuwige belofte aan Israël (voor het eerst uiteengezet in Genesis 12:1-3). Daar belooft de Heer dat Hij Abram tot een groot volk zal maken en hem zal zegenen .

Zelfs toen Israël God verwierp, was haar roeping zeker. Als wij ontrouw zijn, is Hij getrouw. Je kunt naar Israël kijken om te begrijpen hoe een rechtvaardige koning zich verhoudt tot zijn volk. Hoe een vader omgaat met zijn oudste kind. Het is zowel streng als trouw.

Totdat heel Israël zal worden gered

Romeinen 11 stelt vast dat niet-Joodse gelovigen in Jezus een zeer belangrijke rol spelen in Gods heilsplan. Het is een ongelooflijk rijke en toch ook mysterieuze passage uit de Schrift. Ook Israël heeft in dit plan een specifieke functie.

En vanuit het gezichtspunt van Paulus wordt Gods specifieke doel voor Israël gecombineerd met de doelen die Hij heeft voor de naties, voor de hele wereld.

Dit is omdat we in Romeinen 11:15 zien dat hun verwerping van de Messias resulteerde in verzoening met de wereld. Dus wanneer het Joodse volk hun Messias aanvaardt, zal dit resulteren in niets minder dan leven uit de dood.

“Dit lijkt erop te wijzen dat als Israël haar volheid binnengaat, dat de algemene opstanding en de voltooiing van alle dingen zal veroorzaken”, legt Rabbi Dr. Stuart Dauermann uit .

Jood en heiden samen

Eén ding wordt duidelijk. Het evangelie delen met het Joodse volk, waarvan sommigen denken dat het een ongebruikelijke hoeveelheid aandacht of prioriteit heeft, heeft in belangrijke mate betrekking op de hele mensheid.

In het komende Koninkrijk zullen Israël en de naties God samen aanbidden. Terwijl we wandelen in onze door God verordende roeping als Joden en heidenen in de Messias , eren we Adonai en krijgen we nu een voorproefje van die gemeenschap in hetzelfde Koninkrijk!

Overweeg nu hoe u bijdraagt ​​aan de vervulling van Paulus’ vermaning om het Joodse volk wakker te schudden. Mogen we doorgaan totdat heel Israël gelooft en de Koning op de troon zit.

Breng het Koninkrijk van God naar Israël door levens te transformeren

Bent u op zoek naar een manier om invloed uit te oefenen op Israël? FIRM heeft een kans voor u om levens in Israël te transformeren in de naam van Yeshua (Jezus).

The Tribe is een gepassioneerde en trouwe groep van maandelijkse donateurs met een missie om levens in Israël te veranderen door de liefde van Jezus. Word vandaag lid van The Tribe:  firmisrael.org/thetribe

 

ENGLISH

Do we believe that all Israel will be saved?

For most of Church history, a large part of the Church believed that we were moving away from Israel and God’s plan for the Jewish people—that all Israel will be saved. However, Paul paints a much different picture for us in Romans 11.

Source: Firm Israel – Avital Snow

Paul reveals that not only does God still have a plan for Israel now… But that all of history is moving towards the final salvation of Israel when the Messiah returns to Zion.

The Faithfulness of God

Before we get to the question of “Israel in the plan of God”, look at God’s faithfulness now.

Paul uses himself as the ultimate example. Romans 11:1 says, “Did God reject his people? By no means! I am an Israelite myself, a descendant of Abraham, from the tribe of Benjamin.”

God couldn’t have rejected Israel, Paul says, because I’m part of Israel and he saved me. Israel maintains her place in the plan of God, for the sake of God’s promises to the forefathers.

So, what is this plan Paul refers to?

Romans 11:25-26 lays the blueprint out and demonstrates how God involves Gentile believers in it as well.

“For I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in”. (NKJV)

Place for Jews and Gentiles

Based on this verse alone, it’s clear that God’s design for his people, it directly connects to the Gentile world.

Earlier in verse 11 we see that salvation arrives to the Gentiles to make Israel jealous. The Gentile world has a very specific calling to the Jewish people. Deuteronomy 32:21 foretells this.

The Gentile world sometimes ignores her calling: provoking the Jewish people to jealously because of her relationship with the God of Israel. Sadly, throughout most of history, the Gentile Church has done quite the opposite.

Turning the Tide

Christians were to behave in such a way that would stir up a desire that demands a response. They were to draw the Jewish people to the love of Messiah. Instead, the Church has widely persecuted the Jewish People.

Many Gentile believers have come to see the error in this. More and more churches are becoming involved in dialogues with the Jewish community. They are learning how they can turn the tide of antisemitism and be a light to their Jewish brothers and sisters.

Yet, until the Gentile Church comes into a full understanding of their calling in their relationship and responsibility to Israel, this partial blindness will continue.

All Israel Will be Saved

Messianic Jewish theologian Dr. David H. Stern explains:

“Greek plerdma (“fullness”) probably refers not to number (the full complement of Gentiles saved throughout history) but to breadth of representation… The fullness of the Gentile world comes in when all components and subgroups of humanity are contributing people to the Kingdom.”.

The Gentile members of the Church play a crucial role in God’s plan for salvation for Israel, including the day when “all Israel will be saved”.

When the fullness of the Gentiles comes in, God will turn his gaze towards Israel, as Romans 11:26 lays it out. It entreats the reader to ask, who is Israel?

What does “Israel” mean?

“And so all Israel will be saved; just as it is written: “The Deliverer will come from Zion, He will remove ungodliness from Jacob.” (Romans 11:26 NASB)

Who exactly is this powerful verse speaking of?

Some scholars believe Paul refers to a spiritual Israel. Meaning, it enmeshes the Gentile Church with Israel, creating a so-called “new Israel”.

But this perspective reduces the purposes and promises specifically made to the descendants of Abraham! And it doesn’t line up with Paul’s careful distinction between his kinsmen and the believing Gentiles throughout his passionate letter.

In fact, Israel here refers to actual, ethnic Israel.

All Israel will be saved when the Deliverer comes from Zion. The existing, partial hardening of Israel dissolves. The salvation of Israel leads from death to life for the whole world.

How can we know for sure that this will happen?

The Meaning of Irrevocable

Romans 11:29 says: “for the gifts and the calling of God are irrevocable.” (NASB)

This is a curious word, irrevocable. Legal contexts commonly employ it. To put it quite simply, something irrevocable cannot be altered. Consider irrevocable trusts – they are in-dissolvable funds. Or, irrevocable gifts which under U.S. tax law the giver cannot reclaim.

Now apply that in a spiritual context. What God ordains does not have a “return to sender” option. The Greek word used in Romans 11:29 is ametamelēta. In English, this relates to something from which one cannot repent, something permanent.

Israel’s calling as an elect people still has a place in God’s plan, now and even in the future.

The Relationship Between God and Israel

“Despite the majority of Israel currently still being in rebellion, God will not forget His people, and will pour His Spirit on Israel at a specific point in time, in agreement with the covenantal promises.” Dr. Eitan Bar, One for Israel.

God’s might and power is evident in His everlasting promise to Israel (first laid out in Genesis 12:1-3). There, the Lord promises He will make Abram into a great nation and will bless him.

Even when Israel rejected God, her calling was certain. When we are faithless, He is faithful. You can look at Israel to understand how a righteous King relates to his people. How a father relates to his oldest child. It’s both severe and faithful.

Until All Israel Will Be Saved

Romans 11 establishes that Gentile believers in Jesus have a very important role in God’s plan of salvation. It is an incredibly rich and yet also mysterious passage of Scripture. In this plan, Israel too has a specific function.

And from Paul’s vantage point, God’s specific purpose for Israel combines with the purposes He has for the nations – for the entire world.

This is because, we see in Romans 11:15 that their rejection of the Messiah resulted in reconciliation to the world. So then, when the Jewish People accept their Messiah, it will result in nothing less than life from the dead.

“This seems to suggest that Israel entering her fullness will trigger the general resurrection and the consummation of all things,” explains Rabbi Dr. Stuart Dauermann.

Jew and Gentile Together

One thing becomes clear. Sharing the Gospel with the Jewish people, which some think has an unusual amount of attention or priority, significantly relates to all humanity.

In the Kingdom to come, Israel and the nations will worship God together. As we walk in our God-ordained callings as Jews and Gentiles in Messiah, we honor Adonai and get a taste of that Kingdom fellowship now!

Consider today how you contribute to the fulfillment of Paul’s exhortation to awaken the Jewish people. May we press on until all Israel believes and the King is on the throne.

Bring the Kingdom of God to Israel by Transforming Lives

Are you looking for a way to impact Israel? FIRM has an opportunity for you to transform lives in Israel in the name of Yeshua (Jesus).

The Tribe is a passionate and faithful group of monthly donors on a mission to transform lives in Israel through the love of Jesus. Join the Tribe today: firmisrael.org/thetribe