Aan Christrenen: als Israëli’s gaan stemmen, bid dan dat God leiders als de zonen van Issachar laat opstaan, “mannen die de tijd begrepen en wisten wat Israël moest doen”.

Door: Allisraelnews

JERUSALEM – Mijn vrouw Lynn en ik zijn vanmorgen opgestaan en onmiddellijk naar het stemlokaal in onze buurt gegaan.

Maar ik ga u niet vertellen op wie we hebben gestemd. Per slot van rekening ben ik nu journalist, geen politiek activist.

Bovendien is ALL ISRAEL NEWS geen partijdige nieuwssite. We zijn non-profit en onpartijdig.

En we zijn er niet om lezers te vertellen dat ze op een bepaalde kandidaat of partij moeten stemmen. We doen juist ons best om de belangrijkste kandidaten, partijen en kwesties eerlijk en oprecht te verslaan.

Wij zijn hier om de sterke en zwakke punten van onze nationale leiders te analyseren en uit te leggen waarom Israëli’s van hen houden of hen haten.

Waarom?

Zodat u beter geïnformeerd bent en beter kunt bidden.

Om onze verslagen te lezen over Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, Yair Lapid, de controversiële “Religieus Zionisme” partij, en andere Israëlische leiders en partijen tijdens deze verkiezingscyclus, klik hier.

U kunt ook hier klikken voor artikelen die wij hebben gepubliceerd over hoe Israëlische Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen waarschijnlijk zullen stemmen en op welke onderwerpen zij zich richten.

Ik hoop dat u de tijd neemt om onze berichtgeving door te lezen.

Daarna vraag ik u om vandaag en in de komende dagen trouw en zonder ophouden voor Israël te bidden.

We hebben te maken met een pijnlijke impasse in ons politieke systeem.

En de problemen zijn zeer ernstig en de inzet is zeer hoog:

 • Iran komt steeds dichter bij de bom.
 • Rusland bouwt een gevaarlijke en mogelijk profetische alliantie op met Iran en Turkije.
 • De benzine kost hier meer dan 7 dollar per gallon (= 3,785 liter = $1,85 = eur. 1,89)
 • Een op de vijf Israëli’s leeft in armoede.
 • De huizenprijzen zijn torenhoog en het is moeilijk voor jongeren en jonggehuwden om hun eerste appartement te kopen.
 • Het geweld in Judea en Samaria neemt toe.
 • Veel Israëlische Arabieren voelen zich buitengesloten van de samenleving – en zijn bang voor de plotselinge en snelle opkomst van een extreem-rechtse politieke partij.

…. om er maar een paar te noemen.

In het licht van deze zaken vraag ik Christenen over de hele wereld om te bidden op basis van drie passages uit de Bijbel.

1 Kronieken 12:32En van de nakomelingen van Issaschar, die inzicht hadden die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen: hun hoofden waren er tweehonderd, met al hun broeders onder hun bevel.

Daniël 2:21 – Laten we vertrouwen op Gods soevereiniteit om het hele proces te overzien, want de Hebreeuwse profeet Daniël leert ons dat het uiteindelijk God is die “.Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan,Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben.

Laten we ook bidden voor Israëls huidige premier, onze vroegere premiers en allen die in de Knesset zitten. Zoals de apostel Paulus ons gebood:

1 Timoteüs 2:1-4  Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Zoals we eerder deze week berichtten, “brengen kiezers in het parlementaire systeem van Israël een stem uit voor een partij van hun keuze. Er zijn 6.788.804 Israëlische burgers stemgerechtigd, maar het valt nog te bezien hoeveel er op de verkiezingsdag zullen komen opdagen. Onder hen zijn 1,3 miljoen Haredi (ultraorthodoxe) Joden en ongeveer 2 miljoen Arabische Israëli’s; bevolkingsgroepen die meer dan 35% van het Israëlische publiek uitmaken. Hun opkomst bij de verkiezingen zou de beslissende factor kunnen zijn voor welke wetgever het mandaat krijgt om de nieuwe regering te vormen.”

Ooit zal de Messias komen en ons regeren in perfecte rechtvaardigheid en barmhartigheid.

Tot die tijd moeten we bidden dat de Heer leiders zal verwekken die tenminste fatsoenlijk en eerlijk werk zullen leveren.

 

ENGLISH

To Evangelicals – as Israelis vote, pray God will raise up leaders like the sons of Issachar, ‘men who understood the times and knew what Israel should do’

JERUSALEM—My wife, Lynn, and I got up this morning and headed immediately for our neighborhood polling station.

But I’m not going to tell you who we voted for. After all, I’m a journalist now, not a political activist.

What’s more, ALL ISRAEL NEWS isn’t a partisan news site. We are nonprofit and nonpartisan.

And we are not here to tell readers to vote for a specific candidate or party.
Rather, we’re working hard to cover the major candidates, parties and issues fairly and honestly.

We’re here to analyze the strengths and their weakness of our national leaders and explain why Israelis love them and or hate them.

Why?

So that you’re more knowledgable and able to pray more effectively.

To read our coverage of Benjamin Netanyahu, Benny Gantz, Yair Lapid, the controversial “Religious Zionism” party, and other Israeli leaders and parties during this election cycle, please click here.

You can also click here for articles we’ve published on how Israeli Messianic Jews and Arab Christians are likely to vote and the issues they’re focused on.

I hope you will take time to read through our coverage.

Then, I ask you to pray faithfully and without ceasing for Israel today and in the days ahead.

We are facing a very painful deadlock in our political system.

And the issues are very serious and the stakes are very high:

 • Iran is getting closer and closer to The Bomb
 • Russia is building a dangerous and potentially prophetic alliance with Iran and Turkey
 • Gasoline here is more than $7 a gallon
 • One-in-five Israelis live in poverty
 • Housing prices are sky high and it’s hard for young people and young married couples to buy their first apartment
 • Violence in Judea and Samaria is spiking
 • Many Israeli Arabs feel left out of society – and are scared by the sudden and rapid rise of a far-right wing extremist political party.
 • ….to name just a few.

In light of such things, I ask Evangelicals all around the world to pray based on three passages from the Bible.

 1. 1 Chronicles 12:32 – Let us ask the Lord raise up leaders like the sons of Issachar, “men who understood the times and knew what Israel should do.”
 2. Daniel 2:21 – Let us trust in God’s sovereignty to oversee the entire process, since the Hebrew prophet Daniel teaches us that ultimately it is God who “removes kings and establishes kings.”
 3. 1 Timothy 2:1-4 – Let us also be praying for Israel’s current prime minister, our past prime ministers and all those who serve in the Knesset. As the Apostle Paul commanded us, “First of all, then, I urge that entreaties and prayers, petitions and thanksgivings, be made on behalf of all men, for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. This is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.”

As we reported earlier this week, “voters in Israel’s parliamentary system cast a ballot for a party of their choice. There are 6,788,804 Israeli citizens eligible to vote, but it remains to be seen how many will turn out on Election Day. Included among them are 1.3 million Haredi (ultra-Orthodox) Jews and about 2 million Arab Israelis; populations that constitute more than 35% of the Israeli public. Their showing at the polls could be the decisive factor for which lawmaker receives the mandate to form the new government.”

Someday, the Messiah will come and govern us in perfect justice and mercy.

Until then, we need to pray that the Lord will raise up leaders who will at least do a decent and honest job.