Nederlands + English

De voormalige Amerikaanse president gebruikt zeer controversiële taal in een recent interview met een Israëlische journalist. Joodse groepen in de VS bekritiseren Trump voor het uitroepen van “radioactieve antisemitische stijlfiguren”.

Door  i24NEWS

Evangelische christenen houden meer van Israël dan Amerikaanse Joden, die “ofwel niet van Israël houden of niet om Israël geven”, zei de voormalige Amerikaanse president Donald Trump onlangs in een interview met de Israëlische journalist Barak Ravid.

De laatste, een ervaren diplomatieke en politieke correspondent, nu bij Walla News, publiceerde onlangs een boek met de titel Trump’s peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East.

Volgens Amerikaanse media nam de voormalige president geen blad voor de mond toen hij zijn gedachten deelde over de invloed die Amerikaanse Joden uitoefenen, soms zelfs met behulp van controversiële stijlfiguren die als antisemitisch zouden kunnen worden opgevat.

Fragmenten van het interview met Trump werden uitgezonden op de podcast Unholy: Two Jews on the News , gepresenteerd door Yonit Levi, hoofdanker van Channel 12 News en Jonathan Freedland van The Guardian .

Trump zei dat toen hij opgroeide in New York City, zijn vader Fred, een vastgoedontwikkelaar, “heel dicht bij veel Joodse mensen stond, omdat het Brooklyn Makelaardij, Brooklyn en Queens heette.

“[Hij had] veel Joodse vrienden en een grote liefde voor Israël.  Voor mensen in de Verenigde Staten is die in de loop der jaren verdwenen “, zei Trump. “Ik moet eerlijk zijn, het is heel gevaarlijk wat er gebeurt.

“Mensen in dit land die Joods zijn, houden niet langer van Israël. Ik zal je zeggen, de evangelische christenen houden meer van Israël dan de Joden in dit land. Vroeger had Israël absolute macht over het Congres. En vandaag de dag denk ik dat het precies het tegenovergestelde is”, zei Trump tegen Ravid.

Hij betoogde ook: ” The New York Times haat Israël, haat hen. En het zijn Joodse mensen die The New York Times leiden, zei hij, verwijzend naar AG Sulzberger, uitgever en voorzitter van de krant.

Hij zei ook dat Israël vroeger “absolute macht over het Congres” had en dat Amerikaanse Joden een grotere loyaliteit aan Israël leken te hebben dan aan de VS.

In de podcast bekritiseerde Trump ook Joodse kiezers, waarvan de meerderheid traditioneel democraten zijn, omdat ze hem geen steun verleenden bij de presidentsverkiezingen van 2020.

“Vroeger had Israël absolute macht over het Congres en vandaag denk ik dat het precies het tegenovergestelde is”, zei Trump tegen Ravid.

“En ik denk dat [voormalig president Barack] Obama en Biden dat hebben gedaan”, voegde hij eraan toe. “En toch krijgen ze bij de verkiezingen nog steeds veel stemmen van het Joodse volk. Dat laat zien dat het Joodse volk, en ik heb dit al heel lang gezegd, het Joodse volk in de Verenigde Staten niet van Israël houdt of niets geeft om Israël.”

In een reactie op het interview in de podcast, zei Ravid, volgens de Business Insider: –“Het gaat er niet alleen om of je nu Joods bent of niet. Het gaat er veel meer om of je nu liberaal of conservatief bent,.”, Aldus Ravid, er later aan toevoegend: “Ik denk dat voor Trump liberaal zijn een veel grotere zonde is dan Joods zijn, maar wat kun je eraan doen? Het zijn dezelfde mensen.”

Het interview werd bekritiseerd door Joodse groepen in de VS, die Trump beschuldigden van antisemitisme.

Volgens NBC News veroordeelde het Amerikaans-Joodse Congres Trump voor het verhandelen van “radioactieve antisemitische stijlfiguren”, zoals zij zijn opmerkingen noemde.

“Waarom gooit meneer Trump opnieuw olie op het vuur met zijn gevaarlijke stereotypen over Joden?” vroeg het AJC in een tweet.

“Zijn steun voor Israël in het verleden geeft hem geen vergunning om ‘radioactieve antisemitische stijlfiguren’ te smokkelen, of met ongegronde conclusies te leuren over de onbreekbare banden die Amerikaanse Joden met Israël hebben”, tweette de groep. “Genoeg!”

Jonathan Greenblatt, CEO van de Anti-Defamation League veroordeelde ook de opmerkingen van Trump en tweette: “Nogmaals heeft voormalig president Trump zijn gebrek aan sterke steun onder de meeste Amerikaanse Joden gekoppeld aan hun gevoelens over Israël. En hij gebruikt klassieke antisemitische stereotypen over Israëlische en Joodse controle over het Congres en de pers om zijn argument kracht bij te zetten.

“Het is triest dat we dit punt nogmaals moeten herhalen, maar de overgrote meerderheid van de Amerikaanse Joden steunt en heeft een soort connectie met Israël, ongeacht op welke politieke kandidaat ze stemmen”, vervolgde hij.

“Laat me duidelijk zijn: insinueren dat Israël of de Joden het Congres of de media beheersen, is antisemitisch, duidelijk en eenvoudig. Helaas is dit niet de eerste keer dat hij deze beledigende opmerkingen maakt.”

 

 

ENGLISH

The former American president uses highly controversial language in a recent interview with an Israeli journalist. US Jewish groups blast Trump for invoking “radioactive antisemitic tropes.”

By  i24NEWS

Evangelical Christians love Israel more than US Jews, who “either don’t like Israel or don’t care about Israel,” former US President Donald Trump said recently in an interview with the Israeli journalist Barak Ravid.

The latter, a veteran diplomatic and political correspondent now with Walla news, recently published a book titled Trump’s peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East.

According to US media, the former president did not mince words when sharing his thoughts about the influence American Jews wield, sometimes even using controversial tropes that could be construed as antisemitic.

Excerpts of Trump’s interview were aired on the podcast, Unholy: Two Jews on the News, hosted by Channel 12 News chief anchor Yonit Levi and Jonathan Freedland of The Guardian.

Trump said that when he grew up in New York City, his father Fred, a real estate developer, “Was very close to many Jewish people, because it was Brooklyn real estate, Brooklyn and Queens.

“[He had] many Jewish friends, a great love of Israel, which has dissipated over the years for people in the United States,” Trump said. “I must be honest, it’s a very dangerous thing that’s happening.

“People in this country that are Jewish no longer love Israel. I’ll tell you, the evangelical Christians love Israel more than the Jews in this country. It used to be that Israel had absolute power over Congress. And today I think it’s the exact opposite,” Trump told Ravid.

He also argued, “The New York Times hates Israel, hates them. And they’re Jewish people that run The New York Times,” he said, referring to A.G. Sulzberger, who is publisher and chairman of the newspaper.

He also said that Israel used to have “absolute power over Congress” and that US Jews seem to have a greater allegiance to Israel than to the US.

In the podcast, Trump also criticized Jewish voters, the majority of which are traditionally Democrats, for not lending him their support in the 2020 presidential election.

“It used to be that Israel had absolute power over Congress and today I think it’s the exact opposite,” Trump told Ravid.

“And I think [former President Barack] Obama and Biden did that,” he added. “And yet in the election, they still get a lot of votes from the Jewish people. Which tells you that the Jewish people, and I’ve said this for a long time, the Jewish people in the United States either don’t like Israel or don’t care about Israel.”

Commenting on the interview in the podcast, Ravid – according to the Business Insider – said“It’s not only about whether you’re Jewish or not. It’s a lot about whether you’re liberal or conservative,” Ravid said, adding later: “I think that for Trump, being liberal is a much bigger sin than being Jewish, but what can you do? It’s the same folks.”

The interview was slammed by Jewish groups in the US, who accused Trump of antisemitism.

According to NBC News, the American Jewish Congress condemned Trump for trafficking “radioactive antisemitic tropes” with his remarks.

“Why is Mr. Trump once again fueling dangerous stereotypes about Jews?” the AJC asked in a tweet.

“His past support for Israel doesn’t give him license to traffic in radioactive antisemitic tropes — or peddle unfounded conclusions about the unbreakable ties that bind American Jews to Israel,” the group tweeted. “Enough!”

Jonathan Greenblatt, CEO of the Anti-Defamation League also condemned Trump’s remarks, tweeting, “Once again, former President Trump has linked his lack of strong support among most US Jews to their feelings about Israel and used classic antisemitic stereotypes about Israeli and Jewish control of Congress and the press to bolster his argument.

“It’s sad that once again we have to restate this point, but the vast majority of American Jews support and have some type of connection to Israel, regardless of which political candidate they vote for,” he continued.

“Let me be clear: insinuating that Israel or the Jews control Congress or the media is antisemitic, plain and simple. Unfortunately, this is not the first time he has made these offensive remarks.”