De Duitse bondskanselier Olaf Schulz (R) en de president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas houden
op 16 augustus 2022 een gezamenlijke persconferentie op de kanselarij in Berlijn, Duitsland. (Jens Schlueter/AFP)

President Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit heeft woensdag zijn alom veroordeelde beschuldiging van een dag eerder dat Israël in de loop der jaren “50 holocausts” tegen Palestijnen had begaan, teruggenomen en beweerd dat hij alleen maar de bedoeling had Israëlische “misdaden” te benadrukken.

Door: Times of Israel

Abbas’ opmerkingen, gemaakt tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Duitse Bondskanselier Olaf Schulz in Berlijn, werden in Israël, de Verenigde Staten en Duitsland ronduit veroordeeld, ook door Schulz zelf, die werd bekritiseerd omdat hij tijdens de persconferentie zweeg.

Na het tumult gaf Abbas een verklaring uit die door het officiële persagentschap van de Palestijnse Autoriteit, WAFA, werd vrijgegeven, waarin hij bevestigde dat “de Holocaust de gruwelijkste misdaad is in de moderne menselijke geschiedenis”.

Het presidium zei dat Abbas “benadrukte dat zijn antwoord niet bedoeld was om het unieke karakter van de Holocaust, die in de vorige eeuw plaatsvond, te ontkennen,” en dat hij “deze in de sterkste bewoordingen veroordeelde.”

De verklaring voegde eraan toe: “Wat bedoeld wordt met de misdaden waarover president Mahmoud Abbas sprak, zijn de misdaden en bloedbaden die sinds de Nakba door de Israëlische strijdkrachten tegen het Palestijnse volk zijn begaan. Deze misdaden zijn tot op de dag van vandaag niet gestopt.”

Nakba, of catastrofe, is de Palestijnse term voor de oprichting van de staat Israël in 1948 en de daaropvolgende verdrijving van de lokale Arabieren.

De nieuwssite Ynet meldde, zonder bronnen te vermelden, dat de verklaring van Abbas werd gepubliceerd na “zware druk” van Israël, waarbij het kantoor van minister van Defensie Benny Gantz in krachtige bewoordingen liet weten dat de opmerkingen onaanvaardbaar waren en eiste dat ze werden teruggetrokken.

Andere Hebreeuwse media zeiden dat premier Yair Lapid had gesproken met Abbas’ hoogste adjudant Hussein al-Sheikh en een verontschuldiging had geëist.

Abbas antwoordde op een vraag van een verslaggever over de komende verjaardag van het bloedbad in München een halve eeuw geleden. Elf Israëlische atleten en een Duitse politieagent kwamen om toen leden van de Palestijnse terreurgroep Zwarte September op 5 september 1972 gijzelaars namen in het Olympisch dorp. Op het moment van de aanslag was de groep gelieerd aan Abbas’ Fatah-partij.

Op de vraag of hij als Palestijnse leider van plan was om zijn verontschuldigingen aan te bieden aan Israël en Duitsland voor de aanslag in de aanloop naar de 50e verjaardag, antwoordde Abbas in plaats daarvan door te verwijzen naar beschuldigingen van wreedheden begaan door Israël sinds 1947.

“Als we over het verleden willen praten, ga je gang,” zei Abbas, die in het Arabisch sprak, tegen de verslaggevers.

“Ik heb 50 slachtingen die Israël heeft gepleegd… 50 bloedbaden, 50 slachtingen, 50 holocausts,” zei hij, terwijl hij het laatste woord in het Engels uitsprak.

Israëlische functionarissen spraken hun verontwaardiging uit over de opmerkingen van Abbas, Lapid noemde ze “een monsterlijke leugen”. Minister van Justitie Gideon Sa’ar zei dat de opmerkingen “beschamend” waren en minister van Financiën Avigdor Liberman bestempelde Abbas als een “terrorist” en een “Holocaust-ontkenner”.

Dani Dayan, voorzitter van Israëls Yad Vashem Holocaust Memorial and Museum, noemde de woorden van Abbas “verachtelijk” en “afschuwelijk”.

De Duitse ambassadeur in Israël Steffen Seibert noemde de opmerkingen van Abbas “verkeerd en onaanvaardbaar”.

“Duitsland zal nooit een poging tolereren om de unieke dimensie van de misdaden van de Holocaust te ontkennen,” schreef hij op Twitter.

In de VS waarschuwde Deborah Lipstadt, de antisemitisme-monitor van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de “onaanvaardbare” opmerkingen van Abbas verstrekkende gevolgen zouden kunnen hebben.

“Het verdraaien van de Holocaust kan gevaarlijke gevolgen hebben en antisemitisme aanwakkeren”, twitterde Lipstadt, die in het jaar 2000 Holocaustontkenner David Irving voor het Engelse Hooggerechtshof versloeg in een smaadzaak die Irving tegen haar had aangespannen.

Scholz kreeg ook veel kritiek omdat hij de uitlatingen van Abbas niet onmiddellijk weerlegde. Terwijl Scholz eerder de omschrijving van de Palestijnse leider van Israëls behandeling van de Palestijnen als “apartheid” had verworpen, berispte hij Abbas niet onmiddellijk voor het gebruik van de term “holocaust”.


De president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, houdt op 16 augustus 2022 een gezamenlijke persconferentie
met de Duitse bondskanselier Olaf Schulz op de kanselarij in Berlijn, Duitsland. (Jens Schlueter / AFP)

Der Spiegel, Welt, Junge Freiheit en andere media kopten over zijn stilzwijgen tijdens de persconferentie. BILD was geschokt dat er “geen woord van onenigheid was tegenover de ergste relativering van de Holocaust die een regeringsleider ooit in het kabinet van de kanselier heeft uitgesproken”.

Woensdag verklaarde Scholz in een verklaring dat hij “walgde” van de opmerkingen van Abbas.

“Ik walg van de schandalige opmerkingen van de Palestijnse president Mahmoud Abbas”, twitterde Scholz in het Duits en Engels. “Voor ons Duitsers in het bijzonder, is elke relativering van het unieke karakter van de Holocaust ontoelaatbaar en onaanvaardbaar. Ik veroordeel elke poging om de misdaden van de Holocaust te ontkennen.”

Duitsland was al verwikkeld in een controverse rond een geplande herdenking ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de aanslag in München, nadat de families van de slachtoffers hadden aangekondigd dat ze van plan waren de ceremonie te boycotten vanwege een meningsverschil met Berlijn over schadevergoeding.

Familieleden van de atleten beschuldigen Duitsland er al lang van dat het er niet in slaagde het Olympisch dorp te beveiligen, Israëlische hulp weigerde en een reddingsoperatie verprutste waarbij ook vijf van de aanvallers omkwamen

 

******************************************************


German Chancellor Olaf Schulz (R) and Palestinian Authority President Mahmoud Abbas hold a joint press conference
at the Chancellery in Berlin, Germany, on August 16, 2022. (Jens Schlueter/AFP)

ENGLISH

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas on Wednesday walked back the widely condemned accusation he made a day earlier that Israel had committed “50 holocausts” against Palestinians over the years, claiming he had merely been intending to highlight Israeli “crimes.”

B y: Times of Israel

Abbas’s remarks, made during a joint press conference with German Chancellor Olaf Schulz in Berlin, was roundly lambasted in Israel, the United States and Germany, including by Schulz himself, who was criticized for remaining silent during the press conference.

Following the uproar, Abbas issued a statement released by the Palestinian Authority’s official WAFA news agency, affirming that “the Holocaust is the most heinous crime in modern human history.”

The presidency said Abbas was “stressing that his answer was not intended to deny the singularity of the Holocaust that occurred in the last century,” and was “condemning it in the strongest terms.”

The statement added: “What is meant by the crimes that President Mahmoud Abbas spoke about are the crimes and massacres committed against the Palestinian people since the Nakba at the hands of the Israeli forces. These crimes have not stopped to this day.”

Nakba, or catastrophe, is the Palestinian term for the establishment of the State of Israel in 1948 and the ensuing displacement of local Arabs.

The Ynet news site reported, without citing sources, that Abbas’s statement was published following “heavy pressure” from Israel, with Defense Minister Benny Gantz’s office conveying strongly worded messages that the remarks were unacceptable and demanding that it be retracted.

Other Hebrew media outlets said Prime Minister Yair Lapid had spoken with senior Abbas aide Hussein al-Sheikh and demanded an apology.

Abbas was responding to a reporter’s question about the upcoming anniversary of the Munich massacre half a century ago. Eleven Israeli athletes and a German police officer died when members of the Palestinian terror group Black September took hostages at the Olympic Village on September 5, 1972. At the time of the attack, the group was linked to Abbas’s Fatah party.

Asked whether as Palestinian leader he planned to apologize to Israel and Germany for the attack ahead of the 50th anniversary, Abbas responded instead by citing allegations of atrocities committed by Israel since 1947.

“If we want to go over the past, go ahead,” Abbas, who was speaking in Arabic, told the reporters.

“I have 50 slaughters that Israel committed… 50 massacres, 50 slaughters, 50 holocausts,” he said, pronouncing the final word in English.

 

Israeli officials expressed outrage at Abbas’s comments, with Lapid calling them “a monstrous lie.” Justice Minister Gideon Sa’ar said the remarks were “shameful” and Finance Minister Avigdor Liberman branded Abbas a “terrorist” and a “Holocaust denier.”

Dani Dayan, chairman of Israel’s Yad Vashem Holocaust Memorial and Museum, called Abbas’s words “despicable” and “appalling.”

Germany’s Ambassador to Israel Steffen Seibert called Abbas’s comments “wrong and unacceptable.”

“Germany will never stand for any attempt to deny the singular dimension of the crimes of the Holocaust,” he wrote on Twitter.

In the US, Deborah Lipstadt, the State Department’s antisemitism monitor, warned that Abbas’s “unacceptable” comments could have far-reaching ramifications.

“Holocaust distortion can have dangerous consequences and fuels antisemitism,” tweeted Lipstadt, who famously defeated Holocaust denier David Irving in England’s High Court of Justice in 2000 in a libel action Irving had brought against her.

Schulz was also widely criticized for failing to immediately counter Abbas’s remarks. While Scholz had earlier rejected the Palestinian leader’s description of Israel’s treatment of Palestinians as “apartheid,” he did not immediately rebuke Abbas for using the term “holocaust.”


Palestinian Authority President Mahmoud Abbas holds a joint press conference with German Chancellor Olaf Scholz
at the Chancellery in Berlin, Germany, on August 16, 2022. (Jens Schlueter / AFP)

Der Spiegel, Welt, Junge Freiheit, and other media outlets ran headlines noting his silence during the press conference. BILD expressed shock that there was “not a word of dissent in the face of the worst Holocaust relativization that a head of government has ever uttered in the chancellor’s office.”

On Wednesday, Scholz slammed Abbas in a statement, saying he was “disgusted” by the remarks.

“I am disgusted by the outrageous remarks made by Palestinian President Mahmoud Abbas,” Scholz tweeted in German and English. “For us Germans in particular, any relativization of the singularity of the Holocaust is intolerable and unacceptable. I condemn any attempt to deny the crimes of the Holocaust.”

Germany was already embroiled in controversy surrounding a planned commemoration marking the 50th anniversary of the Munich attack, after victims’ families announced they planned to boycott the ceremony over a disagreement with Berlin regarding compensation.

Relatives of the athletes have long accused Germany of failing to secure the Olympic Village, refusing Israeli help and botching a rescue operation in which five of the attackers also died.