Nederlands + English

Een diepgaande blik op abortus in Israël – en de missie van een Israëlische organisatie om het ongeborenen te redden

Bron: AllIsrael News

Sandy Shoshani, nationaal directeur van Be’ad Chaim, vertelt ons dat ongeveer 99% van degenen die in Israël een verzoek om abortus indienen, wordt goedgekeurd

Israël – grotendeels een rechtse natie met een hoog percentage religieus observerende Joden in de regering – is verrassend liberaal als het op abortus aankomt.

Dit kan een schok zijn voor evangelische christenen, van wie velen abortus beschouwen als een belangrijke verkiezingskwestie, en voor Amerikanen, waar het onderwerp links en rechts verdeelt en sterke emoties oproept. In Israël staat het niet op de politieke agenda.

Maar het staat wel op de agenda van Sandy Shoshani.

Shoshani is de nationale directeur van Be’ad Chaim, wat pro-life betekent in het Hebreeuws, en leidt het Lilach Centrum zoals het in Israël bekend staat. Gesteund door een toegewijd team, vertelde Shoshani ons dat ze gepassioneerd is om zoveel mogelijk ongeboren baby’s te redden als ze kan.

“Ik denk aan (William) Wilberforce,” vertelde ze aan ALL ISRAEL NEWS, verwijzend naar de Britse man die een beweging leidde om de slavenhandel af te schaffen. “Ik vergelijk mezelf niet met die held, maar ik realiseer me dat ik echt een publiek standpunt moet innemen, omdat de mensen hier zich schamen om zich moreel uit te spreken.”

Be’ad Chaim voert een pro-life campagne in Israël door video’s te gebruiken en billboards te plaatsen op strategische locaties – waaronder op de Ayalon Highway die dwars door Tel Aviv snijdt. Eén grote boodschap luidt: “Je hebt een kloppend hart in je buik – je hoeft het niet te stoppen.” Op de foto vormen de handen van een vrouw een hart over haar buik.

“Ik dank God echt, we hebben nogal wat publieke opschudding veroorzaakt,” zei Shoshani over het eerste billboard. “We hadden duizenden mensen die vreselijke dingen over ons schreven, en maar weinig mensen verdedigden het leven omdat ze bang zijn.”

Een andere campagne die Be’ad Chaim uitrolt is een serie “brutale” video’s, waarvan er één de “magische geboortekanaal” heet, die laat zien dat een foetus op magische wijze in een mens moet veranderen tijdens die vier centimeter lange reis tijdens de bevalling, en dus alleen mensenrechten krijgt als hij geboren wordt.

Misschien is de schokfactor hier nodig om de Israëli’s wakker te schudden.

De statistieken uit Israël kunnen echter als een schok komen voor lezers uit het buitenland:

Abortussen zijn gratis – door de overheid gefinancierd – voor vrouwen van 20 tot 32 jaar en ouder dan 40

Vrouwen jonger dan 20 en ouder dan 32 kunnen ook een gratis abortus aanvragen

De Israel Defense Forces verstrekken twee/drie gratis abortussen aan vrouwelijke soldaten (meestal in de leeftijd van 18-20 jaar)

In sommige gevallen zijn abortussen toegestaan tot aan de geboorte, (9 maanden) vooral als een chromosomaal of genetisch probleem wordt ontdekt

49% van de goedgekeurde abortussen zijn voor gehuwde paren

Israël is nummer 1 in de wereld wat betreft prenatale testen

Er is geen actieve pro-life politieke fractie of lobby in Israël

Officieel werden er vorig jaar 18.000 abortussen uitgevoerd en Shoshani schat dat een vergelijkbaar aantal particulier wordt uitgevoerd

Een vrouw moet haar zaak voorleggen aan een drie leden tellende commissie om een door de staat gefinancierde abortus te krijgen.

“Iemand zou de indruk kunnen krijgen dat de commissies het moeilijk maken om een abortus te verkrijgen,” zei Shoshani. “Het is zo eenvoudig – en dat is niet mijn mening: De nationale statistiek is dat 98,6% van degenen die toestemming vragen om een abortus te ondergaan, die ook krijgen.”

Shoshani sprak met een senior arts in een van de grootste ziekenhuizen van Israël. Hij wilde niet bij naam genoemd worden, maar hij vertelde haar dat de leden van de abortuscommissie – die bestaat uit een arts, verpleegkundige en maatschappelijk werker – een vergoeding krijgen voor elke persoon die zij goedkeuren.

“Het maakt niet uit of de mensen uiteindelijk aborteren of niet, maar ze ontvangen een vergoeding, dus hun doel is om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk door de commissie te krijgen,” zei Shoshani.

In feite karakteriseerde de arts het op een gegeven moment buiten wachten op de commissie als een “supermarkt rij” met wel 10 mensen wachtend voor de deur.

“Ze komen binnen en en gaan weer naar buiten. Ze vragen hun naam, hun leeftijd, wat je wilt en dan zetten ze hun stempel erop om de abortus te krijgen,” vervolgde ze. “Niet alleen krijgt het comité geld, maar dezelfde dokter in het ziekenhuis van Haifa, vertelde ons dat de meeste dokters die een gewone dienst draaien van 7 uur ’s morgens tot 3 uur ’s middags werken en hij zei dat de abortussen na die uren worden gedaan” – en die worden niet meegeteld door de staat.

Shoshani vroeg de dokter waarom hij dit toestond.

Hij zei tegen haar: “Ik kan die strijd gewoon niet aan. Het is te groot voor mij.”

En toch zijn de wetten in Israël niet toereikend voor de huidige minister van Volksgezondheid, die het toch al tolerante beleid van de natie inzake het afbreken van zwangerschappen wil versoepelen. Nitzan Horowitz, hoofd van de linkse Meretz-partij, zei vorige week dat “het recht op het lichaam van een vrouw alleen aan de vrouw toebehoort.”

“Zoals de zaken er nu voor staan, worden vrouwen gedwongen om een vernederend proces te doorlopen en redenen op te geven waarom ze hun ongewenste zwangerschap willen beëindigen – dit is absoluut belachelijk. Deze procedures zijn totaal achterhaald,” zei hij.

De voorgestelde wetgeving houdt in dat elke vrouw tot de 12e week een zwangerschap mag afbreken zonder dat daarvoor toestemming van de commissie nodig is, en dat vrouwen na de 12e week geen ” indringende ” vragen meer hoeven te stellen in het gesprek.

De wetgeving zou steun moeten krijgen in de Knesset. Shoshani rekent erop dat de moslims in de Knesset – die pro-life zijn – pleitbezorgers zullen zijn voor de ongeborenen.

“Ik ben in de Knesset geweest en heb met veel Knessetleden gesproken – ze zijn bang om een verklaring voor het leven af te leggen,” zei Shoshani over een gesprek met een orthodox Knessetlid dat Be’ad Chaim een prijs gaf voor Outstanding Service to Women’s Health in Israel.

“Ik zei: ‘U hebt ons de prijs gegeven, maar zou u bereid zijn om het leven te verdedigen?’ En zij zei: ‘Ik denk dat het het recht van een vrouw is om een abortus te plegen,'” vertelde Shoshani. “Ik zei: ‘Hoe kun je dat zeggen als je gelooft dat het een mens in de baarmoeder is?’ Ze zei dat iedereen zijn eigen keuze moet maken. Met andere woorden, niemand hier – behalve een Arabisch Knessetlid, een moslim – was bereid om een publieke verklaring af te leggen.”

Aangezien de huidige minister van Volksgezondheid aan het hoofd staat van een linkse partij, openlijk homoseksueel is en een LGBTQ-agenda nastreeft, komt zijn standpunt over abortus misschien niet als een verrassing. Maar de vorige minister van Volksgezondheid, Yaakov Litzman, is ultra-orthodox en verzet tegen abortus stond niet op zijn agenda.

“In feite stond hij toe dat abortus zich uitbreidde,” zei Shoshani.

Maar na het nieuws van vorige week dat Horowitz abortus nog toegankelijker wil maken, besloot Shoshani om de pro-life campagne van Be’ad Chaim uit te breiden. Ze liet zich inspireren door Jesaja 40.

“Er staat: ‘Troost u, troost u, Mijn volk, sta op een hoge berg en zeg tegen de steden van Juda: ‘Zie uw God’,’ en de Heer zei tegen mij dat die billboards de hoge berg zijn,” zei Shoshani. “Ga daarheen, ga daarheen en spreek de waarheid. Maak een luid geluid ter wille van de ongeborenen. Spreuken 24 zegt: verdedig hen die naar hun slachting worden gebracht, bescherm hen, houd hen tegen die wankelen naar hun dood,” zei ze.

“We hebben nu honderden busreclameborden in heel Israël. We krijgen billboards, we zijn overal op Facebook. We maken video’s.”

“Iemand vroeg me – ‘Vind je het erg dat ze je niet aardig vinden?’ Ik vind het helemaal niet erg,” zei Shoshani. “We moeten publiekelijk spreken voor de rechten van de ongeborenen.”

“We moeten lawaai maken. Dus als je voor ons bidt, bid dan dat het pro-life geluid luider en luider wordt, en dat mensen bereid zijn om voor het leven op te komen in de Knesset, in het publiek, dat we petities op gang kunnen krijgen waar honderdduizenden hun handtekening onder zetten en zeggen: ‘We kunnen niet toestaan dat onze natie de ongeborenen afslacht. We kunnen dit niet meer toestaan.”

Be’ad Chaim helpt vrouwen die hun zwangerschap uitdragen financieel door het eerste jaar alle kosten van de baby te financieren terwijl de moeder – meestal alleenstaand – weer op eigen benen komt te staan. De organisatie helpt ook vrouwen die een abortus of miskraam hebben gehad om hun verdriet te verwerken en een boom te planten ter ere van die baby in een tuin waar de organisatie toezicht op houdt.

“We zijn pro-vrouwen,” zei ze. “We willen vrouwen helpen.”

 

*********************************
ENGLISH


An in-depth look at abortion in Israel – and one Israeli organization’s mission to save the unborn

Source: Alle Israel News

Sandy Shoshani, national director of Be’ad Chaim, tells us that approximately 99% of those who apply to get an abortion in Israel are approved.

Israel – largely a right-wing nation with a high percentage of religiously observant Jews in the government – is surprisingly liberal when it comes to abortion.

This may come as a shock for Evangelical Christians, many of whom consider abortion a key voting issue, and for Americans where the topic divides left from right and stirs strong emotions. In Israel, it is not on the political agenda.

But it is on Sandy Shoshani’s agenda.

Shoshani is the national director of Be’ad Chaim, which means pro-life in Hebrew, and runs the Lilach Center as it is known in Israel. Backed by a committed team, Shoshani told us she is passionate about saving as many unborn babies as she can.

“I think about (William) Wilberforce,” she told ALL ISRAEL NEWS, referencing the British man who led a movement to abolish the slave trade. “I don’t compare myself to that hero, but I realize I need to really make a public stand because people here are ashamed to speak up morally.”

Be’ad Chaim is running a pro-life campaign in Israel by using videos and placing billboards in strategic locations – including on the Ayalon Highway that slices through Tel Aviv. One giant message reads: “You have a beating heart in your stomach – you don’t have to stop it.” Pictured is a woman’s hands forming a heart over her stomach.

“I really thank God, we created quite a public stir,” Shoshani said about the first billboard. “We had thousands of people writing horrible things about us, and very few people defended life because they’re afraid.”

Another campaign Be’ad Chaim is rolling out is a series of “sassy” videos, one of which is called the “magical birth canal,” showing that a fetus must magically transform into a human being during that four-inch journey during labor, hence gaining human rights only if it is born.

Perhaps the shock factor is necessary here to jar Israelis.

However, the statistics from Israel may come as a shock to readers from abroad:

Abortions are free – government-funded – for women ages 20 to 32 and over 40

Women younger than 20 and older than 32 can also apply for a free abortion

The Israel Defense Forces proves two, three free abortions to female soldiers (usually ages 18-20)

In some cases, abortions are allowed up until birth especially if a chromosomal or genetic problem is discovered

49% of approved abortions are for married couples

Israel ranks No. 1 in the world in prenatal testing

There is no active pro-life political faction or lobby in Israel

Officially, 18,000 abortions were performed last year and Shoshani estimates that a similar amount is performed privately

A woman must present her case to a three-member committee in order to get a state-funded abortion.

“Somebody might get the impression that the committees make it tough to obtain an abortion,” Shoshani said. “It’s so simple – and that’s not my opinion: The national statistic is 98.6% of those who apply for permission to have an abortion get it.”

Shoshani spoke with a senior doctor in one of Israel’s largest hospitals. He did not want to be named, but he told her that the abortion committee members – which consist of a doctor, nurse and social worker – receive a commission for every person they approve.

“It doesn’t matter if the people in the end abort or not, but they receive a commission, so their goal is to get as many people as possible through the committee as quickly as possible,” Shoshani said.

In fact, the doctor characterized the wait outside the committee like a “supermarket line” with as many as 10 people waiting outside the door at any given time.

“They get them in and out. They’ll ask their name, their age, what you want and then they’ll put their stamp on it to get the abortion,” she continued. “Not only does the committee get money, but the same doctor in the Haifa hospital, he told us that most of the doctors that are doing a regular shift are doing 7 a.m. to 3 p.m. and he said that the abortions are done after those hours” – and those are not counted by the state.

Shoshani asked the doctor why he allowed this to go on.

He told her, “I just can’t fight that battle. It’s too big for me.”

And yet the laws in Israel are not enough for the current health minister who wants to relax the nation’s already permissive policies on terminating pregnancies. Nitzan Horowitz, head of the left-wing Meretz party, said last week that “the right to a woman’s body belongs to the woman alone.”

“As things stand today, women are forced to go through a degrading process and provide reasons why they want to terminate their unwanted pregnancies – this is absolutely ridiculous. These procedures are totally out-of-date,” he said.

The proposed legislation calls for allowing any woman to terminate a pregnancy up until the 12th week without needing committee approval and removing “invasive” questions from the interview for women after their 12th week.

The legislation would need support in the Knesset. Shoshani is depending on the Muslims in the Knesset – who are pro-life – to be advocates for the unborn.

“I’ve been to the Knesset and spoken to many Knesset members – they’re afraid to make a statement for life,” Shoshani said recounting a conversation with an Orthodox Knesset member who gave Be’ad Chaim an award for Outstanding Service to Women’s Health in Israel

“I said, ‘You gave us the award, but would you be willing to defend life?’ And she said, ‘I think it’s a woman’s right to abort,’” Shoshani recounted. “I said, ‘How can you say that if you believe it’s a human being in the womb?’ She said that everybody has to make their choice. In other words, nobody here – except an Arab Knesset member, a Muslim – was willing to make a public statement.”

Perhaps being that the current health minister heads a left-wing party, is openly gay and is pushing a LGBTQ agenda, his stance on abortion comes as no surprise. But the previous health minister, Yaakov Litzman, is ultra-Orthodox and opposing abortion was not on his radar.

“As a matter of fact, he allowed abortion to expand,” Shoshani said.

But after the news last week that Horowitz wants to make abortion even more accessible, Shoshani decided to expand Be’ad Chaim’s pro-life campaign. She took inspiration from Isaiah 40.

“It says, ‘Comfort you, comfort you, My people, get up on a high mountain and say to the cities of Judah, “Behold your God,”’ and the Lord said to me those billboards are the high mountain,” Shoshani said. “Get up there, get up there and speak truth. Make a loud noise for the sake of the unborn. Proverbs 24, says defend those who are being taken to their slaughter, protect them, hold those back staggering to their death,” she said.

“We’ve got now hundreds of bus signs all over Israel. We’re getting billboards, we’re all over Facebook. We’re creating videos.”

“Somebody asked me – ‘Do you mind that they don’t like you?’ I don’t mind at all,” Shoshani said. “We need to speak publicly for the rights of the unborn.”

“We have to make a noise. So when you pray for us, pray that the pro-life noise would become louder and louder, and people would be willing to stand for life in the Knesset, in the public, that we could get petitions going where hundreds of thousands would sign and say, ‘We cannot have our nation slaughtering the unborn. We can’t do this anymore.’”

Be’ad Chaim financially assists women who carry their pregnancies to term, funding all the baby’s expenses for the first year while the mother – usually single – gets back on her feet. The organization also helps women who have had an abortion or miscarried to process their grief and plant a tree in honor of that baby in a garden the organization oversees.

“We’re pro women,” she said. “We want to help women.”