“Paar in Sardine Can” sculptuur van Benjamin Levy in het kunstenaarsdorp Ein Hod.
Foto door Lior Mizrahi/Flash90

Nederlands + English

Sinds de oprichting in 1953 is het charmante dorpje Ein Hod een zeldzame kunstkolonie geworden waar de genres beeldende kunst, muziek, dans en literatuur zich allemaal vermengen.

Door: Israel21C –  Diana Bletter

Een dag ronddwalen in het kunstenaarsdorp Ein Hod  is een dag die de zintuigen zal strelen.

Gelegen op een heuvel aan de voet van de berg Karmel, kijkt het charmante dorp uit over de Middellandse Zee, die in de verte turkoois en groen schittert.

De kronkelende straatjes zijn pittoresk, een mengeling van oude stenen uit de christelijke kruistochten en het Ottomaanse rijk, en bezaaid met buitensculpturen, kunstgalerijen en studio’s en cafés.

Aanmelden bij de ingang van Ein Hod.
Foto door Diana Bletter

Het meest opmerkelijke is dat Ein Hod een van de weinige kunstdorpen ter wereld is, en de enige in Israël, waar plaatselijke kunstenaars de genres van beeldende kunst, muziek, dans en literatuur samenbrengen.

Dit toevluchtsoord voor kunstenaars werd opgericht in 1953. Marcel Janco, een bekende dadaïstische (kunst net anders dan de werkelijkheid. red.) kunstenaar, verhuisde er met een groep kunstenaars naartoe en bouwde werkplaatsen en studio’s in het dorp dat verlaten was tijdens de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog.

Beeldhouwer Dov Feigin met jonge bezoekers in Ein Hod, 1956.
Foto Fritz Cohen/National Photo Collection of Israel/GPO via Wikimedia Commons

Zelfs zonder geld of overheidssteun wisten de kunstenaars te overleven en een levendige gemeenschap op te bouwen. Vandaag de dag zijn er 10 Israëlprijswinnaars en vele jaren later zijn er honderden families, veel kunstenaars van verschillende generaties en een regenboogachtige benadering van kunst en cultuur.

Sommige kunstenaars geven workshops waar mensen hun eigen creativiteit kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Geweldige verhalen

Door het hele dorp zijn galerijen die sieraden, kleding en aardewerk verkopen; bij Boydem Eclectic zijn er strandtassen en portemonnees gemaakt van oude boeken.

Almog Gez is curator en beheert Ein Hod Gallery in het centrum van het dorp, waar u prenten, fotografie, keramiek, gouden en zilveren sieraden, glas en metalen designobjecten kunt vinden die zijn gemaakt door Ein Hod-kunstenaars .

Almog Gez in de Ein Hod Art Gallery.
Foto door Diana Bletter

Werken van historische waarde van de oprichters van het dorp worden tentoongesteld in de Ein Hod Gallery, samen met werken van jonge hedendaagse kunstenaars. De huidige tentoonstelling toont kunst van de vrouwen die in de beginjaren in het dorp woonden.

“Sommige vrouwen werden beroemd en anderen werden vergeten,” zei Gez. “Maar elk van hen heeft een geweldig verhaal.”

Een groep schoolkinderen krijgt een rondleiding door Ein Hod.
Foto door Diana Bletter

Gez trok een lade uit een kast en toonde ook een deel van de kunstwerken die na een ingrijpende renovatie van de galerij waren gerestaureerd. Het was alsof ik door een kist met artistieke schatten grasduinde. Alle items waren te koop.

Gez wees op een portret van Yehoshua Hillel, een andere oprichter van Ein Hod. Kunstenaars die het dorp bezoeken, herinneren zich zijn handgemaakte verf, Zivei Hillel (De kleuren van Hillel), legde Gez uit.

Almog Gez naast een schilderij van Yehoshua Hillel, een oprichter van Ein Hod.
Foto door Diana Bletter

Een kronkelend steegje leidt naar het amfitheater in Romeinse stijl, waar concerten en andere evenementen plaatsvinden. Bovenaan staat De Art Studio, waar Aharon Pogoriler zijn kunstwerken d.m.v. verschillende media laat zien.

Pogoriler, een architect geboren in 1944, begon met het maken van glas-in-loodramen voor architecturale doeleinden en ontwikkelde een unieke technologie die smelten van en schilderen op het glas combineert. De sfeer van de studio is doordrenkt van geschiedenis en geeft een gevoel van zijn levenslange toewijding aan kunst.

Een tentoonstelling in de De Art Studio van Aharon Pogoriler die werkt met glas in lood en andere kunstvormen.
Foto door Diana Bletter

Niet ver weg is het atelier van Karine Jan , die opgroeide in Ein Hod. Haar moeder, Batia Eisenwasser-Jancourt , is een schilderes wiens werk is gebaseerd op persoonlijke geschiedenis, herinnering en culturele motieven. Haar vader, Claude Jancourt, restaureert antiek en runt een pension in het dorp.

Na reizen en wonen in het buitenland keerde Jan terug met haar gezin, waar ze nu haar eigen studio heeft waar haar werk op canvas en papier wordt getoond. Ze gaf toe dat de enige reden waarom ze in eerste instantie terugkwam naar Ein Hod was: “Ik had een kleine baby die ’s nachts niet sliep in Tel Aviv.” Destijds dacht ze niet te veel na over hoe het leven zou zijn voor haar kinderen, nu 6 en 10, maar nu waardeert ze wat het dorp hen te bieden heeft.

Ze lopen de straat op en kijken naar straattheater of leren mensen kennen die schilderen en tekenen”, zegt Jan. “Behalve dat ze vlakbij de zee en familie wonen, worden ze ook blootgesteld aan zoveel kunst. Het is geweldig voor ze.”

Een bezoeker bekijkt het werk van Karine Jan.
Foto door Diana Bletter

Het Nisco Museum of Mechanical Music heeft een uitgebreide collectie antieke muziekstukken, waaronder grammofoons, platen, speeldozen en een Steinway-piano.

Eigenaar/verzamelaar Nisan Cohen, 94, geeft levendige rondleidingen en verkoopt ook zijn handgemaakte muzikale curiosa, zoals mezoeza-doosjes die het volkslied van Israël, “Hatikva”, spelen.

Enkele van de schatten in het Nisco Museum of Mechanical Music.
Foto met dank aan Nisan Cohen

Gertrude Krauss, een van de pioniers van de moderne dans in Israël, kwam in de jaren vijftig in Ein Hod wonen. Ze speelde ook piano, beeldhouwde en schilderde. Haar historische huis is nu een gedeelde ruimte voor drie kunstenaars die in het dorp wonen en werken, met computergestuurde 3D-omgevingen, schilderen en inrichtingskunst.

Een van de historische foto’s van Ein Hod te zien in de Ein Hod Gallery.
Foto door Diana Bletter

Overal waar je kijkt is het een lust voor het oog, en terwijl je door Ein Hod dwaalt, adem je de creativiteit van het verleden, het heden en de toekomst in.

Voor meer informatie, klik hier .

 

**********************************************************

 

Couple in Sardine Can” sculpture by Benjamin Levy at Ein Hod artist village.
Photo by Lior Mizrahi/Flash90

ENGLISH

Since it was founded in 1953, the charming village of Ein Hod has become a rare art colony where the genres of visual arts, music, dance and literature all mix.

By: Israel21C –  Diana Bletter

A day of wandering in the Artist Village of Ein Hod is a day that will fill the senses.

Perched on a hill at the foot of Mount Carmel, the charming village looks out over the Mediterranean Sea, which sparkles turquoise and green in the distance.

The winding streets are picturesque, a mixture of ancient stones from the Christian Crusades and the Ottoman Empire, and dotted with outdoor sculptures, art galleries and studios along with cafés.

 


Signs in at the entrance to Ein Hod.
Photo by Diana Bletter

Most remarkably, Ein Hod is one of the few art villages in the world, and the only one in Israel, where resident artists span the genres of visual arts, music, dance and literature.

This haven for artists was founded in 1953. Marcel Janco, a well-known Dada artist, moved there with a group of artists and built workshops and studios in the village which had been abandoned during Israel’s War of Independence.

 


Sculptor Dov Feigin with young visitors at Ein Hod, 1956.
Photo Fritz Cohen/National Photo Collection of Israel/GPO via Wikimedia Commons

Even without funds or government support, the artists managed to survive and build a vibrant community. Today, 10 Israel Prize winners and many years later, there are several hundred families, many artists of different generations, and a rainbow-like approach to art and culture.

Some artists give workshops where people can explore and develop their own creativity.

Amazing stories

Throughout the village, there are galleries selling jewelry, clothes and pottery; at Boydem Eclectic, there are beach bags and purses made from old books.

Almog Gez curates and manages Ein Hod Gallery in the center of the village, where you can find prints, photography, ceramics, gold and silver jewelry, glass and metal design objects made by Ein Hod artists.

 


Almog Gez at the Ein Hod Art Gallery.
Photo by Diana Bletter

Works of historical value done by the village founders are displayed in the Ein Hod Gallery along with works by young contemporary artists. The current exhibit features art by the women who lived in the village during its early years.

Some of the women went on to be famous and others were forgotten,” Gez said. “But each of them has an amazing story.”

A group of schoolchildren getting a tour of Ein Hod.
Photo by Diana Bletter

Pulling out a drawer in a cabinet, Gez also showed some of the artwork that was restored after a major renovation to the gallery. It was like searching through a chest of artistic treasures. All the items were for sale.

Gez pointed out a portrait by Yehoshua Hillel, another Ein Hod founder. Artists who visit the village remember his handcrafted paints, Zivei Hillel (The Colors of Hillel), Gez explained.

Almog Gez next to a painting by Yehoshua Hillel, a founder of Ein Hod.
Photo by Diana Bletter

A winding alleyway leads up to the Roman-style outdoor amphitheater where there are concerts and other events. At the top is De Art Studio, where Aharon Pogoriler displays his artwork in a variety of media.

An architect born in 1944, Pogoriler started creating stained-glass windows for architectural purposes and developed a unique technology that combines fusing and painting on the glass. The atmosphere of the studio is drenched in history and a sense of his lifelong commitment to art.

A display in the De Art Studio of Aharon Pogoriler who works with stained glass and other media.
Photo by Diana Bletter

Not far away is the studio of Karine Jan, who grew up in Ein Hod. Her mother, Batia Eisenwasser-Jancourt, is a painter whose work is based on personal history, memory and cultural motifs. Her father, Claude Jancourt, restores antiques and runs a guest house in the village.

After traveling and living abroad, Jan returned with her family where she now has her own studio displaying her work on canvas and paper. She admitted that the only reason she came back to Ein Hod at first was because, “I had a little baby who wasn’t sleeping at night in Tel Aviv.” At the time, she didn’t think too much about what life would be like for her children, now 6 and 10, but now she appreciates what the village has to offer them.

They walk out in the street and watch street theater or get to know people who paint and draw,” Jan said. “Besides living near the sea, and family, they’re also exposed to so much art. It’s wonderful for them.”

A visitor viewing the work of Karine Jan.
Photo by Diana Bletter

The Nisco Museum of Mechanical Music has an extensive collection of antique music pieces including gramophones, records, music boxes and a Steinway player piano.

Proprietor/collector Nisan Cohen, 94, gives lively tours and also sells his handmade musical curios such as mezuzah cases that play Israel’s anthem, “Hatikva.”

Some of the treasures at the Nisco Museum of Mechanical Music.
Photo courtesy of Nisan Cohen

Gertrude Krauss, one of the pioneers of modern dance in Israel, came to live in Ein Hod in the 1950s. She also played the piano, sculpted and painted. Her historic house is now a shared space for three artists who live and work in the village, doing computerized 3D environments, painting and installation art.

One of the historic photos of Ein Hod on display at the Ein Hod Gallery.
Photo by Diana Bletter

Everywhere you look there is eye candy, and as you wander through Ein Hod you breathe in the creativity of the past, present and future.

For more information, click here.