Protesten in Jeruzalemse Haredi-wijken

Protests in Jerusalem Haredi neighborhoods
(Photo: Israel Police)

Nederlands + English

Bewoners van de Haredi-wijken in de hoofdstad beweren dat de politie niet binnen durft te komen, waardoor de wetteloze extremisten naar believen kunnen rellen, of het nu gaat om protest tegen zedeloosheid, militaire dienst of infrastructuurprojecten.

Door: Ynet

In de ultra-orthodoxe enclaves van Jeruzalem wonen tienduizenden Haredi-Joden, die leven in overvolle leefomgevingen, armoede en een duidelijk gebrek aan officiële Israëlische aanwezigheid.

Deze bijna afzonderlijke wijken binnen de hoofdstad zijn geconcentreerd in drie hoofdwijken – Mea She’arim, Geula, en de Bukharim wijken van West-Jeruzalem.

De meeste bewoners behoren tot extremistische facties van het ultraorthodoxe jodendom. Sommigen van hen maken uit principe geen gebruik van door de staat gefinancierde diensten, anderen weigeren rantsoenen en uitkeringen te ontvangen en houden zich strikt aan de strenge religieuze richtlijnen inzake bescheidenheid en scheiding van mannen en vrouwen.

Afgelopen zaterdagavond nog werd een winkel van een opticien keten in een grote woonwijk vernield omdat er een foto van een vrouw geëtaleerd te zien was.

Israël is niet daadwerkelijk de heersende instantie in deze buurten, en dit is al decennia lang de realiteit. Politievoertuigen, gemeentelijke auto’s, brandweerlieden, en in wezen alle buitenstaanders, worden begroet met verzet, en vaak geweld, bij het betreden van die gebieden.

Er breken vaak gewelddadige protesten uit over zaken als zedeloosheid, de Israëlische dienstplichtwet of infrastructurele werkzaamheden die door de plaatselijke bewoners worden gezien als een schending van Joodse graven.


Protesten in Jeruzalemse Haredi-wijken

De sneltrein is al meer dan twee jaar in aanbouw en het onderwerp van ultraorthodoxe demonstraties, wat het bedrijf dat het project beheert honderden miljoenen shekels kost en een aantal grote vertragingen in de planning.

In brand gestoken voertuigen en vernielde hekken zijn aan de orde van de dag. De politie heeft geprobeerd de bouwplaatsen te beschermen door het bedrijf veiligheidspersoneel ter beschikking te stellen, maar is er niet in geslaagd een eind te maken aan het steeds terugkerende vandalisme.

Vorige week raakte een moeder van 11 ernstig gewond toen ze werd geraakt door een brandende vuilcontainer, die door de relschoppers over de weg werd geduwd, toen ze op weg was naar de supermarkt.

Dat geweld kwam nadat twee mannen waren gearresteerd voor het verbranden van een winkel die mobiele telefoons verkocht, waarvan het gebruik verboden is door de religieuze autoriteiten die deze groepen aansturen.


Vuilnisbak in vlammen rolt over straat
(Foto: Haim Goldberg, Shabbatplein, Israëlische politie)

Plaatselijke bewoners hebben verklaard dat dit soort protest niet ongewoon is. “Vraag het een gemiddelde Haredi-persoon en hij zal je vertellen dat het in de afgelopen jaren angstaanjagend is geworden om hier te lopen,” zegt een inwoner van Geula.

“De ene keer is het een winkel voor mobiele telefoons, de andere keer een arrestatie van een deserteur van de IDF, en weer een andere keer zijn het gewoon verveelde jongeren die tijd over hebben op een vrijdagavond. Waar het op neerkomt – er is geen wet en er is niemand die de orde handhaaft.”

Een andere bewoner gaf toe dat het probleem is, dat de bewoners van die wijken de bevoegdheid hebben om te doen wat ze willen. “De politie zal je dit niet vertellen, maar ze zijn bang om de wijk binnen te gaan”, zegt hij.


Vuilnisbak in vlammen rolt over straat
(Foto: Israëlische politie)

Een Haredi-vrouw die in Mea She’arim woont, beweert dat de politie meer kwaad dan goed doet. “We hebben liever niet dat ze hier komen, dan kunnen er ook geen ongelukken gebeuren.

“We willen dat ze ons met rust laten en ons laten leven volgens de weg van de Tora, zonder de regels van de zionistische staat. We weten zelf hoe we onze problemen moeten oplossen, en we hebben er geen belang bij dat de regering ons leert hoe we moeten handelen,” zegt ze.

 

 

ENGLISH

Residents of the capital’s Haredi enclaves, claim that the police is afraid to enter, leaving the lawless extremists to riot at will, whether protesting immodesty, military service or infrastructure projects.

By: Ynet

Jerusalem’s ultra-Orthodox enclaves are home to tens of thousands of Haredi Jews who live in crowded conditions, poverty, and a distinct lack of official Israeli presence.

These nearly separate enclaves within the capital city, are concentrated into three main neighborhoods – Mea She’arim, Geula, and the Bukharim quarters of West Jerusalem.

Most of the residents belong to extremists factions of ultra-Orthodox Judaism. Some of them refrain from using state-funded services out of principle, while others refuse to receive rations and stipends and strictly abide by rigid religious guidelines of modesty and gender segregation.

Just last Saturday evening, an store belonging to an optics chain in a major intgersection outside two of the neighborhoods, was vandalized because it exhibited a picture of a woman.

Israel is not effectively the sovereign body in these neighborhoods, and this has been the reality for decades. Police vehicles, municipality cars, firefighters, and essentially all outsiders, are greeted with resistance, and often violence, upon entering those areas.

Violent protests often break out over matters such as modesty, Israeli conscription law or infrastructure work that is seen by the local residents as a violation of Jewish graves.


Protests in Jerusalem Haredi neighborhoods

The light rail train has been under construction, and subject to ultra-Orthodox demonstrations for over two years,costing the e company overlooking the project, hundreds of millions of shekels as well as some major scheduling delays.

Vehicles set on fire and destroyed fences are common occurrences. The police has tried to protect the construction sites by providing the company with security personnel, but have not been successful in putting a halt to the recurring vandalism.

Last week, a mother of 11 was seriously hurt when hit by a burning trash container that was pushed down the road by the rioters, when she was on her way to the grocery store.

That violence came after two men were arrested for burning a store selling mobile phone devices, which are prohibited for use by the religious authorities governing these groups.


Garbage can in flames rolls down the street
(Photo: Haim Goldberg, Shabbat Square, Israel Police)

Local residents explained that this kind of protest is not uncommon. “Ask an average Haredi person and he will tell you that in the past years it has become terrifying to walk here,” says a Geula resident.

“One time its a mobile phone store, another time its an arrest of deserter from the IDF, and another time its just bored youths who have time on a Friday night . The bottom line – there is no law and there is no one maintaining order.”

Another resident admitted that the problem is that the residents of those neighborhoods have autonomy to do whatever they want. “The police won’t tell you this, but they’re scared to enter,” he says.


Garbage can in flames rolls down the street
(Photo: Israel Police)

A Haredi woman who lives in Mea She’arim, claims that the police does more harm than good. “We prefer they don’t come in here, and that way no accidents could happen.

“We want them to leave us alone and let us live by the way of the Torah without the rules of the Zionist state. We know how to solve our problems on our own, and we have no interest in the government educating us on how to act,” she says.