Grafgrot ontdekt in Palmahim Beach National Park (Foto: Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority)

Burial cave discovered at Palmahim Beach National Park (Photo: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority)

Nederlands + English

In een “once-in-a-lifetime ontdekking” ontdekte een mechanische graafmachine een bewaard gebleven grafgrot uit de tijd van farao Ramses II, de koning die verbonden was met uittocht uit Egypte van de kinderen van Israël.

Door All Israel News

De grafgrot werd afgelopen woensdag gevonden tijdens een ontwikkelingsproject in Palmahim Beach National Park aan de kust ten zuiden van Tel Aviv; de artefacten van de grot waren op de vloer te zien zoals ze waren geweest op het moment van begraven.

Nadat de graafmachine door het dak brak en daardoor die plek bekend werd, stuurde de Israel Antiquities Authority Dror Citron om de vondst te inspecteren. Ter plaatse daalde hij met een ladder af door de nieuwe opening en ontdekte een scène die naar verluidt bevroren leek te zijn in de tijd.

De grot was vierkant, uitgehouwen in een rots, met een centrale ondersteunende pilaar. Verspreid over de vloer lagen enkele tientallen artefacten van intact aardewerk en brons, daar geplaatst tijdens een begrafenisceremonie ongeveer 3.300 jaar geleden, om de overledenen naar het hiernamaals te begeleiden in de overtuiging dat ze die in het hiernamaals nodig zouden hebben.

Grafgrot ontdekt in Palmahim Beach National Park
(Foto: Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority)

Bronstijdexpert Dr. Eli Yannai voor de Antiquities Authority beschreef de vondst als “een once-in-a-lifetime ontdekking”.

“Het is uiterst zeldzaam om een ‘Indiana Jones-filmset’ tegen te komen – een grotvloer met voorwerpen die 3.300 jaar lang onaangeroerd is gebleven,” zei hij. “Het feit dat de grot werd verzegeld en in latere perioden niet werd geplunderd, zal ons in staat stellen om de moderne wetenschappelijke methoden te gebruiken die vandaag beschikbaar zijn om veel informatie te halen uit de artefacten en uit de residuen die nog op de vaten zitten – bijvoorbeeld organische overblijfselen die niet zichtbaar zijn voor het blote oog.”

In een formele verklaring over de ontdekking, merkten Eli Eskosido, directeur van de Israel Antiquities Authority, en Raya Shurky, directeur van de Israel Nature and Parks Authority, op dat “een paar items uit de grot werden geplunderd voordat deze werd verzegeld, een kwestie die nu wordt onderzocht.”

Niettemin kan “de grot een compleet beeld geven van de begrafenisgebruiken uit de late bronstijd”, zei Yannai. “De grot bevat voornamelijk tientallen aardewerken vaten van verschillende vormen en maten, waaronder diepe en ondiepe kommen, enkele roodgeverfde kelken met voet, kookpotten, opslagpotten en lampen voor verlichting.”

Yannai identificeerde verschillende van de opgeslagen potten in de grot als vervaardigd langs de Libanese en Syrische kusten. Yannai zei dat andere kleinere voorwerpen in de collectie, voornamelijk kruiken en kruikjes, werden gebruikt om kleinere hoeveelheden dure grondstoffen op te slaan en te verhandelen. Dat was import uit Tyrus, Sidon en uit andere havens langs de Libanese kust, evenals uit Cyprus. Dergelijke vaten werden vaak gebruikt bij begrafenissen, zei hij.

Grafgrot ontdekt in Palmahim Beach National Park
(Foto: Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority)

Bronzen pijlpunten of speerpunten werden gevonden naast het aardewerk. Yannai zei dat, te oordelen naar hoe ze werden gevonden, ze waarschijnlijk in een ooit bestaande organische koker hadden gezeten.

“In deze periode, tijdens de lange regeerperiode van de 19e Egyptische dynastie farao Ramses II, heerste het Egyptische rijk over Kanaän en de Egyptische regering zorgde voor veilige voorwaarden voor uitgebreide internationale handel,” zei Yannai. “Deze economische en sociale processen worden weerspiegeld in de grafgrot die aardewerken voorwerpen bevat die zijn geïmporteerd uit Cyprus en uit Ugarit aan de Noord-Syrische kust, evenals uit nabijgelegen kustplaatsen, waaronder Jaffa, Ashdod, Ashkelon, Gaza en Tel Ajjul.”

Deze bevindingen zijn een duidelijke aanwijzing “dat de bevolking van Yavneh-Yam (Palmahim Beach) een integrale rol speelde in de levendige handelsactiviteit die plaatsvond langs de kust,” zei Yannai.

Na de ontdekking werd de grot opnieuw verzegeld en onder bewaking geplaatst.

Eskosido en Shurky noemden in hun gezamenlijke verklaring de ontdekking van de grot ‘uniek en absoluut verbazingwekkend’.

“Het nieuws van de ontdekking van de grot verspreidde zich als een lopend vuurtje in de academische wereld en we hebben al verzoeken ontvangen van veel geleerden om deel te nemen aan de geplande archeologische opgraving,” zeiden Shurky en Eskosido. “Binnen een paar dagen zullen we een plan formuleren om het onderzoek en de bescherming van deze unieke plek uit te voeren, wat een feest is voor de archeologische wereld en voor de oude geschiedenis van het land Israël.”

 

ENGLISH

In a “once-in-a-lifetime discovery,” a mechanical digger uncovered a preserved burial cave from the time of Pharaoh Rameses II, the king linked to the children of Israel’s exodus from Egypt.

By: Allisrael News

The burial cave was found last Wednesday during the course of a development project at Palmahim Beach National Park on the coast south of Tel Aviv; the cave’s artifacts were seen laid out on the floor as they had been at the time of burial.

After the digger broke through the roof, revealing the site, the Israel Antiquities Authority sent Dror Citron to inspect the find. On site, he descended a ladder through the new opening and discovered a scene that reportedly appeared to have been frozen in time.

The cave was square, hewn into rock, with a central supporting pillar. Scattered on the floor were several dozens of artifacts of intact pottery and bronze, placed there during a burial ceremony about 3,300 years ago, to accompany the deceased into the afterlife in the belief they would serve them in the hereafter.

Burial cave discovered at Palmahim Beach National Park
(Photo: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority)

Bronze Age expert Dr. Eli Yannai for the Antiquities Authority described the find as “a once-in-a-lifetime discovery”.

“It is extremely rare to come across an ‘Indiana Jones film set’ – a cave floor laid out with vessels untouched for 3,300 years,” he said. “The fact that the cave was sealed, and not looted in later periods, will allow us to employ the modern scientific methods available today to retrieve much information from the artifacts and from the residues extant on the vessels – for example, organic remains that are not visible to the naked eye.”

A formal statement celebrating the discovery, made by Eli Eskosido, director of the Israel Antiquities Authority, and Raya Shurky, director of the Israel Nature and Parks Authority, also noted that “a few items were looted from the cave before it was sealed up, an issue that is now being investigated.”

Nevertheless, “the cave may furnish a complete picture of the Late Bronze Age funerary customs,” Yannai said. “The cave predominantly contains dozens of pottery vessels of different forms and sizes, including deep and shallow bowls, some red-painted, footed chalices, cooking pots, storage jars and lamps for lighting.”

Yannai identified several of the storage jars in the cave as having been manufactured along the Lebanese and Syrian coasts. Yannai said that other smaller containers in the collection, mainly jugs and juglets, which were used to store and trade smaller quantities of expensive commodities, were imports from Tyre, Sidon and other ports along the Lebanese coast, as well as from Cyprus. Such vessels were commonly used in burials, he said.

Burial cave discovered at Palmahim Beach National Park
(Photo: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority)

Bronze arrowheads or spearheads were found alongside the pottery. Yannai said that, judging from how they were found, they probably had been in a once-extant organic quiver.

“In this period, in the long reign of the 19th Egyptian dynasty Pharaoh Rameses II, the Egyptian empire controlled Canaan, and the Egyptian administration provided secure conditions for extensive international trade,” Yannai said. “These economic and social processes are reflected in the burial cave that contains pottery vessels imported from Cyprus and from Ugarit on the northern Syrian coast, as well as from nearby coastal  towns, including Jaffa, Ashdod, Ashkelon, Gaza and Tel Ajjul.”

These findings are a clear indication “that the population of Yavneh-Yam (Palmahim Beach) played an integral part in the lively trading activity that took place along the coast,” Yannai said.

Following its discovery, the cave was sealed again and placed under guard.

Eskosido and Shurky, in their joint statement, called the discovery of the cave “unique and absolutely astonishing.”

“The news of the discovery of the cave spread like wildfire in the academic world, and we have already received requests from many scholars to take part in the planned archaeological excavation,” Shurky and Eskosido said. “Within a few days, we will formulate a plan to carry out the research and the protection of this unique site, which is a feast for the archaeological world and for the ancient history of the land of Israel.”