Excavations at Gan Tzipori (screenshot)

Nederlands + English

Voor het eerst hebben archeologen in Israël een kampement van kruisvaarders ontdekt. De vondst, die wordt beschreven in het boek “Settlement and Crusade in the Thirteenth Century” (Nederzetting en Kruistocht in de Dertiende Eeuw), werd gevonden in het oude Tzippori in Galilea. Het boek werpt nieuw licht op vroeger minder onderzochte aspecten van de kruistochtbeweging en het Latijnse Oosten tijdens de dertiende eeuw.

Bron: Israel365 News

De kruistochten waren een reeks religieuze oorlogen die werden geïnitieerd, gesteund en soms geleid door de Latijnse Kerk in de middeleeuwen. De bekendste van deze kruistochten zijn die naar het Heilige Land in de periode tussen 1095 en 1291, die bedoeld waren om Jeruzalem en omgeving te heroveren op de islamitische overheersing.

De kruisvaarders slaagden erin hun heerschappij over delen van de regio te vestigen, een prestatie die historisch is gedocumenteerd en ook blijkt uit de overblijfselen van kastelen en forten, maar er is zeer weinig overgebleven dat getuigt van momenten van overgang, zoals veldslagen en kampementen.

Bij de aanleg van Route 79, die de kust met Nazareth verbindt, werd een nieuwe archeologische vindplaats ontdekt. De plaats werd geïdentificeerd als de plaats waar de Frankische kruisvaarders in 1187 twee maanden lang hun kamp opsloegen om zich voor te bereiden op de Slag bij Hattin. Daar verpletterde het leger onder leiding van de Ayyubidische sultan Saladin hen, waarmee een einde kwam aan de katholieke bezetting van het Heilige Land en de islamitische heerschappij over de regio werd ingeluid.

Israël Antiquities Authority (IAA) archeologen Nimrod Getzov en Ianir Milevski van de afdeling Prehistorie voerden de vereiste bergings-opgraving uit.

“Het gebied langs Route 79 stond bekend als de plaats van het Frankische kampement voorafgaand aan de slag bij Hattin in 1187, evenals voor andere kampementen door zowel de kruisvaarders als de moslims gedurende een periode van 125 jaar,” zei Dr. Rafael Lewis, een universitair hoofddocent aan het Ashkelon Academic College en een onderzoeker aan de Universiteit van Haifa. “Om deze reden werd ik aan boord gehaald om me te concentreren op de overblijfselen uit die tijd. Het was een zeer uitzonderlijke kans om een middeleeuws kampement te bestuderen en hun materiële cultuur en archeologie te begrijpen.”

De archeologen legden honderden metalen artefacten bloot en konden hun relatie met het landschap bestuderen. De artefacten toonden voor het eerst aan hoe de kruisvaarders legers leefden terwijl ze in het veld waren. Tot de vondsten behoorden munten, naalden, pijlpunten en voorwerpen die werden gebruikt voor de verzorging van paarden: hoofdstellen, tuigbeslag, een krul kam, hoefijzers en hoefijzernagels die zowel in Europa als dichter bij het kampterrein werden gemaakt.

“Het verwisselen van die nagels vertegenwoordigde waarschijnlijk de hoofdactiviteit in het kamp,” vertelt Lewis aan de Jerusalem Post. “Niemand wilde in de strijd op een paard terechtkomen met een kapotte hoefijzer.”

Er waren verrassend weinig voorwerpen voor dagelijks en huishoudelijk gebruik, zoals kookpotten. Lewis speculeert dat deze materialen werden verplaatst naar kastelen en andere versterkingen nadat de kampementen niet meer nodig waren.

Onderzoekers vonden echter wel een grote hoeveelheid “aristocratische artefacten” – vergulde gespen en haarspelden, vervaardigd in de Europese stijl en waarschijnlijk gebruikt door ridders en andere elite leden van de kruisvaarder legers.

Op de plaats werden geen stenen of houten bouwsels gevonden die door kruisvaarders waren gebouwd. Volgens historische documenten leefden de kruisridders in tenten en waren zij voorbereid om op elk moment de strijd aan te gaan. Het Kruisvaarders kamp werd gebouwd op de top van een kamp dat een millennium eerder door Romeinse kruisvaarders werd gebruikt. Archeologen vonden ook resten van eerdere bevolkingen op de site.

“We gebruikten een discipline die bekend staat als ‘artefact distributie analyse’,” legde Dr. Lewis uit. “We begonnen met het reconstrueren van het landschap zoals het er in die tijd ongeveer uitzag; we bekeken waar de artefacten werden gevonden, en vergeleken wat we te weten kwamen met historische verslagen.”

Met behulp van deze techniek concludeerden de onderzoekers dat ondanks het feit dat ze onder één koning vochten, de kruisvaarders op deze locatie niet in een gecentraliseerd leger dienden. Verschillende groepen ridders vochten samen, elk met hun eigen kamp en elk volgens de bevelen van hun individuele commandanten.

De onderzoekers hopen hun bevindingen te gebruiken om hun onderzoek van die periode uit te breiden naar andere plaatsen.

“Ik ben geïntrigeerd om meer te begrijpen over kruisvaarders kampementen,” zei Lewis. “Ik geloof dat de studie van militaire kampen de potentie heeft om ons veel meer te laten begrijpen over de periode en haar cultuur.”

 

ENGLISH

For the first time, a Crusader encampment has been discovered by archaeologists in Israel. The find, described in the book, Settlement and Crusade in the Thirteenth Century, was found in ancient Tzippori in Galilee. The book sheds new light on formerly less explored aspects of the crusading movement and the Latin East during the thirteenth century.

Sourcew: Israel365 News

The Crusades were a series of religious wars initiated, supported, and sometimes directed by the Latin Church in the medieval period. The best known of these Crusades are those to the Holy Land in the period between 1095 and 1291 that were intended to recover Jerusalem and its surrounding area from Islamic rule.

The Crusaders succeeded in establishing their rule over areas of the region, an achievement that was historically documented and also attested to by the remains of castles and fortresses however very little remains to testify moments of transitions, such as battles and encampments.

A new archaeological site was discovered during the construction of Route 79 that connects the coast with Nazareth. The site was identified as the site where the Frankish Crusader troops encamped for two months in 1187, preparing for the Battle of Hattin. There, the army led by Ayyubid Sultan Saladin crushed them, ending the Catholic occupation of the Holy Land and ushering in the Muslim rule of the region.

Israel Antiquities Authority (IAA) archaeologists Nimrod Getzov and Ianir Milevski from the Prehistory Department conducted the required salvage excavation.

“The area along Route 79 was known as the site of the Frankish encampment ahead of the battle of Hattin in 1187, as well as for other encampments by both the Crusaders and the Muslims during a period of 125 years,” said Dr. Rafael Lewis, a senior lecturer at Ashkelon Academic College and a researcher at Haifa University. “For this reason, I was brought on board to focus on the remains from that era. It was a very exceptional opportunity to study a medieval encampment and to understand their material culture and archaeology.”

The archaeologists unearthed hundreds of metal artifacts and were able to study their relations to the landscape. The artifacts showed for the first time how the Crusader armies lived while they were in the field. These finds included coins, needles, arrowheads and objects used to care for horses: bridles, harness fittings, a currycomb, horseshoes, and horseshoe nails made both in Europe and closer to the campsite.

“Changing those nails probably represented the main activity in the camp,” Lewis tells the Jerusalem Post. “Nobody wanted to find himself in the battle on a horse with a broken shoe.”

There were surprisingly few items for everyday and domestic use, such as cooking pots. Lewis speculates that these materials were moved to castles and other fortifications after the encampments were no longer needed.

Researchers did, however, find a large quantity of “aristocratic artifacts”—gilded buckles and hairpins, manufactured in the European style and likely used by knights and other elite members of the Crusader armies.

No stone or wooden structures built by Crusaders were found at the site. Since, according to historical documents, Crusader knights lived in tents and were prepared to go into combat at a moment’s notice. The Crusader camp was built on top of a camp used by Roman Crusaders a millennium earlier. Archaeologists also found remains of previous populations at the site.

“We used a discipline known as ‘artifact distribution analysis’,” Dr. Lewis explained. “We started by reconstructing the landscape as it approximately looked like at the time; we considered where the artifacts were found, and compared what we learned to historical records.”

Using this technique the researchers concluded that despite fighting under one king, the Crusaders at the location did not serve in a centralized army. Different groups of knights would fight together, each having their own camp and each following the orders of their individual commanders.

The researchers hope to use their findings to expand their research of that period to other sites.

“I’m intrigued to understand more about Crusader encampments,” Lewis said. “I believe that the study of military camps has the potential to allow us to understand much more about the period and its culture.”