Ruïnes van de Hashmonaim paleizen bij Jericho (YouTube/Ynet/Screenshot)
Ruins of the Hashmonaim palaces near Jericho (YouTube/Ynet/Screenshot)

(Nederlands + English)

“Dit is niet alleen een belediging voor Joden, maar ook een belediging voor christenen over de hele wereld die de site bewonderen om zijn bijbelse geschiedenis,” schrijft Likud MK.

Door World Israel News

Israëlische parlementsleden spraken zich zondagochtend uit nadat de UNESCO-organisatie haar plannen onthulde om de oude Bijbelse stad Jericho tot “Palestijns” erfgoed te verklaren.

Het Werelderfgoedcomité van UNESCO, dat officieel verklaart dat plaatsen over de hele wereld een buitengewone culturele, historische of natuurlijke betekenis hebben, komt later in september bijeen in Saoedi-Arabië.

Er wordt verwacht dat het comité op die bijeenkomst de Oude Stad van Jericho als een “Palestijnse” historische plaats zal bestempelen, waarbij de duizenden jaren Joodse geschiedenis op deze plaats wordt verdoezeld.

De stad wordt momenteel bestuurd door de Palestijnse Autoriteit en bezitters van een Israëlisch paspoort mogen de stad niet bezoeken.

Oude ruïnes in en rond de hedendaagse gemeente, waaronder de ontdekking van talrijke paleizen van Israëlitische koningen en een synagoge die dateert uit de 7e eeuw, hebben echter een langdurige band tussen Joden en Jericho aangetoond.

In een brief aan UNESCO voorzitter Audrey Azoulay zei Likud MK Dan Ilouz dat het verklaren van het oude Jericho als “Palestijns” zowel religieus beledigend als historisch onjuist was.

“Dit is niet alleen een belediging voor Joden, maar ook een belediging voor christenen over de hele wereld die de site bewonderen om zijn bijbelse geschiedenis,” schreef Illouz.

“De Palestijnse Autoriteit is systematisch bezig om alle banden van het Joodse volk met het Land Israël uit te wissen. Dit is duidelijk te zien op de Tempelberg, waar waardevolle archeologische vondsten werden vernietigd, evenals in heel Judea en Samaria, waar vandalisme en opzettelijke vernietiging van bijbels bewijsmateriaal regelmatig voorkomen.

“Het is onze plicht om dit te stoppen en vast te houden aan ons recht op ons land tegen vijanden in binnen- en buitenland,” voegde hij eraan toe.

“UNESCO moet de oude geschiedenis van het Land Israël erkennen en haar geschiedenis bewaren zonder deze te verdraaien voor politieke doeleinden. Acties zoals deze ondermijnen de geloofwaardigheid van de organisatie en nog belangrijker schaden de staat Israël.”

Volgens de Bijbel staken de Joden voor het eerst Israël binnen na de Exodus uit Egypte en 40 jaar rondzwerven in de Sinaïwoestijn bij Jericho.

*****************************************

ENGLISH

“This is not only an insult to Jews, but also an insult to Christians around the world who admire the site for its biblical history,” writes Likud MK.

By World Israel News

Israeli lawmakers spoke out on Sunday morning after the UNESCO organization revealed its plans to declare the ancient Biblical city of Jericho as a “Palestinian” heritage site.

UNESCO’s World Heritage Committee, which officially declares sites around the world as having extraordinary cultural, historical, or natural significance, is set to meet in Saudi Arabia later in September.

At that meeting, the committee is expected to deem the Old City of Jericho as a “Palestinian” historical site, glossing over the thousands of years of Jewish history at the site.

The city is currently administered by the Palestinian Authority and Israeli passport holders are forbidden from visiting.

However, ancient ruins in and around the modern-day municipality, including the discovery of numerous palaces of Israelite kings and a synagogue dating back to the 7th century, have proved a longstanding connection between Jews and Jericho.

Writing to UNESCO President Audrey Azoulay, Likud MK Dan Ilouz said declaring old Jericho as “Palestinian” was both religiously offensive and historically inaccurate.

“This is not only an insult to Jews, but also an insult to Christians around the world who admire the site for its biblical history,” Illouz wrote.

“The Palestinian Authority is systematically working to erase all ties of the Jewish people to the Land of Israel. This is evident on the Temple Mount, where valuable archaeological findings were destroyed, as well as throughout Judea and Samaria, where acts of vandalism and deliberate destruction of biblical evidence frequently occur.

“It is our duty to stop this and insist on our right to our country against enemies at home and abroad,” he added.

“UNESCO must recognize the ancient history of the Land of Israel and preserve its history without distorting it for political purposes. Actions like these undermine the organization’s credibility and more importantly harm the State of Israel.”

According to the Bible, the Jews first crossed into Israel after the Exodus from Egypt and wandering in the Sinai Desert for 40 years at Jericho.