Fragmenten van struisvogeleieren ontdekt bij een oude kampplaats in de Negev-woestijn van Israël.
Fragments of ostrich eggs discovered near an ancient campsite in Israel’s Negev Desert.
Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority.

Nederlands + English

De Israel Antiquities Authority (IAA) heeft onlangs bij een opgraving van een oude vuurplaats in de Negev-woestijn een aantal struisvogeleieren blootgelegd die duizenden jaren oud zijn.

Door JNS

“We vonden een kampement, dat zich uitstrekt over ongeveer 200 vierkante meter, dat sinds de prehistorie werd gebruikt door de woestijnnomaden. Op de vindplaats hebben we verbrande stenen, vuurstenen en stenen werktuigen en aardewerkscherven gevonden, maar de echt bijzondere vondst is deze verzameling struisvogeleieren,” zei IAA-opgravingsdirecteur Lauren Davis.

“Hoewel de nomaden op deze plek geen permanente bouwsels bouwden, laten de vondsten ons hun aanwezigheid in de woestijn voelen. Deze kampen werden snel bedekt door de duinen en werden opnieuw blootgelegd met de zandbeweging gedurende honderden en duizenden jaren. Dit feit verklaart de uitzonderlijke bewaring van de eieren en geeft ons een kijkje in het leven van de nomaden die in de oudheid door de woestijn trokken,” voegde men eraan toe.

Struisvogels kwamen veel voor in de regio vanaf de vroege prehistorie tot ze in de 19e eeuw in het wild uitstierven. Hun eieren zijn gevonden op archeologische vindplaatsen uit verschillende perioden, wat wijst op hun belang als basisproduct.

“We vinden struisvogeleieren op archeologische vindplaatsen in grafcontexten en als luxeartikelen en waterkannen. Natuurlijk werden ze gebruikt als voedselbron: één struisvogelei heeft de voedingswaarde van ongeveer 25 normale kippeneieren!” zei IAA-onderzoeker Dr. Amir Gorzalczany.

“Er is soms zelfs bewijs van versiering en inkervingen op struisvogeleieren, waaruit blijkt dat ze als decoratieve voorwerpen werden gebruikt. Het is interessant dat terwijl struisvogeleieren niet ongewoon zijn bij opgravingen, de botten van de grote vogel niet worden gevonden. Dit kan erop wijzen dat men in de oudheid het vangen van de struisvogel vermeed en genoegen nam met het verzamelen van de eieren,” voegde hij eraan toe.

Davis van haar kant merkte op dat de nabijheid van de groep eieren bij de vuurplaats erop wijst dat ze werden verzameld en dus waarschijnlijk als voedsel werden gebruikt.

“Na de opgraving zullen we de eieren reconstrueren, net als een puzzel. Het hele ei kan ons de soort vertellen, en waarvoor ze precies werden gebruikt. Wat mij betreft is elke eierschaal goud waard! Ik kijk echt uit naar het onderzoek in de laboratoria. Het beste ligt nog in het verschiet!” zei Davis.

 

***********************************

ENGLISH

The Israel Antiquities Authority (IAA) recently uncovered a number of ostrich eggs dating back thousands of years during an excavation near an ancient fire pit in the Negev desert.

By JNS

We found a campsite, which extends over about 200 square meters, that was used by the desert nomads since prehistoric times. At the site we found burnt stones, flint and stone tools as well as pottery sherds, but the truly special find is this collection of ostrich eggs,” said IAA excavation director Lauren Davis.

“Although the nomads did not build permanent structures at this site, the finds allow us to feel their presence in the desert. These campsites were quickly covered over by the dunes and were re-exposed with the sand movement over hundreds and thousands of years. This fact explains the exceptional preservation of the eggs, allowing us a glimpse into the lives of the nomads who roamed the desert in ancient times,” she added.

Ostriches were common in the region from early prehistoric periods until they became extinct in the wild during the 19th century. Their eggs have been found in archaeological sites from several periods, reflecting their importance as a raw material.

“We find ostrich eggs in archaeological sites in funerary contexts, and as luxury items and water canteens. Naturally, they were used as a source of food: one ostrich egg has the nutritional value of about 25 normal chicken eggs!” said IAA researcher Dr. Amir Gorzalczany.

“There is sometimes even evidence of decorating and incising on ostrich eggs, showing their use as decorative items. It is interesting that whilst ostrich eggs are not uncommon in excavations, the bones of the large bird are not found. This may indicate that in the ancient world, people avoided tackling the ostrich and were content with collecting their eggs,” he added.

For her part, Davis noted that the proximity of the group of eggs to the fire pit indicated that they were collected and thus likely used as food.

“After the excavation we will reconstruct the eggs, just like a puzzle. The whole egg may tell us the species, and exactly what they were used for. As far as I’m concerned, every eggshell is worth its weight in gold! I am really looking forward to the research in the labs. The best is yet ahead!” said Davis.