(L-R) De 6 maanden oude Adam en Amir Massarwa, 2, die samen met hun moeder werden vermoord door hun vader in Tayibe.
(L-R) 6-month-old Adam and Amir Massarwa, 2, who were murdered along with their mother by their father in Tayibe. 

Nederlands + English

Extreem linkse MK laat moordenaar vrij en geeft minister van Openbare Veiligheid Itamar Ben-Gvir de schuld van gruwelijke moorden.

Door Adina Katz, World Israel News

Een Arabische man die zijn vrouw en twee zonen vermoordde in een gewelddadige steekpartij is niet verantwoordelijk voor de moorden – in plaats daarvan ligt de schuld voor de gruwelijke moorden bij de rechtse regering onder leiding van premier Benjamin Netanyahu, volgens een extreem-links parlementslid.

Baraa Jaber-Massarwa, 26 jaar, werd zondagnacht vermoord samen met haar twee zoontjes, de tweejarige Amir en de zes maanden oude Adam, in de Israëlisch-Arabische stad Tayibe, ten noordoosten van Tel Aviv.

Haar man, wiens naam niet bekend is gemaakt, is gearresteerd en is de enige verdachte.

Maar MK Aida Touma-Suleiman van de Arab Joint List party heeft maandagochtend een felle verklaring afgelegd waarin zij de echtgenoot vrijpleit van verantwoordelijkheid voor de misdaad en de schuld volledig bij de regering en minister van Openbare Veiligheid Itamar Ben-Gvir legt.

In de verklaring van Touma-Suleiman werden de politie en de regering beschuldigd van de drievoudige moord, maar er werd nauwelijks melding gemaakt van de man die de moorden had gepleegd.

“Terwijl wij sliepen, werden in Tayibe een vrouw en haar twee kinderen vermoord. Het mes van de moordenaar is geslepen door de regering die ons vrouwen opzettelijk tegenwerkt en door de benoemde minister die elk plan om vrouwen te beschermen dwarsboomt,” klaagde Touma-Suleiman aan.

Het lijkt erop dat Touma-Suleiman verwees naar Ben-Gvir’s uitstel van een wetsvoorstel dat het elektronisch volgen van verdachten van huiselijk geweld verplicht zou stellen.

Uit bezorgdheid over burgerlijke vrijheden, zei Ben-Gvir dat het wetsvoorstel moet worden herschreven om een hoorzitting voor een rechter te vereisen, in plaats van het automatisch volgen van alle beschuldigden.

Omdat de man in de zaak Tayibe geen voorgeschiedenis van geweld had, zou het wetsvoorstel, zelfs als het was aangenomen, de slachtoffers in dit specifieke incident niet hebben beschermd.

“We zullen niet sterven als schapen naar de slachtbank. De tijd is gekomen om in opstand te komen tegen een instelling die ons dagelijks opzettelijk op deze manier doodt. We moeten in opstand komen tegen een instelling die haar minimale taken niet uitvoert, die de kwestie niet controleert of aanpakt, maar die geweld voedt en ervan leeft,” verklaarde Touma-Suleiman.

De partij Joint List heeft de Israëlische politie herhaaldelijk racistisch genoemd. Speciale initiatieven om het geweld binnen de Arabische gemeenschap te verminderen zijn door de partij afgekeurd, die beweert dat een strengere politiezorg voor Arabieren in feite discriminerend is.

Een voorstel van Ben-Gvir om Shin Bet meer middelen in te zetten voor het oplossen van moorden in de gemeenschap – waarvan de overgrote meerderheid onopgelost blijft omdat getuigen niet willen meewerken – werd door de partij ook botweg verworpen.

***************************************

ENGLISH

Far-left MK lets killer off the hook, blames Public Security Minister Itamar Ben-Gvir for horrific slayings.

By Adina Katz, World Israel News

An Arab man who murdered his wife and two sons in a brutal stabbing attack is not responsible for the slayings – rather, the blame for the horrific murders lies with the right-wing government led by Prime Minister Benjamin Netanyahu, according to a far-left lawmaker.

Baraa Jaber-Massarwa, 26, was murdered overnight Sunday, alongside her two sons, two-year-old Amir and six-month-old Adam, in the Israeli-Arab city of Tayibe, northeast of Tel Aviv.

Her husband, whose name has not been made public, has been arrested and is the sole suspect.

But MK Aida Touma-Suleiman of the Arab Joint List party released a fiery statement on Monday morning absolving the husband of responsibility for the crime and placing the blame squarely on the government and Public Security Minister Itamar Ben-Gvir.

While Touma-Suleiman’s statement blamed the police and government for the triple murder, there was barely a mention of the man who actually carried out the killings.

“While we slept, a woman and her two children were murdered in Tayibe. The knife used by the murderer was sharpened by the government who deliberately acts against us women and by the appointed minister who harms every plan to protect women,” charged Touma-Suleiman.

It appears that Touma-Suleiman was referencing Ben-Gvir’s delay of a bill that would mandate electronic tracking of domestic violence suspects.

Citing concerns about civil liberties, Ben-Gvir said the bill must be rewritten to require a hearing before a judge, rather than automatically tracking anyone accused.

Because the man involved in the Tayibe case had no previous reported history of violence, even if the bill had passed, it would not have protected the victims in this specific incident.

“We will not go to our deaths like sheep to the slaughter. The time has come for us to revolt against an institution that deliberately kills us in this way, daily. We must revolt against an institution that does not carry out its minimum duties, does not monitor or deal with the issue, but rather feeds violence and lives on it,” Touma-Suleiman stated.

The Joint List party has repeatedly called the Israeli police racist. Special initiatives aimed at reducing violence within the Arab community have been slammed by the party, which claims that stricter policing of Arabs is inherently discriminatory.

A proposal from Ben-Gvir to use Shin Bet resources to solve murders in the community – the vast majority of which go unsolved due to uncooperative witnesses – was flatly rejected by the party as well.