riots on Temple Mount (courtesy: Facebook)

Nederlands + English

Ik zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is, door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken. Deuteronomium 32:21 (HSV))

Bron israel365 Nieuws – JNS

Tientallen gemaskerde relschoppers gebruikten “ernstig geweld” tijdens confrontaties met Israëlische veiligheidstroepen aan het einde van de dageraadgebeden op de Tempelberg in de Oude Stad van Jeruzalem op donderdagochtend, volgens de Israëlische politie.

In een verklaring zei de politie dat de relschoppers in de ochtend de Al-Aqsa Moskee binnendrongen, “de deuren sloten en doorgingen met het verstoren van de rust en rellen, door het gooien van stenen en het gebruik van vuurwerk, het ontheiligen van de moskee, waar ze zich op dit moment barricaderen.”

De ordehandhavers deden “alles wat in hun macht lag om het publiek in staat te stellen vrij de eredienst te houden”, aldus de verklaring, eraan toevoegend dat politieagenten buiten de moskee waren gestationeerd “om veiligheid voor de bezoekers te bieden en de orde te handhaven”.

De Rode Halve Maan zei dat het 20 moslim gelovigen op de Tempelberg had behandeld, sommigen van hen na blootstelling aan traangas, volgens Kan News, eraan toevoegend dat een van de gewonden een Jordaans staatsburger is.

Op woensdag gooiden Palestijnse relschoppers brandbommen van binnenuit de Al Aqsa Moskee, waarvan er een uiteenspatte op het entreetapijt van de moskee, waardoor een brandje ontstond, terwijl een tweede brandbom in de deuropening van de moskee viel.

De politie waarschuwde ook dat “Arabische sociale medianetwerken doorgaan met het verspreiden van valse, ophitsende en misleidende informatie over de gebeurtenissen op de Tempelberg in een poging om de situatie te laten escaleren en het publiek verkeerd te informeren. Benadrukt moet worden dat veel berichten geen verband houden met de werkelijkheid betreffende de gebeurtenissen op de Tempelberg.”

Eveneens op woensdag hield de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz een evaluatie van de situatie met hoge veiligheidsfunctionarissen.

“Israël heeft de vrijheid van gebed, de status quo op de Tempelberg en het belangrijkste – de veiligheid van alle burgers in het gebied – gewaarborgd en zal dat blijven doen,” verklaarde hij na afloop.

“De terroristen die stenen gooien en oproepen tot geweld op de Tempelberg zijn degenen die de meerderheid van de mensen benadelen die de Ramadan in vrede willen vieren,” zei Gantz. “Ik roep het Palestijnse leiderschap en alle leiders in de regio op om verantwoordelijk op te treden om de stabiliteit van de veiligheid te waarborgen en het burgerbeleid uit te breiden dat we voor het Suuikerfeest ten uitvoer willen leggen.”

ENGLISH

I’ll incense them with a no-folk, Vex them with a nation of fools. Deuteronomy 32:21 (The Israel BibleTM)

Source israel365 News – JNS

Dozens of masked rioters used “severe violence” during clashes with Israeli security forces at the end of dawn prayers on the Temple Mount in Jerusalem’s Old City on Thursday morning, according to the Israel Police.

In a statement, police said that the rioters entered the Al-Aqsa Mosque in the morning, “closed its doors and continued to disturb the peace and riot, by throwing rocks and using fireworks, desecrating the mosque, where they are barricading themselves at this time.”

Law enforcement was doing “everything in its power to enable the public to worship freely,” the statement said, adding that officers were deployed outside mosque “to provide security for visits and maintain order.”

The Red Crescent said it had treated 20 Muslim worshippers on the Temple Mount, some of them after exposure to tear gas, according to Kan News, adding that one of the injured is a Jordanian citizen.

On Wednesday, Palestinian rioters threw firebombs from inside the Al Aqsa Mosque, one of which shattered on the entrance carpet of the site, causing a brief fire, while a second firebomb fell on the mosque’s doorway.

Police also warned that “Arab social media networks continue to spread false, inciting and misleading information about events on the Temple Mount in an attempt to escalate the situation and misinform the public. It should be emphasized that many reports are out of touch with reality regarding events in the Temple Mount.”

Also on Wednesday, Israeli Defense Minister Benny Gantz held a situation assessment with senior security officials.

“Israel has ensured and will continue to ensure and defend freedom of prayer, the status quo on the Temple Mount and most importantly—the security of all the citizens of the area,” he stated afterwards.

“The terrorists who are throwing rocks and inciting to violence on the Temple Mount are the ones that are harming the majority of the people who wish to celebrate Ramadan in peace,” said Gantz. “I call on Palestinian leadership and all the region’s leaders to act responsibly to ensure security stability and to expand the civil policy we aim to implement before Eid al-Fitr.”