Schade aan het Jozefgraf veroorzaakt door Arabische relschoppers, 10 apr. 2022. (Twitter/Screen grab)

Nederlands + English

In reactie op IDF anti-terreuroperatie in Jenin, ontheiligen Arabieren het graf van bijbelse figuur, ondanks dat men herhaaldelijk heeft beweert dat deze plek heilig is voor moslims.

Door World Israel News

Ongeveer 100 Arabische relschoppers ontheiligden een heilige Joodse plaats in de buurt van Sichem (Nablus) in wat volgens de eerste berichten een daad van vergelding was voor de anti-terreuroperaties van de IDF in Jenin.

Legerradio meldde dat de relschoppers zaterdagnacht inbraken in het graf van Jozef, meerdere branden stichtten binnenin de graftombe en de grafsteen vernielden die het graf markeerde van Jozef.

De ontheiliging van de plek is vooral opmerkelijk vanwege klachten die plaatselijke moslims in het verleden hebben ingediend over de inspanningen van Israël om de tombe te restaureren en te onderhouden. Zij beweren dat de begraafplaats een islamitische heilige plaats is die is ” verjoodst “.

Foto’s en video’s van de scène tonen tientallen jonge moslimmannen die muren en het graf zelf vernielen. De schade is enorm. Zowel het steenwerk als de nasleep van branden zijn duidelijk zichtbaar op de beelden.

“Het vandalisme van het graf van Jozef is een ernstige gebeurtenis en een ernstige schending van de vrijheid van godsdienst op een van de heiligste plaatsen voor elke Jood,” zei minister van Defensie Benny Gantz, die onlangs de beperkingen op Palestijnse bezoekers van de Tempelberg in Jeruzalem versoepelde, ondanks een opleving van dodelijke terreuraanslagen.

“Het schendt de gevoelens van de hele Joodse natie, vooral wanneer het gebeurt tijdens de islamitische heilige maand,” vervolgde Gantz, die beloofde dat “de staat Israël actie zal ondernemen om ervoor te zorgen dat de site zal worden hersteld en snel in de oorspronkelijke staat zal worden teruggebracht. Bovendien zullen we alle maatregelen nemen die nodig zijn om dergelijke incidenten te voorkomen.”

 

Schade aan het Jozefgraf veroorzaakt door Arabische relschoppers, 10 apr. 2022. (Twitter/Screen grab)

“Deze [zondag] ochtend heb ik een krachtige boodschap overgebracht aan de Palestijnse Autoriteit, waarin ik de onmiddellijke versterking eis van hun functionarissen ter plaatse, en een doortastend optreden tegen relschoppers en terroristen die de stabiliteit en veiligheid op heilige plaatsen schaden,” concludeerde hij.

“Het vernietigen van een van de heilige plaatsen voor het Joodse volk [door Palestijnse menigten] vlak voor Pesach is een daad die voor geen enkele Jood schokkend zou mogen zijn,” zei Samaria Regional Council voorzitter Yossi Dagan in een verklaring.

Dagan verwees naar het feit dat de Oslo Akkoorden van 1994 oorspronkelijk het Graf van Jozef aanwezen als een plaats onder Israëlische controle. Wijdverspreide Arabische rellen en internationale druk leidden ertoe dat Israël in het begin van de jaren 2000 het beheer van de site overgaf aan de Palestijnse Autoriteit.

Sindsdien zijn er meerdere brandstichtingen geweest en herhaalde incidenten van Arabische menigten die Joden aanvielen die bij de plaats baden.

“Wij eisen de onmiddellijke terugkeer van de IDF naar het graf van Jozef…Het volk van Israël in zijn soevereine staat moet zijn heiligheid bewaren,” zei Dagan.

“Dit is niet alleen een beschadiging van het eigendom van het Joodse volk, maar een beschadiging van een historische plaats die duizenden jaren oud is,” vervolgde hij.

“Opnieuw laten de barbaren van de Palestijnse Autoriteit hun ware gezicht zien: hetzelfde als ISIS. De Palestijnse Autoriteit is onbetrouwbaar en veroorzaakt terrorisme in het hele land, [inclusief] de barbaarsheid bij Joseph’s Tomb, die we nu wederom zien.”

Oud-premier Benjamin Netanyahu gaf een verklaring uit “waarin hij de vernieling van het graf van Jozef vanavond door de Palestijnen krachtig veroordeelt. Dit is een ernstige verwonding van een belangrijke en heilige plaats voor het Joodse volk, aan de vooravond van Pesach.

“De plaats moet onmiddellijk worden hersteld en de vrede en veiligheid moeten worden hersteld.”

**************************************************

**************************************************

ENGLISH

In response to IDF anti-terrorism operation in Jenin, Arabs defile biblical figure’s grave, despite repeatedly claiming site is holy to Muslims.

By World Israel News

Some 100 Arab rioters desecrated a holy Jewish site near Shechem (Nablus) in what initial reports suggest was an act of retaliation for the IDF’s anti-terror operations in Jenin.

Army Radio reported that the rioters broke into Joseph’s Tomb overnight Saturday, setting multiple fires inside the site and smashing the headstone marking the grave of the revered biblical figure.

The desecration of the site is particularly notable due to past complaints by local Muslims about Israel’s efforts to restore and maintain the tomb. They claim that the compound is an Islamic holy site that has been “Judaized.”

Pictures and videos from the scene show scores of young Muslim men smashing walls and what appears to be the grave itself, with extensive damage to both stonework and the aftermath of fires clearly visible in the images.

“The vandalism of Joseph’s Tomb is a grave event and a serious violation of freedom of worship in one of the holiest places for every Jew,” said Defense Minister Benny Gantz, who recently eased restrictions on Palestinian visitors to the Temple Mount in Jerusalem, despite an uptick in deadly terror attacks.

“It violates the feelings of the entire Jewish nation, especially when it occurs during the Muslim holy month,” Gantz continued, pledging that “the State of Israel will take action to ensure that the site will be refurbished and quickly returned to its original condition. In addition, we will take all the measures necessary to prevent such incidents.”

Arab rioters desecrate Joseph’s Tomb in Samaria

“This [Sunday] morning, I have delivered a strong message to the Palestinian Authority, demanding the immediate reinforcement of their officials on-site, and decisive action against rioters and terrorists that harm stability and security in holy places,” he concluded.

“Destroying one of the holy places for the Jewish people [by Palestinian mobs] just before Passover is an act that should not be shocking to any Jew,” said Samaria Regional Council chairman Yossi Dagan in a statement.

Dagan referenced the fact that the 1994 Oslo Accords originally designated Joseph’s Tomb as a site under Israeli control. Widespread Arab rioting and international pressure led Israel to surrender administration of the site to the Palestinian Authority in the early 2000s.

Since then, there have been multiple arsons and repeated incidents of Arab mobs attacking Jews praying at the site.

“We demand the immediate return of the IDF to Joseph’s Tomb…The people of Israel in their sovereign state must maintain their sanctity,” Dagan said.

“This is a damage not only to the property of the Jewish people, but a damage to a historic site that is thousands of years old,” he continued.

“Once again, the barbarians from the Palestinian Authority show their true face: the same as ISIS. The Palestinian Authority is unreliable at best and causes terrorism all over the country, [including] the barbarism at Joseph’s Tomb that we are now seeing once again.”

Former prime minister Benjamin Netanyahu released a statement “strongly condemning the destruction of Joseph’s tomb tonight by Palestinians. This is a serious injury to an important and sacred place for the Jewish people, on the eve of Passover.

“The place must be restored immediately and peace and security restored.”