Rechtse MK Itamar Ben-Gvir (Flash90/Noam Revkin Fenton)
Right-wing MK Itamar Ben-Gvir (Flash90/Noam Revkin Fenton)

Nederlands + English

De rechtse MK voelde zich gerechtvaardigd omdat hij zijn wapen trok toen Arabische parkeerwachters hem dinsdagavond uitscholden en bedreigden.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

Een van de Arabische parkeerterrein beveiligers die MK Itamar Ben-Gvir dinsdagavond uitscholden en bedreigden, waardoor hij zijn wapen trok, is een Hamas-aanhanger gebleken.

Mohammed Shweiki schreef in 2016 bewonderend op sociale media over een Palestijnse terrorist die destijds door veiligheidstroepen werd gedood na het gooien van een molotovcocktail.

“Allah heeft genade met je, mijn liefste. Dit was jouw wens en die is uitgekomen met de hulp van Allah. Je vroeg om de hemel en Allah gaf die aan jou,” schreef hij onder een foto van de Hamas-extremist.

De reactie van Ben-Gvir liet niet lang op zich wachten.

“Het blijkt dat degenen die mijn leven bedreigden niet zomaar criminelen zijn, maar Hamas-aanhangers,” zei hij. “Ik wil iedereen die die misdadiger geloofde, nu zijn hoed zien opeten.”

De rechtse MK was dinsdagavond op de parkeerplaats van de Tel Aviv Fairgrounds in een verhitte confrontatie geraakt met Shweiki en een andere bewaker, nadat ze hem hadden gezegd dat hij zijn auto niet kon parkeren op de plek die hij had uitgekozen. In een videoclip van het incident is te zien hoe Ben-Gvir op een bepaald moment zijn persoonlijke wapen trekt en het in zijn hand laat zien, het vervolgens laat zakken terwijl hij herhaaldelijk tegen de bewakers zegt: “Jullie bedreigen me.” De bewaker van zijn kant schreeuwt terug dat hij degene is die wordt bedreigd.

De rechtse MK botste donderdagochtend in de uitzending met het hoofd van de Knesset Ethische Commissie, MK Yorai Lahav-Hertzano over de gebeurtenis. De Yesh Atid wetgever hekelde Ben-Gvir en zei: “Dit is een ernstig crimineel incident dat onderzocht moet worden door de politie. Het is krankzinnig, het kan niet zo zijn dat een lid van de Knesset een pistool trekt tegen twee veiligheidsagenten. Ben-Gvir benadrukt dat het Arabieren waren, [hij] is een racist en een homofoob.”

Ben-Gvir reageerde terug: “De bewaker zei tegen me: ‘Ik vermoord je,’ ‘Ik vermoord je.’ Dat is niet gefilmd omdat we op dat moment bezig waren ons leven te beschermen. Mijn bloed mag [vergoten worden] …. Als het iemand anders was geweest die tegen een andere MK had gesproken, had hij allang in de gevangenis gezeten. Ik wil een aanklacht tegen mensen die tegen een MK zeggen dat ze hem zullen vermoorden. Je was er niet bij. Als iemand mij vermoordt, zal Yorai blij zijn.”

Ben-Gvir richtte zich ook tot het plenum van de Knesset over het onderwerp en zei onder meer: “Ik zou verwachten dat degenen in de coalitie, van wie we meer dan eens hebben gehoord toen MK [Idit] Silman (Yamina) sprak over bedreigingen op haar leven – dat ze [nu] zouden veroordelen, dat ze zouden zeggen: ‘Genoeg geweld.’ In hun geval [zeg ik] ook: ‘Genoeg hypocrisie.'”

In een interview op Woensdag met Israel Hayom, zei Ben-Gvir dat “er geen week voorbij gaat zonder dat ik berichten ontvang als ‘We zullen je vermoorden,’ ‘We zullen je kinderen vermoorden.'”

Hij zei dat hij een ontmoeting had met het hoofd van de bewaking van de Knesset en hem vertelde wat er was gebeurd.

“En ik vroeg hoe het kon dat ik honderden bedreigingen ontvang, en Knesset-leden die een kwart bedreiging krijgen een veiligheidsbijlage krijgen met een bataljon bewakers” terwijl hij dat niet krijgt, zei hij, zonder te vermelden of hij een antwoord op zijn vraag kreeg.

 

ENGLISH

The right-wing MK feels vindicated for drawing his weapon when Arab parking lot security guards cursed and threatened him Tuesday night.

By Batya Jerenberg, World Israel News

One of the Arab parking lot security guards who cursed and threatened MK Itamar Ben-Gvir Tuesday night, causing him to draw his gun, has been found to be a Hamas supporter.

Mohammed Shweiki wrote admiringly on social media in 2016 about a Palestinian terrorist who was killed at the time by security forces after throwing a Molotov cocktail.

“Allah have mercy on you, my dear. This was your wish and it came true with the help of Allah. You asked for heaven and Allah gave it to you,” he wrote under a picture of the Hamas extremist.

Ben-Gvir’s reaction was not long in coming.

“It turns out that those who threatened my life are not simply criminals but Hamas supporters,” he said. “I want to see all those who believed that thug now eat their hats.”

The right-wing MK had gotten into a heated confrontation with Shweiki and another guard Tuesday night at the Tel Aviv Fairgrounds parking lot after they told him he couldn’t park his car in the spot he had chosen. In a video clip of the incident, Ben-Gvir can be seen drawing his personal weapon at one point and showing it in his hand, then lowering it while saying repeatedly to the guards, “You’re threatening me.” For his part, the guard can be heard shouting back that they were the ones being threatened.

The right-wing MK clashed on air Thursday morning with the head of the Knesset Ethics Committee, MK Yorai Lahav-Hertzano over the episode. The Yesh Atid legislator castigated Ben-Gvir, saying, “This is a serious criminal incident that has to be investigated by the police. It’s insane, it can’t be that a member of Knesset draws a gun against two security guards. Ben-Gvir makes sure to stress that these were Arabs, [he] is a racist and a homophobe.”

Ben-Gvir shot back, “The guard told me, ‘I’ll murder you,’ ‘I’ll kill you.’ That wasn’t filmed because at the time we were busy protecting our lives. My blood is allowed [to be spilled]…. If it was someone else speaking to a different MK he would have been in jail a long time ago. I want an indictment filed against people who tell an MK that they’ll kill him. You weren’t there. If someone murders me, Yorai will be happy.”

Ben-Gvir also addressed the Knesset plenum on the subject, saying in part, “I would expect those in the coalition, whom we’ve heard from more than once when MK [Idit] Silman (Yamina) spoke about threats on her life – that they would condemn [now], that they’d say ‘Enough violence.’ In their case [I say] also, ‘Enough hypocrisy.’”

in an interview Wednesday with Israel Hayom, Ben-Gvir said that “not a week goes by without my receiving messages like ‘We’ll kill you,’ ‘We’ll kill your children.’”

He said that he met with the head of the Knesset guard detail and told him what had happened.

“And I asked how it could it be that I receive hundreds of threats, and Knesset members who get a quarter of a threat get a security attachment with a battalion of guards” while he does not, he said, without mentioning whether he was given an answer to his question.