Nederlands + English

Joodse erfgoedsites in Judea en Samaria worden systematisch vernield door lokale Arabieren, volgens een toezichthoudende groep die archeologische sites in het gebied in de gaten houdt.

Bron: ArutzSheva7

Adi Shragai, operationeel organisator voor de Shomrim Al HaNetzach organisatie, zei in een interview met Arutz Sheva dat het fenomeen van Arabische vandalen die het gemunt hebben op archeologische sites in Judea en Samaria in de afgelopen jaren erger is geworden.

“Helaas hebben we de laatste jaren steeds meer meldingen gekregen van wandelaars en mensen in het veld over de vernietiging van oudheden in Judea en Samaria, zonder dat er sprake was van rechtshandhaving. We begrepen onmiddellijk dat hier iets belangrijks – en verschrikkelijks – aan de hand is.”

De gerichte vernietiging van archeologische vindplaatsen in Judea en Samaria, zei Shragai, wordt deels uitgevoerd door Arabische dieven van oudheden, maar ook als onderdeel van illegale Arabische landroof, met ongeoorloofde bouw gericht op historische sites. Arabische boeren richten zich ook vaak op archeologische vindplaatsen om deze te vernietigen, om het land voor te bereiden op landbouwwerkzaamheden.

In tegenstelling tot archeologische sites binnen de Groene Lijn van vóór 1967, die onder de rechtstreekse bescherming van de Israëlische Oudheidkundige Autoriteit vallen, vallen sites in Judea en Samaria onder het gezag van de Stafofficier van Archeologie, een kantoor in het Burgerlijk Bestuur voor Judea en Samaria van het Ministerie van Defensie.

Door de beperkte middelen van het bureau, zei Shragai, is de handhaving van de wetten ter bescherming van archeologische vindplaatsen in Judea en Samaria laks geweest.

“De civiele administratie handhaaft de wetten niet, dus ons doel is de oprichting van een afdeling Judea en Samaria van de Israël Antiquities Authority.”

Grote sites, zoals Sebastia in Samaria, zijn het doelwit geweest van vandalen, vervolgde Shragai, waarbij belangrijke sites zijn vernield of beschadigd, waarbij sommige vernield zijn met graffiti. In sommige gevallen is de vlag van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie boven de sites gehesen.

Tijdens een recente rondleiding met de minister van Communicatie Yoaz Hendel (New Hope) op de Tel Arumeh site in de Shechem (Nablus) regio in Samaria, bijvoorbeeld, werd ontdekt dat een vier verdiepingen hoge moskee gewijd aan terroristen, genaamd de ‘Martelaren Moskee’, was gebouwd.

“Midden in de rondleiding met de minister zagen we hoe [de vandalen] de top van de site hadden geëgaliseerd, waarbij oudheden werden vernietigd.”

De site, die de ruïnes van een Hasmonese vesting herbergt, wordt in de Bijbel ook genoemd als de woonplaats van Gideon.

Helaas, zei Shragai, is de schade meer regel dan uitzondering. Uit een recent onderzoek van 365 belangrijke archeologische vindplaatsen in Judea en Samaria bleek dat zo’n 80% matige of ernstige schade had opgelopen door toedoen van vandalen.

“Dit is een catastrofe voor ons nationaal erfgoed. Dit doet denken aan wat ISIS doet. Drieduizend jaar Joodse geschiedenis is in korte tijd uitgewist. Je kunt vernietigde archeologische vindplaatsen niet restaureren.”

 

*******************************
ENGLISH:

Jewish heritage sites in Judea and Samaria are being systematically vandalized and destroyed by local Arabs, according to a watchdog group which monitors archeological sites in the area.

Source: ArutzSheva7

Adi Shragai, operations organizer for the Shomrim Al HaNetzach organization, said in an interview with Arutz Sheva that the phenomenon of Arab vandals targeting archeological sites in Judea and Samaria has grown worse in recent years.

“Unfortunately, in the last few years we’ve received more and more reports from hikers and people in the field regarding the destruction of antiquities in Judea and Samaria, with no law enforcement. We understood immediately that something significant – and terrible – is happening here.”

The targeted destruction of archeological sites in Judea and Samaria, Shragai said, is carried out in part by Arab antiquities thieves, but also as part of illegal Arab land grabs, with unauthorized construction targeting historical sites. Arab farmers also often target archeological sites for destruction, preparing the land for agricultural work.

Unlike archeological sites inside the pre-1967 Green Line, which fall under the direct protection of the Israel Antiquities Authority, sites in Judea and Samaria are under the authority of the Staff Officer of Archeology, an office in the Defense Ministry’s Civil Administration for Judea and Samaria.

Due to the office’s limited resources, Shragai said, enforcement of laws protecting archeological sites in Judea and Samaria has been lax.

“The Civil Administration isn’t enforcing the laws, so our goal has been the establishment of a Judea and Samaria division of the Israel Antiquities Authority.”

Large sites, such as Sebastia in Samaria, have been targeted by vandals, Shragai continued, with major sites destroyed or damaged, with some vandalized with graffiti. In some instances, the Palestine Liberation Organization flag has been raised over the sites.

During a recent tour with Communications Minister Yoaz Hendel (New Hope) of the Tel Arumeh site in the Shechem (Nablus) region in Samaria, for instance, it was discovered that a four-story mosque dedicated to terrorists, dubbed the ‘Martyrs’ Mosque’, had been built.

“In the middle of the tour with the minister, we saw how [the vandals] had levelled the top of the site, destroying antiquities.”

The site, which houses the ruins of a Hasmonean fortress, is also mentioned in the Bible as the home of Gideon.

Unfortunately, Shragai said, the damage is more the rule than the exception. A recent survey of 365 major archeological sites across Judea and Samaria found that some 80% had suffered either moderate or serious damage at the hands of vandals.

“This is a catastrophe for our national heritage. This is reminiscent of what ISIS does. Three-thousand years of Jewish history has been erased in just a short time. You can’t restore destroyed archeological sites.”