2022-08-02: In Bosnië en Herzegovina worden Joden geweerd uit politieke machtsposities – In Bosnia and Herzegovina, Jews are barred from political positions of power

– Duizenden mensen verzamelden zich maandagavond buiten de poorten van het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger in Sarajevo. Zij riepen slogans als “je zult ons niet verdelen” tussen gezang van “Bosna, Bosna, Bosna”
– Thousands of people gathered outside the gates of the Office of the High Representative in Sarajevo on Monday night, shouting slogans like “you will not divide us” between chants of “Bosna, Bosna, Bosna”

Lees verder

2022-07-28: Israel is een krachtige herinnering aan God en de Bijbel – Israel is a powerful reminder of God and the Bible

– Een van de dingen die je altijd hoort van Bijbelgetrouwe christenen die Israël steunen, is dat het bestaan ​​van Israël hen eraan herinnert
dat de Bijbel te vertrouwen is en dat de God, die in de Bijbel beschreven wordt, Zijn beloften nakomt.
– One of the things you always hear from Bible-believing Christians who support Israel is that the existence of Israel reminds them
that the Bible can be trusted and that the God the Bible describes keeps His promises.

Lees verder

2022-07-27: Wie zijn Gog en Magog in de Bijbel? – Who Are Gog and Magog in the Bible?

– Gog en Magog symboliseren iets sinisters dat met de Eindtijd te maken heeft. Ze vertegenwoordigen ook historische volkeren die kort na de tijd van Noach bestonden en springen in het oog op het toneel in Ezechiël 38 en 39 .
– Gog and Magog symbolize something sinister having to do with the End Times. They also represent historical peoples that existed a little after the time of Noah and explode onto the scene in Ezekiel 38 and 39.

Lees verder

2022-07-25: 13 manieren waarop smartphones een revolutie teweegbrengen in de gezondheidszorg – 13 ways smartphones are revolutionizing healthcare

– “We kunnen op een mobiele telefoon doen wat een apparaat van $ 100.000 kan doen, met een 10 keer betere vergroting dan met het blote oog, waardoor de diagnostische nauwkeurigheid aanzienlijk wordt verhoogd.”
– “We can do what a $100,000 device can do on a mobile phone, with 10 times better magnification than using just the naked eye, raising diagnostic accuracy significantly.”

Lees verder

2022-07-15: Wat zegt de Bijbel over overwinnen? – What does the Bible say about Overcoming?

– Als je ontmoedigd raakt door de wereld van vandaag, willen we je inspireren met de verhalen van overwinnaars in de Bijbel. God geeft ons vandaag kracht, net zoals Hij deed aan Zijn profeten, koningen en discipelen, om deze wereld te overwinnen.
– If you find yourself discouraged with the world today, we want to inspire you with the stories of overcomers in the Bible. God is giving us strength today, just like He did to His prophets, kings and disciples, to overcome this world.

Lees verder

2022-07-06: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 11: Joodse gelovigen rond eind 1800 die een Joodse identiteit behielden en toegewijd bleven aan Jezus – A history of Messianic Jews in Israel, Part 11: Jewish believers in the late 1800s who maintained a Jewish identity and remained devoted to Jesus

– Bernard Heilpern, een fascinerend personage. Hij was een in Servië geboren religieuze Jood die in 1864 op 18-jarige leeftijd Jeruzalem bezocht en daar voor het eerst het evangelie hoorde.
– Bernard Heilpern, a fascinating character. He was a Serbian-born religious Jew who visited Jerusalem at the age of 18 in 1864 and there heard the gospel for the first time.

Lees verder

2022-07-04: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 10: De Hebreeuwssprekende kerk in Jeruzalem na de dood van bisschop Alexander – A history of Messianic Jews in Israel, Part 10: The Hebrew-speaking church in Jerusalem following the death of Bishop Alexander

– In 1846 arriveerde de opvolger, Samuel Gobat. In dit artikel zullen we kijken naar de jaren tussen zijn aankomst, in 1846, tot de eerste zionistische kolonisten arriveerden in 1882.
– In 1846 the successor, Samuel Gobat, arrived. In this article, we will look at the years between his arrival, in 1846, until the first Zionist settlers arrived in 1882.

Lees verder

2022-07-01: Een geschiedenis van Messiaanse Joden in Israël, deel 9: Het werk van de eerste Joodse bisschop in Jeruzalem en zijn tragische dood – A history of Messianic Jews in Israel, Part 9: The work of the first Jewish bishop in Jerusalem and his tragic death.

– In 1843 namen drie rabbijnen die eerst aarzelden de laatste stap en sloten zich definitief aan bij de kerk. Ze werden onmiddellijk geëxcommuniceerd door de Joodse gemeenschap.
– In 1843, three rabbis who had been going back and forth took the final step and joined the church permanently. They were immediately excommunicated by the Jewish community.

Lees verder

2022-06-15: Woorden en gevolgen: ‘Westelijke Jordaanoever’ versus Judea en Samaria – Words and consequences: ‘West Bank’ versus Judea and Samaria.

– Wanneer werd het een algemeen aanvaarde waarheid dat vrede tussen Israël en de Arabieren die zichzelf Palestijnen noemen, vereist dat Israël hun zijn eigen Bijbelse geboorterecht opgeeft in het Joodse binnenland? LEES VERDER…
– When did it become a widely accepted truth that peace between Israel and the Arabs who call themselves Palestinians requires Israel to give up to them its own Biblical birthright in the Jewish heartland? READ MORE…

Lees verder

2022-06-10: 10 plaatsen uit de Schrift waar Jezus in Israël gewandeld heeft – 10 Places Where Jesus Walked in Israel from Scripture.

– De evangeliën geven ons een vrij goed idee waar Hij Zijn dagen doorbracht. Veel archeologische vindplaatsen bevestigen de locaties die in de Bijbel worden genoemd. Wij willen u helpen bij het plannen van uw volgende reis naar Israël .
– The Gospels give us a pretty good idea of where He spent His days. Many archeological sites confirm the locations mentioned in the Bible. Today we want to help you plan your next trip to Israel.

Lees verder

2022-06-02: Een kijkje achter de schermen bij een van de meest iconische hotels in Jeruzalem – Behind the scenes at one of Jerusalem’s most iconic hotels

– Diana Aho van het legendarische American Colony Hotel vertelt over haar favoriete gasten van beroemdheden, vreemde kamerverzoeken en hoe je een perfect verblijf kunt garanderen.
– The legendary American Colony Hotel’s Diana Aho divulges her favorite celebrity guests, weird room requests and how to ensure a perfect stay.

Lees verder

2022-05-10: De naam van God – The name of God

– De naam van God in de Joodse Geschriften is een raadselachtig mysterie. Mensen spreken de vier Hebreeuwse letters (JHWH) vaak uit als “Jahweh” of “Jehova”, maar de waarheid is dat we niet echt weten hoe we het moeten zeggen. 
– The name of God in the Jewish Scriptures is an enigmatic mystery. People often pronounce the four Hebrew letters (YHWH) as “Yahweh” or “Jehovah”, but the truth is that we don’t really know how to say it.

Lees verder

Volg ons / Follow us

Subscribe

Subscribe

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...