2022-12-07: Jezus in het zicht houden is het belangrijkste doel van deze Palestijnse outreach – Keeping Jesus in sight is the main goal at this Palestinian outreach

– House of Hope is een school en woonruimte voor blinden en anderen met speciale behoeften. Het is een bediening die een thuis onderwijs en natuurlijk hoop biedt aan Palestijnse volwassenen met speciale behoeften.
– A school and residential quarters for the blind and others with special needs, House of Hope is a ministry that provides a home, education and, of course, hope to Palestinian adults with special needs.

Lees verder

2022-12-06: Religieus zionisme wil de Wet op Terugkeer veranderen. Waarom het ertoe doet – Relegious Zionism wants to change the Law of Return. Here’s why it matters

– Het hoofd van de Religieuze Zionistische Partij van Israël en zijn ultraorthodoxe tegenhangers eisen een wijziging van de Wet op Terugkeer in ruil voor toetreding tot een rechtse coalitie.
– The head of Israel’s Religious Zionism Party and his ultra-Orthodox counterparts are demanding an amendment to the Law of Return in exchange for joining a right-wing coalition.

Lees verder

2022-12-01: De oprichters van KitePride creëren kansen, waardevol voor slachtoffers van sekshandel en prostitutie – KitePride founders create opportunities, value for victims of sex-trafficking, prostitution

– “Slachtoffers hebben geen medelijden nodig – ze hebben banen nodig.” Al meer dan tien jaar werkt een echtpaar samen om mensen te bevrijden van dwangarbeid en prostitutie.
– A Swiss couple is running a small fashion-brand factory, KitePride, in Tel Aviv which employs dozens of people who have been rescued from sex-trafficking. 

Lees verder

2022-11-09: Ze ontvluchtten de vervolging in nazi-Duitsland. Toen stopten de Britten hen achter prikkeldraad – They fled persecution in Nazi Germany. Then the British put them behind barbed wire

– Een nieuw boek werpt licht op het weinig bekende verhaal van duizenden Duits-Joodse vluchtelingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in interneringskampen in Groot-Brittannië werden vastgehouden – waaronder enkele van mijn voorouders.
– A new book sheds light on the little-known story of thousands of German Jewish refugees held in internment camps in the UK during World War II – including several of my ancestors

Lees verder

2022-11-03: De lafheid van de lichtgewicht diplomatie van Australië – The cowardice of Australia’s lightweight diplomacy

– In feite, omdat de Britten de Arabieren te vriend wilde houden door de Joodse immigratie te blokkeren, konden honderdduizenden – of zelfs miljoenen – Joden die door de nazi’s moesten worden uitgeroeid, nergens anders heen.
– In fact, because the British appeased the Arabs by blocking Jewish immigration, hundreds of thousands – or even millions – of Jews marked for extermination by the Nazis had nowhere else to go.

Lees verder

2022-11-02: Palestijnen: Waarom worden aanvallen op christenen genegeerd? – Palestinians: Why Are Attacks on Christians Being Ignored?

– Door een reeks gewelddadige incidenten in Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus, en de nabijgelegen steden Beit Jala en Beit Sahour, maken christenen zich zorgen over hun veiligheid en toekomst onder de Palestijnse Autoriteit (PA).
– A series of violent incidents in Bethlehem, the birthplace of Jesus, and the nearby towns of Beit Jala and Beit Sahour, have left Christians worried about their safety and future under the Palestinian Authority (PA).

Lees verder

2022-10-26: Israëls YALTAM: een diepe duik in de eenheid van diepzeeduikers van de IDF – Israel’s YALTAM: A deep dive into the IDF’s deep divers

– De YALTAM-eenheid van de IDF heeft minder dan 100 soldaten, zowel mannen als vrouwen. Deze kleine eenheid is echter nog steeds een essentieel onderdeel van Israëls regionale maritieme superioriteit.
– The IDF’s YALTAM unit has less than 100 soldiers, both women and men. However, this small unit is still a vital part of Israel’s regional maritime superiority.

Lees verder

2022-10-13: De Typologie van de opname – The Typology of the Rapture

– Al deze schaduwbeelden laten héél duidelijk zien hoe de volgorde is van de komende gebeurtenissen en daarmee bedoelen we de opname, de grote verdrukking en de komst van Jezus Christus op de Olijfberg.
– All these shadow images show very clearly the order of the coming events and by that we mean the rapture, the great tribulation and the coming of Jesus Christ on the Mount of Olives.

Lees verder

2022-10-03: Hebben nazi’s deze Joodse vrouwen onvruchtbaar gemaakt? – Did Nazis make these Jewish women infertile?

– Uit de processtukken van Neurenberg bleek dat nazi’s zoveel mogelijk ‘Jodinnen’ wilden steriliseren zonder hun medeweten. Tijdens de Holocaust gebeurde er iets met Joodse vrouwen dat kenmerkend was.
– The Nuremberg trial records showed that Nazis wanted to sterilize as many ‘Jewesses’ as possible without their knowledge. Something was happening to Jewish women during the Holocaust that was distinctive.

Lees verder

2022-09-27: Waarom geloven sommige christenen dat de ‘opname’ op of rond Rosj Hasjana zal plaatsvinden? – Why do some Christians believe the ‘Rapture’ will happen on or around Rosh Hashanah?

– Dit is wat elke evangelische christen zou moeten weten als we de Joodse hoge feestdagen ingaan, een seizoen van bezinning en berouw. Voor de 15 miljoen Joden in de wereld zal dit een tijd van bezinning en berouw zijn.
– Here is what every Evangelical should know as we enter the Jewish High Holidays, a season of reflection and repentance. For the world’s 15 million Jews, this is to be time of reflection and repentance.

Lees verder

2022-09-26: Verbluffend om te zien hoe het evangelie duidelijk werd verkondigd op de staatsbegrafenis van de Koningin, terwijl zo’n 4,1 miljard mensen afstemden – Stunning to see Gospel clearly preached at Queen’s state funeral, as some 4.1 billion people tuned in.

– Terwijl ik toekeek vanuit het aardse Jeruzalem, werd ik gezegend omdat ik de anglicaanse aartsbisschop hoorde verklaren dat koningin Elizabeth nu in het “hemelse Jeruzalem” is vanwege haar “geloof en hoop in Jezus Christus” 
– As I watched from earthly Jerusalem, I was blessed to hear Anglican Archbishop declare Queen Elizabeth is now in the “Heavenly Jerusalem” because of her “faith and hope in Jesus Christ”

Lees verder

2022-09-23: De “Grote Reset”: Een blauwdruk voor het vernietigen van vrijheid, innovatie en welvaart – The “Great Reset”: A Blueprint for Destroying Freedom, Innovation, and Prosperity

– Ook de Bijbel spreekt over een wereld regering, een wereld leider, een wereld economie, een wereld religie, hongersnood, enz.Leven wij werkelijk in de laatste der dagen? Komt Jezus gauw terug? Haalt de Heer eerdaag zijn kerk/gemeente op via een Harpacho.
– Also the Bible talks about a world government, a world leader, a world economy, a world religion, famine, etc. Are we really living in the last days? Is Jesus coming back soon? Is the Lord picking up soon His church, a Harpacho?

Lees verder

2022-09-22: Wat de media verzwijgen: 638 Palestijnen doodgemarteld in Syrië en nog eens 4121 gedood – Palestinians Cuddle up with Arabs Who Kill Palestinians

– Uit een op 18 september gepubliceerd rapport blijkt dat 638 Palestijnen de afgelopen jaren zijn doodgemarteld door Syrische inlichtingenofficieren. Het lot van 1.797 Palestijnse gevangenen, waaronder 110 vrouwen, blijft onbekend ondanks herhaalde oproepen.
– A report published on September 18 revealed that 638 Palestinians have been tortured to death by Syrian intelligence officers in the past few years. The victims include 37 women. The fate of 1,797 Palestinian detainees, including 110 women, remains unknown despite repeated appeals

Lees verder

2022-09-15: Een vergeten held tijdens de ergste pre-nazi pogrom in Proskurov, Oekraïne – A forgotten hero during the worst pre-Nazi pogrom in Proskurov, Ukraine

– “In de stad Proskurov (nu Chmelnitsky) in de Oekraïne werden nog voor de nazi’s de ergste gruweldaden van de eeuw tegen de joden gepleegd.” (historicus David A. Chapin in 2000)
– “In the town of Proskurov (now Khmelnitsky) in Ukraine, even before the Nazis, the worst atrocities of the century were committed against the Jews.” (historian David A. Chapin in 2000)

Lees verder

2022-09-14: Koning Charles III: een vriend van het Britse Jodendom, met speciale en historische banden met Israël – King Charles III: A friend to UK Jewry, with special and historic ties to Israel

– Koningshuis heeft lange tijd goede relatie met Britse Joden gehad; uitgesproken over antisemitisme; verstevigde de trouw aan Israël in recente jaren met een officieel bezoek; ook empathisch met Palestijnen.
– Royal has long had good relationship with British Jews; outspoken on antisemitism; shored up Israel bona fides in recent years with official visit; also empathetic to Palestinians

Lees verder

2022-09-13: Verwar het Joodse verhaal niet met ‘voorrechten voor blanken’ – Do not confuse the Jewish story with white privilege

– We begonnen de Amerikaanse slavernij van Afro-Amerikanen en de Holocaust te vergelijken. We waren te jong om te erkennen dat er geen slechtere vergelijking kon zijn dan twee tragedies en onrechtvaardigheden zo groot als de Holocaust en de slavernij.
– We began comparing American slavery of African Americans and the Holocaust. We were too young to recognize there could be no greater apple and orange comparison than two tragedies and injustices as great as the Holocaust and slavery.

Lees verder

2022-09-12: Relatie van koningin Elizabeth met overlevenden van de Holocaust en de staat Israël – Queen Elizabeth’s relationship with Holocaust survivors and the State of Israel

– Na haar overlijden op donderdag 8 september 2022 staan Joden over de hele wereld ​​stil bij de 70-jarige regering van koningin Elizabeth II en wat ze betekende voor de Joodse gemeenschap.
– Jews around the world are reflecting on the consequential 70-year reign of Queen Elizabeth II following her death on Thursday september 8th, 2022 and what she meant for the Jewish community.

Lees verder

2022-08-25: Slecht nieuws voor de Joden: hoe zes Amerikaanse en Britse mediamagnaten het ontluikende nazi-regime hielpen – Bad news for the Jews: How six US and UK media moguls aided the nascent Nazi regime

– We kunnen vandaag de dag nog steeds de echo’s van deze zes persbaronnen horen in de anti-Europese krantenkoppen van de Daily Express, de Daily Mail en in het boze populisme van Fox News en Breitbart. Deze giftige rechtse blanke nationalistische bewegingen hebben hun wortels in de jaren dertig. Maar ze blijven het Anglo-Amerikaanse buitenlands beleid vandaag beïnvloeden.
– We can still hear the echoes of these six press barons today in the anti-European headlines of the Daily Express, the Daily Mail, and in the angry populism of Fox News and Breitbart. These toxic right-wing white nationalist movements have their roots in the 1930s. But they continue to influence Anglo-American foreign policy today.

Lees verder

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...