09 september 2018

2018-09-09 De zondebok en internationale dwaasheden - - The scapegoat and international follies (Jan van Barneveld)

Een vrouw tijdens een Anti Israel Rally in London tijdens de Gaza oorlog. 
A woman during an Anti Israel Rally in London during the Gaza war.

Door: Jan van Barneveld

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:
Het is al eeuwen een internationaal, maar kwalijk gebruik de Joden de schuld te geven van allerlei narigheid en problemen. Vaak als een soort rookgordijn om eigen problemen, fouten of onmacht te verbergen.

Als er in de Middeleeuwen pest uitbrak, bronnen vergiftigd waren of een kind werd vermist, werden de Joden al snel als schuldigen aangewezen. Bloedige pogroms en vervolgingen waren het tragische gevolg. De Joden werden als zondebok gebruikt om eigen falen te verhullen.

Einde 19e eeuw kregen de Joden de schuld van het onderdrukkende kapitalisme.

Een paar decennia later werden de Joden schuldig verklaard aan het communisme.

Geen kwaad in de wereld, of de Joden kregen de schuld.

Een makkelijke zondebok. In Duitsland riepen de Nazi's : "Die Juden sind unser Unglück". Zogenaamde Christenen deden daar nog een schepje bovenop door keihard op te merken: "Ze hebben immers Christus gekruisigd".

Tegenwoordig zegt men het laatste iets anders maar even venijnig: "De Joden moeten eerst Christus maar eens aannemen".

Na 1948 werd Israël als schuldige aan het leed van de Palestijnse vluchtelingen aangewezen. Nu is Israël, met name de Israëlische dorpen en steden op de Westbank, de oorzaak van de explosieve situatie in het Midden Oosten. Er dreigen inderdaad grote gevaren. Het gevaar dat de kankercellen van het Moslim zelfmoordterrorisme zich over de (westelijke) wereld gaat verspreiden. Het gevaar dat een vijfde of zesde oorlog rond Israël niet meer in de hand te houden is. Het gevaar dat men vreest als Israël de atoomfabrieken van Iran onklaar gaat maken. Die gevaren worden op Israël afgeschoven. Daar gaat het zogenaamde vredesproces ook om. Ook hier wijst de vinger weer naar Israël. Die vinger wordt vergezeld met heel wat dwaasheden, die bij politiek correcte taal zijn gaan horen. Taal die helaas nu ook door onze minster Verhagen wordt gebezigd. Ik noem er een paar:

* Men zegt: "Als Israël maar tot overeenstemming zou komen met de Palestijnen, dan komt er vrede"
Men denkt er niet aan dat als Israël toegeeft aan de eisen van de Palestijnen (vluchtelingen terug; Oost Jeruzalem als hoofdstad van een Palestijnse staat; alle Joden uit 'hun' land, uit Judea en Samaria) dit het einde van de staat Israël betekent. Wat inderdaad de bedoeling, niet alleen van Hamas, maar ook van Abbas en de zijnen is.

*Als Israël er maar voor zorgt dat er een Palestijnse staat komt, dan zal dat een grote stap zijn naar vrede in het Midden Oosten.  Men sluit bewust de ogen dat die Palestijnse staat niets te maken heeft met de vele andere problemen en spanningen bijvoorbeeld in Iran en Irak in die regio. Iran zal heus niet ophouden met het werken aan de atoombom en de zelfmoordaanslagen in Irak zullen niet ophouden als er een Palestijnse staat is.Syrië zal niet ophouden de invloed in Libanon te vergroten. Hamas en Hezbollah zullen niet ophouden Israël te blijven bedreigen en bestoken. Ook voor het feit dat het de Palestijnen zelf zijn die alle voorstellen van Israël, bijvoorbeeld van Barak en Olmert, heeft afgewezen.

De nederzettingen zouden een bedreiging zijn voor de wereldvrede. De bouw rond en in de nederzettingen moet totaal worden gestopt. 
Het schijnt dat de bouw van een speelzaal voor de peuters in Silo een groter gevaar is voor de wereldvrede dan bijvoorbeeld de bouw van raketinstallaties en de verrijking van uranium in Iran.

* En dan de Gaza oorlog.
Wat een vreugde was die oorlog voor internationale organisaties voor de mensenrechten, voor de VN, voor regeringsleiders die een puntje wilden scoren, voor schijnheilige zeurpieten uit kerken. Ze kregen weer een kans om Israël zwart te maken. Gretig slikten ze allerlei Hamas-leugens en spuugden die weer uit in 'verklaringen', 'rapporten' en onderzoekingen. Ze klaagden met treurige stem over de 'misdaden van de Israëli's', over mensenrechten, over 'misdaden tegen de menselijkheid', over genocide enz. Ze vonden zelfs nieuwe uitdrukkingen, zoals 'buitensporig geweld' uit om hun antizionisme te kunnen verkondigen. Delegaties, onderzoekscommissies, en ministers besteedden heel wat tijd en geld om hun medelijden met die arme Palestijnen en tegelijk hun plekje in de internationale anti-Israël jetset te verstevigen. Zet hier eens tegenover de opmerking van kolonel Richard Kemp die hij de 18
e juni maakte tijdens een conferentie in Jeruzalem. Kemp is de voormalige commandant van de Engelse troepen in Afghanistan. Hij legde uit dat het Israëlische leger de burgers in Gaza (en dus ook de Hamas-terroristen) vier uren voor een aanval had gewaarschuwd. Dat er 900.000 pamfletten boven Gaza waren uitgestrooid om de mensen te waarschuwen weg te blijven van huizen waar de Hamas wapens of strijders had. Er waren 30.000 waarschuwende telefoontjes gedaan en veel helicopter aanvallen zijn door het IDF afgeblazen omdat er gevaar leek te zijn dat er burgerslachtoffers zouden vallen. Kemp concludeerde: "Het Israëlische leger heeft meer gedaan om de rechten van de burgers in oorlogsgebied veilig te stellen, dan enig ander leger in de geschiedenis van de oorlog."

*Als de vrede besprekingen vastlopen wordt Israël aangewezen om meer concessies te doen. Dus Israël betaalt want de zondebok is schuldig. Per (antisemitische) definitie.

Ach, er zijn zoveel wereldproblemen. De recessie, de klimaatcrisis,, honger, dreigende pandemieën, het groeit de wereldleiders boven het hoofd. Dus de beproefde afleidingsmanoeuvre wordt weer aangewend: Geef de Joden, in dit geval Israël, de schuld. Dan slikt de wereld elke leugen, hoe dwaas en hoe doorzichtig ook. Inmiddels zullen die wereldproblemen als een oordeel over de wereld komen. Tenzij...tenzij er berouw en bekering komt. Te beginnen bij ons, bij de kerken. Anders loopt dit uit op wereldwijde catastrofes en ten slotte op eindtijd rampen.

Bron: janvanbarneveld.nl

_______________________________________________________________________

By
: Jan van Barneveld
ENGLISH:

For centuries it has been an international, but malicious use to blame the Jews for all kinds of misery and problems. Often as a kind of smokescreen to hide own problems, mistakes or powerlessness.

If in the Middle Ages plague would break out, sources were poisoned or a child was missing, the Jews were quickly appointed guilty. Bloody pogroms and persecutions were the tragic consequence. The Jews were used as scapegoats to conceal own failures.

At the end of the 19th century, the Jews were blamed for oppressive capitalism. A few decades later, the Jews were declared guilty of communism. No harm in the world, or the Jews were to blame. An easy scapegoat. In Germany, the Nazis called "Die Juden sind unser Unglück". So-called Christians went a little bit further by noticing that "they crucified Christ".

Nowadays the last thing is said slightly differently but viciously: "The Jews first have to accept Christ".

After 1948, Israel was designated as guilty of the suffering of the Palestinian refugees. Now Israel, especially the Israeli villages and cities on the West Bank, is responsible for the explosive situation in the Middle East. There are indeed serious dangers. The danger that the cancer cells of Muslim suicide terrorism will spread across the (western) world. The danger that a fifth or sixth war around Israel can no longer be controlled. The danger that people fear if Israel is going to disarm the nuclear factories of Iran. Those dangers are being pushed to Israel. That is what the so-called peace process is about. Again, the finger points back to Israel. That finger is accompanied by a lot of follies, who have come to hear politically correct language. Language that unfortunately is now also used by our minster Verhagen.

I'll mention a few:

* It is said: "If Israel were to come to an agreement with the Palestinians, then peace would come".
It is not considered that if Israel gives in to the demands of the Palestinians (refugees return; East Jerusalem as the capital of a Palestinian state; all Jews out of  'their' country, out of Judea and Samaria) this means the end of the state of Israel. What indeed is the intention, not only of Hamas, but also of Abbas and his followers.

* If Israel makes sure that there is a Palestinian state, it will be a big step towards peace in the Middle East.
We consciously close the eyes that the Palestinian state has nothing to do with the many other problems and tensions, for example in Iran and Iraq in that region. Iran will not stop working on a nuclear bomb and the suicide bombings in Iraq will not stop if there is a Palestinian state. Syria will not stop increasing the influence in Lebanon. Hamas and Hezbollah will not stop threatening and harassing Israel. Also for the fact that it is the Palestinians themselves who have rejected all proposals from Israel, for example from Barak and Olmert.

* The settlements would be a threat to world peace. The construction around and in the settlements must be stopped altogether.
It seems that the construction of a game room for toddlers in Silo is a greater danger to world peace than, for example, the construction of missile installations and the enrichment of uranium in Iran.

* And then the Gaza war.
What a joy this war was for international human rights organizations, for the UN, for government leaders who wanted to score a point, for hypocritical whiners from churches. They got another chance to make Israel look bad. They greedyly swallowed all kinds of Hamas lies and spit it out again in 'statements', 'reports' and investigations. They complained in a sad voice about the 'crimes of the Israelis', about human rights, about 'crimes against humanity', about genocide, etc. They even invented new expressions such as 'excessive violence' in order to proclaim their anti-Zionism. Delegations, committees of inquiry, and ministers spent a lot of time and money to strengthen their sympathy with those poor Palestinians and at the same time their place in the international anti-Israel jet set. Turn this into the remark of Colonel Richard Kemp he made on June 18 at a conference in Jerusalem. Kemp is the former commander of the English troops in Afghanistan. He explained that the Israeli army had warned the civilians in Gaza (and thus also the Hamas terrorists) four hours before an attack. That 900,000 pamphlets were scattered over Gaza to warn people to stay away from houses where the Hamas had weapons or fighters. 30,000 warnings were made and many helicopter attacks were called off by the IDF because there seemed to be danger of civilian casualties. Kemp concluded: "The Israeli army has done more to secure the rights of civilians in war zones than any other army in the history of war."

* If the peace talks get stuck, Israel is designated to make more concessions. So Israel is paying, for the scapegoat is guilty. Per (anti-Semitic) definition.

 Ah, there are so many world problems. The recession, the climate crisis, hunger, threatening pandemics, it is growing over world leaders. So the tried and tested diversion maneuver is used again: Blame the Jews, in this case Israel. Then the world swallows every lie, no matter how foolish and how transparent. Meanwhile, these world problems will come to the world as a judgment. Unless ... unless repentance and remorse comes. Starting with us, at the churches. Otherwise this will end in global catastrophes and finally end-of-life disasters.

Source: janvanbarneveld.nl