10 september 2018

2018-09-10 Het begrijpen van onwaarschijnlijke radicale allianties, die vandaag de dag het antisemitisme verspreiden - Understanding the unlikely radical alliances, spreading antisemitism​

(Foto: CBN News - Photo: CBN News)

Nederlands en/and Engels

NEDERLANDS

In de radicale Rechterflank was het kwaadaardige antisemitisme al aanwezig. In radicaal Links groeit het. En voor de radicale Moslimbewegingen is het een speerpunt

Bron: CBN News, Adam Milstein, 26 augustus 2018

 

Hoewel deze drie bovengenoemde bronnen van antisemitisme uit verschillende tradities voortkomen, wisselen zij meer en meer ideeën en tactieken uit, waardoor de golf van haat, opzweping en racisme groter wordt.

In de afgelopen jaren was er naast Europa ook in Noord-Amerika een groeiende alliantie te zien tussen radicale Moslims en radicaal Links. Radicale Moslims stenigen vrouwen, executeren homo’s, vertrappen minderheden en mensenrechten en verafschuwen feminisme. Normaal, zou Links geschokt moeten zijn door deze ideologie, maar deze onwaarschijnlijke allianties schuiven graag hun verschillen terzijde vanwege een gedeelde haat voor Westerse invloeden in de wereld, pluralistisch nationalisme, vrijheid van meningsuiting, tolerantie en een verachtelijke vorm van antisemitisme.

Hoe is het mogelijk dat radicaal Links blind is voor de opzwepende ideeën van de radicale Islam, bijvoorbeeld de manier waarop zij omgaan met vrouwen en minderheden? Hoe kunnen zij voorbij gaan aan het feit dat radicale Moslims overtuigd zijn van de superioriteit van de islamitische moraal en cultuur? Zij schilderen Moslims af als ‘kinderlijk’ en de Islam als een monolithisch of monumentaal blok. Daarmee verwaarlozen ze het onderscheid  tussen de gematigde Moslims en de radicale Moslims en zetten hen neer als ‘een volk dat door het Westen onderdrukt wordt’.

In de verwrongen en niet in de geschiedenis gefundeerde wereldvisie van Links, is Israël een koloniale onderdrukker van Moslims, en zijn Joden (vanaf de Oudsten van Sion), een almachtige groep, die verantwoordelijk is voor elk probleem dat zich in het Midden-Oosten en in de wereld voordoet.

De politieke activiste, Linda Sarsour, is het prototype van dit soort allianties. Zij is een van de organisatoren van de Washington mars voor Vrouwen en door Links begroet als een feministische leider, ondanks haar bewondering voor de afschuwelijke vrouwenhaat van de Shariawet. Zij noemde een Joodse journalist een lid van antisemitisch extreem-rechts. Zij opende haar ‘jihad tegen Trump’-toespraak met het bedanken van Siraj Wajjah, een medeplichtige aan de aanslag op het World Trade Center in 1993. Zij heeft Saoedi Arabië gecomplimenteerd voor de manier waarop het met vrouwen omgaat. Toch wordt ze naar voren geschoven als een rolmodel voor Links.

En deze alliantie groeit. In 2017 hebben linkse studenten van de Universiteit van Tuft een ‘desoriënterende gids’ gepubliceerd, waarin het fundament van de Joodse Leerscholen wordt aangevallen en Israël een staat van ‘blanke racisten’ wordt genoemd. Het laat de ernst van antisemitisme onder universiteitsstudenten zien en laat tevens naar voren komen hoe deze groepen dezelfde retoriek hanteren als radicale Moslims, die Israël een koloniale bezetter noemen. Eén van de schrijvers van de gids beweerde dat het geen antisemitisme was omdat zij Joods was.

Eenzelfde kortzichtige gids van de Universiteit van New York veroordeelde Israël 55 keer, meer dan het aantal verwijzingen naar ‘Trump’, extreem-rechts’, ‘racisme’, ‘fascisme’, ‘blanke overheersing’ en ‘socialisme’ bij elkaar.

Twee rally’s in Chicago zijn een illustratie van deze trend. De Chicago Dyke March (om de LGBT-gemeenschap te vieren) sloot drie mensen uit omdat zij de Ster van David op hun paradevlaggen hadden in combinatie met het symbool van hun identiteit.

Een paar maanden later bij de Chicago SlutWalk ( tegengaan van de seksuele opmars) werden Zionisten, toen zij probeerden deel te nemen, bespot en veroordeeld door de organisatie. Daarna moedigde de organisatie de wandelaars aan om een speech bij te wonen van Rasmea Odeh, een Palestijnse terroriste, die was veroordeeld voor het doden van twee Joodse studenten. Zij geloofde nog steeds in de rechtmatigheid van haar daad, maar was onlangs door de VS uitgezet.

Deze vreemde trouw tussen radicale Islam en radicaal Links kwam overduidelijk naar voren tijdens de Iraanse revolutie in de zeventiger jaren. Toen heeft de grote Ayatollah Khomeini de gematigde sjah verjaagd met de steun van Links en de Islamisten, waarna hij de radicale Moslims meer macht gaf en die van radicaal Links decimeerde.

De drieduizend jaar oude Joodse bevolking van Iran, ongeveer 100.000 Joden, kon het onderliggende antisemitisme van radicaal Links en hun haat tegen het Westen vóór en gedurende de Iraanse revolutie voelen, en emigreerde in grote getale zo snel als zij konden, meestal, naar de VS en naar Israël.

Zoals Links een geschiedenis heeft van het belasteren van de Joodse Staat (en de Joden die de staat steunen), zo heeft Rechts met radicale Moslims samengespannen om hun pure haat jegens Joden en hun wens om het Joodse volk om te brengen, te verspreiden.

Radicale Islamitische Nationalisten hebben, waar mogelijk, ook een geschiedenis van collaboratie met Rechts. De Grote Moefti van Jeruzalem zei tegen Adolf Hitler, dat de Duitsers en de Arabieren dezelfde vijanden hadden: de Engelsen, de Joden en de communisten. De premier van Irak was initiatiefnemer van de ‘Farhud’, een afschuwelijke gewelddadige aanval op Joden, onder invloed van en in bondgenootschap met de Nazi’s.

Heden ten dage staat de retoriek van neo-Nazi’s bol van samenzweringstheorieën en eeuwenoude stereotypen over bloedwraak en is het een weergalm van de retoriek van radicale Islamitische terroristen en zelfs van radicale Moslims.

Het meest zorgwekkende van de opkomst van het antisemitisme is hoe deze ideologie zijn weg vindt naar het middenveld.

Bijvoorbeeld, Senator Bernie Sanders uit Vermont voerde eens campagne voor de leider van Labour, Jeremy Corbyn (UK), die nauw samenwerkte met Paul Eisen, een antisemitische komplottheoreticus, tevens schrijver van een blog, getiteld: ‘Mijn leven als een Holocaustontkenner’. Sanders zou geen campagne gevoerd hebben voor een socialist, die een seksist, een racist, een homofoob of een Islamofoob was geweest, maar hij wilde wel campagne voeren voor een antisemiet, want linkse organisaties moedigen antisemitisme aan.

Radicale Moslims zijn uit op de vernietiging en delegitimeren van Israël (het historische thuisland van het Joodse volk) en zij wakkeren het vuur van antisemitisme aan waar ze maar kunnen om dat doel te bereiken. Zij doen dit door te stoken onder hen die in het Amerika van vandaag racisme proberen tegen te gaan, door in Irak de macht proberen te grijpen of Israël te boycotten door de BDS-beweging. Door een alliantie te vormen met radicaal Links, bouwen zij een coalitie, ten einde de Westerse waarden van vrijheid, democratie en tolerantie, de grondprincipes van Amerika en Israël (de enige democratie in het Midden-Oosten), te vernietigen.

De groei van deze alliantie en de verplaatsing van de antisemitische Linksheid naar het middenveld, speciaal op de campussen van de universiteiten, is een bedreiging. Niet alleen voor onze manier van leven in Amerika, maar ook voor het Joodse Volk in de hele wereld.

----------    

Auteur Adam Milstein is een Amerikaans-Israëlische filantroop, nationaal voorzitter van de Israëlisch-Amerikaanse Raad, ondernemer in onroerend goed en president van de Adam and Gila Milstein Family Foundation. Dit artikel is van origine gepubliceerd in de Jerusalem Post, nu hier gepubliceerd met toestemming van Adam Milstein.

_____________    

ENGLISH

Vicious antisemitism has long been present on the radical Right. It has been growing also on the radical Left. And it’s a cornerstone of radical Muslim movements

By: CBN News, Adam Milstein, August 26, 2018    

 

Although these three above mentioned sources of antisemitism in our world today, come from very different traditions, they are increasingly sharing ideas and tactics, reinforcing a wave of hate, bigotry, and racism.

In recent years, North America has joined Europe to witness a growing alliance between radical Muslims and radical leftists. Radical Muslims stone women, execute gays, trample on minority and human rights and abhor feminism. On paper, the far Left should be appalled by this ideology, but these unlikely allies happily cast aside their differences because they share a common hatred for Western influence in the world, pluralistic nationalism, freedom of speech, tolerance, and vile antisemitism.

How does the radical Left turn a blind eye to radical Islam’s very bigoted ideas, such as its treatment of women and minorities? How can it ignore radical Muslims’ conviction as to the superiority of Islamic morals and culture? It infantilizes Muslims and portrays Islam as a monolithic block. In doing so, it fails to distinguish between mainstream Muslims and radicals, and tokenizes them as a “people oppressed by the West.”

In the radical Left’s warped and ahistorical worldview, Israel is a colonialist oppressor targeting Muslims and – straight from the Elders of Zion itself – Jews are an all-powerful group who are at fault for every problem in the Middle East and in the world.

This alliance is typified by political activist Linda Sarsour, one of the organizers of the Women’s March on Washington, who is now hailed on the Left as a feminist leader, despite her admiration for the vile misogyny of Sharia law. She called a Jewish journalist a member of the antisemitic alt-right. She opened her “jihad against Trump” speech by thanking Siraj Wajjah, an unindicted co-conspirator in the 1993 World Trade Center bombing. She has praised Saudi Arabia’s treatment of women. Yet, she is held up as a role model for women on the Left.

And this alliance is growing. In 2017, leftist students at Tufts University published a “Disorientation Guide,” which attacked the university’s Hillel and called Israel a “white supremacist” state. It exposed the depth of antisemitism among leftists on college campuses and demonstrated how these groups use the same rhetoric as radical Muslim groups that call Israel a colonial occupier. One of the guide’s writers claimed this was not antisemitic because she was Jewish.

A similar guide at New York University myopically condemned Israel, referencing the country 55 times – more than the number of references to “Trump,” “alt-right,” “racism,” “fascism,” “white supremacy” and “socialism” combined.

Two rally events in Chicago last year further illustrate this trend: one, the Chicago Dyke March – an event created to celebrate the LGBT community – expelled three people for having Stars of David on their pride flags, combining two symbols central to their identity. A few months later, at the Chicago SlutWalk – an event intended to oppose sexual assault – Zionists who marched were derided for trying to participate and condemned by organizers. The organizers then encouraged the walkers to attend a speech by Rasmea Odeh – a Palestinian terrorist convicted of killing two Jewish students, who still believes her actions were justified and who was recently deported from the US.

This strange allegiance between Islamic radicals and radical leftists was famously on display during the Iranian revolution of the late Seventies – where the Grand Ayatollah Khomeini overthrew the moderate shah with the support of leftists and Islamists, and in turn was quick to empower the radical Muslims and decimate the radical Left.

The 3,000-year-old Jewish population of Iran, some 100,000 Jews, could sense the inherent antisemitism of the radical leftists and their hatred of the West, before and during the Iranian revolution and emigrated in large numbers as fast as they could – mostly to the US and Israel.

Just as the far Left has a history of vilifying the nation-state of the Jewish People (and the Jews who support it), the Right has colluded with radical Muslims to spread its pure hatred of Jews and the desire to brutally subjugate – or murder – the Jewish People.

Radical Islamic nationalists also have a history of collaborating with the Right when they can – the Grand Mufti of Jerusalem told Adolf Hitler that Germans and Arabs have the same enemies – “the English, the Jews, and the Communists” – and the prime minister of Iraq initiated the Farhud, a horrific pogrom, under Nazi influence and allegiance. Today, the rhetoric of neo-Nazis is rife with conspiracy theories and centuries-old stereotypes about blood libel and echoes the rhetoric of radical Islamist terrorists – and even radical Muslims.

What’s most concerning about the rise of antisemitism is how the ideology has entered the mainstream.

For instance, Vermont Senator Bernie Sanders once campaigned for UK Labour Leader Jeremy Corbyn, who has worked closely with antisemitic conspiracy theorist Paul Eisen, author of a blog titled “My Life as a Holocaust Denier.” Sanders wouldn’t campaign for a socialist who was a sexist, a racist, a homophobe, or Islamophobe, but he was willing to campaign for an antisemite because leftist organizations encourage antisemitism.

Radical Muslims are focused on destroying and delegitimizing Israel – the historic homeland of the Jewish People — and they fan the flames of antisemitism wherever they can to reach that goal – whether among those working to stop racism in present-day America or working to grab power in Iraq, or boycotting Israel through the BDS movement. By allying with the radical Left, they are building a coalition that seeks to destroy Western values of freedom, democracy, and tolerance – the foundational principles of America and of Israel, the only democracy in the Middle East.

The growth of this alliance and the mainstreaming of antisemitic leftism – especially on college campuses – threatens not only our way of life in America but the future of the Jewish People around the world.

----------

Author Adam Milstein is an Israeli-American philanthropist, national chairman of the Israeli-American Council, real estate entrepreneur and president of the Adam and Gila Milstein Family Foundation. This article originally published to the Jerusalem Post, republished by permission from Adam Milstein.