13 september 2018

2018-09-13 Terugblik op Rosj HaSjana 5779 in Delft, Nederland - Look back at Rosh HaShana 5779 at Delft, the Netherlands

Ook dit jaar werd er weer op de sjofar geblazen (Foto: OJG Klal Israël) – Also this year, the shofar was blown again (Photo: OJG Klal Israël)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Zondagavond, Erev (avond) Rosj HaSjana, vierden wij de start van het Nieuwe Jaar 5779 in Delft met een mooie dienst en uiteraard veel zoetigheid, waaronder de traditionele appelpartjes in honing. Dit om uit te drukken dat wij elkaar "Sjana Tova Oemetoeka" wensen; een goed en zoet nieuwjaar!

Bron: OJG (Open Joodse Gemeente) Klal Israël, Delft

 

Het merendeel van de aanwezigen was in het wit gekleed, verwijzend naar de 'kitel', het witte doodskleed waarin Joden traditioneel begraven worden; immers staan volgens de traditie in deze Tien Ontzagwekkende Dagen, tussen Rosj HaSjana en Jom Kipoer, de hemelpoorten wijd open en wordt bepaald wie nog een jaar langer mag werken aan zichzelf en aan Tikkoen Olam; het herstel van de wereld.

Ook de parochet (voorhang, gordijn) voor de aron kodesj (heilige arke) en de mantels van onze tora-rollen zijn deze dagen wit.

Maandag kwamen wij opnieuw samen voor een lange en mooie dienst, met veel gezang, tora-lezingen en met het herhaaldelijk klinken van de karakteristieke tonen van onze sjofar (ramshoorn), waarna wij ons in de namiddag naar buiten begaven voor de eeuwenoude Tasjliech-ceremonie.

Alle nog aanwezigen verzamelden zich op de brug over de gracht tegenover onze sjoel. Na het uitspreken van het Tasjliech gebed, wierpen wij stukjes oud brood in het stromende water, waarmee wij ons symbolisch bevrijdden van onze zonden.

Dat hierna binnen nog volop gesjmoest en genasjt werd, zal niemand verbazen; het was een zeer geanimeerde afsluiting van de eerste dag Rosj HaSjana. De eendjes en meeuwen hebben buiten nog genasjt; zo waren onze zonden toch ergens goed voor ….

De komende dagen staan in het teken van bezinning, berouw en inkeer, opdat wij na Jom Kipoer als betere mensen zullen werken aan een betere wereld.

_____________

ENGLISH    

Sunday evening, Erev (evening) Rosh HaShana, we celebrated the start of the new year 5779 in Delft with a beautiful service and of course a lot of sweetness, including the traditional apple wedges in honey. This is to express that we wish each other ‘Shana Tovah U'metukah’; a good and sweet new year!

By: OJG (Open Joodse Gemeente) Klal Israël, Delft

 

The majority of those present were dressed in white, referring to the 'kitel', the white death garment in which Jews are traditionally buried; after all, according to tradition in these Ten Awesome Days, between Rosh HaShana and Yom Kippur, the heavenly gates are wide open and now it will be determined who will be allowed to work for one year longer on themselves and on Tikkun Olam; the restoration of the world.

Also the parochet (veil, curtain) for the aron kodesh (holy arke) and the mantles of our Torah scrolls, are white these days.

On Monday we met again for a long and beautiful service, with lots of singing, Torah lectures and with the repeated sound of the characteristic tones of our shofar (ram's horn), after which we went outside in the afternoon for the age-old Tashlich ceremony.

All those present gathered on the bridge across the canal opposite our shul. After reciting the Tashlich prayer, we threw pieces of old bread in the flowing water, with which we symbolically freed our sins.

Afterwards we went in for 'shmoozen und nashen'; a very animated conclusion of the first day of Rosh HaSjana. The ducks and gulls enjoyed the nash outside; so our sins were good for something ….

The coming days are devoted to reflection and repentance so that after Yom Kippur we will work as better people for a better world.