25 september 2018

2018-09-25 Vooraankondiging van de Messias: Rode Vaars is geboren - Harbinger to Messiah: Red Heifer is born​

Mogelijke Bijbelse Rode vaars geboren in Israël (Foto: The Temple Institute/YouTube screen capture) - Red heifer candidate born in Israel (Photo: The Temple Institute/YouTube screen capture)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen; en geen van de wettelozen zullen het begrijpen, maar de verlichten zullen het wel begrijpen” (Daniël 12:10, NBV) 

Bron: Breaking Israel News, Adam Eliyahu Berkowitz


Op dinsdag 4 september 2018, werd het ‘Temple Institute’s Red Heifer Program’ gezegend met resultaten: een geheel rood vrouwelijk kalfje was geboren. Zij baant de weg naar het herinrichten van de Tempeldienst en kenmerkt de eindfase van verlossing.

Bijna drie jaar geleden richtte het Temple Institute het Raise-a-Red-Heifer-Program op. Wetgeving in Israël beperkt de import van levend vee. Daarom heeft het Temple Institute bevroren embryo’s van de rode angus geïmporteerd en bij Israëlische inheemse koeien ingebracht.

De drachtige koeien werden door het hele land op veeboerderijen op verschillende locaties ondergebracht. Er zijn al kalfjes geboren en deze zomer worden er nog meer verwacht.

Nadat het rode kalfje een week oud was, werd het door een raad van rabbies gecertificeerd: het had voldaan aan alle Bijbelse voorwaarden. De rabbies benadrukten dat het kalf in de loop van de tijd een vlek op kon lopen en daardoor ongeschikt verklaard zou moeten worden. Zij zullen het kalf regelmatig inspecteren teneinde haar conditie te verifiëren.

De rode vaars is de belangrijkste component in het Bijbelse proces van rituele reiniging na het aanraken of in de nabijheid zijn geweest van een dood lichaam. Want de elementen die voor deze ceremonie nodig zijn, zijn niet meer voorhanden geweest sinds de verwoesting van de Tweede Tempel. Alle Joden vandaag de dag worden als ritueel onrein beschouwd en verhinderen op deze manier de terugkeer van de Tempeldienst.

De rode vaars wordt beschreven in het boek Numeri. “Dit is de wet die de Heer heeft ingesteld: Zeg tegen de Israëlieten dat ze een koe brengen, een gave rode koe zonder enig gebrek, die nog nooit een juk heeft gedragen” - Numeri 19:2, NBV

Er zijn in de loop der jaren een aantal vaarzen gevonden, die aan de voorwaarden voldeden, maar waren uiteindelijk ongeschikt voor het ritueel. Eerder deze maand waren er bij het Israëlisch ‘Temple Institute’s Red Heifer Program’ twee kalfjes geboren, die ongeschikt geacht werden voor de uitvoering van de ‘mitzvah’. Eén kalf was een stier. Het tweede, een rood vrouwtje, had een klein wit plekje, waardoor zij gediskwalificeerd werd.

De vaars, op een natuurlijke manier geboren, moet helemaal rood zijn, met niet meer dan twee niet-rode haren op haar lijf. Zij moet nog nooit gebruikt zijn voor enig werk en nog niet gekalfd hebben. Het bestaan van zo’n vaars wordt beschouwd als een biologische abnormaliteit en als zeer zeldzaam.

Gelukkig vereist het ritueel een microscopisch kleine hoeveelheid as. Vanaf de tijd van Mozes, die zelf de eerste vaars toebereid heeft, tot aan de verwoesting van de Tempel zijn er negen rode vaarzen toebereid. Dit was echter voldoende om de rituele reiniging van het hele land gedurende bijna 2000 jaar in stand te houden.

Volgens de Joodse traditie zullen er maar tien rode vaarzen in de hele menselijke geschiedenis zijn. De tiende vaars zal het Messiaanse tijdperk inluiden.

Rabbie Moshe ben Maimon (Maimonides), de meest gerenommeerde, middeleeuwse, Joodse wetenschapper, bekend met het acroniem Rambam, schreef in zijn uitleg van de ‘mitzvah’ dat “het tijdperk van de tiende rode vaars voltooid zal worden met de komst van de koning, de Messias; mag hij zich spoedig, zo God wil, openbaren, Amen”.

Rabbie Chaim Richman, de International Director Temple Institute, gaf zijn commentaar hierop op de website van het Instituut. “Als er geen rode vaarzen in de afgelopen 2000 jaar geweest zijn, dan is dat misschien omdat het nog niet de juiste tijd was; Israël was er nog lang niet klaar voor. Maar nu …. wat zou het voor de tijd van nu kunnen betekenen om de middelen tot reiniging voorhanden te hebben? Met de woorden van Maimonides in gedachten kunnen we niets anders doen dan ons afvragen en bidden: als er nu rode vaarzen zijn, zouden we er in onze tijd aan toe zijn?"

Rabbie Chaim Richman, de International Director Temple Institute


Er zijn heel erg veel wetten die over de ‘Mitzvah’ gaan en worden door hen, die het kunnen weten als een achetypische wet beschouwd, een niet uit te leggen wet uit de Torah, die alleen in geloof aanvaard kan worden. Vóórdat het volk na de Exodus het land Israël binnenging, werd de vaars buiten het kamp verbrand. In de tijd van de Tempel, werd de vaars naar de Olijfberg gebracht over een dam, speciaal voor dit doel aangelegd. Men wilde er zeker van zijn dat men ongewild niet in contact zou komen met gebieden, die mogelijk besmet waren door dode lichamen.

Cederhout, majoraan en karmozijn werden in het vuur gestrooid en de overgebleven as werd samen met bronwater in een vat gedaan. Daarmee werd iemand, die in aanraking was geweest met een dood lichaam, ritueel gereinigd. Met een bos hysop werd op de derde en de zevende dag van het reinigingsproces de persoon met dat water besprenkeld. De priester, die het ritueel uitvoerde werd daarbij zelf onrein en moest daarna zichzelf en zijn kleding in stromend water wassen. Hij was onrein tot de avond.

De wetten behorend bij de plaats waar de vaars moet worden verbrand zijn niet minder streng dan de wetten met betrekking tot de vaars zelf. Rabbie Yonatan Adler, die ook een archeoloog is, heeft 30 jaar geleden een diepgaande studie gemaakt van de tekstverwijzingen met betrekking tot de plaats waar de rode vaars verbrand werd. De resultaten daarvan heeft hij in de Torahkrant Techumin gepubliceerd. Zijn berekeningen zijn gebaseerd op waar het Heilige der Heilige stond, nu de plaats van de Dome of the Rock. Het leidde hem naar een plek waar Dominus Flevit, een Katholieke Kerk uit 1955, nu staat. Tijdens archeologische onderzoeken werden de unieke kenmerken, die correspondeerde met beschrijvingen in de Talmud, ontdekt.

______________

ENGLISH

“Many will be purified and purged and refined; the wicked will act wickedly and none of the wicked will understand; but the knowledgeable will understand” - Daniel 12:10 (The Israel Bible)

By: Breaking Israel News, Adam Eliyahu Berkowitz


On Tuesday, September 4, 2018, the Temple Institute’s Red Heifer program was blessed with results; an entirely red female calf was born, paving the way for re-establishing the Temple service and marking the final stage of redemption.

Almost three years ago the Temple Institute inaugurated its Raise a Red Heifer in Israel program. Due to laws restricting the importation of live cattle into Israel, the Temple Institute imported frozen embryos of red angus, implanting them in Israeli domestic cows. The pregnant cows were raised on cattle ranches in different locations throughout the country. The cows are giving birth this summer with several calves already having been born.

One week after its birth, the newborn red heifer was certified by a board of rabbis as fulfilling all the Biblical requirements. The rabbis emphasized that the heifer could, at any time, acquire a blemish rendering it unsuitable. They will be inspecting the calf periodically to verify its condition.

The red heifer was the main component in the Biblically mandated process of ritual purification for impurity that results from proximity or contact with a dead body. Because the elements needed for this ceremony have been lacking since the destruction of the Second Temple, all Jews today are considered ritually impure, thereby preventing the return of the Temple service.

The red heifer is described in the Book of Numbers. “This is the ritual law that Hashem has commanded: Instruct B'nei Yisrael to bring you a red cow without blemish, in which there is no defect and on which no yoke has been laid” - Numbers 19:2.

Several heifers have been found in recent years that seemed to qualify but ultimately were unsuited for the ritual. Earlier this month, two calves born in Israel to the Institute’s red heifer program were deemed to be unsuitable for the performance of the mitzvah. One calf was a bull while the second, a heifer, had a small patch of white hair which disqualified her.

The heifer, born from a natural birth, must be entirely red, with no more than two non-red hairs on its body. It must also never have been used for any labor or have been impregnated. The existence of such a heifer is considered a biological anomaly and very rare. Fortunately, the ritual requires an infinitesimally small quantity of ashes. From the time of Moses, who personally prepared the first heifer, until the destruction of the Temple, only nine red heifers were prepared. Nonetheless, this was sufficient to maintain the ritual purity of the entire nation for almost 2,000 years.

According to Jewish tradition, there will only be ten red heifers in human history with the tenth heifer ushering in the Messianic era. Rabbi Moshe ben Maimon (Maimonides), the most renowned medieval Jewish scholar known by the acronym Rambam, wrote in his explanation of the mitzvah that “the tenth red heifer will be accomplished by the king, the Messiah; may he be revealed speedily, Amen, May it be God’s will”.

Rabbi Chaim Richman, the International Director of the Temple Institute, commented on this on the institute’s website. “If there has been no red heifer for the past 2,000 years, perhaps it is because the time was not right; Israel was far from being ready. But now… what could it mean for the times we live in, to have the means for purification so close at hand? With the words of Maimonides in mind, we cannot help but wonder and pray: If there are now red heifers… is ours the era that will need them?”

Rabbi Chaim Richman, the International Director of the Temple Institute


The laws pertaining to the mitzvah are myriad and considered by the sages to be the archetypal chok, an inexplicable Torah commandment accepted solely on faith. Before entering the land of Israel after the Exodus, the heifer was burned outside of the camp. In the days of the Temple, the heifer was taken to the Mount of Olives across a causeway built specifically for this purpose to ensure that there was no inadvertent contact with areas along the way that may have been contaminated by dead bodies.

Cedarwood, hyssop, and wool or yarn dyed scarlet are added to the fire, and the remaining ashes are placed in a vessel containing spring water to purify a person who has become ritually contaminated by contact with a corpse. Water from the vessel is sprinkled on the subject, using a bunch of hyssop, on the third and seventh day of the purification process. The priest who performs the ritual then becomes ritually unclean, and must then wash himself and his clothes in running waters. He is deemed impure until evening.

No less stringent than the laws pertaining to the heifer are the laws pertaining to the site where the heifer is burned. Almost 30 years ago, Rabbi Yonatan Adler, who is also an archaeologist, performed an in-depth study into the textual references to the site where the red heifer was burned, publishing his results in  in the Torah journal Techumin. His calculations, based on the Holy of Holies being located where the Dome of the Rock stands today, led him to a spot where Dominus Flevit, a Catholic Church built in 1955, now stands. Archaeological surveys discovered unique characteristics of the site that corresponded to descriptions in the Talmud.