06 oktober 2018

20181006 Ooit vervloekt in de Bijbel, is de Dode Zee nu een zegen voor het leven - Once cursed in the Bible, The Dead Sea is now a blessing for Life

De Dode Zee bij zonsopgang (Foto: Eliana Rudee/Breaking Israel News) - The Dead Sea at sunrise (Photo: Eliana Rudee/Breaking Israel News)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Ook zal het geschieden, dat er vissers aan dezelve zullen staan, van En-gedi aan tot En-eglaim toe; daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten; haar vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig", Ezechiël 47:10 (Statenvertaling)

Bron: Breaking Israel News, Eliana Rudee, 4 oktober 2018


Voor degenen die het laagste punt op aarde hebben bezocht, lijkt Ezechiël's profetie over de dagen dat de Dode Zee tot leven komt onmogelijk, maar onlangs zijn wetenschappers verrast door de ontdekking, dat de sinkholes die rond de zee verschijnen, zich in een rap tempo vullen met vis en andere vormen van leven, die voorheen nooit gezien zijn in de onherbergzame regio.

Met hoge snelheid varend op het water, spat het zoute water speels in het gezicht van elke glimlachende persoon op de boot, de ogen wijd open, ondanks het stekende zout. Niemand wil een seconde missen van de prachtige Israëlische zonsopgang en de enorme sensorische ervaring zorgt ervoor, dat iedereen voelt dat hij/zij echt leeft, waardoor ze zich beginnen af te vragen hoe het mogelijk is dat de watermassa waarop ze varen, de 'Dode Zee' wordt genoemd.

“De Dode Zee staat bekend om zijn extreem zout milieu (zoutgehalte van  37% - bijna tien keer zouter dan de oceaan) en de schaarste aan waterleven”, zegt de Israëlische fotojournalist Noam Bedein van het Dode Zee Revival Project. “De term ‘Dode Zee’ is een politiek incorrecte benaming die meestal werd gebruikt door de Romeinen". De Dode Zee is "alles behalve dood", zei hij en noemde het, het "achtste wereldwonder".

Vissen zwemmen in sinkholes in de Dode Zee (Foto: Noam Bedein/Dead Sea Revival Project)


Bedein heeft vissen zien zwemmen in de sinkholes van de Dode Zee, met zijn micro-organismen, groeiende vegetatie en miljoenen bezoekers per jaar, die op zoek zijn naar lichamelijk welzijn door het hoge zuurstofgehalte van het water en de speciale mineralen.

Inderdaad, het bestaan van vissen in de Dode Zee, een realiteit die de natuurwetten lijkt tegen te spreken, is zowel door de wetenschap als door Bijbelse profetieën vastgesteld.

Aan de oevers van de Dode Zee - meer dan 400 meter onder de zeespiegel - bevinden zich zoetwater sinkholes, ontstaan als gevolg van het dalen van de waterstanden. Deze grote sinkholes werden ontdekt in 2011, bekleed met micro-organismen, en aan de kust de aanwezigheid van vissen en algen.

"Honderdzestig onderzoekers en bijna elke universiteit heeft iets te zeggen over het redden van de Dode Zee", zegt Jackie Ben Zaken, Dode Zee-gids en expert in het ecosysteem van de Dode Zee. "Sinkholes", zei hij, "worden veroorzaakt door zoet water dat onder de bodem stroomt, met de sedimentlagen in aanraking komt waardoor ze smelten. Als gevolg van deze sinkholes ontstaan leefomgevingen met minder dan 1,5% zoutgehalte - water dat je zou kunnen drinken - omringd door zout water en mineralen zoals bromium, magnesium en kalium", vertelde hij Breaking Israel News.

"Maar dit is geen wetenschappelijk wonder", zei Bedein - het is de Bijbelse profetie die tot wasdom komt. "Komend naar de Dode Zee, het laagste punt op aarde, zie je de profetie uitkomen", zei hij.

______________

ENGLISH    

“And it shall come to pass that fishers shall stand by it from En-gedi even unto En-eglaim; there shall be a place for the spreading of nets; their fish shall be after their kinds as the fish of the Great Sea exceeding many”, Ezekiel 47:10 (The Israel Bible™)

By: Breaking Israel News, Eliana Rudee, October 4, 2018


For those who have visited the lowest point on the face of the earth, Ezekiel’s end-of-days prophecy of the Dead Sea coming to life seems impossible, yet recently, scientists have been shocked to discover that the sinkholes appearing around the sea are quickly filling up with fish and other forms of life previously unseen in the inhospitable region.

Speeding atop the water, saltwater playfully splashing each smiling person on the boat, each individual’s eyes are wide open despite the stinging salt. Nobody wants to miss a second of the beautiful Israeli sunrise – the multisensory experience makes everyone feel so alive that they begin to question why the body of water upon which they are riding can possibly be called the ‘Dead Sea’.

Known as the Dead Sea in English because of its hypersaline environment (37% salinity – almost ten times saltier than the ocean) and scarcity of aquatic life, Israeli photojournalist Noam Bedein of the Dead Sea Revival Project says that the term Dead Sea – “a political term used mostly by the Romans” – is a misnomer. The Dead Sea is “anything but dead,” he said, calling it the “eighth wonder of the world”. 

Fish swim in sink holes at the Dead Sea (Photo: Noam Bedein/Dead Sea Revival Project)


Bedein has witnessed fish in Dead Sea sinkholes, microorganisms, growing vegetation and millions of visitors each year who come seeking life through the body of water’s high oxygen levels and special minerals.

Indeed, the existence of fish in the Dead Sea, a reality that seems to contradict the laws of nature, has been explained by science and Biblical prophecy alike.

On the shores of the Dead Sea – more than 400 meters below sea level – are freshwater sinkholes, created as a result of dropping water levels. These large sinkholes were discovered in 2011, carpeted with microorganisms and on the sea’s shores – fish and algae. 

“One hundred and sixty researchers and almost every university has something to say about saving the Dead Sea,” said Jackie Ben Zaken, Dead Sea guide and expert on the Dead Sea ecosystem. “Sinkholes”, he said, “are caused by fresh water running under the ground, meeting the sediment layers and melting them. As a result of these sinkholes, we see habitats with less than 1.5% salinity – water you could drink – surrounded by salt water as well as minerals like bromium, magnesium, and potassium”, he told Breaking Israel News.

“But this is no scientific miracle”, said Bedein – it’s Biblical prophecy coming to fruition. “Coming to the Dead Sea, the lowest point on earth, you see prophecy coming true”, he said.