08 oktober 2018

​2018-10-08 Geheimen van verloren dorp uit het oude Israël, komen aan het licht - Secrets of a lost village of ancient Israel, come to light

Opgravingen in Beit Lehi-Beit Loya onthullen een voorheen nog niet ontdekt dorp (Foto: Asaf Peretz) - Excavations at Beit Lehi-Beit Loya reveal a previously unexplored population center (Photo: Asaf Peretz)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Israëlische onderzoekers ontdekken overblijfselen van een oud dorp in Jeruzalem

Bron: Israel21c, 4 oktober 2018


Een verdwenen dorp, eeuwenlang begraven onder het zand van de tijd, begint op te duiken in de met grotten bezaaide lage gebieden ten zuidwesten van Jeruzalem. Volgens de typische oud-nieuwe Israëlische manier van werken, vindt de onthulling van Beit Lehi-Beit Loya plaats via nauwgezette handarbeid, gecombineerd met de allernieuwste technologie.

Een luchtfoto van de opgravingen bij Beit Lehi-Beit Loya (Foto: David Silverman)


Projectleiders plaatsen hun fascinerende ontdekkingen nu voor het publiek online in 3D, verlevendigd door virtual reality.

Voor het eerst gesticht door Joden in ongeveer de late zesde eeuw v. Chr, vervolgens verlaten en herbouwd door opeenvolgende bevolkingsgroepen van heidenen, Joden, Christenen en Moslims in de 13e of 14e eeuw, werden de overblijfselen van Beit Lehi-Beit Loya voor het eerst ontdekt in 1899 door R.A.S. Macalister, namens het Palestine Exploration Fund.

De site bleef onaangetast tot in 1980, toen de Hebreeuwse universiteitsarcheoloog Yoram Tsafrir financiering kreeg van sponsors uit Utah, en de overblijfselen van een Byzantijnse kerk met intacte mozaïekvloeren, blootlegde.

Een deel van een kerk mozaïekvloer ontdekt in Beit Lehi-Beit Loya (Foto: Gabi Laron)


Maar het werk van Tsafrir verschoof op een gegeven moment naar de enorme Romeinse ruïnes in Beit She'an, Roman ruins at Beit She’an,en het was pas in 2005 dat zijn voormalige student Oren Gutfeld, nu directeur van het Salvage Excavation Program aan het Hebreeuwse Universiteit voor Archeologie, verder ging met het verkennen van Beit Lehi-Beit Loya.

Zijn werk wordt gesponsord door de in Utah gevestigde Beit Lehi Foundation , en wordt elk voorjaar bijgestaan door de faculteit en de studenten van de Utah Valley University, onder leiding van de professoren Darin Taylor en Michael Harper.

'Beit Lehi' betekent 'huis van het kaakbot' en verwijst mogelijk naar de Bijbelse locatie waar Samson, duizend Filistijnen met het kaakbeen van een ezel doodde. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, gevestigd in Utah, gelooft dat dit het huis was van een, in het Boek van Mormon, genoemde profeet uit het ijzertijdperk genaamd Lehi (de Israëlische naam voor de site, 'Beit Loya', verwijst naar een soort ornament).

Gutfeld zegt, dat tot nu toe minder dan 20 procent van het grote dorp is opgegraven, omdat de toegang tot de locatie al heel lang wordt beperkt tot weekends, vakanties en op tijden dat het militaire schietterrein in het gebied, niet in gebruik is.

Er zijn echter al belangrijke vondsten gedaan in de lagen van de, gedurende 2.600 jaar, opeenvolgende nederzettingen. Ondergrondse LiDAR-scans (lichtdetectie en -bereik) en 360-gradencamera's hebben tot veel onthullingen geleid.

"We hebben één van de, ooit in Israel gevonden, vroegste moskeeën ontdekt, uit de negende eeuw", vertelt Gutfeld aan Israel21c.

"We hebben zeven duiventillen ontdekt, waarvan twee met meer dan 1.100 niches (een klein afgebakend stuk waarin een bepaalde specialisatie kan floreren); acht oliepersen, een ondergrondse stal, een watersysteem, steengroeven, een Hellenistisch oud huis met een uitkijktoren en drie rituele baden. De baden zijn versierd met graffiti van de zevenarmige menora die dagelijks in de Joodse tempel werd aangestoken tot de vernietiging door de Romeinen in 70".

Zeven grote duiventillen, gevonden op Beit Lehi-Beit Loya (Foto: Asaf Peretz)


Zelfs vóór de eerste opgravingen van Tsafrir was het duidelijk dat deze regio rijk was aan antieke schatten. In het nabijgelegen Beit Guvrin-Maresha National Park zijn zeer veel, door de mens vervaardigde grotten, die bewijzen dat Beit Lehi-Beit Loya een flink aantal jaren  tussen de IJzertijd en de Byzantijnse periode, een belangrijke rol had als de hoofdstad van de regio .

In 1961 identificeerden Hebreeuwse universitaire geleerden zeven Hebreeuwse inscripties uit de 6e eeuw v. Chr. in twee oude grafgrotten in deze regio, nadat ze per ongeluk werden ontdekt door wegwerkers. Eén van hen is de oudste inscriptie die tot nu toe is ontdekt en die Jeruzalem en de vierletterige Bijbelse naam van God noemt. Deze relieken zijn ondergebracht in het Israel Museum.

Sindsdien heeft het team van Gutfeld meer dan 50 inscripties in het oude Hebreeuws, Grieks en Arabisch op de locatie ontdekt.

Gutfeld is nu geïnteresseerd in meer informatie over wat de ruïnes van Beit Lehi-Beit Loya weerspiegelen over wat er gaande was in de rest van de regio. Daartoe is samen met archeologen Michal Haber en Pablo Betzer van Antiquities Authority, het Beit Lehi Regional Project in 2017 opgestart, bijgestaan door een twintigtal lokale universiteitsstudenten en vrijwilligers.

Een artefact gevonden op Beit Lehi-Beit Loya (Foto: Asaf Peretz)


Onlangs werden aanvullende vondsten gedaan door het analyseren van afbeeldingen van een UVU-drone-gemonteerde 4K-camera, die vanuit de lucht een gebied van 36 km² rond de opgravingslocatie in beeld bracht.

"De foto's duidden op de overblijfselen van een monumentaal gebouw op een heuvel ten noorden van Beit Loya - een afstand van slechts ongeveer 1,5 kilometer - dat we nooit eerder hadden opgemerkt met onze traditionele onderzoeksmethoden", zegt Gutfeld.

Het nieuw ontdekte gebouw schijnt  een paleis of tempel uit de Hellenistische periode te zijn, uit de late derde of tweede eeuw v. Chr.

"Binnen vonden we een kamer met delicaat aardewerk en twee wierookbranders - waarvan er één een uitgesneden beeld van een stier bij de ingang van een tempel heeft. Dit is een mooie en zeldzame vondst ", zegt Gutfeld. "Stilistisch toont de versierde wierookbrander een heidens beeld - mogelijk zelfs Idumean, van wie we eigenlijk maar heel weinig weten".

Het team heeft geen cultische artefacten ontdekt in Beit Lehi-Beit Loya zelf. Mogelijk vond de aanbidding door de oude bewoners bij de naburige heuvel plaats.

In 2009 hebben Gutfeld en Haber een sitehandleiding geschreven die de digitale media-studenten van Utah Valley University hebben aangevuld en gedigitaliseerd voor publicatie als online 3D-magazine. Dit e-magazine zal naar verwachting elk jaar worden bijgewerkt met de nieuwe ontdekkingen in Beit Lehi-Beit Loya.

-----

Video: korte uiteenzetting van Oren Gutfeld, directeur van het Salvage Excavation Program aan het Hebrew University Institute of Archaeology (alleen Engels)


(Video: YouTube, Israel21c)

___________

ENGLISH

Israeli researchers are discovering remains of an ancient village in Jerusalem

By: Israel21c, October 4, 2018


A vanished village, buried for centuries under the sands of time, is beginning to emerge in the cave-dotted lowlands southwest of Jerusalem. In typical old-new Israeli fashion, the work of revealing Beit Lehi-Beit Loya mixes painstaking manual labor with cutting-edge technology.

An aerial view of excavations at Beit Lehi-Beit Loya (Photo: David Silverman)


Project leaders are now putting their fascinating discoveries on view to the public online in 3D, enlivened by virtual reality.

First settled by Jews in approximately the late sixth century BCE, then abandoned and rebuilt by successive populations of pagans, Jews, Christians and Muslims through the 13th or 14th century CE, the remains of Beit Lehi-Beit Loya were first discovered in 1899 by R.A.S. Macalister on behalf of the Palestine Exploration Fund.

The site went unexplored until the 1980s, when Hebrew University archeologist Yoram Tsafrir got funding from donors in Utah and uncovered the remains of a Byzantine church with intact mosaic floors.

Part of a church mosaic floor uncovered at Beit Lehi-Beit Loya (Photo: Gabi Laron)


But Tsafrir’s work then shifted to the vast Roman ruins at Beit She’an and it wasn’t until 2005 that his former student Oren Gutfeld, now director of the Salvage Excavation Program at Hebrew University’s Institute of Archaeology, resumed exploring Beit Lehi-Beit Loya.

His work is sponsored by the Utah-based Beit Lehi Foundation and is assisted each spring by faculty and students from Utah Valley University led by professors Darin Taylor and Michael Harper.

'Beit Lehi' means 'house of the jawbone' and may refer to the biblical site at which Samson slew a thousand Philistines with the jawbone of a donkey. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, based in Utah, believes this was the home of an Iron Age prophet named Lehi mentioned in the Book of Mormon (the Israeli name for the site, 'Beit Loya', refers to a type of ornament).

Gutfeld says less than 20 percent of the large village has been excavated so far because access has long been limited to weekends, holidays and other times the military firing range in the area is idle.

Already, however, there have been significant finds among the layers of successive settlements spanning close to 2,600 years. Underground LiDAR (light detection and ranging) scans and 360-degree cameras have led to many revelations.

“We discovered one of the earliest mosques ever found in Israel, from the ninth century CE", Gutfeld tells ISRAEL21c. “We’ve uncovered seven dovecotes, two of them with more than 1,100 niches; eight oil presses, an underground stable, a water system, quarries, a Hellenistic-period dwelling with a watchtower, and three ritual baths". The baths are decorated with graffiti of the seven-branched menorah that was lit daily in the Jewish Temple prior to its destruction by the Romans in 70 CE.

Seven large dovecotes, have been found at Beit Lehi-Beit Loya (Photo by Asaf Peretz)


Even before Tsafrir’s initial excavations it was clear that this region was rich in antique treasures. Nearby Beit Guvrin-Maresha National Park is filled with manmade caves harboring evidence of its significance as a district capital for many of the years between the Iron Age and the Byzantine period.

In 1961, Hebrew University scholars identified seven sixth-century BCE Hebrew inscriptions in two ancient burial caves in this area, after they were accidentally revealed by road workers. One of them is the oldest inscription discovered thus far that mentions Jerusalem and the four-letter biblical name of God. These relics are housed at the Israel Museum.

Since then, Gutfeld’s team has discovered more than 50 inscriptions throughout the site in ancient Hebrew, Greek and Arabic.

Gutfeld is now interested in learning more about how the ruins of Beit Lehi-Beit Loya reflect what was going on in the greater region. To this end, together with Israel Antiquities Authority archeologists Michal Haber and Pablo Betzer, the Beit Lehi Regional Project was launched in 2017, assisted by some two dozen local university students and volunteers.

An artifact found at Beit Lehi-Beit Loya (Photo: Asaf Peretz)


Recently, additional finds were made by analyzing images from a UVU drone-mounted 4K camera that was sent aloft to survey a 36-square-kilometer area around the excavation site.

"The pictures pointed to the remains of a monumental building one hill to the north of Beit Loya – a distance of only about 1.5 kilometers – that we had never noticed before using our traditional survey methods", says Gutfeld.

The newfound building seems to be a Hellenistic-period palace or temple from the late third or second century BCE.

“Inside we found a room containing delicate pottery and two incense burners – one of which features a carved image of a bull standing at the entrance to a temple. This is a beautiful and rare find", says Gutfeld. “Stylistically, the adorned incense burner displays a pagan image – possibly even Idumean, whose art we actually know very little about".

The team has not discovered any cultic artifacts in Beit Lehi-Beit Loya itself. Possibly the ancient residents reserved their worship for the neighboring hill.

In 2009, Gutfeld and Haber wrote a site guide that Utah Valley University digital media students have augmented and digitized for release as an online 3D magazine. This e-magazine is expected to be updated each year to incorporate new discoveries at Beit Lehi-Beit Loya.

-----

Video: brief explanation of Oren Gutfeld, director of the Salvage Excavation Program at Hebrew University’s Institute of Archaeology


(Video: YouTube, Israel21c)