09 oktober 2018

2018-10-09 Christenen worden bedankt met koekjes - Thanking Christians with cookies

Als dank, koekjes voor christenen die deelnemen aan de Mars door Jeruzalem (Foto: Cookies for Christians, Facebook) - Cookies for Christians thanks the participants who march through Jerusalem (Photo: Cookies for Christians, Facebook)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben, ja, Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots", Psalmen 81:17 (Herziene Statenvertaling)

Bron: Breaking Israel News, Dr. Rivkah Lambert Adler, 8 oktober 2018


Een paar jaar geleden bespraken twee Joodse stellen in Israël, de grappige gewoonte van duizenden christelijke deelnemers aan de Mars door Jeruzalem, om snuisterijen (vlaggen, sleutelhangers en meer) uit te delen aan toeschouwers, tijdens Soekot. Naomi Weiss, inwoonster van Northern Shomron (Samaria), zei tegen haar vrienden Gabi en Shmuel Tair: "ze kwamen helemaal hierheen om Israël te ondersteunen. We zouden iets terug moeten geven!".

In onderlinge overeenstemming brachten de stellen enkele dozen met traditionele Joodse rugalech mee om aan de deelnemers van de Mars uit de delen. Het koosjer lekkernij werd gretig ontvangen en zeer gewaardeerd.

Joodse rugalech (Foto: Katie’s Tropical Kitchen)


Het jaar daarop maakten ze de overstap van rugalech naar koekjes, en werd ‘Cookies for Christians’ geboren. "Shmuel Tair, mijn vriend die gestart is met het project, vond de alliteratie van ‘Cookies for Christians’ geweldig", vertelde Weiss Breaking Israel News. "Als we een goed budget hadden, zou ik ze water geven”.

Hoewel de familie Tair inmiddels naar de VS is verhuisd, gaat het project verder onder leiding van Naomi Weiss en haar man Simcha Haring, die met hun eerste kind, anderhalf uur ten noorden van Jeruzalem wonen.

Tijdens de Jerusalem Mars van dit jaar, leidde het echtpaar een team van 15 mensen die 1500 koekjes uitdeelden gedurende een druk tijdsbestek van twee uur. Weiss wees erop, dat ze een specifiek merk Israëlische koekjes hadden gekocht, omdat de koekjes een glimlach in reliëf hebben.

De 'Cookies for Christians' (Foto: Cookies for Christians, Facebook)


Het project ‘Cookies for Christians’ wordt particulier gefinancierd. "Soms bieden mensen aan om te helpen”, zei Weiss. "Maar het is gewoon een particuliere actie van de familie”.

Nu de Weiss-Herrings een peuter hebben, "heeft het project, door het ouderschap, een nieuwe dimensie gekregen. We willen onze zoon de lessen leren van het uiten van dankbaarheid, het hebben van goede manieren en het op een goede manier vertegenwoordigen van Israël”.

Weiss vindt dat de Mars in Jeruzalem, wanneer duizenden christenen naar Israël komen om hun steun te betuigen, een bijzonder lichtpunt is. "Als zaken erg donker zijn, vind ik heel veel kracht in mijn geloof in de mensheid. Mensen houden echt van ons”, zei ze.

Door koekjes uit te delen, ondervinden deelnemers aan de Mars, wat Weiss noemt, 'menselijke, hapklare interacties'. "Het voelt goed om de liefde te erkennen en te beantwoorden”.

Bij het uitdelen van de 'Christian’ koekjes proberen Weiss en Herring een paar woorden te zeggen in de taal van zoveel mogelijk deelnemers. Ze kijken daarbij naar de nationale vlaggen die langskomen en zeggen "Bedankt voor je komst!" in het Nederlands, Pools, Slowaaks, Deens, Portugees en Spaans. "We proberen de mensen te bereiken, maar ze hebben een hoog looptempo”, legde Weiss uit.

Het paar voert diepgaande gesprekken met de Engels sprekenden, waaronder uit Ierland, Schotland en de VS. "We zouden graag meer interactie willen hebben vóór de parade, met de deelnemende christenen. Daar streven we naar”, merkte Weiss op. Na de Mars zoekt ze de organisaties op die de snuisterijen, uitgedeeld door de christenen, hebben gesponsord om hen te bedanken en om contacten te leggen.

Ze willen ook graag het project laten groeien door meer Joden te laten meedoen waardoor ook meer koekjes kunnen worden uitgedeeld. Het team zou graag  "meer laten zien dat we dankbaar zijn, we hen waarderen en dat we hen verwelkomen”.  Weiss vertelde Breaking Israel News, dat ze op de hoogte is van andere kleinschalige acties van de Joden, waaronder het weggeven van snoep.

Vragend naar de diepere betekenis van ‘Cookies for Christians’, zei Weiss: "op de eerste plaats is het gewoon fatsoenlijk om iemand te bedanken. Joden zijn erg op hun hoede aangaande christenen, vooral wat evangelische christenen betreft. We moeten allemaal elkaar beter leren kennen. Dankbaarheid is een onderdeel van het jodendom. Joden zijn voortdurend in dialoog met God en danken Hem. Psalm 69:31: ‘Ik zal Gods Naam loven met gezang en Hem met dankzegging groot maken' (Herziene Statenvertaling). Als we het hebben over de ontmoeting van twee culturen, is het handig om iets te hebben dat door beide culturen wordt gewaardeerd. Zoals dankbaarheid. En koekjes”.

____________

ENGLISH

“He fed them the finest wheat; I sated you with honey from the rock”, Psalms 81:17 (The Israel Bible™) 

By: Breaking Israel News, Dr. Rivkah Lambert Adler, October 8, 2018


A few years ago, two Jewish couples in Israel were discussing the mad rush for trinkets (flags, keychains and more) that are given out by thousands of Christian marchers to parade watchers along the route of the Jerusalem March during Sukkot. Northern Shomron (Samaria) resident Naomi Weiss said to her friends Gabi and Shmuel Tair, “They came all this way to support Israel. We should be giving them stuff!”

United in agreement, the couples brought some boxes of traditional Jewish rugalech to give out to marchers. The kosher pastries went quickly and were much appreciated.

Jewish rugalech (Photo: Katie’s Tropical Kitchen)


The next year, they made the switch from rugalech to cookies and Cookies for Christians was born. “Shmuel Tair, my friend who started the project, liked the alliteration of Cookies for Christians", Weiss told Breaking Israel News. “If we had a really good budget, I would give them water".

Although the Tair family relocated to the U.S., the project moves forward under the leadership of Naomi Weiss and her husband Simcha Herring, who live 90 minutes north of Jerusalem with their first child.

At this year’s Jerusalem March, the couple led a team of 15 people who handed out 1,500 cookies over an intense two-hour period. Weiss pointed out that they buy a specific brand of Israeli sandwich cookies because they are embossed with a smile.

The 'Cookies for Christians' (Photo: Cookies for Christians, Facebook)


The Cookies for Christians project is privately funded. “Sometimes people offer to help", Weiss said. “But it’s our family’s thing".

Now that the Weiss-Herrings have a toddler, “It’s taken on a new dimension as parents. We want to teach our son the lessons of expressing gratitude, having good manners and representing Israel in a good way".

Weiss feels that the Jerusalem March, when thousands of Christians come to Israel to show their support, is a particular bright spot. “When things are very dark, it’s very reaffirming of my faith in humanity. People really love us", she said.

Handing out cookies allows marchers to have what Weiss calls 'bite-size human interactions'. "It feels good to acknowledge the love and to reciprocate it".

Besides cookies, Weiss and Herring try to say a few words in the language of as many of the marchers as they can. They look for specific national flags and say “Thank you for coming!” in Dutch, Polish, Slovak, Danish, Portuguese and Spanish. “We try to catch them, but they move kind of fast", Weiss explained.

The couple is able to have more meaningful conversations with the English speakers, including those from Ireland, Scotland and the US. “We would like to have more real interactions with the Christians who are visiting before the parade. That would be a goal", Weiss noted. After the March, she researches the organizations that sponsored trinkets to thank them and to try to make connections.

They would also like to grow the project with more Jews participating and more cookies handed out. The team would welcome, “more of a showing from our contingent to say that we’re thankful and we appreciate them and we welcome them". Weiss told Breaking Israel News that she is aware of other small efforts from Jews, including other groups giving away candies independently.

Asked to comment about the significance of Cookies for Christians, Weiss said, “first and foremost, it’s just human decency to say thank you. Jews are very wary of Christians, especially evangelicals. We all need to be better educated about each other. Gratitude is part of Judaism. Jews are in constant dialog with God, thanking Him. Psalms 69:31: ‘I will extol Hashem‘s name with song, and exalt Him with praise’.  When we talk about the meeting of two cultures, it’s handy to have something that can be appreciated by both cultures.  Like gratitude. And cookies”.