13 oktober 2018

2018-10-13 ​Het vervullen van de profetie – Fullfilling the prophecy

Vrijwilligers van over de hele wereld, die de oogst van het Land binnenhalen (Foto: The Heart of Israel) - Volunteers from all over the world, harvesting the Land (Photo: The Heart of Israel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS   

"Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn”, Jesaja 61:5 (Herziene Statenvertaling)

Bron: The Heart of Israel, Risi Adler, september 2018

 

Elk jaar komen honderden christenen naar Judea en Samaria via een fantastische organisatie genaamd HaYovel, www.hayovel.com. Groepen komen ieder jaar, twee keer per jaar, in het oogst- en snoeiseizoen, om de boeren in het Hartland van Israël te helpen.

HaYovel begon met slechts één familie. De familie Waller bestond uit biologische boeren uit het landelijke Tennessee. De vader, Tommy Waller, voelde dat het land Israël hem riep. De Wallers werden opgevoed als Bijbelgelovige christenen, en ze zagen dat er veel over landbouw in de Bijbel geschreven stond, maar Tennessee werd niet genoemd. Ze voelden altijd een echte liefde voor het land Israël en een passie om het te herstellen, en daarom pakten Tommy en zijn vrouw Sherri, hun zeven zonen en vier dochters bij de hand om samen een bezoek te brengen aan het Heilige Land. Wat ze op die reis zagen, veranderde de koers van hun leven voor altijd.

In 2004 verkochten de Wallers hun boerderij en vertrokken naar Israël. Tommy zag de profetieën in de Bijbel voor zijn ogen uitkomen. "Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria: de planters zullen planten en de vruchten genieten", Jeremia 31:5 (Herziene Statenvertaling). Judea en Samaria werden eindelijk weer door Joden bewoond, en hij zag met zijn eigen ogen dat wijngaarden werden geplant op de rotsachtige heuvels in het Hartland van Israël. Hij zag dat de profetieën gedurende zijn leven vervuld werden, en hij wist dat het zijn missie was, om hieraan deel te nemen, zoals in Jesaja staat: "Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn ", Jesaja 61:5 (Herziene Statenvertaling). Zijn visie was, dat hij en zijn familie onder de ‘vreemden’ zouden vallen die het Joodse volk zouden helpen om het land van Israël te bewerken.

Wat Tommy en zijn familie in de eerste plaats naar Judea en Samaria trok, waren hun diepe religieuze wortels. Meer dan 80% van de Bijbelse verhalen vonden plaats in Judea en Samaria, en ze wilden de paden van hun voorouders bewandelen. Wat hen in het Hartland hield, waren de relaties die ze opbouwden en de profetieën, waarvan ze geloofden dat ze die konden helpen vervullen.

Het oogsten van de druiven (Foto: The Heart of Israel)

 

Wat begon met alleen de familie Waller is uitgegroeid tot een omvangrijke wereldwijde organisatie. Dit oogstseizoen verzamelden meer dan 400 christenen uit 30 verschillende landen zich in het Hartland van Israël, om Joodse boeren te helpen hun oogst binnen te halen. De Wallers zijn betrokken geweest bij het vervullen van de vooruitziende blik van Jesaja, namelijk het verzamelen van de ‘vreemden’ in Judea en Samaria, om de Joodse boeren te helpen bij hun oogst. Het gaat de vrijwilligers niet om een stuk grond in handen te krijgen. Ze zijn hier uitsluitend om de profetieën te vervullen en de Joodse boeren te helpen, het land op te bouwen. 

Toen de Wallers aanvankelijk aankwamen in het Hartland van Israël, was de wederopbouw van de agrarische sector en de aanleg van wijngaarden nog maar net begonnen. In de afgelopen 18 jaar schoot de wasdom van de wijngaarden in Judea en Samaria omhoog, van één fles geproduceerde wijn naar meer dan 1 miljoen flessen. Een dergelijke groei is volgens Joshua Waller, de zoon van Tommy, een duidelijke vervulling van de profetie.

HaYovel heeft als basis een Samaritaans dorpje, genaamd Har Bracha, hetgeen letterlijk ‘de berg der zegeningen’ betekent. De Wallers hebben een geweldige relatie opgebouwd met de lokale leider, Rabbi Eliezer Melamed. Hij heeft een grote rol gespeeld in het vervullen van de dromen van Tommy Waller, om deze ongelooflijke organisatie op te richten. Eliezer en Tommy zijn bekend met het haatdragende werk van BDS en andere wereldwijde anti-Israël organisaties, en zij willen de naties oproepen om positief werk in Israël te doen; om Israël op te bouwen, niet om het af te breken.

De deelnemers van HaYovel werken vier dagen per week in de velden om druiven te oogsten, en besteden twee dagen per week om uitstapjes te maken in Judea en Samaria om het land en de mensen in het Bijbelse Hartland te leren kennen. Met de Bijbel in de hand gaan ze op verkenning uit en zien ze, hoe de oude verhalen en profetieën voor hun ogen komen tot leven komen.

Er zijn enkele ongelooflijke wijngaarden die eenvoudigweg niet zouden kunnen bestaan zonder de hulp van HaYovel. Joshua Waller vertelde mij, dat veel boeren op hun land zoveel druivenstokken kunnen planten als ze willen, maar niet beschikken over de mankracht om te oogsten. HaYovel helpt deze boeren met snoeien en oogsten, waardoor ze nog grotere wijngaarden kunnen planten. Sommige boeren in Judea breiden hun wijngaarden zelfs niet uit ten behoeve van financieel gewin - het is puur uit verlangen om de profetieën te vervullen, om de wijngaarden op de heuvels van Samaria te zien en naties te zien samenkomen om te helpen.

Joshua vertelde me over de oogst in Katsof Vineyard, in een dorpje genaamd Aish Kodesh. Zij hadden het heel moeilijk, net als vele andere dorpen, om de overdadig groeiende wijngaarden die we vandaag de dag zien, op te bouwen. Ze deden het door hard te werken en door grote offers te brengen. Toen zij voor het eerst hun wijnstokken plantten, werden deze door hun Palestijnse buren vernietigd. Het kostte hen jaren om te komen waar ze nu zijn en ze zijn dan ook fanatiek in het beschermen van de prachtige druiven die tegenwoordig in de omgeving van hun dorpen groeien.

De mensen in deze dorpen zijn gepassioneerde gelovigen, die bovenal het Woord van God willen volbrengen en het land van Israël willen opbouwen. "Ik heb meer dan twee hectare aan wijngaarden”, zei Cpt. Ay Katsof, oprichter van ‘The Heart of Israel’, "en soms heb ik echt moeite met het bijhouden van al het werk. Ik plantte mijn wijngaarden om de profetie in Jeremia 31 te doen vervullen: “Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria: de planters zullen planten en de vruchten genieten”, (Herziene Statenvertaling). Toen hij aanvankelijk zijn wijngaarden plantte, had hij er geen idee van, hoe moeilijk het zou zijn om het werk bij te houden, vooral vanwege herhaaldelijke sabotage van zijn Palestijnse buren. Na hard werken om zijn wijngaarden te planten, te verzorgen en te verdedigen, is het eindelijk oogsttijd en haar gulheid is op wonderbaarlijke wijze groter dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. "Ik had geen idee hoe we het allemaal op tijd konden oogsten”, zei Katsof. “De HaYovel-groep kwam afgelopen vrijdagochtend, hoewel het hun vrije dag was, en werd mijn wijngaard in hun overvolle agenda opgenomen. Binnen amper twee uur oogstten ze de volledige twee hectaren. Ik weet niet wat ik zou hebben gedaan of hoe ik mijn oogst zou hebben moeten binnenhalen zonder HaYovel”.

Oogsttijd in Katsof wijngaard, Aish Kodesh (Foto: Heart of Israel)


De dorpen in Judea en Samaria hebben jammer genoeg geleden onder een groot aantal terreuraanslagen door hun Palestijnse buren. Ik vroeg aan Joshua Waller of hij, of de vrijwilligers, ooit bang zijn geweest om naar dit gebied te komen. Hij antwoordde, dat het doel van terroristen is om angst aan te jagen. Hij verwees naar het verhaal van de verspieders die Israël kwamen verkennen voordat het Joodse volk het land van Israël binnenging, na hun tijd in de woestijn. In het Heilige Land vonden ze reuzen en, op twee na, waren alle verspieders bang en vertelden aan de mensen dat ze nooit van hen konden winnen, in het proberen te veroveren van het land. Kaleb en Jozua stonden op tegen de andere verspieders. Ja, er zijn reuzen, maar we kunnen niet bang voor ze zijn, want we vervullen het Woord van God, en God is met ons.

Ik beëindigde het telefoongesprek en voelde me enorm geïnspireerd door Joshua's woorden. Amper een uur later ontving ik het nieuws over een steekpartij in Judea; Rabbi Ari Fuld was vermoord door een 17-jarige Palestijnse terrorist die hem in de rug stak in een winkelcentrum in Gush Etzion. Ari Fuld was een enorm voorstander en verdediger van Israël en ik had hem jarenlang gevolgd op sociale media. Ik bracht de rest van de dag door met het lezen over mijn held Ari Fuld en het opnieuw bekijken van een aantal van zijn video's. Eén citaat viel me op, omdat ik die ochtend bijna dezelfde woorden uit de mond van Joshua Waller had gehoord. Terwijl Palestijnse raketten neerdaalden op Zuid-Israël, ging Ari Fuld naar beneden om voedsel en noodpakketten naar de inwoners van het Zuiden te brengen en om hen emotionele steun te geven. Ari zei over gevaar: "luister mensen, vergeet niet dat het doel van terrorisme is om angst in te boezemen. Ze zullen verliezen. Ze zullen verliezen omdat Josh en ik voor de muren van Jeruzalem zitten met een kop koffie ... ".

We leven in wonderbaarlijke tijden.

_____________

ENGLISH    

“And nations shall stand and feed your flocks, and foreigners shall be your plowmen and your vinedressers”, Isaiah 61:5

By: The Heart of Israel, Risi Adler, September, 2018

 

Every year, hundreds of Christians come to Judea and Samaria with an incredible organization called HaYovel, www.hayovel.com. Groups come each year, twice a year, in harvesting and pruning seasons, to help out the farmers of Israel’s Heartland.

HaYovel began with just one family. The Waller family were organic farmers from rural Tennessee. The father, Tommy Waller felt that the Land of Israel was calling to him. The Wallers were raised as Bible believing Christians, and they saw that there is a lot about agriculture written in the Bible, but none of it was about Tennessee. They always felt a real love for the Land of Israel, and a passion for restoring it, and so Tommy and his wife Sherri packed up their seven sons and four daughters, and together they went to visit the Holy Land. What they saw on that trip changed the trajectory of their lives forever.

In 2004, the Wallers sold their farm and moved their family to Israel. Tommy saw the prophecies of the Bible coming to light before his eyes. “Again shalt thou plant vineyards upon the mountains of Samaria; the planters shall plant, and shall have the use thereof” (Jeremiah 31:5). Judea and Samaria were finally being settled by Jews again, and he saw for himself that vineyards were being planted on the rocky hills of Israel’s Heartland. He saw the prophecies being fulfilled in his lifetime, and he knew that it was his mission to take part in this, as it says in Isaiah, “And nations shall stand and feed your flocks, and foreigners shall be your plowmen and your vinedressers”, Isaiah 61:5. His vision was that he and his family would be among the ‘nations’ who were helping the Jewish people farm the Land of Israel.

What drew Tommy and the Waller family to Judea and Samaria in the first place was their deep religious roots. Over 80% of the Biblical stories took place in Judea and Samaria, and they wanted to walk the paths of their forefathers. What kept them here were the relationships that they built, and the prophecies that they believed they could help fulfill.

Harvesting the grapes (Photo: The Heart of Israel) 


What began with just the Waller family, has grown into a massive global organization. This harvest season, over 400 Christians from 30 different countries gathered in Israel’s Heartland to help Jewish farmers harvest their crop. The Wallers have taken part in fulfilling the vision of Isaiah by gathering the ‘nations’ in Judea and Samaria to help the Jewish farmers with their harvest. The volunteers do not take ownership of any Israeli land, they are purely here to fulfill prophecies and help Jewish farmers build up the Land.

When the Wallers first arrived in Israel’s Heartland, the agricultural revival and the vineyard movement was just beginning. In the past 18 years or so, Judea and Samaria’s vineyard growth shot from one bottle of wine produced to over 1 million bottles of wine in 2018. As Joshua Waller, Tommy’s son put it, that kind of growth is clearly the fulfillment of prophecy.

HaYovel is based out of a Samarian settlement called Har Bracha, which literally means the Mountain of Blessings. The Wallers have developed a great relationship with local leader, Rabbi Eliezer Melamed. He has played a great part in fulfilling Tommy Waller’s dreams to establish this incredible organization. Eliezer and Tommy have seen the hateful work of BDS and other anti Israel global organizations, and they want to gather the nations to do positive work in Israel; to build Israel, not tear it down.

The participants of HaYovel work in the fields harvesting grapes four days a week, and spend two days a week touring Judea and Samaria, getting to know the land and the people of the Biblical Heartland. Bible in hand, they explore, watching the ancient stories and prophecies come alive before their eyes.

There are some incredible vineyards that would simply not be able to exist without the help of HaYovel. Joshua Waller shared with me that many farmers can plant as many grape vines as they want on their land, but do not possess the manpower to harvest. HaYovel helps these farmers prune and harvest, allowing them to plant even larger vineyards. Some farmers in Judea do not even expand their vineyards for financial gain – it is purely out of the desire to fulfill the prophecies, seeing vineyards on the hills of Samaria, and seeing the nations come together to help with the farming.

Joshua told me about the harvest in Katsof Vineyard, in a settlement called Aish Kodesh. They, along with many other settlements, truly struggled to build up the lush vineyards we see today through hard work and great sacrifice. When they first tried to begin planting their vineyards, their Palestinian neighbors would come and destroy them. It took them years to get to where they are today, and they fiercely protect the beautiful grapes that grow in their settlements today.

The settlers in these towns are passionate believers, who above all else want to fulfill the word of God and settle the Land of Israel. “I have over two acres of vineyards”, said Cpt. Ay Katsof, founder of The Heart of Israel, “and sometimes I truly have a hard time keeping up with all of the work. I planted my vineyards to fulfill the prophecy of Jeremiah 31, ‘Again shalt thou plant vineyards upon the mountains of Samaria; the planters shall plant, and shall have the use thereof’”. When he initially planted his vineyards, he had no idea how hard it would be to keep up with the work, especially with repeated sabotage from his Palestinian neighbors. After lots of hard work planting, nurturing, and defending his vineyards, it is finally harvest time, and his bounty is miraculously greater than he ever could have imagined. “I had no idea how we could harvest it all in time”, said Katsof, “The HaYovel group came this past Friday morning, even though it was their day off, and were able to squeeze my vineyard into their packed schedule. Within just two hours, they harvested the whole two acres. Without HaYovel, I do not know what I would have done, or how I would have managed to harvest my crop”.

Harvesting at Katsof vineyard, Aish Kodesh (Photo: Heart of Israel)


The settlements of Judea and Samaria have unfortunately suffered a great number of terror attacks from their Palestinian neighbors. I asked Joshua Waller, if he or the volunteers are ever afraid to come to this charged region. He replied that the goal of terrorists is to create fear. He referenced the story of the spies who came to see Israel before the Jewish people entered the Land of Israel after their time in the desert. In the Holy Land, they found giants, and all but two of the spies were scared and told the people that we could never win against them in conquering the land. Caleb and Joshua stood up against the other spies. Yes, there are giants, but we cannot be afraid of them, for we are fulfilling the world of God, and God is with us.

I hung up the phone, feeling greatly inspired by Joshua’s words. Barely an hour later, I got the news of a stabbing attack in Judea; Rabbi Ari Fuld was murdered by a 17 year old Palestinian terrorist who stabbed him in the back at a shopping center in Gush Etzion. Ari Fuld was a huge advocate and defender of Israel, and I had followed him on social media for years. I spent the rest of the day reading about my hero, Ari Fuld, and rewatching some of his videos. One quote stood out to me, as I’d heard almost the very same words from Joshua Waller’s mouth that morning. With Palestinian rockets raining down on Southern Israel, Ari Fuld went down to bring food, care packages, and emotional support to the residents of the South. When talking about the danger, Ari stated, “listen, people, there is only one message I need to add. Remember, terrorism’s goal is to instill fear. They will lose. They will lose because Josh and I are sitting in front of the walls of Jerusalem having coffee… ".

We’re living in miraculous times.