25 oktober 2018

​2018-10-25 Het Beloofde Land - The Promised Land

Het Beloofde Land (Afbeelding: De Grote Bijbelatlas, Barry J. Bietzel) - The Promised Land (Image: De Grote Bijbelatlas, Barry J. Bietzel)

 

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"De aarde en haar volheid is van de Heer, de wereld en allen die erop wonen”, (Psalm 24:1)

Bron: Jan van Barneveld, april 2008

 

God kiest een land

De hele aarde is van God. Alles is van God want Hij is de Schepper. Daarom alleen al horen alle mensen Hem te dienen en te eren. Op deze aarde heeft de Schepper één stukje grond heel speciaal op het oog. Een plek, die Hem heel bijzonder na aan het hart ligt.

Hij zegt van dat stukje grond tegen het volk Israël en ook tegen ons:

“Het is een land van bergen en dalen, dat water drinkt van de regen van de hemel; een land waarvoor de HERE, uw God zorgt; voortdurend zijn de ogen van de HERE, uw God, daarop gericht, van het begin van het jaar tot het einde”, (Deuteronomium 11:11,12).

Dat is het oude land Kanaän, het huidige Israël. Lange tijd heette het land Israël. Daarna was het eeuwenlang een woest gebied dat Palestina heette. Nu is het weer Israël, een vruchtbaar en bloeiend land. Alle landen van de wereld zijn van God.

Er is maar één land waarvan Hij herhaaldelijk zegt: "Mijn land".  Dat land van God is het kleine strookje land tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee plus de Negev woestijn tot Eilat.

Een sterke belofte

Dit stukje land, Gods eigen land, heeft Hij aan zijn eigen volk Israël beloofd. God zei duizenden jaren geleden tegen Abraham:

“Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin u als vreemdeling verblijft, het hele land Kanaän, tot een altijddurende bezitting geven en Ik zal hun tot een God zijn”, (Genesis 17:8).

Deze belofte heeft Hij herhaald tegenover Abrahams zoon Izak en zijn kleinzoon Jakob, de stamvader van het huidige Joodse volk. Ongeveer 47 maal heeft God dit door een eed in de Bijbel laten herhalen. Er is geen belofte in de Bijbel die zo sterk wordt benadrukt. Vandaar dat men die toezegging van de Schepper aan zijn volk Israël ‘de landbelofte’ heeft genoemd. Let erop dat er staat: ‘het hele land Kanaän’. Dus van Jordaan tot de Middellandse Zee. Let er ook op dat er staat: "tot een altijddurende bezitting". Ook als de Joden niet in het land zijn, bijvoorbeeld in de ballingschap, is het land voor hen bestemd.

Het verwoeste land heeft als het ware eeuwenlang gewacht totdat de Joden ruim honderd jaar geleden naar ‘het Beloofde Land’ begonnen terug te gaan. Zij werkten hard, ruimden de puinhopen op, haalden de stenen van het land en rooiden de distels. Zij maakten er een mooi land van. Het was alsof het land blij was dat de rechtmatige eigenaars weer terug waren.

Oorlogen om het land

Abraham had nog andere nakomelingen, Ismaël en Ezau. Van hen stammen de Arabieren af. Zij kregen land, veel land, zo’n 250 maal zoveel als Israël. Met veel natuurlijke hulpbronnen, zoals olie. Maar Gods eigen land, Israël, is bestemd voor Gods eigen volk, voor Israël. Over dat land wordt nu al meer dan 80 jaar oorlog gevoerd. De narigheid is al in de twintiger jaren van de vorige eeuw begonnen. Toen de Joden het land weer opknapten kwam er een zekere welvaart in het land.

Die welvaart lokte een groot aantal arme Arabieren uit de omliggende Arabische landen naar het toenmalige Palestina. In het begin ging het goed. Maar al gauw begonnen plaatselijke Arabieren en groepen van die import-Arabieren terroristische aanvallen uit te voeren tegen de Joodse dorpen en kibboetsen. Zo is de strijd om het land begonnen.

Na de Tweede Wereldoorlog keurde de V.N. de oprichting van een Joodse staat, van Israël goed. Het land zou verdeeld worden tussen de Joden en de Arabieren. Israël ging akkoord maar vijf Arabische staten begonnen een vernietigingsoorlog tegen de pas opgerichte Joodse staat. Dat was de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948. Die Arabische agressie heeft geleid tot een enorme stroom Palestijnse vluchtelingen.

Israël won die oorlog, maar Jordanië pikte het land dat voor de Arabieren in Israël bestemd was, in. Geen Arabier die protesteerde en van Jordanië eiste een Palestijnse staat in dat gebied, de Westbank, te stichten. Ze pakten rustig hun oude ‘vak’ weer op: terrorisme. Dus brak er in 1956 weer een oorlog uit, die de Sinaï-oorlog wordt genoemd. De voortdurende Arabische agressie en het terrorisme veroorzaakte de Zesdaagse Oorlog in 1967. Toen veroverde Israël de Westbank op Jordanië en Gaza op Egypte. Daarna volgde in 1973 de Yom Kippoer Oorlog, die Israël net op het nippertje won. Ten slotte de twee Palestijnse intifada’s, waarvan de laatste nog steeds niet is afgelopen. Allemaal oorlogen om Gods land, dat hij voor zijn volk Israël heeft bestemd.

De Bijbel heeft gelijk

De Bijbel heeft dit ook voorzegd:

"Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jo-safat, en Ik zal daar over hen oordelen vanwege mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden”, (Joël 3:2).

Deze profetie werd ruim 2.800 jaar geleden uitgesproken en is vandaag bijzonder actueel. Let maar eens op:

  • Op welke tijd slaat die profetie? ‘Wanneer er een omkeer komt in het lot, in de ballingschap, van Juda’. Dat is dus duidelijk onze tijd.
  • Dan zullen ‘alle volken’ naar het dal van Josafat komen. Dat dal ligt vlak bij Jeruzalem. Waarschijnlijk een vredesleger van de V.N., waarin ‘alle volken’ zijn vertegenwoordigd. Niet alleen de V.N., maar ook de V.S., de E.U. en zelfs de NATO zijn al bezig zo’n ‘vredesleger’ voor het Midden Oosten op te zetten.
  • Dan komt Gods oordeel over twee zaken:
  1. Over de eeuwenlange vervolgingen van de Joden. Want God vergeet niets!
  2. Over de verdeling van Gods land waar men nu mee bezig is.

Wat is de Bijbel toch actueel en wat zijn de politieke machthebbers toch gevaarlijk bezig.

Palestijnen

De rechten van de Palestijnen zijn neergelegd in Gods boek, de Torah. Daar staat dat vreemdelingen, en dat zijn zij in Gods land, bepaalde rechten hebben. Als zij zich tenminste behoorlijk gedragen. Maar de Bijbel kent geen Palestijnse staat in het Beloofde Land. We weten heel goed dat de zaak politiek veel gecompliceerder ligt. Om daar op in te gaan is op dit moment geen ruimte.

Een goede afloop

De afloop van dit bijna onoplosbare conflict is een ramp voor dat ‘vredesleger’. We hebben gezien dat volgens de profeet Joël zo goed als heel de wereld zijn nek zal breken over de landkwestie. God Zelf zal ingrijpen en een streng oordeel over hen laten komen. Ook komt er een oorlog om de heilige stad, Jeruzalem. Uiteindelijk, zeggen verschillende profeten, zal Israël veilig wonen. Onder leiding van de Messias zal Israël tot zegen zijn in het midden van de aarde.

____________

ENGLISH    

"The earth and its fullness belongs to the Lord, the world and all who live on it", (Psalm 24:1)

By: Jan van Barneveld, April 2008


God chooses a country

The whole earth belongs to God. Everything belongs to God because He is the Creator. Therefore alone, all people should serve and honour Him. On this earth one piece of land in particular, the Creator has set His eye on. A place that is very dear to Him.

He says about that piece of land against the people of Israel and also against us:

"It is a land of mountains and valleys,  that drinks water from the rain of heaven; a land the LORD your God cares for. Continuously the eyes of the LORD your God are directed towards it from the beginning of the year to the end”, (Deuteronomy 11:11,12).

That is the ancient land of Canaan, nowadays Israel. For a long time the land was called Israel. Next for centuries is was a waste area called Palestine. Now it is Israel again, a fertile and flourishing country. All countries of the world are God’s.

There is only one country of which He repeatedly says, "My land”. That land of God is the small strip of land between the river Jordan and the Mediterranean Sea together with the Negev desert to Eilat.

A powerful promise

This small piece of land, God's own land, He promised to His own people of Israel. God said to Abraham thousands of years ago:

"I will give to you and your descendants the land in which you dwell as a stranger, the whole land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God”, (Genesis 17:8).

He repeated this promise to Abraham's son Isaac and his grandson Jacob, the ancestor of the present Jewish people. About 47 times God has made this repeat in the Bible, by an oath. There is no promise in the Bible that is so strongly emphasized. Hence, that the promise of the Creator to his people Israel has been called "the promise of land". Note that it says: 'the whole land of Canaan'. So from the river Jordan to the Mediterranean Sea. Also note that it says: 'to an everlasting possession'. Even if the Jews are not in the country, for example during the exile, the country is destined for them.

The devastated land has waited for centuries, as it were, until the Jews started going back to 'the Promised Land' more than a hundred years ago. They worked hard, cleared up the heaps of rubble, fetched the stones from the land and threw the thistles. They made it a beautiful country. It was as if the land was happy, that the rightful owners were back again.

Wars about the country

Abraham had still other offspring, Ishmael and Esau. The Arabs descend from them. They got land, a lot of land, about 250 times as much as Israel, with much natural resources, such as oil. But God's own land, Israel, is destined for God's own people, for Israel. Still more than 80 years of war has been waged about that country. The trouble started already in the twenties of the last century. When the Jews restored the country, there was a certain prosperity in the country.

That prosperity attracted a large number of poor Arabs from the surrounding Arab countries to what was then Palestine. It went well in the beginning. But soon local Arabs and groups of these import Arabs started to carry out terrorist attacks against the Jewish villages and kibbutzim. The fight for the country started that way.

After the Second World War the U.N. agreed to the establishment of a Jewish state, the state of Israel. The land would be divided between the Jews and the Arabs. Israel agreed, but five Arab states started a war of destruction against the newly established Jewish state. That was the War of Independence of 1948. That Arab aggression has led to a huge stream of Palestinian refugees.

Israel conquered that war, but Jordan grabbed the land that was destined for the Arabs in Israel. No Arab who protested nor demanded from Jordan, to found a Palestinian state in that area, the West Bank. They quietly took up again their before practiced 'trade': terrorism. So in 1956 another war, called the Sinai war, broke out. The ongoing Arab aggression and terrorism caused the Six Day War in 1967. Then Israel conquered the West Bank on Jordan and Gaza on Egypt. Next followed in 1973 the Yom Kippur War, which Israel only just managed to win. Finally, the two Palestinian intifadas, the last of which is still not over. All wars about God's land, which he destined for his people, for Israel.

The Bible is right

The Bible also foretold this:

"For behold, in those days and in that time, when I will bring a turn in the lot of Judah and Jerusalem, I will gather all nations, and bring them down to the valley of Jehoshaphat, and I will judge them there because of my people and my inheritance Israel, which they have scattered among the nations, while they divided my land”, (Joel 3:2).

This prophecy was declared over 2,800 years ago and is very current today. Just pay attention:

  • To what time does that prophecy refer? "When there is a turn in the lot, in the exile, of Judah”. So that is clearly our time.
  • Then 'all nations' will come to the valley of Jehoshaphat. That valley is near Jerusalem. Probably a peace army of the U.N., in which 'all nations' are represented. Not only the UN but also the US, the EU and even NATO are already setting up such a 'peace army' for the Middle East.
  • Then God's judgment will come about two things:
  1. About the age-long persecutions of the Jews. Because God does not forget anything!
  2. About the division of God's land that is currently happening.

How topical the Bible is and how dangerous the political rulers act.

Palestinians

The rights of the Palestinians are laid down in God's book, the Torah. There it says that strangers, and that they are in God's land, have certain rights. If they behave at least decently. But the Bible does not have a Palestinian state in the Promised Land. We know very well that the matter is politically much more complicated. In order to respond to this, there currently is no room.

A good outcome

The outcome of this almost unsolvable conflict is a disaster for that "peace army”. We have seen that according to the prophet Joel, almost all of the world will break it’s neck over the land issue. God Himself will intervene and make a severe judgment come upon them. There will be a war because of the holy city, Jerusalem, as well. Finally, different prophets say, Israel will dwell safely. Under the guidance of the Messiah, Israel will be a blessing in the middle of the earth.