28 oktober 2018

2018-10-28 Israël, TIJD en Goddelijke Interventie - Israel, TIME and Divine Intervention

Kotel, Jeruzalem (Foto: Jennifer Guetta) - Kotel, Jerusalem (Photo: Jennifer Guetta)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

God is een God van perfecte timing en dit laat Hij laat dan ook vaak zien in de perfect getimede gebeurtenissen in de Bijbel en in Zijn omgang met Israël. En God is dezelfde God van het verleden, het heden en van de toekomst, tot in de eeuwigheid

Bron: Jennifer Guetta


Veel belangrijke gebeurtenissen in de Bijbel zijn perfect getimed. Ruim 2000 jaar geleden stierf Jezus op Pesach. Op de Hebreeuwse kalender was het 14 Nisan, exact dezelfde tijd dat de uittocht uit Egypte werd herdacht en de lammeren in de Tempel werden geslacht voor de zonden van de mensheid. De timing voor de vervulling van de Exodus was perfect en liet Gods verlossingsplan zien voor de hele mensheid. Jezus stond op uit de dood op het Bijbelse Feest der Eerstelingen als de eerste die opstond (de dag van Pasen). In datzelfde jaar, op Shavuot (het Wekenfeest/Pinksteren), kwam de Ruach HaKodesh (de Heilige Geest) neer met tongen van vuur, op een kleine groep gelovigen op de Berg Sion. Het was een bovennatuurlijke gebeurtenis en vond plaats op een door God perfect getimed moment want, eeuwen eerder op hetzelfde tijdstip, ontving Mozes op de Berg Sinaï de Tien Geboden, omringd door vuur. Het is ongelooflijk, maar Het Nieuwe Verbond werd op precies dezelfde dag getekend als het Oude Verbond. Veertig jaar later werd de Tweede Tempel op DEZELFDE dag verwoest als de eerste Tempel (de 9de van Av).

Is het toeval? Of is er iets bovennatuurlijks aan de hand met onze tijdsrekening?

Hoe groot is de kans dat er zulke wonderlijke gebeurtenissen OP DEZELFDE DAG plaatsvinden? Toen Mozes van de berg afdaalde zag hij dat het volk gezondigd had en 3000 mensen werden gedood. Toen Petrus de Heilige Geest ontving en op de Berg Zion preekte, werden 3000 mensen van hun zonden verlost. Toeval? Of Gods perfecte timing? Er zijn 12 stammen en 12 apostelen. Mozes verbleef 40 dagen op de Berg Sinaï, de Israëlieten maakten een omzwerving van 40 jaar en Jezus verbleef 40 dagen in de woestijn. Door Mozes werden er 70 oudsten aangesteld, 70 jaar in ballingschap in Babel, 70 discipelen werden door de Messias uitgezonden. Het gaat maar door. Alles wat God doet is goed geordend. En als we deze orde zien, zijn we vol ontzag voor de grootheid van God.

Uitzicht vanaf Armageddon, Mount Megiddo (Foto: Esther Havens)

 

Ik geloof, als archeoloog en historicus, dat alleen God dit alles zo perfect heeft kunnen plannen. DE TIJD IS IN ZIJN HANDEN en de perfecte timing van gebeurtenissen laat Zijn glorie zien en openbaart een overweldigend plan voor de mensheid. Als ik denk aan Gods perfecte timing, ben ik diep onder de indruk hoe wonderbaarlijk God is. En het meest verbazingwekkende is … Hij doet het vandaag de dag nog steeds.

De timing van de gebeurtenissen in de moderne geschiedenis van Israël openbaart hetzelfde bovennatuurlijke patroon zoals we dat in de Bijbel zien. Het laat Gods goddelijke tussenkomst in onze moderne wereld en politiek zien. Deze timing doet gaat ons kleine menselijke verstand ver te boven. Het laat een goddelijke schepper zien, die een plan heeft.


(Afbeelding: Evangelicalendtimemachine)


Een aantal ongelooflijke data aangaande Israël

Hieronder vind je een lijst met data en gebeurtenissen uit de geschiedenis van de staat Israël. Deze data op zichzelf betekenen misschien niet zoveel, maar hoe groot is de kans dat ze ALLEMAAL gebeuren? Ik hoop dat je deze getallen op je in wil laten werken en jezelf dan afvraagt: zijn dit toevalligheden?

70 jaar ... verbleven de Joden in Babel. In 586 v. Christus werd de Eerste Tempel verwoest op de 9de AV volgens de Hebreeuwse Kalender. Jeremia profiteerde dat de ballingschap na 70 jaar zou eindigen, en dat gebeurde ook. In het Jubeljaar (zie onder) werden door het Decreet van Cyrus de Israëlieten vrijgelaten om terug te keren naar Israël en Jeruzalem te herstellen.

0-30/33 na Chr.  De Messias kwam naar de aarde. Hij is waarschijnlijk tijdens het Loofhuttenfeest geboren. Hij stierf op Pesach, stond op uit de dood op het Feest van de Eerstelingen, en De Uitstorting van de Heilige Geest was op het Wekenfeest.

70 na Chr.  De Tweede Tempel werd op dezelfde dag als de Eerste Tempel verwoest (9e AV = 5 augustus) en Jeruzalem werd verwoest door de Romeinen. De Messias had voorspeld dat Israël verstrooid zou worden naar alle landen tot aan Zijn tweede komst (Matth. 24:2; Lucas 19:41-44).

400 jaar  Van 1517 tot 1917 was Jeruzalem bezet door het Ottomaanse Rijk. De datum waarop het Ottomaanse Rijk Jeruzalem bezette, was 11 december 1517. Het was OP DIE DAG PRECIES 400 jaar later dat Generaal Allenby Jeruzalem bevrijdde. Daarnaast was het de 24ste Kislev (Chanoeka) en volgens een profetie zou er op die dag iets groots gebeuren.

Bovendien werd er in Daniël 12:12 voorzegd dat er over 1335 dagen een zegen over Jeruzalem zou komen. Met de komst van de Messias was dit vervuld. In 1917 was het bij de Islam echter ook het jaar 1335, en Jeruzalem werd bevrijd op Chanoeka, daarmee kwam een einde aan 400 jaar bezetting. De timing werd beschouwd als een groot wonder.

50 jaar  Vanaf de dag dat Allenby Jeruzalem bevrijdde in 1917 tot aan de zesdaagse oorlog in 1967 was het precies 50 jaar. De meeste Rabbijnen denken dat het ook een Jubeljaar (zie onder) was. De overwinning van Israël in de Zesdaagse Oorlog werd ook beschouwd als een groot wonder.

Er zat precies 50 jaar tussen het jaar dat Theodore Herzl het eerste Zionistische Congres in Bazel Zwitserland (1897) hield tot 1947, toen de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aannam, die leidde tot het ontstaan van de Staat Israël.

70 jaar  Er zat precies 70 jaar tussen het jaar dat Theodore Herzl het eerste Zionistische Congres in Bazel Zwitserland hield tot 1967, toen Jeruzalem na de Zesdaagse Oorlog in Joodse handen kwam.

70 jaar en 7 dagen  Van 29 november 1947, toen de VN stemde vóór een joodse Staat (en een Arabische Staat) tot 2017, toen President Trump op 6 december 2017 Jeruzalem erkende als hoofdstad van Israël, zat 70 jaar en 7 dagen.

100 jaar (min 5 dagen)  Van Allenby in 1917 tot de dag dat Trump Jeruzalem erkende in 2017 zat PRECIES 100 jaar min 5 dagen.

120 jaar  Er zat 120 jaar tussen het jaar dat Theodore Herzl het eerste Zionistische Congres in Bazel Zwitserland hield en 2017 toen President Trump, Jeruzalem erkende als hoofdstad van Israël en de ambassade van de Verenigde Staten naar Jeruzalem verhuisde.

50 + 50 jaar  Van 1917 toen de Britse Balfourdeclaratie, die de Joden het recht gaf naar Israël terug te keren, tot aan de Zesdaagse Oorlog en de samenvoeging van Oost- en West-Jeruzalem, zat PRECIES 50 jaar. Nog eens 50 jaar later werd Jeruzalem erkend.

40 jaar  Op 14 mei 1948 verklaarde Israël zich onafhankelijk en precies op dezelfde datum 40 jaar later, 14 mei 1988, werd de 1ste Messiaans Joodse Conferentie gehouden in Jeruzalem.

70 jaar  Trump verhuisde de ambassade naar Jeruzalem 70 jaar na de geboorte van de Staat Israél in 1948 op dezelfde dag (14 mei). HET WAS OOK de 40ste dag van de Omertelling én Hemelvaartsdag én mogelijk ook een Jubeljaar.

120 dagen  Vanaf 14 mei 2018, Israëls’ 70ste verjaardag, tot 10 september 2018, het Bazuinenfeest (Rosh HaShana), zaten precies 120 dagen!

2017 – 2018  Dit was een geweldig jaar van herstel voor Israël: als door een groot wonder werd op Gods perfecte tijd Jeruzalem erkend; de ambassade van de US verhuisde; financiën aan de UNRWA werden teruggesnoeid en door Amerika werd aan Israël een groot budget gegeven. Het was vermoedelijk een Jubeljaar.

De bovengenoemde data spreken voor zich. Er zijn eenvoudigweg te veel patronen om het toevalligheden te noemen. Deze data onthullen goddelijke tussenkomst en laten zien dat God een realiteit is en dat Hij zijn beloften aan Israël houdt.

(Afbeelding: Gods Calender) 

Wat is een Jubeljaar? 

In de Bijbel is het zevende jaar een ‘Shmita’-jaar. Het is een jaar van rust en herstel voor het land. Het wordt ook wel een sabbathjaar genoemd. Een Jubeljaar is 7 Shmita-jaren (dus 7x7) plus 1, in totaal 50 jaar. Het vijftigste jaar is het Jubeljaar. Volgens Leviticus 25:10 zijn we geacht het vijftigste jaar te heiligen en het tot een jaar van vrijheid uit te roepen. In dat jaar moesten alle dingen teruggegeven worden aan hun eigenaar, een jaar van verlossing. Het tellen van de Jubeljaren start op Grote Verzoendag, het Bijbels feest van Verzoening, dat meestal in het najaar valt en een heel jaar duurt (Lev. 25:29).  Zowel de Hebreeuwse kalender als de Jubeljaren beginnen te tellen vanaf de Schepping. Onze Gregoriaanse kalender is later en begint bij de geboorte van Christus. Ons jaar 2017/2018 is volgens de Hebreeuwse kalender het jaar 5778/5779. De originele telling van de Jubeljaren is verloren gegaan en er wordt druk gespeculeerd in welk Jubeljaar we nu leven. Sommige Rabbijnen denken dat 2015 een jubeljaar was, maar veel anderen denken dat 1917, 1967 en 2017 Jubeljaren waren.

Meer interessante cijfers

  • Jeruzalem werd verwoest door de Romeinen in 70 na Chr. Israël herleefde als natie in 1948. In 2018 bestond Israël 70 jaar. Als we terugrekenen zit er precies 1948 jaar tussen het moment dat Titus begon met de belegering van Jeruzalem tot 2018. Dit is GEEN toevalligheid.
  • Als 1967 een jubeljaar was, werd in dat jaar de Zesdaagse Oorlog gevochten en Jeruzalem hersteld. In het Jubeljaar moet de Shofar (ramshoorn) geblazen worden en dit vond voor de eerste keer plaats vanaf de Tempelberg. De man die in 1967 de shofar blies (Rabbijn Shlomo Goren) was geboren in 1917 en dus 50 jaar oud.
  • Trump wordt vergeleken met Cyrus, die de Joden terug liet keren na jaren van ballingschap in Babel. De verkiezing van Trump was een verrassende overwinning. Niemand verwachtte het. Pas op het laatste moment veranderde er van alles. Als Hillary had gewonnen, zou Jeruzalem niet erkend zijn. Bij zijn inauguratie was Trump 70 jaar, 7 maanden en 7 dagen oud. Omdat God hem deze positie gegeven had, werd Jeruzalem op de juiste tijd erkend. Trump is de 45ste president van de Verenigde Staten. De profetie over Cyrus staat in Jesaja 45.
  • In Deuteronomium 30:5 (NBV) staat: “Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven”. Dit is één van de voornaamste verzen, waarin de terugkeer van het Joodse volk naar Israël wordt genoemd. In 1948 ging dit vers in vervulling toen Israël een natie werd. Volgens de Hebreeuwse kalender gebeurde dit in het jaar 5708. Deuteronomium 30:5 is het 5708ste vers in de Bijbel. Ongelooflijke timing.


Rabbijn Judah ben Samuel (Afbeelding: endtimesforecaster.blogspot) 


Profetie van Rabbijn Judah ben Samuel

Er is een interessante profetie van een hoogstaande Talmudische wetenschapper uit Duitsland. In 1217 profeteerde hij, dat het Turks Ottomaanse Rijk 8 Jubeljaren lang over Jeruzalem zou heersen: 400 jaar. 300 jaren later namen de Turken Jeruzalem in en begon er inderdaad een bezetting van 400 jaar. De rabbijn profeteerde ook dat in het 9de Jubeljaar, Jeruzalem ‘niemandsland’ zou worden (tussen 1917 en 1967). Hij zei dat in het 10de Jubeljaar, Jeruzalem weer onder Israëlisch bestuur zou vallen (1917-1967), en dat dan de Messiaanse eindtijd zou beginnen. Dat zou starten na het einde van Yom Kippoer, 19/21 september 2018.

De betekenis van het getal 70 en de tijd van de heidenen loopt ten einde

In 2017 werd erkend dat Jeruzalem onderdeel van Israël is. Dat was op de 70ste verjaardag van Israël en waarschijnlijk in een Jubeljaar. In Lucas 21:24 staat: “De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is”. Het interessante is, dat in het Hebreeuws het cijfer 70 het cijfer van de naties is en verbonden met Jeruzalem (70 jaar ballingschap in Babel; 70 na Chr. werd Jeruzalem verwoest). Volgens de Talmud werd de Bijbel in 70 talen onderwezen. Was de tijd van de heidenen voorbij in 2017/2018? En is het nu de tijd van Israël? Het is mogelijk….

Waarom is het belangrijk voor u?

Als we kijken naar deze bovennatuurlijke gebeurtenissen, zien we dat Gods profetieën in onze tijd uitkomen en dat zal ons het geloof en de hoop geven, dat God realiteit is en voor ons zorgt. Wanneer ik al deze wonderen die God voor Israël doet overdenk, laat het zien dat de Bijbel levend en actueel is. Het is voor mij moeilijk te geloven dat er nog steeds mensen zijn die Gods plan voor Israël niet begrijpen. Als we zien hoe geweldig de God van Israël is, versterkt dat ons geloof. We weten dat alle profetieën uit de Bijbel uitkomen en dat Yeshua (Jezus) terugkomt. God is juist in deze tijd bezig de wereld te redden, daarom is er hoop. Volgens veel Schriftgeleerden moeten er drie dingen gebeuren vóór Yeshua terugkomt: Israël moet een eigen staat zijn, Jeruzalem moet officieel de hoofdstad van Israël zijn en het Evangelie moet alle landen hebben bereikt. Deze dingen gebeuren in onze tijd. God is een God van order en perfecte timing, speciaal in zijn handelen met Israël. Het is werkelijk geweldig God aan het werk te zien. God is niet veranderd en Hij houdt zich aan Zijn beloften. Velen denken dat Gods profetische tijdsklok is verbonden aan Israël. Dat houdt in, dat als je wilt zien wat God juist nu doet én meer wil weten over de komst van de Messias, je naar de vijgenboom – Israël – moet kijken.

Sommige mensen zouden kunnen zeggen, dat het niet fair is dat God Israël heeft gekozen. Dat lijkt zo, maar het tegendeel is waar. Je mag misschien Trump of Netanyahu niet, maar uit de Bijbel weten we dat God nooit perfecte mensen gebruikt. Er staat dat hij onvolmaakte mensen gebruikt omdat we allemaal uit GENADE leven. Er staat dat we door genade gered zijn, niet uit werken. Alle mensen uit de Bijbel zijn onvolmaakt (David, Salomo, Josia, Cyrus). God gebruikt onvolmaakte mensen zodat Hij de mensheid Zijn genade kan tonen… en HIJ DE EER KRIJGT en de mens NIET. We kunnen bijvoorbeeld nooit de eer aan Trump geven, want zijn onvolmaaktheid is té duidelijk. En zo moet het ook zijn. Omdat God door hem, een onvolmaakt persoon,  werkt om grote dingen te doen, kunnen we Hem daarvoor eren. Dat moet ons hoop geven, want als God Trump kan gebruiken, kan Hij ook ons gebruiken. God heeft in de afgelopen jaren geweldige dingen voor Israël gedaan. Al deze dingen moeten gebeuren in aanloop naar de komst van de Messias. Dit moet voor jou heel hoopvol zijn.

Gods beloften aan Israël laten zien, dat Hij altijd trouw is omdat Hij een verbond met hen gesloten heeft, niet omdat zij perfect zijn. God heeft een onvolmaakt volk en de minste van alle naties gekozen zodat Hij Zijn genade kan tonen. We worden allemaal gered door genade, zowel elk individueel persoon als Israël. God kan zich openbaren door onze onvolmaaktheid heen, zodat wij Hém alle eer kunnen geven, en niet aan mensen en niet aan Israël. Door Israël uit te kiezen is God niet onrechtvaardig naar andere landen. Hij koos hen uit om daardoor andere landen te redden. Volgens Romeinen 11 is door het ongeloof van Israël, het Evangelie over de hele wereld verspreid. Dus stel je niet hooghartig op tegenover Israël en de Joden. Romeinen 11:25,26 (NBV) zegt dat "als alle heidenen zijn toegetreden HEEL ISRAËL GERED ZAL WORDEN". Misschien is dit NU de tijd. Het feit dat God Zijn beloften aan Israël houdt moet elk mens de geweldige hoop geven, dat Hij ook zijn beloften aan ons houdt en dat de Messias spoedig terug zal komen.

(Afbeelding: Verhoevenmarc) 


Romeinen 11:11,11:12, 11:18, 11:19, 11:20, 11:21, 11:25, 11:26 (NBV)

11 “Maar nu vraag ik weer: ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen? Dat in geen geval, maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered en daarop moesten zij afgunstig worden" 12 "Maar als hun overtreding al een rijke gave voor de wereld is en hun falen een rijke gave voor de heidenen, hoeveel rijker zal dan de gave zijn wanneer zij zich allen hebben bekeerd. …." 18 "dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u" 19 "Maar nu zult u tegenwerpen: Die takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden?" 20 "Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God21 "als Hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou Hij u dan wel sparen? …." 25 "Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden" 26 "Dan zal heel Israël worden gered… "

Voor meer informatie over Gods perfecte timing, zie: Shavuot and Pentacost: A Supernatural Day of God’s Perfect Timing,   Knowning God in the NOW,   Prophecy, Time and Chance

Met dank aan Maoz Israel Ministries voor het verstrekken van een aantal van bovengenoemde gegevens

----------

Jennifer Guetta is een Nederlands-Amerikaanse bijbels archeologe en schrijfster die jarenlang de Bijbel heeft bestudeerd vanuit het oogpunt van de archeologie, wetenschap en de geschiedenis. Ze heeft vele seizoenen in Israël gewerkt, o.a. op Megiddo, Ashkelon en Jeruzalem. Na jaren van studie van de Bijbelse geschiedenis heeft ze onverwachts een ervaring gehad met de geestelijke wereld door een radicale ontmoeting met Jezus. Daarin heeft ze ervaren dat Hij echt leeft en de Messias van Israël is. Jennifers getuigenis is op de Nederlandse nationale televisie geweest en ze vertelt haar verhaal overal waar ze de kans krijgt om de Heer groot te maken en over Zijn wonderen te vertellen. Ze geeft ook lezingen over de geschiedenis en de betekenis van de Bijbelse feesten, de archeologie van Israël en de geestelijke wereld, en alle onderwerpen die de Heer op haar hart legt. Jennifer en haar man zijn PLANT HOPE ISRAEL begonnen en voelen zich geroepen om: “De harten van de vaderen weer naar de kinderen (joden en christenen) en die van de kinderen naar de vaders te brengen om samen de Messias te vinden met de kracht en liefde van de Heilige Geest en samen Zijn feestdagen te vieren als één nieuw mens".  

____________

ENGLISH

God is a God of perfect timing and He often shows Himself through the perfect timing of events in the Bible and in dealing with Israel. And God is the same yesterday, today and forever

By: Jennifer Guetta


In the Bible many important events are perfectly timed. Roughly 2000 years ago, Yeshua died on Passover at the exact time the lambs were slain in the Temple for the sins of mankind. The timing for the fulfillment of the Exodus was perfect and displayed Gods plan of redemption for humanity. Yeshua rose from the dead on the Feast of First Fruits, as the first one to rise up. In the same year, on the Jewish holiday of Shavuot, the Ruach HaKodesh (the Holy Spirit) came down as tongues of fire on a small group of believers on Mount Zion. It was a supernatural event and it happened on Gods perfect time, the same day that Moses received the Ten Commandments on Mount Sinai with fire. Incredibly, the New Covenant was signed on the exact same day as the Old Covenant. Forty years later, the Second Temple was destroyed on the exact SAME day as the first Temple (The 9th of Av). 

Is it coincidence? Or is there something supernatural happening with our time?

What are the chances of such miraculous events happening ON THE SAME DAY? When Moses came down from the mountain he saw that the people had sinned and 3000 people were killed. When Peter received the Holy Spirit and spoke on Mount Zion 3000 people were redeemed from their sins. Coincidence? Or God’s perfect timing? There are 12 tribes and 12 apostles. Moses was on Mount Sinai 40 days, the Israelites wandered 40 years, and Yeshua was tested 40 days in the desert. There are 70 elders appointed by Moses, 70 years of captivity in Babylon, 70 disciples sent out by the Messiah. The list goes on. Everything God does is ordered. And when we see His order we become awestruck by the greatness of God. 

 

View from Armageddon, Mount Megiddo (Photo: Esther Havens)


As an archaeologist and historian, I believe only God could have planned this all so perfectly. TIME IS IN HIS HANDS and the perfect timing of events shows God’s glory and reveals a magnificent plan He has for mankind. When I think about God’s perfect planning of time I become awestruck by how amazing God is! And the most incredible thing is… He is still doing it today.

The timing of the events in Israel’s modern history reveal the same kind of supernatural pattern as we see in the Bible and shows Gods divine intervention in our modern world and politics. This timing blows our little human minds away! It reveals a divine creator, who has a plan.


(Image: Evangelicalendtimemachine)Here are some incredible dates concerning Israel

Below you will find a list of the dates and events in the history of The State of Israel. These dates by themselves might not mean something, but what are the chances of them ALL happening? I hope you will all take a look at these numbers too and ask yourself: Can this be coincidence ?

70 years ... the Jews were in Babylon. In 586 BC the First Temple was destroyed on the 9th AV on the Hebrew Calender. Jeremiah prophesied that the captivity was to end after 70 years, and it did. The Israelites were released by the Decree of Cyrus to return to Israel and restored to Jerusalem in the year of Jubilee (see below).

0-30/33 AD  Messiah came to earth. He was likely born on Succoth. He died on Passover, rose from the dead on the Feast of First Fruits, and the Ruach ha Kodesh came on Shavuot.

70 AD  The Second Temple was destroyed on the same day as the First Temple (9th AV, 5 August) and Jerusalem was destroyed by the Romans. Messiah had prophecied Israel would be scattered among the nations until His second coming (Matthew 24:2, Luke 19:41-44).

400 years  From 1517 to 1917 Jerusalem was occupied by Ottomans. The Ottomans first occupied Jerusalem on 11 December 1517. It was EXACTLY 400 years later ON THE DAY that General Allenby freed Jerusalem. In addition it was the 24th of Kislev (Hanukkah) and there was a prophecy that something great would happen on this day. Plus in Daniel 12:12 it says a blessing will come to Jerusalem in 1335 days. This was fulfilled with the coming of the Messiah, however in 1917 it was also the Islamic year of 1335, and Jerusalem was freed on Hanukkah, ending a 400 year occupation. The timing was seen as a great miracle.

50 years  From the day Allenby freed Jerusalem in 1917 to the 6-Day War in 1967 it was exactly 50 years. Most Rabbi’s think this was also a year of Jubilee (see below). The victory of Israel in the 6-Day war was also seen as a great miracle.

It was exactly 50 years from the year Theodore Herzl held the 1st Zionist Congress in Basel Switzerland (1897) to 1947 when the United Nations General assembly passed a resolution for the creation of the State of Israel.

70 years  It was exactly 70 years from the year Theodore Herzl held the 1st Zionist Congress in Basel Switzerland to 1967 when Jerusalem was in Jewish hands in the 6-Day War.

50 years  From the 6-Day War to 6 December 2017 it was exactly 50 years, and it was likely the year of Jubilee.

70 years and 7 days  From November 29, 1947, when the UN voted for a Jewish State (and an Arab state) to 2017 President Trump recognizes Jerusalem as Jewish Capital on the December 6 2017 it was 70 years and 7 days.

100 years  (minus 5 days)  From Allenby in 1917 to the day Trump recognized Jerusalem in 2017 it was EXACTLY 100 years minus 5 days.

120 years   It was 120 years between the year Theodore Herzl held the 1st Zionist Congress in Basel Switzerland to 2017 when President Trump recognized Jerusalem as Jewish capital and moved the US embassy.

50 + 50 years  From 1917 when the Balfour declaration was signed by the British enabling Jews to return to Israel to the 6-Day War and the restoration of Jerusalem it was EXACTLY 50 years. It was another 50 years to 2017 when Jerusalem was recognized.

40 years  On 14 May 1948 Israel declared state of Independence and exactly on its 40th birthday on the 14th May 1988 the 1st Messianic Jewish conference was held in Jerusalem.

70 years  Trump moved the embassy to Jerusalem on the 70th anniversary of Israel on the exact day (14th May 1948). IT WAS ALSO the 40th day of the Omer counting and Ascension day and likely the year of Jubilee.

120 days  From Israel’s 70th birthday May 14 2018 to September 10th the Feast of Trumpets 2018 it was exactly 120 days!

2017-2018  This was a great year of restoration for Israel by a great miracle Jerusalem was recognized on God’s perfect time, the US embassy was moved, finances to UNRWA cut, and a large budget given to Israel by America. It was very likely a year of Jubilee.

The above dates speak for themselves. There are simply too many patterns for it to be coincidence. These dates reveal divine intervention and show that God is very real and is keeping His promises to Israel.


(Image: Gods Calender) 

What is a Jubilee year?

In the Bible a Shmita year is the seventh year. It is a year of rest and restoration for the country. It is compared to the Sabbath of years. The Smita is the seventh year of rest. A Jubilee year is 7 Smita years (so 7 x 7) plus 1, in total 50 years. The Fiftieth year is the Jubilee year. According to Leviticus 25:10 we are to hallow the fiftieth year and proclaim liberty! A year in which all things were to be restored to its owners, a year of redemption. The counting of the Jubilee years starts from Yom Kippur, the Biblical feast of Atonement, usually at the beginning of the fall and lasts for a whole year (Lev. 25:29). Jubilee years are counted from the beginning of creation, just like the Hebrew calender. Our Gregorian calender is later and counts from the birth of Christ. In 2017-2018 we were in the Hebrew year of 5778/5779. The original counting of the Jubilee years have been lost and there are many speculations about which Jubilee year we are living in. There are some rabbi’s who think the Jubilee was in 2015 and many others who think that 1917, 1967, and 2017 were jubilee years.

Here are more interesting figures:

  • Jerusalem was destroyed by the Romans in 70 AD. It was rebirthed as a nation in 1948. In 2018 it was Israel’s 70th anniversary. Counting back, it was exactly 1948 years from the time Titus began the siege in Jerusalem to 2018! This is NO coincidence.
  • If 1967 was a year of Jubilee. In the year of the Jubilee the 6-day war was fought and Jerusalem restored. In the year of Jubilee the Shofar-ramshoorn is to be blown and this was done for the first time from the Temple Mount. The man who blew the shofar (Rabbi Shlomo Goren) in 1967 was born in 1917 and 50 years old.
  • Trump is compared to Cyrus who let the Jews go back after year captivity in Babylon. We know that his election was a great miracle and happened unexpectedly. Trumps election was a surprise victory! Nobody expected it. Only at the very end everything changed. If Hillary would have won, Jerusalem would not have been recognized. On his inauguration day Trump turned 70 years, 7 months and 7 days. Because God placed him in this position Jerusalem was restored on the right time. Trump is the 45th president of the US. Isaiah 45 prophecy is about Cyrus.
  • Deuteronomy 30:5 says: “And the Lord thy God will bring thee into the lands which thy fathers possessed, and thou shalt posses it". This is one of the main scriptures mentioning the return of the Jewish people to Israel. In 1948 this scripture was fulfilled when Israel became a nation. On the Hebrew Calender it was the year 5708. Deuteronomy 30:5 is the 5708th vers in the Bible. Incredible timing.


Rabbi Judah ben Samuel (Image: endtimesforecaster.blogspot)


Prophecy of Rabbi Judah ben Samuel

There is an interesting prophecy from a top Talmudic scholar from Germany. In 1217 he prophecied that the Ottoman turks would rule over Jerusalem for 8 jubilees: 400 years. 300 years later the Ottomans took control of Jerusalem and indeed there was a 400 year occupation. The Rabbi also prophecied that in 9th jubilee: Jerusalem would become a no mans land (it was between 1917 till 1967). He said that in the 10th jubilee Jerusalem would be controlled by Israel: 1967-1917, and then the Messianic end times would begin. That would start at the close of YOM KIPPUR 19/21 September 2018.

The meaning of the number 70 and the times of the gentiles fulfilled

In 2017 Jerusalem was recognized as part of Israel, and it was on Israel 70th anniversary in what was likely a year of Jubilee. According to Luke: “And they will fall by the edge of the sword, and be led away captive into all nations. And Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled" (Luke 21:24 NKJV). Interestingly, in Hebrew the number 70 is the number of the nations and is connected with Jerusalem (70 years of captivity in Babylon; AD 70 Jerusalem was destroyed). There were 7 x 70 years (490 years) determined upon Jerusalem for its transgression. It represents “perfection and closure”. According to the Talmud the Bible was originally taught in 70 languages. Was the end of the time of the gentiles fulfilled in 2017/18? And is it now the time of Israel? It is possible….

Why is it important to you?

Looking at these supernatural events and dates shows Gods prophecies are coming true in our time and should give us extreme faith and hope that God is real and cares for us. When I think about the miracles God is doing for Israel right now, it shows that the Bible is alive right now and it is hard for me to imagine that there are still people who do not understand Gods plan for Israel. When we see how amazing the God of Israel is, faith rises. We know all the prophecies in the Bible are coming true and Yeshua (Jesus) is coming back. There is hope in this world, for God is busy right now saving it. According to many scholars (based on Mastthew 24) three things must happen before Yeshua returns: Israel becoming a nation, Jerusalem as capital of Israel, and the gospel goes to all nations. These three things are happening in our time! God is a God of order and perfect timing and He shows this especially in His dealing with Israel. It is truly wonderful to see God at work. God has not changed, and is keeping His promises. Many think that Gods prophetic clock is attached to Israel. This means that when you want to see what God is doing right now and the timing of the coming of the Messiah, you should look at the fig tree - Israel.

Some people might say that it is not fair that God choses Israel. It might seem that way, but the truth is just the opposite. You might not like Trump, or Netanyahu. But the Bible never says God uses perfect people. It says He uses imperfect people… because we all live by His GRACE. It says we will be saved by grace, not by our works. All people God used in the Bible were imperfect (ie. David, Salomon, Josiah, Cyrus). God uses imperfect people to show His grace for mankind… so that HE WILL BE GLORIFIED and NOT man. We can never glorify Trump for the incredible things he did, because his imperfection is too obvious! And that is the way it is supposed to be. In this way, we can glorify GOD for using him and working through an imperfect person to do great things. This should give us hope, for if God can use Trump, than He can also use you! God did mighty things for Israel in the past years. These are all things which need to happen on the way to the coming of the Messiah. This should give you great hope.

God’s promises to Israel show that He is always faithful because He made a covenant with them, not because they are perfect. God never chose them because they were perfect. God choses the imperfect people and the least of the nations so that He can show His grace. We are all saved by Grace. Each person individually and Israel. It is through our imperfection that God can reveal Himself and we can give Him glory, not Israel and not people. God didn’t choose Israel to be unfair to other nations. He chose them so the others can be saved. According to Romans 11 the gospel has gone into all the world because of their unbelief. So don’t get prideful against Israel and the Jews. Romans 11:25, 26 says that "when the fullness of the gentiles has come in ALL ISRAEL WILL BE SAVED".  Perhaps we are NOW living in that time. The fact that God is keeping His promises to Israel should give every person extreem hope that he will also keep His promises to you and that Yeshua is coming back soon.


(Image: Verhoevenmarc)


Romans  11:11, 11:12, 11:18, 11:19, 11:20, 11:21, 11:25, 11:26

11I say then, Have they stumbled that they should fall? God forbid: but rather through their fall salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy" 12 "Now if the fall of them be the riches of the world, and the diminishing of them the riches of the Gentiles; how much more their fulness?18 "Boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee19 "Thou wilt say then, The branches were broken off, that I might be grafted in" 20 "Well; because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not highminded, but fear21 "For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee25 "For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come in" 26 "And so all Israel shall be saved....”

For more about God’s perfect timing, see: Shavuot and Pentacost: A Supernatural Day of God’s Perfect Timing,   Knowning God in the NOW,   Prophecy, Time and Chance

With thanks to Maoz Israel Ministries for supplying some of the dates above

-----------

Jennifer Guetta is a Biblical archaeologist, writer and speaker who had a radical encounter with Yeshua. She spent years excavating in Israel, including Megiddo (Armageddon), Ashkelon and Jerusalem. In 2013 she was confronted by an invisible world through kabbala, but in the midst of her battles Yeshua revealed himself in dreams and visions and literally set her free. Yeshua then called her to GO and plant hope in the hearts of men by showing that God is REAL and that miracles transcend science. Jennifer travels throughout the world speaking in both English and Dutch (though she prefers English) telling her story wherever she can in order to glorify her savior. She has recently started PLANT HOPE ISRAEL Ministries. "PLANT HOPE ISRAEL Ministries wants to plant seeds of hope in the hearts of men by showing them that the God of Israel is REAL, Yeshua is alive, build a bridge between Israel and the church and within the church itself, discover the roots of our faith together and go forth in the power of Holy Spirit".