03 november 2018

2018-11-03 De 'op hogere leeftijd' aliyah naar Israel - zoals Abraham en Sarah - ​'Golden age' aliyah to Israel - like Abraham and Sarah

Abraham en Sarah (Afbeelding: School of Holiness) - Abraham and Sarah (Image: School of Holiness)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een nieuw Geboorterecht-programma met oudere mensen - grootouders - die naar Israël verhuizen en hun kinderen en kleinkinderen in hun kielzog meenemen

Bron: Arutz Sheva, Ariel Natan Pasko, 23 oktober 2018

 

Als een jonge rabbijnse student aan de universiteit van Jeruzalem, pas afgestudeerd, ontmoette ik meer dan 30 jaar geleden een aantal leden van een Joodse Federatie uit Amerika met een missie in het centrum van Jeruzalem. We begonnen te praten, het één leidde tot het ander en ik vertelde hen toen, één van mijn 'favoriete' ideeën uit die tijd.

Ik heb het niet alleen deze mensen verteld, maar ook aan anderen die kwamen voor het Zionistische Wereldcongres en voor de bijeenkomst van het Joodse Agentschap die later die zomer werden gehouden. Ik vertelde in die tijd iedereen over mijn 'idee'.

Ik liet hen zien, dat er veel programma’s om jongeren aan te moedigen naar Israël te komen, werden uitgevoerd door het Joods Agentschap of gefinancierd werden door verschillende ministeries vanuit de Israëlische regering. Wat er ontbreekt, zei ik, was de hulp van de georganiseerde Joodse gemeenschap, om deze jongeren te helpen om naar Israël te gaan. Of om hen die echt verliefd zijn geworden op Israël, en besluiten aliyah te maken (immigreren naar Israël), te helpen met het aliyah-proces.

Nu, drie decennia later, zie ik tot mijn tevredenheid dat een gratis programma zoals "Eerstgeboorterecht Israël" jonge mensen helpt om naar Israël te komen. "Nefesh B'Nefesh", helpt individuen en gezinnen, op financieel gebied, met werkgelegenheidsbegeleiding en netwerken, informatie over huisvesting, banken, scholen, het leger, enz.. Zij helpen ook bij het navigeren door de bureaucratie, waardoor het aliyah-proces soepeler verloopt.

Waarom vertel ik je dit allemaal? Als een introductie tot mijn volgende ‘favoriete idee’

Tijdens het lezen van het Torah gedeelte ‘Lech Lecha’ (Genesis 12:1 NBV), waar God tegen Abram (nog niet Abraham genoemd), zegt: "Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen”.  Dit vers is de basis voor de  mitswa - goddelijk gebod - voor Joden om in het Land van Israël te wonen. Ik dacht aan dit vers in de context van vandaag. Het is de zionistische mitswa - aliyah - bij uitstek.

Toch waren Abram en Sarai - later Abraham en Sarah - de jongsten niet meer toen ze aliya maakten. Volgens de Thora waren ze respectievelijk 75 en 65 jaar oud.

Dus hier is mijn nieuwe idee, gebaseerd op G-d's model: Ontwikkel programma's als "Eerstgeboorterecht Israël", om oudere mensen naar Israël te krijgen. Veel babyboomers zijn er nog nooit geweest. De ouderen moeten worden aangemoedigd om Israël te zien, aliyah te maken  en "met pensioen"  te gaan, om de volgende fase van hun leven te beginnen, net zoals Abraham en Sarah deden.

Je zou het ‘Het Abraham en Sarah Project' kunnen noemen

Ik zeg "met pensioen gaan", maar de meeste oudere mensen stoppen tegenwoordig niet echt met werken of zitten te mijmeren over de goede oude tijd. Veel mensen die nu 80 en 90 zijn, gingen op hun 66ste met pensioen en hadden dus nog minstens 20 goede levensjaren voor zich. Aangezien de gepensioneerden van vandaag de dag veel gezonder zijn voor hun leeftijd dan vroeger het geval was, kunnen ze nog steeds een productieve bijdrage leveren aan de samenleving. Breng die mensen naar Israël; ze zitten boordevol levenservaringen, vaardigheden en hebben connecties op velerlei gebied.

In tegenstelling tot jongere mensen die net met het leven zijn begonnen, hebben de meeste oudere volwassenen jarenlang gewerkt. Ze hebben gezinnen grootgebracht; velen bezitten huizen, hebben investeringen gedaan, bezitten bedrijven en onroerend goed. Ze zijn geen financiële last voor Israël, maar dragen juist bij.

We zouden onze ouderen moeten aanmoedigen om "met pensioen" te gaan in Israël om hoofdstuk twee, drie of vier van hun leven te beginnen. Moedig ze aan om vrijwilligerswerk te doen. Moedig hen aan om bedrijven te starten. Moedig ze aan om als adviseur op te treden. Israëlische zakenmensen hebben hulp nodig bij het betreden van buitenlandse markten. Deze mensen hebben hun hele leven lang al connecties. Het weer is net zo goed als in Florida of Californië, en de staat is Joods!

De meeste mensen in professionele Zionistische kringen hebben de jeugd altijd aangemoedigd om aliyah te maken . Het werk was zwaar. Israël had soldaten nodig. Het was geen plaats voor mietjes. Dat is het nog steeds niet, maar de meeste mensen werken niet meer in de landbouw of verrichten lichamelijk zwaar werk.

Israël heeft een moderne, ontwikkelde economie en de vaardigheden en ondernemerskwaliteiten van Joden uit Amerika, Europa, Australië en Zuid-Afrika sluiten daar perfect bij aan. Oudere mensen kunnen een grote bijdrage leveren aan de Israëlische economie en de Israëlische samenleving.

In professionele Zionistische kringen werd altijd gedacht dat jongeren die zich in Israël vestigden als een magneet zouden fungeren om hun families aan te trekken. Er werd gehoopt dat ouders, broers en zussen zouden volgen en ook daarheen zouden verhuizen.

Ik wil een nieuw model van aliyah voorstellen. Oudere mensen - grootouders - verhuizen naar Israël, en nemen hun kinderen en kleinkinderen in hun kielzog mee

Hun volwassen kinderen, die ook meer rijkdom en middelen hebben dan degenen die net zijn begonnen in het leven, zullen op bezoek komen. Wie vliegt niet kriskras door Amerika om hun bejaarde ouders te bezoeken? Ze sturen hun kinderen op vakantie om Savta en Saba te zien, of Bubby en Zaidie - hun grootouders - alleen nú maken de kleinkinderen diezelfde reis, maar dan naar Israël. Omdat mensen tegenwoordig veel langer leven, kan iemand die op 66-jarige leeftijd met pensioen gaat naar Israël, misschien ook beleven dat hun kinderen daarheen "met pensioen gaan".

Dit is de toekomst. Joodse geboortecijfers zijn op een dieptepunt, behalve in Israël. De vergrijzende Joodse populaties in Amerika en Europa groeien sneller dan de algemene bevolking. Terwijl de potentiële poel van aliyah door jonge Joden in Amerika en Europa opdroogt, groeit het aantal Joodse gepensioneerden.

De babyboomgeneratie moet worden aangeboord voor de volgende grote aliyah-golf

Het is logisch om deze mensen te bereiken. Wanneer oma en opa naar Israël verhuizen, zullen ze een voorbeeld stellen dat een blijvende invloed zal hebben op het gezin.

Omdat grootouders de neiging hebben de link te leggen naar de Joodse traditie, zal het iedereen in het gezin leren hoe belangrijk het is om Joods te zijn en te leven in Israël. Als ze een nieuw bedrijf openen, kunnen ze iemand (hun kleinzoon of kleindochter?) uit het 'oude land' uitnodigen om hen te helpen. Hoeveel van hen zullen beslissen om definitief naar Israël te verhuizen als ze daar al fabrieken, winkels en onroerend goed bezitten? Nu alle ouderen naar Israël verhuizen, verschijnen er hele nieuwe industrieën; bedenk dat ze ouderen zijn met geld. Geriatrische geneeskunde zal bloeien (vergrijzende Israëli's zullen er ook van profiteren); volwasseneneducatie zal uitbreiden; nieuwe uitgaansgelegenheden zullen worden geopend. Waarom kunnen er geen bejaardentehuizen worden gebouwd, net als in Florida? Dat kan zeker. God zou Abraham nooit hebben opgedragen om naar Israël te gaan als het niet goed voor hem zou zijn geweest. Er is een opvatting in de Torah, "Ma'ase avot siman l'banim” (de acties van onze voorouders zijn handleidingen voor wat wij zouden moeten doen).

In plaats van gewoon aliyah aan te moedigen voor de jongeren, moeten Israëlische en professionele Zionisten in  ballingschap, een gezamenlijke inspanning leveren om aliyah voor ouderen aan te moedigen. Het zal de vernieuwing van hun leven zijn, en dat zal goed zijn voor hen, en voor het Joodse volk.

Net  als voor Abraham en Sarah, die een nieuw leven begonnen, is het logisch voor ouderen om aliyah te maken!

----------

Ariel Natan Pasko, een onafhankelijke analist en consultant, heeft een Master's Degree  in gespecialiseerde Internationale Betrekkingen, Politieke Economie en Beleidsanalyses. Zijn artikelen verschijnen regelmatig op tal van nieuws / rubrieken en denktank websites en in kranten. Zijn nieuwste artikelen zijn ook te lezen in zijn archief: The Think Tank van Ariel Natan Pasko

_____________

ENGLISH    

A new Birthright program that has older people – grandparents – moving to Israel, pulling their kids and grandkids there

By: Arutz Sheva, Ariel Natan Pasko, October 23, 2018

 

Over 30 years ago, as a young rabbinical student in Jerusalem recently graduated from college, I met some members of a Jewish Federation mission from America, in downtown Jerusalem. We began talking, one thing led to another, and I then told them one of my 'pet' ideas of the time.

Not only did I tell these people on a Federation mission, but I also told others who came for the World Zionist Congress meeting and for the Jewish Agency meetings held later that summer. I was telling everyone in those days about my 'idea'.

I pointed out that there were a lot of programs run by the Jewish Agency or funded by various ministries of the Israeli government, to encourage young people to come to Israel. What’s lacking, I said, was assistance from the organized Jewish community, to help finance these young people to get to Israel, or help for those who really fall in love with Israel, and decide to make aliyah (immigrate to Israel), with the aliyah process.

Now, three decades later, I am satisfied to see free programs like “Birthright Israel” helping young people get to Israel. And “Nefesh B’Nefesh", which helps individuals and families, with financial aid, employment guidance and networking, information about housing, banks, schools, the army, etc., help to navigate the bureaucracy, making the aliyah process smoother.

Why do I tell you all this? As an introduction to my next “pet” idea

While reading the Torah portion Lech Lecha (Genesis 12:1), where God tells Abram (not yet renamed Abraham), to “Go from your land, from your relatives and father’s home, to the land I will show you,” which is the basis for the mitzvah – divine commandment – for Jews to live in the Land of Israel; I thought about this verse in today’s context. Its the Zionist mitzvah – aliyah – par excellence.

Yet, Abram and Sarai – later Abraham and Sarah – were not youngsters when they made aliyah. According to the Torah, they were 75 and 65 years old respectively.

So here is my new idea, based on G-d’s model: Develop programs like “Birthright Israel", to send older people to Israel. Many baby boomers have never been there. Elders need to be encouraged to see Israel, make aliyah and “retire” there, to start the next stage of their lives, just as Abraham and Sarah did.

You could call it “The Abraham and Sarah Project”

I say “retire", but most older people today don’t really stop working, and sit around reminiscing about the good old days. With many people living into their 80s and 90s, these days retiring at 66 leaves at least 20 more good years of life. Since today’s retirees are in much better health for their age than used to be the case, they can still be productive contributors to society. Bring those people to Israel; they’re full of life experiences, skills, connections and yes for many, resources.

Unlike younger people just starting out in life, most older adults have worked for many years. They’ve raised families; many own homes, have investments, businesses and property. They won’t come to Israel as financial burdens, but as assets.

We should be encouraging our elders to “retire” to Israel, to start chapter two or three or four of their lives. Encourage them to volunteer. Encourage them to start businesses. Encourage them to act as consultants. Israeli businessmen need help getting into markets abroad. These people have a lifetime of connections. The weather is as good as in Florida or California, and it’s the Jewish state.

Most people in professional Zionist circles have always encouraged youth to make aliyah. The work was tough. Israel needed soldiers. It wasn't a place for sissies. It still isn’t, but most people don’t work in agriculture or backbreaking labor anymore.

Israel has a modern, developed economy, and the white-collar and entrepreneurial skills of Jews from America, Europe, Australia and South Africa fit nicely into that. Older people can make great contributions to Israel’s economy and to Israeli society.

It was always thought in professional Zionist circles that young people settling down in Israel would act as a magnet to attract their families. It was hoped that parents, brothers and sisters would follow and move there too.

I want to propose a new model of aliyah. Older people – grandparents – moving to Israel, pulling their kids and grandkids there

Their grown children, who also have more wealth and resources than those just starting out in life, will come out for visits. Who doesn't fly across America to visit their elderly parents? They’ll send their kids on vacation to see Savta and Saba, or Bubby and Zaidie – their grandparents, only now the grandchildren will be taking a trip to Israel. Since people are living much longer these days, someone who “retires” out to Israel at 66, might just see their children “retire” out there as well.

This is the future. Jewish birthrates are at an all-time low, except in Israel. The aging Jewish populations of America and Europe are growing faster than the general population. While the potential pool of aliyah by young Jews in America and Europe is drying up, the numbers of Jewish retirees is growing.

The baby boom generation must be tapped for the next big wave of aliyah

It makes sense to reach out to these people. When Grandma and Grandpa move to Israel, they'll be setting an example that will have lasting impact on the family.

Since grandparents tend to be the links to Jewish tradition, it will teach everyone in the family how important being Jewish and living in Israel are. If they open a new business, well, they'll be able to invite someone (their grandson or granddaughter?) from the “old country” to help run it. How many will decide to move to Israel permanently when they already own factories, stores and real estate there? With all the elderly moving to Israel, whole new industries will pop-up; remember, they're elderly with some money. Geriatric medicine will blossom (aging Israelis will benefit too); adult education will expand; new entertainment places will open. Why can't retirement communities be built, just as in Florida? They can be. G-d would never have told Abraham to pick himself up and go to Israel if it wouldn't have been good for him. There is a Torah concept, “Ma’ase avot siman l’banim" (the actions of our forefathers are guides to what we should do).

Rather than just encourage aliyah for the young, Israel and professional Zionists in the exile, must make a concerted effort to encourage aliyah for the elderly. It will be the renewal of their lives, and that will be good for them, and for the Jewish people.

Just as for Abraham and Sarah, who started their lives anew, elder aliyah makes sense!

----------

Ariel Natan Pasko, an independent analyst and consultant, has a Master's Degree specializing in International Relations, Political Economy & Policy Analysis. His articles appear regularly on numerous news/views and think-tank websites and in newspapers. His latest articles can also be read on his archive: The Think Tank by Ariel Natan Pasko