15 november 2018

2018-11-15 Israël’s Netwerk Zorg voor Kinderen met meerdere ernstige handicaps tijdens raketregen - Israel’s Network Care for Children with severe multiple disabilities during rocket shower

(Foto: ALEH Negev) - (Photo: ALEH Negev)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

We danken onze zorgzame vrienden over de hele wereld voor jullie diepe bezorgdheid en steun tijdens de afgelopen dagen van constant raketvuur vanuit Gaza

Bron: ALEH, 14 november 2018


Hieronder volgt een momentopname uit het leven van Israel’s grootste Netwerk Zorg voor Kinderen met meerdere ernstige handicaps (ALEH) in de afgelopen 48 uur voordat het staakt-het-vuren van kracht werd.

Volgens het leger werden op maandag en dinsdag meer dan 460 raketten en mortiergranaten in het zuiden van Israël afgevuurd. Toen een sirene van “Code Rood” klonk, hadden alle medewerkers, bewoners, bezoekers en vrijwilligers ongeveer 30-45 seconden om in een schuilkelder te komen.

Meer dan 240 ALEH Negev bewoners, allen met een verstandelijke- en ontwikkelingsbeperkingen, verbleven twee dagen en nachten in de schuilkelders, samen met hun toegewijde zorgverleners en vrijwilligers. Extra bedden en matrassen werden naar de schuilkelders gebracht, terwijl de vrijwilligers en meisjes die sociale dienstplicht vervullen creatieve manieren vonden om de kelders meer op een sociaal logeerpartijtje te laten lijken – inclusief het houden van een ‘pyjamafeest’.

De meest afhankelijke bewoners die 24 uur per dag medische zorg nodig hadden, bivakkeerden ook de gehele periode in speciale veilige kamers, samen met de bijbehorende medische en paramedische apparatuur, omdat ze niet gemakkelijk kunnen worden verplaatst als de sirenes afgaan.

Het personeel werd versterkt en ondersteund door extra vrijwilligers – waaronder een aantal uit het buitenland die zelfs geen Hebreeuws spreken – om een verhouding van bijna 1:1 per inwoner mogelijk te maken. De meisjes die sociale dienstplicht doen verhuisden naar het dorp, en waren 24/7 beschikbaar om te helpen tijdens een sirene en om verschillende activiteiten in de schuilkelders te leiden.

Werknemers ontvingen allemaal veiligheidsinstructies van de overheid evenals voortdurende emotionele steun van ALEH's maatschappelijk werker en psychologen. Naast het fysiek bijstaan van de bewoners, was het personeel verantwoordelijk om een gevoel van geruststelling te versterken, om paniek en verwarring onder de bewoners te voorkomen.

Het personeel en de vrijwilligers van ALEH zijn voorbeeldig geweest in hun toewijding en werk onder vuur. De gehele dag in touw zetten ze zich honderd procent in om de veiligheid van de bewoners te waarborgen en een sfeer van rust en kalmte te bewaren.

Er werd alles aan gedaan om normale dagelijkse routines voort te zetten, met activiteiten en therapieën die in de beschutte ruimtes werden gedaan. Het normale schema ging zo veel mogelijk door, met activiteiten en therapieën in de schuilplaatsen waardoor onze bewoners zich net zo vermaakten als gewoonlijk.

ALEH's scholen voor speciaal onderwijs in de Negev en bij ALEH Moriah in Gedera sloten dinsdag hun deuren voor kinderen uit de gemeenschap. Rehabilitatie voor ambulante patiënten werd eveneens geannuleerd in de Negev, terwijl de salvo’s van raketten doorging. Veel therapeuten kwamen wel werken ten behoeve van de bewoners en de patiënten en trotseerden de reis naar het dorp om de behandeling voort te zetten die van vitaal belang was voor de revalidatie van de bewoners en patiënten.

Namens de hele ALEH-familie, danken wij u voor uw betrokkenheid en zorg, terwijl we hopelijk kalmere dagen tegemoet gaan.

____________

ENGLISH    

We thank our caring friends around the world for your deep concern and support during the past days of constant rocket fire from Gaza

By: ALEH, November 14, 2018


Here is a snapshot of the life at Israel’s largest Network of Care for Children with severe multiple disabilities (ALEH) in the last 48 hours before the ceasefire came into effect.

According to the army, more than 460 rockets and mortar grenades were fired at southern Israel on Monday and Tuesday. When a siren "Code Red" sounded, all employees, residents, visitors and volunteers had about 30-45 seconds to get into a bomb shelter.

More than 240 ALEH Negev residents, all with intellectual and developmental restrictions, spent two days and nights in the shelters, together with their dedicated caregivers and volunteers. Extra beds and mattresses were taken to the shelters, while the volunteers and girls who perform social service, found creative ways to make the cellars seem more like a social happening - including keeping a 'pajama party'.

The most dependent residents who needed medical care 24 hours a day also spent the entire period in special safe rooms, together with the associated medical and paramedical equipment, because they can not be moved easily when the sirens go off.

The staff was strengthened and supported by additional volunteers - including a number from abroad who do not even speak Hebrew - to make a ratio of almost 1: 1 per inhabitant possible. The girls who did social service moved to the village, and were available 24/7 to help during a siren and to conduct various activities in the shelters.

Employees all received safety instructions from the government as well as ongoing emotional support from ALEH's social worker and psychologists. In addition to physically assisting the residents, the staff was responsible for strengthening a feeling of reassurance, to prevent panic and confusion among the residents.

The staff and volunteers of ALEH have been exemplary in their dedication and work under attack. All day long, they gave a hundred percent to ensure the safety of the residents and to preserve an atmosphere of peace and tranquility.

Every effort was made to continue normal daily routines, with activities and therapies done in the sheltered rooms. The normal schedule continued as much as possible, with activities and therapies in the shelters that made our residents as entertaining as usual.

ALEHs schools for special education in the Negev and at ALEH Moriah in Gedera closed their doors for children from the community on Tuesday. Rehabilitation for ambulatory patients was also canceled in the Negev, while the bursts of missiles continued. Many therapists kept on working for residents and patients and were brave enough to take the trip to the village to continue the treatment that was vital for the rehabilitation of residents and patients.

On behalf of the whole ALEH family, we thank you for your involvement and care, while we hopefully can look forward to quieter days.