17 november 2018

2018-11-17 Israël, Gaza, Netanyahu en ... de Bijbel (!) - Israel, Gaza, Netanyahu and ... the Bible (!)

De Kotel, Jeruzalem (Foto: Embassy of Israel - The Kotel, Jerusalem (Photo: Embassy of Israel)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De strijd om het komende Koninkrijk van God nadert een nieuwe climax

Bron: Jan van Barneveld, mei 2014


Want God herstelt Israël. Dat herstel is een nodige voorbereiding voor de komst van de koning-Messias. Gods vijand, de duivel, ziet de machtige daden van God en vreest dat hij niet veel tijd meer heeft. Juist nu wordt Gods gebedsleger heel belangrijk. In dat leger loopt de IFI in Jeruzalem voorop. We geven u een paar actuele gebedsverhoringen en belangrijke punten van voorbede door. Tegelijk blijft u op de hoogte van wat er gaande is in en rond Israël. Nieuwe aanvallen van de PA vragen om onze voorbede.

IFI

IFI, www.ifi.org.il, staat voor “Intercessors For Israël” (Voorbidders voor Israël). Het is een gebedsgroep van messiaans-Joodse gelovigen in en rond Jeruzalem onder leiding van Eliyahu Ben-Haim en Chuck Cohen. Ook Lance Lambert werkt en bidt mee.

 • Naast voorbede is hun doel het stimuleren van gebed voor Israël in gemeenten en bij individuele gelovigen. U kunt hun belangrijke en interessante wekelijkse verslag aanvragen.
 • We geven enkele dank- en voorbedepunten uit de IFI weekbrief van begin april 2014 door:
 • IFI dankt de HERE dat Hij het “vredesproces” gestopt heeft. Zij bidden dat alle “land-voor vrede” onderhandelingen definitief ophouden. “Waarlijk, van vrede spreken zij niet, en tegen de stillen in het land beramen zij bedrieglijke dingen” (Psalm 35:20).
 • Zij danken dat de laatste groep van 26 terroristen niet is vrijgelaten. “De goddelozen, zegt de HERE, hebben geen vrede” (Jesaja 48:22).
 • Zij danken dat Hij het hart van de Palestijnse Autoriteit (PA) verhard heeft waardoor zij ineens met een lijst van uitzinnige, voor Israël onaanvaardbare eisen kwamen. Zo heeft de PA z’n hand overspeeld. “Trots komt vóór de ondergang en hoogmoed komt vóór de val” (Spreuken 16:18).
 • Zij zien het als een wonder dat de regeringscoalitie zo lang bijeen is gebleven. “Ziet, hoe goed en lieflijk het is als broeders ook tezamen wonen” (Psalm 133:1). Zij danken voor de linkse minister Tzipi Livni, die voor Israël met de PA onderhandelt en bidden dat zij in staat is links Israël te overtuigen van de goddeloosheid van de “vredespartner”.
 • Gebed: “Vader, maak premier Netanjahu, minister van defensie Ya’alon en ‘legeroverste’ Gantz tot een “drievoudig snoer dat niet spoedig verbroken wordt” (Prediker 4:12).
 • Citaat: “Over de oud-premier Olmert hebben we gebeden dat, als hij inderdaad schuldig is (aan omkopen) dit uit zou komen. Dat gebeurde deze week. Moge deze veroordeling als een frisse wind door heel politiek-Israël waaien en reinigen van alle corruptie.” “Uw rechters zal IK weer maken als vroeger en uw raadslieden als in het begin. Daarna zal u genoemd worden: stad van de gerechtigheid en trouwe stad” (Jesaja 1:26).
 • Ten slotte voorbede voor de Joden uit de Oekraïne en dank voor de goede samenwerking tussen het Joods Agentschap en “onze broeders en zusters in Christus”. Dit doelt op de medewerking van de Christelijke Ambassade in Jeruzalem en Christen voor Israël. Zij werken met het Joods Agentschap aan de ‘vlucht’ van Joden uit de Oekraïne.

Zesenzestig jaar oorlog

In de 66 jaar van de moderne staat Israël zijn de pogingen van islamitische staten en terreurgroepen om Israël te vernietigen nooit opgehouden. Onderstaand rijtje herkent u wel:

Vier oorlogen: De Onafhankelijkheidsoorlog (1948/1949); de Sinaï-campagne (1956); de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Yom Kippoer Oorlog (1973). Die oorlogen eindigden op een smadelijke nederlaag voor de islamitische vijanden van Israël.

Toen kwam het accent op het (zelfmoord)terrorisme te liggen. De Israëlische veiligheidsmuur maakte daar grotendeels een einde aan. Mislukking 2 dus.

De volgende fase bestond uit opstanden, relletjes en verschillende intifada’s. Door knappe leugen- en lasterpropaganda en medewerking van de internationale en nationale media wonnen “de Palestijnen” veel sympathie. En werd Israël tot een paria onder de naties. Toch werd hun doel niet bereikt.

Daarna werd de economische oorlogsvoering tegen Israël opgevoerd. De BDS (Boycot, Desinvesteren en Sancties) campagne is een flop geworden. Mislukking nummer 3.

Het proces van politiek isoleren van Israël is al vanaf 1948 aan de gang. Op alle fronten gaat de vijand door. Maar vergeefs. Mede dank zij uw voorbede. We zien dat de HERE die een goed werk van herstel van Israël begonnen is dit ook zal afmaken.

Nu is de PA is gevaarlijk nieuwe, gevaarlijke offensieven in de oorlog tegen Israël begonnen.

Een listige aanslag

Het “vredesproces” dat door John Kerry en Obama enthousiast en met veel pressie op Israël is begonnen, is op sterven na dood. Toen Netanjahu zich positief uitliet over de plannen van Kerry kwam de PA met een nieuwe lijst van voor Israël onaanvaardbare eisen. Tegelijk stuurde Mahmoud Abbas brieven naar 15 VN-organisaties en andere grote internationale instellingen met het verzoek de PA als volwaardige lidstaat te accepteren. “Zij smeden een listige aanslag tegen Uw volk” (Psalm 83). Want als meer internationale organisaties dat doen, zal de VN niet kunnen achterblijven.

Het PA terroristenclubje heeft dan een eigen staat

Zeer gevaarlijk want dat ‘staatje’ zal volstromen met terroristen en wapens. Elke actie van het Israëlische leger (bijvoorbeeld om terroristen op te sporen en te arresteren) in die “staat” gezien zal worden als overtreden van het internationale recht. Je kunt niet zomaar een ander land, een lidstaat van de VN binnenvallen. Bovendien laat Israël dan de 300.000 Israëli’s in die gebieden in de steek. En ook veel “Palestijnen” in die gebieden die liever onder Israëlische bezetting leven dan onder de zeer corrupte en gewelddadige Palestijnse Autoriteit. Ook gaan deze acties van de PA in tegen afspraken met Israël.

Dit proces is een van de nieuwe aanvallen van de PA in hun oorlog tegen Israël. Even dreigde toen Mahmoud Abbas met het ontmantelen van de Palestijnse Autoriteit. Dat zou Israël in een moeilijke politieke situatie brengen. Wat te doen met de gebieden.

Een volgende recente stap is de overeenkomst tussen de PA en Hamas. Hierdoor is de grootste terroristenbende van de wereld ontstaan.

Hamas immers heeft duidelijk de vernietiging van Israël tot doel. De PA doet hier nu openlijk aan mee. Vreemd dat Mahmoud Abbas hiermee wegkomt. Want het teken van bijvoorbeeld de conventies van Geneve verplicht de deelnemende organisaties om oorlogsmisdadigers te straffen en terrorisme te bestrijden. Nu werkt de PA samen met terroristen en oorlogsmisdadigers. En de wereld gaat maar door met dergelijk geboefte te steunen en te financieren.

Dit moet een keer verkeerd aflopen.

Annexeren en gebed

“We moeten de PA voor zijn” roepen momenteel velen in Israël. Hoe? Allereerst gebied C annexeren. In dat deel van de “bezette gebieden” wonen de meeste Israëli’s (300.000) en ongeveer 50.000 “Palestijnen”.

Annexeren en de Israëlische soevereiniteit opleggen. Dit zou onmiddellijk moeten gebeuren, want als de PA z’n terroristenstaatje krijgt, komt de veiligheid van Israël in gevaar. Bovendien zegt de Tora: “Gij zult met hen geen verbond sluiten” (Deuteronomium 7:2; Richteren 2:2).

Een belangrijk profetisch aspect is dat door deze annexatie er weer een stuk van het hartland van Israël, Judea en Samaria, bij Israël komt. Gebed is het belangrijkste wapen van Gods Geheime Leger in deze strijd: “HERE, breng de vijanden in verwarring. Mijn God, maak hen tot distelpluis, tot kaf dat verwaait in de wind” (Psalm 83).

En: “Abba, geef de Israëlische regering de moed om te doen wat goed is volgens Uw plan”.

----------

Hoewel dit artikel reeds 4 jaar oud is, lees 66 jaar oorlog, en inmiddels dus 70 ....., is dit artikel volgens onze (IsraelCNN) mening zeer toepasselijk op wat er nu in de wereld, en vooral in Israël, gebeurt

___________

ENGLISH

The battle for the coming Kingdom of God is approaching a new climax

By: Jan van Barneveld, May, 2014


Because God is restoring Israel. That restoration is a necessary preparation for the coming of the King Messiah. God's enemy, the devil sees the mighty acts of God and fears that he does not have much time anymore. Right now, God's prayer army is becoming very important. In that army the IFI is leading in Jerusalem. We will give you a few current prayer testimonies and important points of intercession. At the same time you will stay informed of what is going on in and around Israel. New attacks from the PA ask for our intercession.

IFI

IFI, www.ifi.org.il, stands for "Intercessors For Israel". It is a prayer group of Messianic Jewish believers in and around Jerusalem led by Eliyahu Ben-Haim and Chuck Cohen. Lance Lambert also works and prays along. In addition to intercession, their goal is to encourage prayer for Israel in congregations and among individual believers. Below we will share a few thanks and intercession points from the IFI weekletter from the beginning of April, 2014:

 • IFI thanks the LORD for stopping the "peace process". They pray that all "land-for-peace" negotiations will finally stop. "They do not speak peaceably, but devise false accusations against those who live quietly in the land." (Psalm 35:20 NIV).
 • They thank that the last group of 26 terrorists has not been released. "There is no peace, says the Lord, for the wicked." (Isaiah 48:22 NIV).
 • They thank that He hardened the heart of the Palestinian Authority (PA) causing them to suddenly come up with a list of outrageous, unacceptable requirements for Israel. This is how the PA has overplayed its hand. "Pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall." (Proverbs 16:18 NIV).
 • They see it as a miracle that the government coalition has stayed together for so long. "How good and pleasant it is when God’s people live together in unity! (Psalm 133:1 NIV). They thank the leftist minister Tzipi Livni, who negotiates with the PA for Israel and that she is able to convince the left Israel of the wickedness of the "peace partner".
 • Prayer: "Father, make Prime Minister Netanyahu, Defense Minister Ya'alon and 'army superior' Gantz a cord of three strands that is not quickly broken" (Ecclesiastes 4:12 NIV).
 • Quote: "We have prayed about former Prime Minister Olmert that if he is guilty (of bribing) this would become known. That happened this week. May this conviction blow like a breath of fresh air through all of Israel's politics and cleanse it from all corruption." "I will restore your leaders as in days of old, your rulers as at the beginning. Afterward you will be called the City of Righteousness, the Faithful City.” city "(Isaiah 1:26 NIV).
 • Finally, intercession for the Jews from the Ukraine and thanks for the good cooperation between the Jewish Agency and "our brothers and sisters in Christ". This refers to the cooperation of the Christian Embassy in Jerusalem and Christians for Israel. They work with the Jewish Agency on the 'flight' of Jews from the Ukraine.

Sixty-six years of war

In the 66 years of the modern state of Israel, the attempts of Islamic states and terrorist groups to destroy Israel have never ceased. You may recognize the following list below:

Four wars: The War of Independence (1948/1949); the Sinai campaign (1956); the Six Day War (1967) and the Yom Kippur War (1973). Those wars ended in a libelous defeat for the Islamic enemies of Israel.

Then the emphasis was on (suicide) terrorism. The Israeli security wall largely put an end to this. Failure 2 therefore.

The next phase consisted of uprisings, riots and various intifadas. Through clever lying and defamation propaganda and cooperation from the international and national media, "the Palestinians" won a lot of sympathy. And Israel became a pariah among the nations. Yet their goal was not achieved.

Then economic warfare against Israel was stepped up. The BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) campaign has become a flop. Failure 3.

Israel's process of political isolation has been under way since 1948. The enemy continues on all fronts. But in vain. Thanks in part to your intercession. We see that the Lord who has begun a good work of restoring Israel will also finish it.

Now the PA has started new, dangerous offensives in the war against Israel.

A cunning attack

The "peace process" enthusiastically initiated by John Kerry and Obama with great pressure on Israel, is coming to an end. When Netanyahu expressed a positive opinion about Kerry's plans, the PA came up with a new list of unacceptable requirements for Israel. At the same time, Mahmoud Abbas sent letters to 15 UN organizations and other large international institutions with the request to accept the PA as a full Member State. "With cunning they conspire against your people" (Psalm 83). Because of the fact, more international organizations act according to this, the UN will not be able to stay behind.

What if the PA terrorist club has its own state

Very dangerous because that 'state' will be flooded with terrorists and weapons. Any action by the Israeli army (to track down and arrest terrorists) in that 'state' will be seen as violating international law. You can not just invade another country, a member of the UN. Moreover, Israel is abandoning the 300,000 Israelis in those areas. And also many "Palestinians" in those areas who prefer to live under Israeli occupation than under the very corrupt and violent Palestinian Authority. These actions of the PA also go against agreements with Israel.

This process is one of the new attacks by the PA in their war against Israel. For a moment, Mahmoud Abbas threatened with the dismantling of the Palestinian Authority. That would bring Israel into a difficult political situation. What to do with the areas.

A next recent step is the agreement between the PA and Hamas. This has created the largest terrorist gang in the world.

Hamas, after all, clearly aims to the destruction of Israel. The PA is now openly participating in this. Strange that Mahmoud Abbas gets away with this. Because the signing of the Geneva conventions, for example, obliges the participating organizations to punish war criminals and to combat terrorism. Now the PA is working with terrorists and war criminals. And the world continues to support and finance such a practice.

This has to go wrong at some point.

Annexing and prayer

"We must be ahead of the PA" currently many are calling in Israel. How? First of all, annex area C. In that part of the "occupied territories" Israelis (300,000) and about 50,000 "Palestinians" live. Annex and impose Israeli sovereignty. This should happen immediately, because when the PA gets its terrorist state, the security of Israel is jeopardized. Moreover, the Torah says, "Make no treaty with them, and show them no mercy" (Deuteronomy 7:2, Judges 2:2 NIV).

An important prophetic aspect is that with this annexation another piece of the heartland of Israel, Judea and Samaria, comes to Israel. Prayer is the most important weapon of God's Secret Army in this battle: "Lord, confuse the enemies. Make them like tumbleweed, my God, like chaff before the wind (Psalm 83).

And: "Abba, give the Israeli government the courage to do what is right according Your plan”.

----------

Although this article is already 4 years old, read 66 years of war, and now 70 ..., this article is in our (IsraelCNN) opinion very appropriate to what is happening now in the world, and especially in Israel