24 november 2018

2018-11-24 Nederlandse christelijke bootbouwer wil exacte replica Ark van Noach naar Israël brengen - Dutch Christian boatmaker aims to bring exact replica of Noah’s Ark to Israel

Johan Huibers en zijn Ark van Noach in Dordrecht, Nederland (Foto: De Ark van Noach) - Johan Huibers and his Noah’s Ark in Dordrecht, the Netherlands (Photo: De Ark van Noach)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Johan Huibers gelooft dat zijn land wordt geconfronteerd met dreigende overstromingen en we leven in het einde der tijden. Hij zegt dat hij zijn ark niet heeft gebouwd om zijn huid te redden, maar om mensen dichtbij God te brengen

Bron: TOI, CNAAN LIPHSHIZ, 24 november 2018


Twee jaar lang voer 's werelds enige zeewaardige replica op ware grootte van de Ark van Noah met dolenthousiaste passagiers over de Maas.

Gebouwd volgens de specificaties uit de Hebreeuwse Bijbel, torent het 119 meter lange schip uit tot een hoogte van 23 meter. Het houten schip heeft een verwerking van 12.000 bomen gekost. En zijn aparte vorm domineert de kustlijn van de kleine stad, dat het diep landinwaarts in de zogenaamde Bible Belt van Zuid-Holland herbergt. De ark liet zelfs enkele hedendaagse cruiseschepen klein lijken, en werd, toen na vier jaar de bouw in 2012 werd voltooid, onmiddellijk een internationale toeristische attractie.

De boeg van de Ark van Noach van Huibers is, sinds 2016, te zien in Krimpen aan de IJssel Nederland (Foto: Wikimedia)Maar de man die het heeft gebouwd, de vrome christelijke zakenman Johan Huibers, kan niet wachten om de mammoet naar Israël te brengen – “een land wiens problemen en successen”, zei hij, “altijd in zijn gedachten zijn”. “Mijn favoriete bestemming voor de ark is Israël”, vertelde Huibers, 60 jaar oud, eerder deze maand op het voordek, waar een levensgroot standbeeld van een giraffe staat.

Zijn liefde voor de Joodse staat en het volk vloeit voort uit dezelfde impuls die hem dwong om bijna $5 miljoen op te halen om de ark te bouwen. "Het klinkt misschien raar, maar ik geloof alles wat in dit boek is geschreven, van de eerste pagina t/m de laatste", zei hij terwijl hij wees naar een kopie van een vertaling in het Nederlands van de Hebreeuwse Bijbel. "Dit is een kopie van Gods schip. Het is dus logisch om het naar Gods land te brengen”.

Huibers was van plan om het schip direct na de voltooiing naar Israël te brengen, maar bosbranden in Israël hebben destijds een streep door de reis gezet. Nu heeft hij echter niet de ongeveer $1,3 miljoen, die nodig is om daar te komen (de ark heeft geen motor, dus Huibers moet sleepboten huren om ermee te kunnen varen). Huibers had plannen om de ark naar Brazilië te zeilen, maar die gingen echter ook niet door. "Ik hou van het landschap, ik hou van het land, ik hou van de mensen", zei hij over Israël. "Ze gehoorzamen niet, ze doen wat ze willen, ze rijden als gekken, ze lopen te duwen terwijl ze in de rij staan te wachten en luisteren naar niemand. Net zoals ik”.

Maar Huibers, die een fortuin heeft gemaakt met het bouwen van opslagruimtes, wil dat er naar hem wordt geluisterd. Hij bouwde de ark, zei hij, "om mensen te laten zien dat God bestaat”. Dat de ark, die volgens Huibers, is gebouwd door slechts zeven personen in een periode van vier jaar, bewijst dat Noach's Ark inderdaad door de Bijbelse figuur kon worden gebouwd. "Ik wilde dat kinderen hierheen kwamen en de textuur van het hout voelden, de spijkers zagen en konden zien dat wat er in het boek staat geschreven, waar is”, zei hij.

In de Bijbel waarschuwt God Noach, een rechtvaardig man, voor een naderende vloed. Hij instrueert Noach om de ark met zijn familie te bouwen en paartjes van dieren te verzamelen, zodat ze de zondvloed konden overleven, die bedoeld was om de aarde van de zonden van de mensheid te reinigen. Echter, Huibers kreeg zijn idee om een ark te bouwen na het avondeten op een avond in 1993, door een verhaal erover voor te lezen aan zijn kinderen. "Ik vroeg me af of iemand, Disney misschien, al een replica van de ark had gebouwd”, zei hij. “En toen zei ik hardop, dat als dat niet het geval zou zijn, ik dat zou doen”. Huibers’ dochter, Deborah, vertelde het nieuws opgewonden aan haar moeder, de vrouw van Huibers, die een politieagent is. Maar zij kon niet meer dan een ongelovig gegrinnik uitbrengen. "Ze vertelde de kinderen, nadat ik klaar zou zijn met het bouwen van mijn ark, dat we allemaal op vakantie naar de maan konden gaan”, zei hij.

Dertien jaar later voltooide Huibers zijn eerste replica van de Ark van Noach, door de Nederlandse media "Johan's Ark" genoemd. Het was slechts 70 meter lang en 10 meter breed, omdat dat de maximum afmetingen waren voor elk vaartuig, dat het uitgebreide waternetwerk van Nederland wilde bevaren. "Ik wilde Gods woord verspreiden in Nederland”, zei hij. Maar zijn ambities groeiden "toen iedereen me vroeg: waarom is het maar half zo groot dan wat de Bijbel aangeeft? Dus ik verkocht de kleinere en bouwde er één op ware grootte”.

De Ark van Noach van Huibers is een 119 meter lang schip, 23 meter hoog. Weergave van het interieur (Foto: Wikimedia)Huibers is niet de enige die de ark gebruikt om de waarschijnlijkheid van het Bijbelverhaal te bewijzen. In 2016 opende Ark Encounter een creationistisch themapark, met een ark gebouwd op Bijbelse schaal, in Kentucky. Maar in tegenstelling tot de boot van Huibers drijft deze niet in de, door land omringde, staat. De ark van Kentucky werd gebouwd met een budget dat drie keer hoger was dan het budget gebruikt in Nederland.

Huibers zei dat zijn helpers bestonden uit amateur-timmerlieden zonder echte training, wat bijdroeg tot de algehele authenticiteit van het schip. "We hadden een slager, een kapper en een leraar die hier werkten”, zei hij. "We zijn geen professionele bootmakers. Veel dingen hier zijn daarom een beetje scheef”.

De grote ark is gemaakt van een stalen frame en Amerikaans ceder- en dennenhout. Het spelonkachtige interieur is omgeven door dekken aan de zijkant, waarvan de indrukwekkende grootte nog verder wordt vergroot door hun kromming. Het is binnen relatief donker. Het schip heeft een open amfitheater in het midden, verbonden met het verhoogde dek door een reeks trappen die door vele duizenden bezoekers, de meesten van hen kinderen, zijn beklommen.

De ark is momenteel gesloten voor bezoekers vanwege onenigheid tussen Huibers en de gemeente. De ambtenaren van Krimpen aan de IJssel zeggen dat ze graag het schip willen heropenen maar dat er "bepaalde aanpassingen" nodig zijn, daarbij verwijzend naar de bezorgdheid over de openbare veiligheid. Huibers zei dat het schip veilig, verzekerd en uitgerust is met betere brandblusapparatuur dan wettelijk verplicht is. Hij beweert ook dat de terughoudendheid om de ark te laten openen in Krimpen aan de IJssel - een zeer vrome stad - te wijten is aan hoe sommige "zeer strikte personen het beschouwen als een verboden afbeelding van Gods beeld”. Toen het open was voor het publiek, had de ark een kleine kinderboerderij, waarvan alleen een volière met parkieten en andere kleine vogels is overgebleven. Huibers zei dat hij momenteel niet van plan is om levende dieren in de ark te plaatsen, "om alleen te laten zien dat ze erin passen”. De boot beschikt over stalruimtes, provisiekamers en interne goten voor de afvoer van afval.

Levensgrote dierenfiguren in de Ark van Noach in Dordrecht in 2013 (Foto: De Ark van Noach)Naast het willen geven van een tastbare ervaring van de ark van Noach aan schoolkinderen, had Huibers meer serieuze redenen voor het bouwen van de twee houten schepen. "Ik geloof dat we in het einde der tijden leven”, zei hij. "We zijn ons er niet bewust van. Mensen zijn dat nooit. Ze zijn opgegroeid in een laaggelegen land waar de bevolking al meer dan duizend jaar vecht tegen het water". Hierdoor heeft Huibers een beter inzicht gekregen van de risico's van overstromingen. Hij werd geboren vijf jaar na de overstroming van de Noordzee in 1953, waarbij meer dan 2000 mensen omkwamen binnen een samenleving, die nog steeds beschadigd was door de verwoestende gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. "Het water zal komen. Van de bergen, van de zee, door Duitsland. Net als in 1953”, zei hij. "Het klinkt als doom en somberheid. Maar ik ben er niet bang voor”.

"De ark is echter niet bedoeld om het leven van mijn gezin te redden”, zei hij. "Misschien zal het wel, wie weet, maar mijn overleving is niet het doel", zei Huibers. "Het is bedoeld om te onderwijzen, een bewustwording creëren dat onze wereld verandert, en zal blijven veranderen, zoals we nu zien als gevolg van de opwarming van de aarde, de stijgende zeespiegel, natuurbranden”.

Terwijl hij zich voorbereidt om de ark naar Israël te brengen, is hij bezig met een andere project met betrekking tot water en het Heilige Land. Huibers heeft een op zwaartekracht gebaseerd systeem ontworpen, waarvan hij zegt dat het water van de ontziltingsinstallaties kan transporteren door de woestijn, naar de krimpende Dode Zee.

In geval van een ramp heeft Huibers een paar boten achter de hand voor zijn familie, zei hij. Eén van hen heeft een capaciteit van 100 personen. "Misschien komt er een dag dat we de buurtbewoners kunnen redden", zei hij.

___________

ENGLISH    

Johan Huibers believes his country is facing imminent flooding and we’re living in the end of times. Says his vessel is not to save his skin, but to bring people close to God

By: TOI, CNAAN LIPHSHIZ, November 24, 2018


For two years, the world’s only seaworthy life-size replica of Noah’s Ark has been wowing passengers traveling along Holland’s Maas River.

Built according to the specifications detailed in the Hebrew Bible, the 390-foot-long vessel towers to a height of 75 feet. It boasts enough wood to fell 12,000 trees. And its distinct form dominates the coastline of the small town hosting it deep in southern Holland’s so-called Bible Belt. Dwarfing even some modern-day cruise ships, the ark instantly became an international tourist attraction when it was completed in 2012 after four years of construction.

The bow of Huibers’ Noah’s Ark is seen, since 2016, in Krimpen aan de Ijssel, the Netherlands (Photo: Wikimedia)But the man who built it, the devout Christian businessman Johan Huibers, can’t wait to take the mammoth to Israel — a country whose problems and successes, he said, are always on his mind. “My preferred destination for the ark is Israel", Huibers, 60, told JTA earlier this month on the forward deck, which features a life-size statue of a giraffe.

His love for the Jewish state and people, he said, flows from the same impulse that compelled him to raise nearly $5 million to build the ark. “It may sound scary, but I believe everything written in this book, cover to cover", he said while pointing at a copy of a translation into Dutch of the Hebrew Bible. “This is a copy of God’s ship. It only makes sense to take it to God’s land".

Huibers planned to take the ship to Israel soon after its completion, but wildfires in Israel torpedoed the journey. Now he no longer has the approximately $1.3 million necessary for getting there (the ark has no motor, so Huibers needs to rent tugboats to sail it). Huibers had plans to sail the ark to Brazil, but those fell through, too. “I love the land, I love the country, I love the people", he said of Israel. “They don’t obey, they do what they want, they drive like mad, shove while waiting in line and don’t listen to anyone. Just like me".

But Huibers, who made a fortune building storage spaces, wants to be listened to. He built the ark, he said, “to show people that God exists". The ark, which Huibers said he built with just seven people over four years, proves that Noah’s Ark could indeed be built by that biblical figure. “I wanted children to come here and feel the texture of the wood, see the nails and see that what is written in the book is true", he said.

In the Bible, God warns Noah, a righteous man, of an approaching flood. He instructs Noah to build the ark with his family and collect pairs of animals so they may survive the deluge, which was meant to cleanse the Earth of the sins of humankind. By contrast, Huibers got the idea to build an ark from reading a story about it to his children after supper one evening in 1993. “I wondered whether someone, Disney perhaps, had already built a replica of the ark", he said. “And then I said out loud that if none had, I would". Huibers’ daughter, Deborah, excitedly relayed the news to her mother, Huibers’ wife, who is a police officer. But it drew little more than an incredulous chuckle from her. “She told the kids that after I finish building my ark, we can all go on vacation to the moon", he recalled.

Thirteen years later, Huibers completed his first Noah’s Ark replica, dubbed “Johan’s Ark” by the Dutch media. It was only 230 feet long and 33 feet wide because those were the maximum measurements for any vessel seeking to negotiate Holland’s extensive network of canals. “I wanted to spread God’s word in the Netherlands", he said. But his ambitions grew “when everyone asked me: Why is it only half the size of the one in the Bible? So I sold the smaller one and built a life-size one, too".

Huibers’ Noah’s Ark is a 390-foot-long vessel, 75 feet tall. View of the interior (Photo: Wikimedia)Huibers isn’t the only one using the ark to prove the probability of the biblical story. In 2016, Ark Encounter, a creationist theme park featuring an ark built on a biblical scale, opened in Kentucky. But unlike Huibers’s boat, the one in the landlocked state does not float. The Kentucky ark was built with more than three times the budget of the one in the Netherlands.

Huibers said his crew was made up of amateur carpenters without real training, adding to the overall authenticity of the vessel. “We had a butcher, a hairdresser and a teacher working here", he said. “We’re not professional boatmakers. A lot of stuff here is a bit crooked".

The big ark is made of a steel frame and American cedar and pine wood. Its cavernous interior is surrounded by side decks whose impressive size is magnified even further by their curvature. It is relatively dark inside. The ship features an open amphitheater in its center, connected to the raised deck by a series of stairs that many thousands of visitors, most of them children, have climbed.

The ark is currently closed to visitors because of disagreements between Huibers and this municipality. Krimpen aan de IJssel officials say they favor reopening it but require “certain adjustment", citing public safety concerns. Huibers said the ship is safe, insured and equipped with better fire extinguishing equipment than required by law. He also claims that the reluctance to allow the ark to open in Krimpen — a highly devout town – owes to how some “very strict individuals consider it a forbidden depiction of God’s image.” When it was open to the public, the ark had a small petting zoo, of which only an aviary with parakeets and other small birds remains". Huibers said he does not intend to place living animals in the ark for now, “only to show they could fit". The boat features stalls, larders and internal gutters for the disposal of refuse.

Life-size figures of animals inside the Noah’s Ark in Dordrecht in 2013 (Photo: De Ark van Noach)In addition to wanting to give schoolchildren a tangible experience of Noah’s Ark, Huibers had darker reasons for building the two wooden vessels he has made. “I believe we are living in the end of times", he said. “We’re not conscious of it. People never are". Growing up in a low-lying country whose population has been fighting back water for more than 1,000 years has given Huibers a better understanding than many of the risks of flooding. He was born five years after the North Sea flood of 1953, which killed more than 2,000 people in a society still crippled by the devastating effects of World War II. “The water is going to come. From the mountains, from the sea, through Germany. Just like in 1953", he said. “It sounds like doom and gloom. But I’m not afraid of it".

The ark, though, isn’t designed to save Huibers’ life or family, he said. “Maybe it will, who knows, but my survival is not its purpose", Huibers said. “It’s meant to educate, a reminder that our world is changing, will continue to change, as we see now because of global warming, rising sea levels, fires".

As he prepares to take the ark to Israel, he is busy with another project involving water and the Holy Land. Huibers has designed a gravity-based system that he says would transport water from the coastal desalinization plants through the desert and into the shrinking Dead Sea.

In case of a calamity, Huibers does keep a few boats for his family, he said, noting that one of them can hold 100 people. “Maybe we’ll end up saving the neighborhood one day", he said.