27 november 2018

2018-11-27 ​De Sneltrein naar het Koninkrijk - The Express train to the Kingdom​

(Afbeelding: Israël, Volk van God) - (Image: Israël, Volk van God)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het gaat wel erg snel. Opvallend is dat bij veel gebeurtenissen en ontwikkelingen bepaalde Bijbelse profetieën heel actueel blijken te zijn

Bron: Jan van Barneveld, April 2018


Ik denk dat dit feit een aanwijzing is dat, ook de woorden waarmee èn Johannes de Doper èn Jezus hun korte prediking begonnen, nu wel zeer actueel zijn. Ik citeer: “Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”. Een en ander ontwikkelt zich volgens profetische patronen: De Hand van de HEER!

We nemen eens 3 actuele gebeurtenissen/ontwikkelingen onder de loep.    


1. Trump in het spoor van Cyrus de Grote

(Afbeelding: Israël, Volk van God)


Het was één van de grote verrassingen van 2016, dat Donald Trump de presidentsverkiezing won van Hillary Clinton.De Democraten waren woedend en vooral de linkse strijders van de Nieuwe Wereld Orde. Zij hebben letterlijk alles ‘uit de kast gehaald’ om het Trump moeilijk te maken en zelfs om hem af te zetten. In Israël is men blij met Trump. Hij wordt zelfs vergeleken met de beroemde Perzische vorst Kores, die herhaaldelijk positief genoemd wordt in de Bijbelboeken Ezra en Jesaja. Tijdens de verkiezingscampagne heeft Trump luid en duidelijk op de podia verkondigd dat hij achter Israël staat en de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem zou verplaatsen. Dus Jeruzalem als hoofdstad van Israël erkennen.

Wie was die Cyrus de Grote?

Cyrus de Grote (550-529 vChr.) was de stichter van het enorme Perzische wereldrijk. Hij was een sterke, goede regeerder. In de Bijbel wordt hij Kores genoemd. De profeet Jesaja had ruim zo’n 150 jaar voor zijn regering hem al aangekondigd. Kores wordt door de HEER genoemd: ’Mijn herder’ en ‘Mijn gezalfde’. Kores moedigde in het eerste jaar van zijn regering de Joden, die door Nebukadnezar in ballingschap gevoerd waren, aan terug te keren en de Tempel te herbouwen. Hij gaf ze door de Babyloniërs geroofde tempelschatten mee (Ezra 1:1-4). Hij financierde ook een deel van de tempeldiensten. Hij was goed voor het Joodse volk en werd dus gezegend. Onder zijn bewind groeide het grote Medo-Perzische rijk. De geschiedenis is mild over hem.

Wil Trump zegen ontvangen zal hij de weg van Kores moeten gaan: Zegen Israël. Zijn eerste stap was het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Andere stappen werden en worden in de VN gezet. Trump probeert via zijn vertegenwoordiger bij de VN, Niki Haley, een einde te maken aan de onophoudelijke anti-Israël resoluties en veroordelingen van Israël. Een ander positief resultaat is de grote toename van bouwactiviteiten in Judea en Samaria. Waar de zogenaamde Joodse “kolonisten” wonen. Geruchten en voorstellen betreffende annexatieplannen van die zogenaamde “bezette gebieden” krijgen steeds meer de vorm van concrete plannen. Dat zou een zegen kunnen worden, ook voor de Arabieren die daar wonen. Dat is allemaal voorspel van profetische gebeurtenissen. Immers Jeruzalem is de ‘Stad van de grote Koning’ zegt Jezus in de beroemde Bergrede (Mat.5:35). Ook moet de stam Efraïm met de stammen die daarbij horen nog terugkomen. Die gaan zich vestigen in de bergen van Judea, het hartland van Israël. Dat gebied moet dus gewoon bij Israël horen. Volgens de profetieën. In mijn boek “Met Israël op weg naar de eindtijd” worden veel van die profetieën diepgaand behandeld.


2.  Levensgevaarlijke demonstraties

(Foto: Brabosh)


“De Mars van de Terugkeer” wordt door Hamas ‘vredesmars’ genoemd, die men beter de ‘Mars van agressie’ had kunnen noemen. Hamas heeft zo’n 30.000 mensen bijeengehaald om hun (Hamas') haat tegen Israël zonder zelf risico te lopen, bot te vieren. De eerste explosie, pogingen het veiligheidshek omver te halen of/en Israël te infiltreren. Naast het leger (IDF) heeft Israël 100 scherpschutters langs de grens gezet. De VN en veel landen, organisaties en groepen waren er als de kippen bij om door protesten, resoluties, afkeurende verklaringen hun vijandige houding tegenover Israël vorm te geven. Eén resolutie van de Veiligheidsraad van de VN is door een veto van de VS  geblokkeerd. Deze demonstratie zal tot vlak na de Onafhankelijkheidsdag van Israël, tot de 15e mei, voortduren. Het is een griezelig angstige zaak, want als Hamas de situatie wil laten escaleren kan dat uitlopen op een groter, gewapend conflict. Dat kan weer uitlopen op een confrontatie tussen plaatselijke grootmachten zoals Turkije, Iran en Saoedi-Arabië. En dan gaan Rusland en de VS zich ermee bemoeien. Hamas wordt door de ayatollahs van Iran via wapens, geld en andere steun aangestuurd.   

Het is een buitengewoon gevaarlijke situatie. Veel wijsheid wordt gevraagd van premier Netanyahu, zijn collega’s en de Israëlische legerleiding.

Ook in het Noorden van Israël dreigt de Hezbollah (ook al een ‘voorhoede’ van Iran!) met zijn 150.000+ raketten. Het zou mij niet verbazen als Israël besluit tot een preëmptieve aanval op de atoominstallaties van Iran.

De nederlaag van Iran vinden we terug in de profetie van Jeremia (49:39 ev.). Iran heet in de Bijbel Elam en was het centrum van het oude Perzische wereldrijk.


3.  Kroonprins Mohammed bin-Salman (MBS)

(Foto: Israël, Volk van God)


De zeer vijandige houding en felle haat tegenover Israël van Saoedi-Arabië was vanaf het begin van de moderne staat Israël een vast gegeven. Saoedi-Arabië was en is het hoofd van de Soennitische Moslims. Zij beheren de heilige plaatsen van de Islam in Mekka en Medina. Zij financierden oorlogen en terrorisme tegen Israël. Toen de agressieve houding van Iran, leider van de Shiïetische Moslims, tegenover Saoedi-Arabië steeds sterker en dreigender werd, nam Saoedi-Arabië een wat gematigder houding tegenover Israël aan. Immers, het gezegde is “de vijand van mijn vijand is mijn vriend”. Voorzichtig zocht Saoedi-Arabië toenadering tot Israël. In de hoop dat als Iran Saoedi-Arabië zou aanvallen, zij steun en hulp van Israël zou krijgen. Veel deskundigen keken sceptisch tegen deze verandering aan. “Reken maar”, zeiden of dachten ze, “als de dreiging van Iran over is, verdwijnt daarmee de toenadering van Saoedi-Arabië”. Toen kwam de kroonprins, de zoon van de bejaarde koning Salman, vol in de schijnwerpers van de internationale pers en politiek te staan. Mohammed-bin-Salman (MBS wordt hij genoemd) maakte een paar opmerkingen over Israël die een paar jaar geleden als het “beledigen van de Koran in een moskee” beschouwd zouden worden. MBS heeft herhaaldelijk en openlijk het bestaansrecht van Israël erkend. “Palestijnen en Israëliërs hebben recht op een eigen staat” heeft hij vaak en openbaar betoogd. Bovendien vindt hij “Zionisme” een legitieme zaak. Saoedi-Arabië is druk en voorzichtig bezig met hervormingen. Ook met normaliseren van de betrekkingen tussen Israël en zijn land. Wat wil MBS? Bedriegt hij Israël en de VS? Of is hij een oprechte vredestichter? Sommigen denken dat hij vrede in het Midden-Oosten zal brengen en zo een weg baant naar meer vrede op aarde. Zij zien in hem een “ruiter op het witte paard”. U vindt dat ‘witte paard’ in Openbaring 6. De verzegelde boekrol waarin de laatste jaren van de eindtijd beschreven wordt, is geopend. Het eerste zegel is geopend en er komt een wit paard. Wit als symbool van vrede. Volgens sommige uitleggers is dat de antichrist die losgelaten wordt en een (valse) vrede op aarde brengt. Mogelijk is dat MBS? We zullen goed opletten. Wel is duidelijk dat het “Koninkrijk van de hemel” onderweg is - DE KONING KOMT!

___________

ENGLISH    

It is going very fast. It is striking that in many events and developments certain Bible prophecies turn out to be very current 

By: Jan van Barneveld, April 2018


I think this fact is an indication, that the words with which John the Baptist and Jesus began their short preaching, are now very topical. I quote: "Repent because the kingdom of heaven is at hand". All this develops according to prophetic patterns: The Hand of the LORD!

We take a look at 3 current events/developments.


1.  Trump on his way to become Cyrus the Great

(Image: Israël, Volk van God)


The fact hat Donald Trump won the presidential election of Hillary ClintonIt, was one of the big surprises of 2016. The Democrats were furious, especially the left-wing fighters of the New World Order. They have done, literally, 'everything they could' to make it difficult for Trump, even trying to make him resign. In Israel people are happy with Trump. He is even compared to the famous Persian monarch Kores, who is repeatedly mentioned in a positive way in the Bible books of Ezra and Isaiah. During the election campaign Trump loudly and clearly proclaimed at the stages, that he stood behind Israel and would move the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem. And in that way, recognizing Jerusalem as the capital of Israel.

Who was Cyrus the Great?

Cyrus the Great (550-529 BC) was the founder of the vast Persian empire. He was a strong, good ruler. He is called Kores in the Bible. The prophet Isaiah had already announced his coming more than 150 years before his government. Cyrus is called by the LORD 'My shepherd' and 'My anointed one'. In the first year of his reign, Kores encouraged the Jews, who had been led into exile by Nebuchadnezzar, to return and rebuild the Temple. He gave them temple treasures stolen by the Babylonians (Ezra 1:1-4). He also financed part of the temple services. He was good for the Jewish people and was thus blessed. Under his rule the great Medo-Persian empire grew. History talks mild about him.

To receive blessing, Trump will have to follow Cyrus: Bless Israel. His first step was to recognize Jerusalem as the capital of Israel. Other steps were, and are, being taken towards the UN. Trump tries to put an end to unremitting anti-Israel resolutions and convictions of Israel through his representative at the UN, Niki Haley. Another positive result is the large increase in building activities in Judea and Samaria. Where the so-called Jewish "settlers" live. Rumors and proposals concerning annexation plans of these so-called "occupied territories" are increasingly becoming concrete plans. That could be a blessing, even for the Arabs who live there. That is all foreplay of prophetic events. Jerusalem is the 'City of the great King', says Jesus in the famous Sermon on the Mount (Mat.5:35). The tribe of Ephraim must also return with the tribes that belong to it. They are going to settle in the mountains of Judea, the heartland of Israel. So that area is supposed to be a part of Israel. According to the prophecies. In my book "Met Israël op weg naar de eindtijd" many of those prophecies are more clarified.


2.  Life-threatening demonstrations

(Photo: Brabosh)


Hamas calls "The March of Return", a 'peace march', which could better be called the 'March of aggression'. Hamas has gathered some 30,000 people to celebrate their (Hamas’) hatred against Israel without being at risk. The first explosion contains the attempts to overturn the safety fence and/or infiltrate Israel. In addition to the army (IDF), Israel has put 100 snipers along the border. Straight away, the UN and many countries, organizations and groups were shaping their hostile attitude towards Israel through protests, resolutions, disapproving statements. A resolution of the UN Security Council has been blocked by a US veto. This demonstration will last until just after the Independence Day of Israel, until the 15th of May. It is a frighteningly anxious matter, because if Hamas wants to escalate the situation, it can lead to a larger, armed conflict. It can lead to a confrontation between local superpowers such as Turkey, Iran and Saudi Arabia. And then Russia and the US will get involved. Hamas is controlled by Iran's ayatollahs through weapons, money and other support.

It is an extremely dangerous situation. Much wisdom is demanded from Prime Minister Netanyahu, his colleagues and the Israeli army leadership. In the North of Israel, Hezbollah (also a 'vanguard' of Iran!) is threatening with its 150,000+ rockets. I would not be surprised if Israel decides to pre-emptively attack Iran's nuclear facilities.

We can read about the defeat of Iran in the prophecy of Jeremiah (49:39 ff.). Iran is called Elam in the Bible and was the center of the ancient Persian empire.


3.  Crown Prince Mohammed bin-Salman (MBS)

(Photo: Israël, Volk van God)


From the beginning of the modern state of Israel, the very hostile attitude and fierce hatred towards Israel of Saudi Arabia was a fait accompli. Saudi Arabia was and is the head of the Sunnite Muslims. They manage the holy places of Islam in Mecca and Medina. They financed wars and terrorism against Israel. When the aggressive stance of Iran, leader of the Shiite Muslims, became increasingly stronger and more threatening towards Saudi Arabia, Saudi Arabia took a somewhat more moderate stance towards Israel. After all, there is a saying "the enemy of my enemy is my friend". Cautiously, Saudi Arabia sought rapprochement with Israel. In the hope that if Iran was to attack Saudi Arabia, she would get support and help from Israel. Many experts were skeptical about this change. "Count on it", they said or thought, "if the threat of Iran is over, the rapprochement of Saudi Arabia will disappear". Then the crown prince, son of the elderly King Salman, came into the spotlight of the international press and politics. Mohammed-bin-Salman (he is called MBS) made a few remarks about Israel, which a few years ago would be considered as "insulting the Koran in a mosque". MBS has repeatedly and openly recognized Israel's right to exist. "Palestinians and Israelis are entitled to their own state" he often and publicly argued. Moreover, he finds "Zionism" a legitimate matter. Saudi Arabia is occupied with and cautious about reforms. Also with normalizing relations between Israel and his country. What does MBS want? Is he deceiving Israel and the US? Or is he a sincere peacemaker? Some think that he will bring peace to the Middle East and thus pave the way for more peace on earth. They see in him a "horseman on the white horse". You can find that "white horse" in Revelation 6. The sealed scroll in which the last years of the end-of-time period is described, has been opened. And there will be a white horse. White as a symbol of peace. According to some interpreters this is the antichrist, who is released and brings a (false) peace on earth. Maybe it's MBS? We will keep a sharp eye on him. It is clear that the "Kingdom of Heaven" is on its way - THE KING IS COMING!