17 december 2018

​2018-12-17 Joodse gebeden op de Tempelberg: Derde Wereldoorlog of burgerrechtenbeweging? - Jewish prayer on Temple Mount: Third world war or civil rights movement?

Religieuze Joden op de Tempelberg (Foto: Sliman Khader/Flash90) - Religious Jews on the Temple Mount (Photo: Sliman Khader/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Religieuze Joden en Christenen hebben op woensdag 5 december een conferentie  gehouden om een onderwerp te bespreken dat nog nooit eerder was behandeld in een forum, waar verschillende godsdiensten vertegenwoordigd zijn: het verleden en de toekomst van de Tempelberg in verband met hun respectievelijke religies

Bron: Breaking Israel News, Adam Eliyahu Berkowitz, 5 december 2018


Toen de deelnemers de conferentieruimte binnengingen, stond daar een meer dan 6 meter (6.10 m.) hoog model van de Tweede Tempel. Veel van de discussies concentreerde zich op de Derde Tempel. De conferentie was een religieus forum, waar politiek gemeden werd. Elke discussie echter over de toekomst van de Tempelberg, een locatie die vaak wordt beschreven in de reguliere media als een 'brandhaard', heeft enorme politieke gevolgen.

Doron Keidar, één van de organisatoren van de conferentie en oprichter van Cry for Zion, een NGO, die pleit voor de Joodse rechten op de Tempelberg, was zich ervan bewust dat hij waarschijnlijk zou worden beschuldigd van ophitsing toen hij deze conferentie belegde. Tijdens de persconferentie werd dit punt hem door verslaggevers aangewreven. Zij vroegen hem verschillende keren of het spreken over een Derde Tempel inhield, dat zij erop uit waren de Moslimplaatsen op de Tempelberg te vernietigen.

Keidar verwierp die bewering en vertelde verslaggevers dat het belangrijkste doel van Cry for Zion was, om de Tempelberg onder Joodse soevereiniteit te brengen. "Ons belangrijkste doel is niet om de tempel te bouwen. We zijn geen organisatie voor tempelbouw”, zei hij. "We pleiten voor Joodse soevereiniteit over de Tempelberg en smeken de regering om te streven naar rentmeesterschap over die locatie”.

De journalisten vroegen bezorgd of soevereiniteit betekende dat de moslims onderdrukt zouden worden of beperkt in hun religie. "De Joodse soevereiniteit op de Tempelberg zou iedereen ten goede komen”, antwoordde Keidar. "Bij de Westmuur is er totale vrijheid van aanbidding voor alle religies. Moslims zijn vrij om te bidden bij de Kotel (Westmuur) net als christenen. Op de Tempelberg onder Joodse soevereiniteit zou gelijkheid van religie heersen”.

Keidar wees erop dat het vredesakkoord tussen Jordanië en Israël vrijheid van godsdienst op de heilige plaatsen voor alle religies garandeerde. "Vrijheid van aanbidding is ook vastgelegd in het internationale recht, zoals beschreven in de Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties”, zei Keidar. "Het recht voor alle religies om te bidden op de Tempelberg werd bevestigd door de Israeli Magistrate’s Rechtbank. Op dit moment kunnen er alleen moslims bidden. Dit is illegale discriminatie”.

De Christian Relationship and Creative Director van de organisatie, John Enarson, was het met deze bewering eens.

"Het toestaan van de Joodse vlag op de Tempelberg zou garanderen, dat deze vrijheid van godsdienst er zal zijn, net als op elke andere heilige plaats die onder Israëlische soevereiniteit valt”, zei Enarson. "Veel christenen geloven dat er een Derde Tempel zal komen, maar dat is niet relevant voor wat onze organisatie of deze conferentie doet. Eenvoudig en duidelijk: we willen op de Tempelberg gelijke behandeling van elke godsdienst. Hoe de Derde Tempel tot stand komt en in welke vorm, is in Gods hand. Ik geef er de voorkeur aan dat de moslims andere religies verwelkomen en aanmoedigen, maar in ieder geval mag het, zoals het nu gaat, niet worden getolereerd door de internationale gemeenschap of door de Israëlische regering”, verklaarde Enarson.

Keidar vergeleek hun initiatief met de burgerrechtenbeweging in Amerika waar het ging om gelijke rechten voor de zwarte bevolking. "Op de Tempelberg kunnen christenen hun Bijbels niet meenemen of bidden of kruisen dragen”, merkte Keidar op. "Overal ter wereld, zou dat religieuze onderdrukking zijn en niet getolereerd worden”.

"We proberen de christelijke wereld te informeren over het Joodse denken met betrekking tot hun heiligste plaats”, zei Enarson. "Er is veel wantrouwen geweest tussen Joden en christenen. Ons idee zal niet tot oorlog leiden, maar de vrede vergroten”.

De belangrijkste focus van de conferentie was gericht op theorieën dat de Joodse Tempels zouden hebben gestaan in een gebied dat werd aangeduid als de Stad van David. "Er bestaat een onjuiste overtuiging dat, als de Joden een Tempel zouden kunnen bouwen op een andere locatie, op een kleine afstand van de Tempelberg, dit een vreedzame oplossing mogelijk zou maken”, zei Keidar. Keidar, die in de oude stad in de beveiliging werkt, heeft dat idee verworpen. "Dat gebied, in de Bijbel aangeduid als Shiloah , staat bekend als Silwan. Het is een broeinest van haat en één van de felst betwiste gebieden in Jeruzalem”.

_____________

ENGLISH    

conference on Wednesday brought together religious Jews and Christians to discuss a topic that had never before been addressed in a multi-faith forum: the past and the future of the Temple Mount as it related to their respective religions 

By: Breaking Israel News, Adam Eliyahu Berkowitz, December 5, 2018


As participants entered the conference, they were greeted by the sight of a 20-foot model of the Second Temple and much of the discussion focused on the subject of the Third Temple. Though the conference was a religious forum, avoiding politics, the political implications of any discussion about the future of the Temple Mount, a location frequently described in mainstream media as a “flashpoint”, bears dire political consequences.

Doron Keidar, one of the conference organizers and founder of Cry for Zion, an NGO advocating for Jewish rights on the Temple Mount, was aware that he would likely be accused of incitement when he set out. This point was driven home during the press conference when Keidar was confronted by reporters who asked him several times if speaking about a Third Temple implied an agenda to destroy the Muslim sites on the Temple Mount.

Keidar rejected that claim, telling reporters that Cry for Zion’s main goal was to bring Jewish sovereignty to the Temple Mount. “Our main goal is not to build the Temple and we are not a Temple organization”, he said. “We are advocating for Jewish sovereignty on the Temple Mount, petitioning the government to express stewardship of the site”.

This raised concerns among journalists who asked if sovereignty meant oppressing the Muslims or restricting them religiously. “Jewish sovereignty on the Temple Mount would benefit everyone”, Keidar replied. “At the Western Wall, there is total freedom of worship for all religions. Muslims are free to pray at the Kotel (Western Wall) as are Christians. Jewish sovereignty on the Temple Mount would bring equality of religion to the site”.

Keidar pointed out that the peace agreement between Jordan and Israel ensured freedom of religion for all faiths at the holy sites. “Freedom of worship is also established in international law as described by the United Nations Declaration of Human Rights”, Keidar said. “The right for all faiths to pray on the Temple Mount was upheld by the Israeli Magistrate’s court. Right now there is illegal discrimination taking place where only Muslims can pray”.

John Enarson, the organization’s Christian Relations and Creative Director, echoed this assertion.

“Allowing the Jewish flag on the Temple Mount would guarantee that this freedom of religion will exist, just as it does at every other holy site that is under Israeli sovereignty”, Enarson said. “Many Christians believe that there will be a Third Temple but that is not relevant to what our organization or this conference do. We want equality of religion on the Temple Mount, plain and simple. How the Third Temple comes about and what form it takes is in God’s hand. I would prefer that the Muslims would welcome other religions and encourage this, but in any case, it should not be tolerated by the international community or by the Israeli government”, Enarson declared.

Keidar compared their initiative to the civil rights movement in America, petitioning for equality for blacks. “Christians can’t take their Bibles with them or pray or wear crosses on the Temple Mount”, Keidar pointed out. “Anywhere else in the world, that would be religious oppression and not tolerated”.

“We are trying to educate the Christian world about the Jewish perspective on their holiest site”, Enarson said. “There has been a lot of mistrust between the Jews and the Christians. This will increase peace, not lead to war”.

The main focus of the conference was on theories that the Jewish Temples stood in an area identified as the City of David. “There is a mistaken belief that this would enable a peaceable solution in which the Jews could build a Temple in another location, a small distance from the Temple Mount”, Keidar said. Keidar, who works in security in the Old City, rejected that perception. “That area, referred to in the Bible as Shiloah, is known as Silwan. It is a hotbed of hatred and some of the most hotly contested territory in Jerusalem”.