04 maart 2019

2019-03-04: Profetie Tempelberg vindt precies op schema plaats - Temple Mount Prophecy Taking Place Precisely on Schedule


Gezicht op de Tempelberg (Credit: David Brummer / Breaking Israel News)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Door Adam Eliyahu Berkowitz 

Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. " Genesis 16:12 (NBV)

Christenen, joden en moslims voeren al eeuwenlang strijd over het bergachtige land in Jeruzalem. Recente pogingen om tot een rationele, onderhandelbare politieke oplossing te komen zijn allemaal slecht geëindigd. Wat politici misschien zouden moeten doen is refereren aan profetische bronnen, die tot in detail beschrijven wat voor alle betrokkenen de agenda van de Tempelberg in de eindtijd zal zijn. 

Wanneer de meeste mensen het hebben over de Tempelberg denken ze aan één gebouw, de gouden Rotskoepel, gebouwd door de Moslims in de zevende eeuw. De Tempelberg is eigenlijk vrij groot en bestaat uit 144.000 vierkante meter grond, waarvan het grootste deel leeg is of bedekt met bomen, die in de laatste decennia zijn geplant. Hoewel het Israëlische en internationale recht de gelijkheid van religies en universeel gebed op die plek toelaten, beroept de Israëlische politie zich op veiligheidsredenen om het recht op gebed alleen toe te kennen aan Moslims.

Als een uitzonderlijke uiting van islamitisch pluralisme wordt in een artikel uit 2017 in The Muslim Times genoemd, dat er zeker ruimte op die plek is om een eredienstruimte, zelfs een derde tempel, voor de joden te creëren. Om de ruimte zo optimaal mogelijk te benutten, stelde de redacteur, Dr. Zia Shah, een gebouw voor met meerdere verdiepingen.

"Elke Joodse, Christelijke en Moslim denominatie die aanzienlijk vertegenwoordigd is in Israël, krijgt gratis een etage, als hun synagoge, kerk of moskee en in ruil daarvoor houden ze een public relations campagne om het project tot een succes te maken. De staat Israël mag de leiders van die denominaties kiezen om zo de staat en premier Benjamin Netanyahu een aandeel te geven in het proces. "

Ondanks de vrijgevigheid van Dr. Shah merkte dr. Mordechai Kedar , hoofddocent bij de afdeling Arabisch aan de Bar-Ilan University, op dat het plan om de islam te integreren onaanvaardbaar zou zijn.

"De Islam laat dat op geen enkele manier toe," verklaarde Dr. Kedar aan Breaking Israel News . "De essentie van de Islam is dat het Jodendom en het Christendom niet langer relevant zijn in de wereld. De reden dat Islam bestaat, is om ze te vervangen. Elk zichtbaar teken dat het Christendom of het Jodendom nog steeds bestaat, is een bewijs dat de Islam heeft gefaald in haar primaire missie. '

Joodse bronnen beschrijven dat in de eindtijd de afstammelingen van Ismaël een plaats en een doel op de Tempelberg zullen hebben. Een verrassend gedetailleerde beschrijving van het Messiaanse proces wordt gegeven in de Zohar Hadash , een verzameling niet eerder gepubliceerde manuscripten die betrekking hebben op de Zohar die eind 16e eeuw werd gedrukt. In één gedeelte ( Balak 68b ) beschrijft de Zohar Hadash een proces dat begint in het 274e jaar van het zesde millennium. Dit blijkt het jaar 5774 te zijn op de Hebreeuwse kalender dat begon in september 2013. Een deel van het beschreven proces omvatte een "vernietiging" in een synagoge in "het zuiden" waarin vijf tsadikiem (rechtvaardige mannen) zullen worden gedood.

In november 2014 voerden twee Palestijnse terroristen gewapend met messen, geweren en bijlen een bloedige aanval uit in de synagoge van Har Nof op 18 november 2014. Vier Joden werden gedood tijdens de aanval, evenals, Zidan Saif, een Druzen politieagent. De daaropvolgende oktober stierf Rabbi Haim Rothman aan de wonden die hij bij de aanslag had opgelopen, waardoor het dodental op vijf kwam, precies zoals voorspeld was meer dan 400 jaar daarvoor.

De eerste vijf slachtoffers van de terroristische aanslag op de Har Nof Jerusalem Synagogue. (Credit: Breaking Israel News)

In andere bronnen wordt dezelfde profetie genoemd, waaraan toegevoegd is dat de "Zonen van Ismaël" (Arabieren) oorlog zullen voeren tegen de Messias, en "zullen komen en buigen voor God op de heilige berg in Jeruzalem".

Rabbi Pinchas Winston, een productieve auteur en gerespecteerde Torah-geleerde, merkte op dat er geprofeteerd was welke rol de Arabieren in de eindtijd op de Tempelberg zouden spelen.

"Het is geen toeval dat Ismael zich op de Tempelberg bevindt", vertelde Rabbi Winston aan Breaking Israel News . "De christenen hebben het eeuwenlang hard geprobeerd, maar hebben meestal gefaald."

"De rabbijnse traditie legt uit waarom Ismaël erin geslaagd is een plaats in Israël    en op de Tempelberg te hebben. Dat gebeurde op grond van Ishmael's brit milah (besnijdenis). De Zohar vertelde hoe de engel van Ismaël bij God klaagde dat hij, omdat hij brit mila had uitgevoerd , ook een deel in Israël zou moeten ontvangen. God antwoordde dat de Brit milah van Ishmael en zijn nakomelingen niet priah zijn (het opstropen van de voorhuid is een essentiële fase in de besnijdenis en als dat niet wordt uitgevoerd, is de besnijdenis niet koosjer). God beschreef deze vorm van brit milah als 'leeg'. Op grond van Ishmael's brit milah zullen zijn nazaten een rol spelen in het land maar omdat debrit milah  'leeg' was, zullen ze het land pas hebben als het land leeg is. '

Rabbi Winston citeerde nog een aspect van de aanwezigheid van Ismaël op de Tempelberg.

"Ismaël werd besneden toen hij 13 jaar oud was," legde hij uit. "Voor elk jaar van zijn leven vóór zijn besnijdenis, erfden zijn nakomelingen 100 jaar de Tempelberg. De Rotskoepel werd gebouwd in 648 na Chr. Ze verloren de heerschappij over het Heilige Land in 1947 precies 1300 jaar later. "

Volgens de Rambam had het de voorkeur dat moslims op de Tempelberg waren. De katholieke religie heeft elementen van afgoderij en de aanwezigheid van de moslim op de Tempelberg beschermde het tegen afgoderij. Maar het recht van de Moslims op de Tempelberg eindigde in 1947. Hun werk is verweven in hun naam: Yishma El (God zal het horen). Hun werk op de Tempelberg heeft de functie, net als de Egyptenaren toentertijd: om ons zover te krijgen dat we tot God aanroepen om ons te redden en de Messias te brengen en de Tempel terug te brengen.

"Daarom kan er geen vrede met hen zijn gebaseerd op rede of politiek," concludeerde Rabbi Winston. "Het enige wat de Joden kúnnen doen, is wat ze zouden moéten doen: het uitroepen naar God. "

Bron: Breaking Israel News

 _____________________________________________________________

ENGLISH:    

By Adam Eliyahu Berkowitz 

He shall be a wild ass of a man; His hand against everyone, And everyone’s hand against him; He shall dwell alongside of all his kinsmen.” Genesis 16:12 (The Israel Bible™)

View of the Temple Mount (Credit: David Brummer/Breaking Israel News)

Christians, Jews, and Muslims have been battling over mountaintop land in Jerusalem for centuries. Recent attempts at a rational, politically negotiated solution have all ended badly. Perhaps what politicians should do is reference prophetic sources which describe in great detail the end-of-days Temple Mount agenda for all concerned.

When most people think of the Temple Mount they consider one building; the golden Dome of the Rock built by the Muslims in the Seventh Century. The Temple Mount Compound is actually quite large, comprised of 144,000 sq. m./37 acres of land, most of it either empty or covered in trees planted in the last few decades. Though Israeli and international law mandates allowing equality of religions and universal prayer at the site, the Israeli police cite security concerns for restricting the right to pray only to Muslims.

In a rare display of Islamic pluralism, a 2017 article inThe Muslim Times noted that there is certainly room at the site to create a worship space, even a Third Temple, for the Jews. The editor, Dr. Zia Shah, suggested a multi-story structure to maximize the space.

“Every Jewish, Christian and Muslim denomination that has a sizeable presence in Israel gets a floor in the plaza free of charge, as their synagogue, church or mosque and in return they provide a public relations campaign to make the project a success. The state of Israel gets to choose the leaders of those denominations, giving the state and PM Benjamin Netanyahu some stake in the process.”

Despite Dr. Shah’s largesse, Dr. Mordechai Kedar, a senior lecturer in the Department of Arabic at Bar-Ilan University, noted that the plan would be unacceptable to mainstream Islam.

“There is no way in Islam to accept such a plan,” Dr. Kedar told Breaking Israel News. “The essence of Islam is that Judaism and Christianity are no longer relevant in the world. The reason Islam exists is to replace them. Any visible reminder that Christianity or Judaism still exists is proof that Islam has failed in its primary mission.”

Jewish sources describe that in the end-of-days the descendants of Ishmael will have a place and a purpose on the Temple Mount. A surprisingly detailed description of the Messianic process is given in the Zohar Hadash, a collection of previously unpublished manuscripts pertaining to the Zohar printed in the late 16th century. In one section (Balak 68b), the Zohar Hadash describes a process that will begin in the 274th year of the sixth millennium. This works out to be the year 5774 in the Hebrew calendar which began in September 2013. Part of the process described included a “destruction” in a synagogue in “the south” in which five tzadikim (righteous men) will be killed.

Indeed, in November 2014, two Palestinian terrorists armed with knives, guns, and axes carried out a bloody attack in a Har Nof synagogue on November 18, 2014. Four Jews were killed in the attack, as well as, Zidan Saif, a Druze policeman. The following October, Rabbi Haim Rothman died from the wounds he suffered in the attack, bringing the death toll to five, precisely as predicted more than 400 years earlier.

The first five victims of the Har Nof Jerusalem Synagogue terrorist attack. (Credit: Breaking Israel News)

This same prophecy is repeated in other sources, adding that the “Sons of Ishmael” (Arabs) will make war against the Messiah, and will “come and bow down before God at the holy mountain in Jerusalem”.

Rabbi Pinchas Winston, a prolific author and respected Torah scholar, noted the prominent end-of-Days role the Arabs are predicted to play on the Temple Mount.

“It is not a coincidence that Ishmael is on the Temple Mount,” Rabbi Winston told Breaking Israel News. “The Christians tried hard for centuries but mostly failed.”

“The rabbinic tradition teaches the reason why Ishmael succeeded in having a place in Israel and the Temple Mount is by virtue of Ishmael’s brit milah (circumcision). The Zohar related how the angel of Ishmael complained to God that since he performed brit milah, he should also receive a portion in Israel. God responded that the brit milah Ishmael and his descendants perform does not include priah (the folding back of the foreskin that is an essential stage in the circumcision and if it is not performed, the circumcision is not kosher). God described this form of brit milah as ‘empty.’ By virtue of Ishmael’s brit milah his descendants will have a part in the land but since the brit milahwas ‘empty,’ they will have the land when the land is empty.”

Rabbi Winston cited another aspect of Ishmael’s presence on the Temple Mount.

“Ishmael was circumcised when he was 13 years old,” he explained. “For every year of his life before his circumcision, his descendants inherited 100 years on the Temple Mount. The Dome of the Rock was built in 648 CE. They lost control of the Holy Land in 1947 exactly 1,300 years later.”

According to the Rambam, it was preferable that Muslims should be on the Temple Mount. The Catholic religion has elements of idolatry and the Muslim presence on the Temple Mount protected it from idolatry. But the Muslim lease to the Temple Mount was finished in 1947. Their job now is implicit in their name: Yishma El (God will hear). Their job on the Temple Mount is like the Egyptians; to push us until we cry out to God to save us and bring Messiah and to bring back the Temple.

“This is why there can’t be peace with them based on reason or politics,” Rabbi Winston concluded. “The only thing the Jews can do is what we were supposed to do; cry out to God.”

 Credits: Breaking Israel News