16 maart 2019

2019-03-15: Geheimen rond Netanyahu - Secrets around Netanyahu (Jan van Barneveld)

Benjamin Netanyahu en/and Rabbi Yitzhak Kadur

Nederlands en/and English
NEDERLANDS:
Het is een raadsel waarom, waardoor of hoe premier Netanyahu al zoveel jaren in het democratische Israël aan het roer is blijven staan.

En door velen een gewaardeerd en gerespecteerd leider is gebleven. Onder zijn leiding groeit en bloeit Israël nog steeds. Aanvallen op zijn gezin en persoonlijke aanvallen door rechtszaken die over hem worden aangespannen, zelfs foute beslissingen, Bibi (Benjamin) overleeft ze allemaal. Hij is een goede vriend van president Trump en kan goed met de Russische machthebber Poetin overweg, sluit vriendschappen met veel Afrikaanse landen, sluit belangrijke overeenkomsten en (handels)verdragen met China en India en kan zelfs met verschillende Islamitische en Arabische landen overweg. Ook ‘binnenshuis’ blijft hij, ondanks vijandschap en soms venijnige jaloezie rustig overeind. 

Wat is zijn geheim?

Momenteel gaat er een nieuwe crisis over hem heen. Hamas, de Islamitische terreurorganisatie, die in Gaza heerst en die als doel heeft ‘zoveel mogelijk Joden te doden, vuurt al jaren grote aantallen raketten op Israël af.  Men telde bij de laatste aanval ongeveer 500 raketten. Toen kwam de brand-intifada. Hamas vond ook iets nieuws uit. Geliefd kinderspeelgoed, ballonnen en vliegers, worden ‘geladen’ met gevaarlijk brandbaar materiaal, en door de zeewind naar Israël gedreven. In boomgaarden en graanvelden werd door brand veel schade aangericht.

De Israëlische dorpen langs de grens met Gaza, hebben al jaren te lijden onder deze terreur. Regelmatig, als de sirenes loeien hebben ze maar een paar minuten om naar een schuilkelder te rennen. God-zij-dank zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen. De kinderen zijn wel slachtoffer. De meeste kinderen in die dorpen zijn zwaar getraumatiseerd. Zelfs als ze met vakantie zijn geweest, komen ze niet tot rust. Als er ergens een knal klinkt, raken ze overstuur. Logisch dat die mensen om meer doeltreffende maatregelen vragen dan aanvallen van de Israëlische luchtmacht op Hamas doelen in Gaza. Wat deed Netanyahu, wat was het antwoord? Een wapenstilstand met Hamas!  Woedend waren en zijn de Joodse bewoners rond Gaza. Zij voelen zich in de steek gelaten. 

Woedend reageerde de minister van Defensie, de in Rusland geboren Avigdor Liberman. Hij nam dan ook ontslag en verliet de regeringscoalitie. “Een overgave aan terreur” zei hij heel boos. Voor Netanyahu bleven er in de Knesset (die 120 afgevaardigden telt) nog maar 61 leden over. Een crisis dus. En dat in oorlogstijd!  Er kwam nog meer narigheid voor de president. De post van minister van Defensie was vrij. De leider van de andere partij in de regeringscoalitie, de Partij Joods Tehuis, Naftali Bennett, had gehoopt, zelfs verwacht dat hij Liberman zou opvolgen. Ook Naftali Bennett was boos. Iedereen dacht dat ook hij de coalitie zouden verlaten. 

Als Bennett zou vertrekken zouden er nog maar 53 zetels voor de regering Netanyahu overblijven en nieuwe verkiezingen moesten dan worden uitgeschreven.  Als Netanyahu er niet in slaagt de regeringscoalitie op een of andere manier overeind te houden komen er nieuwe verkiezingen. Rabbijnen denken/zeggen dat dit het begin van een nieuw tijdperk kan betekenen. Een heel nieuwe tijd die aan de komst van de Messias vooraf gaat.

Netanyahu en de Messias

Het Joodse geloof kent twee Messiassen, HaMassiach benJoseph en HaMassiach ben David: de Messias, zoon van Jozef en de Messias, zoon van David. De zoon van David zal de Vredevorst zijn, die ook wij verwachten. Hij zal regeren over Israël en vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Hij zal vrede, recht en gerechtigheid brengen op aarde.      De beroemde rabbijn Menachem Mendel Schneerson heeft Netanyahu veel geleerd over de Messias. Hij heeft aan Netanyahu een paar profetieën meegegeven, die in elk geval gedeeltelijk zijn uitgekomen. “Je zult strijden met 119 tegenstanders” slaat op de problemen die Netanyahu heeft met Knessetleden.  Rabbi Schneerson stierf in 2006 op 106-jarige leeftijd. Deze ‘tzaddik’ had hoge verwachtingen voor Netanyahu. Zijn volgelingen zagen Schneerson zelf als Messias. Een ‘opvolger’ van rabbi Schneerson was rabbi Kaduri. Vlak voordat deze stierf voorspelde hij dat Netanyahu een zeer lange tijd aan het roer van Israël zou staan en dat de Messias spoedig zou komen. Een andere rabbijn, rabbi Levi Sudri zag Netanyahu als de Messias ben Jozef, de eerste uit het messiaanse proces in de eindtijd. Weer een andere Rabbi heeft tegen Netanyahu gezegd dat hij de sleutels van het messiaanse leiderschap aan de Messias ben Jozef zal overhandigen. Dat zal gebeuren als de regering van Netanyahu in elkaar dreigt te storten.  Het gonst dus over Messias-verwachtingen in Israël. Netanyahu speelt daarin een grote rol. Sommigen zien in hem de Messias ben Jozef.  Maar er moet nog heel wat gebeuren. Ik noem er twee:

1.    De Derde Tempel moet gebouwd worden. Een van de twee Messiassen zal de inwijding van die Tempel doen. Wellicht in een komend artikel meer hierover.

2.    De stam Efraïm en de stammen die erbij horen moeten nog terugkomen en zich in Israël vestigen. Dit zijn de Israëlieten die in 722 v.Chr. door de Assyriërs in ballingschap naar noord-Assur gevoerd zijn en van daar naar Afghanistan zijn gegaan. Onder hen is ook een beweging naar Israël.

Zij zullen meewerken aan het verdrijven van de Hamas uit Gaza. Ook hierover later meer.

De roep om de Messias kennen christenen ook: KOM HAASTIG HERE JEZUS. Hierover vindt u op het internet nog veel meer. U kunt het op Google vinden onder “Wederkomst”.

Shalom

Jan van Barneveld

_________________________________________

ENGLISH:
It is a mystery why, or how Prime Minister Netanyahu has remained at the helm in democratic Israel for so many years.  

And has remained a valued and respected leader by many. Under his leadership, Israel is still growing and flourishing. Attacks on his family and personal attacks due to lawsuits that are brought about him, even wrong decisions, Bibi (Benjamin) survives them all. He is a close friend of President Trump and gets on well with Russian ruler Putin, makes friendships with many African countries, concludes important agreements and (trade) treaties with China and India and can even get along with various Islamic and Arab countries. Also "indoors" he remains calm, despite enmity and sometimes venomous jealousy.

What is his secret?

Currently a new crisis is going over him. Hamas, the Islamic terror organization that rules Gaza and whose aim it is "to kill as many Jews as possible," has been firing large numbers of rockets at Israel for years. About 500 rockets were counted in the last attack. Then came the fire intifada. Hamas also invented something new. Beloved children's toys, balloons and kites are "loaded" with dangerous combustible material and driven to Israel by the sea breeze. In orchards and grain fields, much damage was caused by fire. 

The Israeli villages along the border with Gaza have been suffering for years from this terror. Regularly, when the sirens roar, they only have a few minutes to run to an air-raid shelter. Thank goodness there were no fatalities. The children are victims. Most children in those villages are heavily traumatized. Even if they have been on vacation, they will not relax. If a bang sounds somewhere, they get upset. It makes sense that those people ask for more effective measures than attacks by the Israeli Air Force on Hamas targets in Gaza. What did Netanyahu do, what was the answer? A truce with Hamas! 

The Jewish residents around Gaza were and are furious. They feel abandoned.

The Minister of Defense, the Russian-born Avigdor Liberman, reacted furiously. He therefore resigned and left the government coalition. "A surrender to terror," he said very angry. For Netanyahu, there were only 61 members left in the Knesset (which has 120 delegates). So a crisis came along. And that in wartime!

There was more trouble for the president. The post of Minister of Defense was free. The leader of the other party in the government coalition, the Jewish Home Party, Naftali Bennett, had hoped, even expected, to succeed Liberman. Naftali Bennett was also angry. Everyone thought he would also leave the coalition. If Bennett were to leave, only 53 seats would remain for the Netanyahu government and new elections would have to be called.

If Netanyahu fails to sustain the government coalition in any way, new elections will come. Rabbis think / say that this can be the start of a new era. A whole new time that precedes the coming of the Messiah

 Netanyahu and the Messiah

 The Jewish faith has two Messiahs, HaMassiach benJoseph and HaMassiach ben David; the Messiah son of Joseph and the Messiah son of David. The son of David will be the Prince of Peace, which we also expect. He will rule over Israel and from Jerusalem around the world. He will bring peace, justice and righteousness  to the earth.

The famous rabbi Menachem Mendel Schneerson taught Netanyahu a lot about the Messiah. He has given a few prophecies to Netanyahu, which at least partially came true. "You will compete with 119 opponents" refers to the problems Netanyahu has with Knesset members.

Rabbi Schneerson died in 2006 at the age of 106. This tzaddik had high expectations for Netanyahu. His followers saw Schneerson himself as Messiah.

Rabbi Kaduri was a "successor" to rabbi Schneerson. Just before he died, he predicted that Netanyahu would be at the helm of Israel for a very long time and that the Messiah would soon come.

Another rabbi, rabbi Levi Sudri, saw Netanyahu as the Messiah ben Joseph, the first in the end-time messianic process. Another Rabbi has said to Netanyahu that he will hand over the keys of the messianic leadership to the Messiah ben Joseph. That will happen if the Netanyahu government threatens to collapse.

So it is buzzing about Messiah expectations in Israel. Netanyahu plays a major role in this. Some see him as the Messiah ben Joseph.

But a lot still needs to be done. I mention two:

1. The Third Temple must be built. One of the two Messiahs will do the dedication of that Temple. Perhaps in a coming article more about this.

2. The tribe of Ephraim and the tribes that belong to it must still come back and settle in Israel. These are the Israelites who in 722 BC. were taken into exile by the Assyrians to northern Assur and from there to Afghanistan. Among them is also a movement to Israel.

They will help expel the Hamas from Gaza. More on this later too.

Christians also know the call for the Messiah: COME HASTILY JESUS. You will find much more about this on the internet. You can find it on Google under "Return".

Shalom

Jan van Barneveld