15 maart 2019

2019-03-15: Wie zit er echt achter de raketaanval op Tel Aviv? - Who is really behind the Tel Aviv rocket attack? (CIDI)

Tel Aviv op het moment van de raketaanval (IDF)

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:
Wat is het echte verhaal achter de raketbeschieting op Tel Aviv vanuit Gaza? CIDI belde met kolonel (b.d.) Grisha Yakubovich, militair analist en Midden-Oosten-expert. Hij heeft twijfels bij de officiële verklaring. 

Donderdagavond werd Tel Aviv opgeschrikt door twee raketten die waren afgevuurd vanuit Gaza. Voor het eerst sinds 2014 gingen de sirenes af en moesten mensen in Tel Aviv en omgeving bescherming zoeken in schuilkelders. De raketten richtten geen schade aan, maar de schrik was groot.

Hamas en Islamitische Jihad ontkennen betrokkenheid
De beschieting kwam totaal onverwacht – er is immers geen groot conflict gaande tussen Israel en het Hamas-regime in de Gazastrook. Sterker nog, Hamas maakte dezelfde avond nog bekend dat de aanval niet door hen was uitgevoerd. De beweging wijst erop dat er tijdens de aanval een hoge Egyptische delegatie op bezoek was in Gaza – een onlogisch moment om een escalatie met Israel uit te lokken. Israelische media speculeerden daarom dat de rivaliserende Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) verantwoordelijk was voor de beschieting, maar ook die beweging ontkende enige betrokkenheid.

De Israelische luchtmacht voerde ’s nachts honderd bombardementen uit op doelen in de Gazastrook. De officiële uitleg van het Israelische leger is nu dat een groepje lagere Hamas-militanten de aanval op zijn geweten zou hebben, zonder bevel van hogerhand. Een ongelukkige vergissing dus. Maar is dat echt zo? CIDI interviewde kolonel (b.d.) Grisha Yakubovich, militair analist en expert op het gebied van het Israelisch-Palestijns conflict.

Grisha Yakubovich (screenshot CNN)

Officiële verklaring is ongeloofwaardig
Yakubovich heeft zijn twijfels bij de officiële verklaring van de raketaanval uit Gaza: “Het zou inderdaad een vergissing kunnen zijn. Maar ik vind dat moeilijk om te geloven. Misschien is het wel zo, misschien heb ik het mis. Maar gezien de gebeurtenissen in Gaza de afgelopen weken, lijkt het me logischer dat er iets anders aan de hand is.”

De voormalige kolonel van C.O.G.A.T. – Coordinator of Government Activities in the Territories – vermoedt dat de salafistische groepering Jaish al-Islam de raketten heeft afgevuurd. De salafisten zouden Hamas in verlegenheid willen brengen door een aanval uit te voeren, juist nu er een Egyptische delegatie in Gaza is. Het officiële verhaal – dat de aanval per ongeluk zou zijn uitgevoerd door laaggeplaatste Hamas-leden – is volgens Yakubovich bedoeld om verdere escalatie te voorkomen.

“Niemand wil nu een oorlog”
“Het is nog nooit voorgekomen dat alle gevestigde facties in Gaza – Hamas, de Islamitische Jihad – zo snel afstand namen van een aanval op Israel,” stelt de expert. “Niemand in Gaza heeft zin in weer een oorlog”. De reacties uit Gaza bevestigen deze opvatting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Gaza – onderdeel van het Hamas-bewind – veroordeelde de raketbeschieting, en zegt actie te zullen ondernemen tegen de daders. Het is uniek dat Hamas publiekelijk afstand neemt van aanvallen op Israel.

Ook Israel wil escalatie vermijden, zegt Yakubovich. Hij wijst op de Israelische vergeldingsbombardementen: “Er zijn honderd bombardementen uitgevoerd, maar er zijn geen doden gevallen en slechts zes of zeven gewonden. De Israelische luchtmacht is goed in precisiebombardementen, maar niet zó goed. Het lijkt erop dat ze doelbewust zo min mogelijk hebben proberen te raken”.

Egypte speelt sleutelrol
Wat is er dan wél precies gebeurd in Gaza? Volgens de voormalige COGAT-kolonel heeft het echte verhaal alles te maken met Egypte. De betrekkingen tussen Hamas en Egypte bereikten een dieptepunt nadat de Egyptische president Morsi werd afgezet door het leger. Morsi, een Moslimbroeder, was een ideologische bondgenoot van Hamas. Zijn opvolger Sisi beschouwt de Moslimbroederschap (en Hamas) als een bedreiging voor zijn bewind. Maar de afgelopen maanden is er sprake van toenadering tussen Gaza en Egypte. Hooggeplaatste Egyptische functionarissen hebben meerdere ontmoetingen gehad met Hamas-bewindslieden. Beide kanten hebben belang bij toenadering, vertelt Yakubovich:

“Het grootste probleem van Egypte zijn de ISIS-jihadisten in de Sinaïwoestijn. Egypte wil dat Hamas deze terroristen geen veilige haven meer biedt. Ook wil Egypte dat Hamas zich verzoent met de Palestijnse Autoriteit op de Westoever. En Egypte is heel belangrijk voor Hamas, omdat de grens met Egypte een toegangspoort is voor Gaza naar de rest van de wereld. Egypte gebruikt die strategische positie om Hamas onder druk te zetten.”

Vrijgelaten Hamas-commando’s in ruil voor arrestaties
Begin februari gebruikte Egypte dat strategische overwicht. Hamas-premier Haniya bezocht Caïro voor overleg met Egyptische functionarissen. Daarna zou hij met een Hamas-delegatie doorreizen naar Moskou. Maar Egypte stak daar op het laatste moment een stokje voor en stond Haniya niet toe om de vlucht naar Rusland te nemen.

“Haniya hoefde echter niet met lege handen terug naar Gaza,” legt Yakubovich uit. “Zo’n drie jaar geleden heeft Egypte vier commando’s van Hamas gearresteerd. Het gaat om elitesoldaten, de Navy Seals van Hamas, die al drie jaar in een Egyptische cel zitten. Egypte heeft hen vrijgelaten, in ruil daarvoor heeft Hamas twintig jihadisten in Gaza gearresteerd.”

De gearresteerde jihadisten waren actief voor ISIS in de Egyptische Sinaïwoestijn en zaten ondergedoken in Gaza. Maar inmiddels is het voor Hamas belangrijker om goede betrekkingen te onderhouden met Egypte: “Hamas heeft de salafistische groepen in Gaza keihard aangepakt. Ze hebben precies gedaan wat president Sisi hen vroeg”, vertelt Yakubovich.

Een strijder van Jaish al-Islam

“Raketaanval is wraakactie van salafisten”
Hoe heeft dit alles te maken met de recente raketbeschieting op Tel Aviv? Volgens Yakubovich wilde de salafistische groep Jaish al-Islam wraak nemen voor de recente Hamas-arrestaties van jihadisten in Gaza. Daarom heeft de groep Fajr 5-raketten afgevuurd op Tel Aviv, precies toen een Egyptische delegatie in Gaza was voor overleg met Hamas. Op die manier willen de salafisten duidelijk maken dat Hamas geen controle over hen heeft, en dat ze Hamas zo nodig actief zullen tegenwerken.

Waarom heeft het IDF dan verklaard dat de aanval een vergissing was? Volgens voormalig kolonel Yakubovich heeft niemand op dit moment belang bij een grote escalatie. “Om politieke redenen moest Israel hier wel op reageren – over minder dan een maand zijn de verkiezingen. Maar het feit dat er ondanks de honderd bombardementen slechts zeven doden zijn gevallen, duidt erop dat Israel geen conflict wil”. 

Iedereen wil rust bewaren
Alle betrokken partijen – Hamas, Israel en Egypte – willen de rust in Gaza bewaren. Hamas lijkt te kiezen voor een pragmatische koers. De beweging vermijdt confrontaties met Israel om de betrekkingen met Egypte warm te houden. Egypte wil dat Hamas zich verzoent met de Palestijnse Autoriteit, zodat er stabiliteit is aan de grens en jihadisten geen onderdak meer hebben in Gaza. De beperkte vergeldingsaanval van Israel stemt het Israelische publiek tevreden in aanloop naar de verkiezingen, terwijl echte escalatie wordt vermeden. Yakubovich stelt dat het voor alle partijen gunstig is om de aanval toe te schrijven aan een vergissing, zodat de interne spanningen in Gaza niet in de openbaarheid komen.

Bron: CIDI

_______________________________________________-

ENGLISH: (Google Translate)
What is the real story behind the rocket firing on Tel Aviv from Gaza? CIDI called Colonel (b.d.) Grisha Yakubovich, military analyst and Middle East expert. He has doubts about the official statement.

On Thursday evening, Tel Aviv was startled by two rockets fired from Gaza. For the first time since 2014, the sirens went off and people in Tel Aviv and surroundings had to seek protection in shelters. The rockets did no damage, but the shock was great.

Hamas and Islamic Jihad deny involvement
The shooting came completely unexpected - after all, there is no major conflict going on between Israel and the Hamas regime in the Gaza Strip. In fact, Hamas announced the same evening that the attack had not been carried out by them. The movement points out that a high Egyptian delegation was visiting Gaza during the attack - an illogical moment to provoke an escalation with Israel. Israeli media therefore speculated that the rival Palestinian Islamic Jihad (PIJ) was responsible for the shelling, but that movement also denied any involvement.

The Israeli Air Force carried out a hundred bombings at night on targets in the Gaza Strip. The official explanation of the Israeli army is now that a group of lower Hamas militants would have the attack on their conscience, without an order from above. So an unfortunate mistake. But is that really true? CIDI interviewed Colonel (b.d.) Grisha Yakubovich, military analyst and expert on the Israeli-Palestinian conflict.

Grisha Yakubovich (screenshot CNN)

Official statement is unbelievable
Yakubovich has his doubts about the official statement of the rocket attack from Gaza: “It could indeed be a mistake. But I find that hard to believe. Maybe it's true, maybe I'm wrong. But given the events in Gaza in recent weeks, it seems more logical that something else is going on. ”

The former colonel of C.O.G.A.T. - Coordinator of Government Activities in the Territories - suspects that the salafist group Jaish al-Islam has fired the rockets. The Salafists would like to embarrass Hamas by carrying out an attack, precisely now that there is an Egyptian delegation in Gaza. According to Yakubovich, the official story - that the attack was allegedly carried out by low-ranking Hamas members - is intended to prevent further escalation.

"Nobody wants a war now"
"It has never happened that all established factions in Gaza - Hamas, the Islamic Jihad - so quickly withdrew from an attack on Israel," says the expert. "Nobody in Gaza wants another war". The reactions from Gaza confirm this view. The Ministry of the Interior of Gaza - part of the Hamas regime - condemned the missile firing, and says it will take action against the perpetrators. It is unique for Hamas to publicly distance itself from attacks on Israel.

Israel also wants to avoid escalation, says Yakubovich. He points to the Israeli retaliation bombing: “A hundred bombings were carried out, but no people were killed and only six or seven were injured. The Israeli Air Force is good at precision bombing, but not so good. It seems that they deliberately tried to hit as little as possible. "

Egypt plays a key role
What exactly happened in Gaza then? According to the former COGAT colonel, the real story has everything to do with Egypt. Relations between Hamas and Egypt reached a low point after the Egyptian President Morsi was deposed by the army. Morsi, a Muslim brother, was an ideological ally of Hamas. His successor Sisi sees the Muslim Brotherhood (and Hamas) as a threat to his reign. But in recent months there has been rapprochement between Gaza and Egypt. Senior Egyptian officials have had several meetings with Hamas ministers. Both sides have an interest in coming closer, says Yakubovich:

"The biggest problem in Egypt is the ISIS jihadists in the Sinai desert. Egypt wants Hamas to no longer offer these terrorists a safe haven. Egypt also wants Hamas to reconcile with the Palestinian Authority on the West Bank. And Egypt is very important for Hamas, because the border with Egypt is a gateway for Gaza to the rest of the world. Egypt uses that strategic position to put pressure on Hamas. "

Released Hamas commands in exchange for arrests
At the beginning of February, Egypt used that strategic dominance. Hamas Prime Minister Haniya visited Cairo for consultations with Egyptian officials. He would then travel to Moscow with a Hamas delegation. But Egypt put a stop to it at the last minute and did not allow Haniya to take flight to Russia.

"Haniya did not have to return to Gaza empty-handed," explains Yakubovich. “About three years ago, Egypt arrested four Hamas commands. These are elite soldiers, the Navy Seals of Hamas, who have been in an Egyptian cell for three years. Egypt has released them, in return Hamas has arrested twenty jihadists in Gaza. "

The jihadists arrested were active for ISIS in the Egyptian Sinai desert and were in hiding in Gaza. But it is now more important for Hamas to maintain good relations with Egypt: “Hamas has tackled the Salafist groups in Gaza very hard. They did exactly what President Sisi asked them, "says Yakubovich.

A warrior from Jaish al-Islam

"Rocket attack is revenge action of Salafists"
How does all this have to do with the recent rocket firing on Tel Aviv? According to Yakubovich, the salafist group Jaish al-Islam wanted to take revenge for the recent Hamas arrests of jihadists in Gaza. That is why the Fajr 5 rocket group fired at Tel Aviv, precisely when an Egyptian delegation was in Gaza for consultations with Hamas. In this way the Salafists want to make it clear that Hamas has no control over them, and that they will actively oppose Hamas if necessary.

Then why did the IDF state that the attack was a mistake? According to former Colonel Yakubovich, no one is currently interested in a major escalation. “For political reasons, Israel had to respond to this - the elections will be in less than a month. But the fact that, despite the 100 bombings, only seven people died, indicates that Israel does not want a conflict. "

Everyone wants to keep calm
All parties involved - Hamas, Israel and Egypt - want to maintain peace in Gaza. Hamas seems to be opting for a pragmatic course. The movement avoids confrontations with Israel to keep relations with Egypt warm. Egypt wants Hamas to reconcile with the Palestinian Authority, so that there is stability on the border and jihadists no longer have shelter in Gaza. Israel's limited retaliation attack pleases the Israeli public in the run-up to the elections, while avoiding real escalation. Yakubovich argues that it is beneficial for all parties to attribute the attack to a mistake, so that internal tensions in Gaza are not revealed.

Credits: CIDI Netherlands