23 maart 2019

2019-03-23: In Europa is de boycot-beweging (BDS) tegen Israël zwakker dan je denkt - In Europe, the boycott Israel movement (BDS) is weaker than you think

Israëlische vlaggen in Utrecht, Nederland, tijdens een protest door zionistische christenen tegen de goedkeuring door een lokale partij van BDS, 12 maart 2019. ( Christenen voor Israël) - Israeli flags in Utrecht, the Netherlands, during a protest by Zionist Christians against a local party’s endorsement of BDS, March 12, 2019. (Courtesy of Christenen voor Israel)

Nederlands en/and English

NEDERLAND
S:

Van: Cnaan Liphshiz, 14 maart 2019

Vertaling: Paula van de Bos ICNN

AMSTERDAM ( JTA ) - Voor 's werelds oudste zionistische organisatie van Israël, zou de Boycot, Desinvesterings- en Sanctiebeweging “binnen enkele jaren een echte existentiële bedreiging kunnen worden".

De visie van Theodor Herzl, die 122 jaar geleden de Wereld Zionistische Organisatie (WZO) oprichtte, "zou kunnen instorten voor onze ogen", staat te lezen in de waarschuwing op de website van die organisatie.

De alarmerende toon is kenmerkend voor hoe Israëlische aanhangers, inclusief enkele van hun leiders, de internationale beweging beschouwen, die een algemene boycot over alle producten uit Israël wereldwijd promoot. Begin 2005 begon de BDS-beweging Israël te isoleren op de manier waarop de apartheid in Zuid-Afrika in de jaren tachtig dat land tot een paria maakte.

Maar 15 jaar later zijn er voldoende aanwijzingen dat BDS niet alleen heeft gefaald in de ontkenning van Israël op een zinvolle manier, maar nu worstelt met het verdedigen van zijn eigen legitimiteit in heel Europa, de Verenigde Staten en daarbuiten.

"In de beginjaren, denk ik dat er meer paniek was over BDS," zei Daniel Schwammenthal, de directeur van het in Brussel gevestigde Transatlantic Institute van het American Jewish Committee. "Maar met name in de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat BDS tot dusverre geen significante economische impact op Israël heeft gehad."

Het nieuwste voorbeeld van de beperkingen van BDS ontvouwde zich de afgelopen weken in Nederland nadat een reguliere linkse partij, Groen Links, een motie goedkeurde waarin BDS werd aangemoedigd als "een legitiem middel om de Palestijnen te helpen in hun strijd voor gerechtigheid." De motie hield in dat Groen Links zich niet zou verzetten tegen juridische pogingen om BDS in het buitenland te beperken.  Dit verwijst naar gerechtelijk en wettelijk hard optreden tegen de beweging in de Verenigde Staten, Frankrijk , Spanje , Duitsland en daarbuiten.

Amin Abou Rashed, de fondsenwerver van Hamas in Nederland, vierde de motie op Facebook als een precedent en schreef "Hulde aan Groen Links!"

Zijn gejubel was voorbarig. Dagen later dwong een protest Groen Links om te zeggen dat het, ondanks de motie, "er geen voorstander van is" Israël te boycotten. De motie ging over vrijheid van meningsuiting, zei de partij, en "niet bedoeld als goedkeuring van de doelen van BDS."

Dinsdag verzamelden 150 demonstranten, waarvan de meesten banden hadden met de stichting ‘Christenen voor Israël’, zich buiten het hoofdkwartier van GroenLinks in Utrecht. Zij droegen spandoeken die de progressieve partij beschuldigden van het steunen van het antisemitisme.

Deze verandering van standpunt kwam daags na het rechtsomkeert maken van het PGGM, een Nederlands pensioenfonds.  Zij stootten in 2014  Israël af vanwege zijn activiteiten op de Westelijke Jordaanoever. In januari voerde PGGM de Israëlische banken van de zwarte lijst af.

De inspanningen om Israël te boycotten, en vooral de aanwezigheid in betwiste gebieden, hebben van tijd tot tijd succes. De annulering vorig jaar van een Israël-concert door de zanger Lorde werd gevierd als een groot BDS-succes op cultureel gebied. Een andere stimulans kwam vorig jaar van Airbnb, die aankondigde dat het de huizen, voor vakantiebestemmingen, in de Israëlische nederzettingen zou verwijderen van hun website (hoewel  die lijsten nog steeds beschikbaar zijn ).

Op overheidsniveau was het grootste succes in lange tijd voor de BDS-beweging in Europa een wetsvoorstel in het Lagerhuis van het Ierse parlement dat de invoer of verkoop van goederen uit de ‘bezette gebieden’ verbood. Het is nog niet aangenomen als wet.

Al met al weerspiegelen de BDS-mislukkingen in Nederland echter breder in Europa de problemen van dezelfde beweging.

BDS-activist Simon Vrouwe promoot de anti-Israëlische beweging in Amsterdam te midden van een tegenprotest, 23 april 2017. (Cnaan Liphshiz)

Nog maar vijf jaar geleden behoorde Spanje tot een van de gunstigste landen voor BDS. Nu zijn ze in de problemen, want sinds 2011 zijn tientallen Spaanse gemeenten gedwongen hun goedkeuring aan BDS te laten vallen omdat de rechterlijke macht, inclusief de hoogste rechtscolleges, de bevordering van een boycot van Israël beschouwt als een vorm van aanzetten tot haat.

In Frankrijk zijn tientallen BDS-activisten door een wet uit 2003 veroordeeld voor diezelfde overtreding. De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft gezegd  dat het soortgelijke wetgeving promoot.

Een deel van het verzet tegen BDS  lijkt te zijn gekoppeld aan pogingen om het groeiende antisemitisme in Europa aan te pakken, ondanks het feit dat BDS-leiders volhouden dat zij zich verzetten tegen Jodenhaat.

President Emmanuel Macron werd in 2017 het eerste staatshoofd in Frankrijk dat antizionisme een vorm van antisemitisme noemde . In januari zei premier Justin Trudeau van Canada dat BDS "onaanvaardbaar" is omdat het "vaak verbonden" is met de discriminatie van Joden. En vorig jaar heeft het Berlijnse Staatsbureau voor de bescherming van de grondwet BDS voor het eerst geclassificeerd als een vorm van antisemitisme.

In januari bleek uit een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk onder meer dan 4.000 respondenten dat slechts 10 procent van hen een boycot van Israël steunde. De geldschieters hadden veel meer kans om antisemitische visies te omarmen die totaal niet in verband stonden met Israël.

Deze verschuivingen lijken verband te houden met wijdverspreide intimidatie door BDS-activisten op campussen van pro-Israëlische studenten. Het houdt ook verband met het overwicht van antisemitische haatdragende taal bij BDS-demonstraties in Europa en op sociale netwerken door voorstanders van de boycot.

In Amsterdam deed zich in november een incident voor. Er was een herdenkingsbijeenkomst gaande bij een monument voor slachtoffers uit de 2eWereldoorlog. Voorstanders van BDS hieven een lied aan met de titel "Free Palestine".  Dat lied ging over de acties van een vrouwelijke zelfmoordterrorist die zichzelf opblaast in Tel Aviv. Een demonstrant riep tegen een Joods persoon die de gebeurtenis filmde: 'Kankerjoden, jullie mensen bestaan niet, jullie zijn verzonnen'.

In een incident op een andere bijeenkomst op dezelfde plek in december werd een andere deelnemer gefilmd die zei: “De Joden zijn de vijand van alle mensen."

Samengevat vertegenwoordigen dergelijke voorbeelden een ontwikkeling waarin "BDS een voertuig is geworden voor antisemitisme en wordt gebruikt om Joden te treiteren, vooral op campussen", zei Schwammenthal. Hij voegde eraan toe: "Men moet op zijn hoede blijven met betrekking tot BDS. Dat ze tot nu toe niet zijn geslaagd, wil nog niet zeggen dat dat in de toekomst niet zal gebeuren.”

Schwammenthal zei dat de verkiezing van de extreem-links anti-Israël politicus Jeremy Corbyn in 2015, als leider van de Britse Labour Party, aantoont hoe groeimogelijkheden voor BDS er nog steeds zijn.

"En het is ook gelukt om, denk ik, de naam van Israël in sommige kringen zwart te maken, hoewel dit niet eenvoudig te meten is," zei hij.

Kamel Hawwash , een belangrijke promotor van BDS in het Verenigd Koninkrijk, verwierp de bewering dat BDS intrinsiek antisemitisch is omdat het alleen de Joodse staat betreft. De Palestijnen "kunnen alleen hun bezetters raken, die toevallig joods zijn", zei hij in een opiniestukvan oktober.

Hawwash brengt ook naar voren dat bezorgdheid in Israël over BDS het bewijs is dat het inderdaad werkt.

"Israëlische politici en Israëlische supporters in het buitenland karakteriseren de BDS-beweging vaak als ineffectief", schreef hij op de website van de Turkse TRT-omroep. "In werkelijkheid investeert Israël echter miljoenen om het tegen te gaan" en neemt wetten aan om het te bestrijden.

Israël is niet het enige land dat zulke wetten aanneemt.

Israël is niet het enige land dat zulke wetten aanneemt.

In de Verenigde Staten heeft meer dan de helft van de overheidsinstanties maatregelen genomen om te voorkomen dat de overheid contracten afsluit met entiteiten die de boycot ondersteunen.

Economen kunnen geen invloed van BDS op de handelsrelaties van Israël waarnemen, waarbij de Europese Unie haar grootste partner is. De bilaterale handel (inclusief de boycot) bedroeg in 2017 ongeveer $ 38 miljard, waarbij de Israëlische export goed was voor $ 13 miljard - een stijging van 44 procent ten opzichte van 2009.

In 2017 steeg de export naar de EU met 20 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het maakte deel uit van een algemene sprong voorwaarts, die voor het eerst in de geschiedenis van Israël zijn export over de drempel van $ 100 miljard tilde.

In 2018 bleef het volume grotendeels onveranderd met een lichte daling van $ 700 miljoen in de export naar de Europese Unie. Ierland was een van de vier EU-lidstaten waarvan de import van Israëlische producten in 2018 met meer dan 30 procent was toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Een controversiële EU- verordening vanaf 2015 vereist een aparte etikettering voor goederen die in joodse nederzettingen zijn geproduceerd. Hoewel het in theorie voor al zijn lidstaten bindend is, is de verordening genegeerd, behalve in een handvol landen.

Bron. Jewish Telegraphic Agency

 _______________________________________________________________

ENGLISH:
AMSTERDAM (JTA) — To the world’s oldest Zionist organization, the Boycott, Divestment and Sanctions movement “could within just a few years become a real existential threat” to Israel.

The vision of Theodor Herzl, who founded the World Zionist Organization 122 years ago, “could collapse before our eyes,” reads the warning on the group’s website.

The alarmist tone is characteristic of how many Israel supporters, including some of its leaders, view the international movement promoting a blanket boycott worldwide on all things Israeli. Beginning in 2005, the BDS movement has set out to isolate Israel the way apartheid South Africa was made a pariah in the 1980s.

But 15 years later, there is ample evidence to suggest that BDS not only has failed in delegitimizing Israel in any meaningful way, but is now struggling to defend its own legitimacy throughout Europe, the United States and beyond.

“In the early years, I suppose there was more panic about BDS,” said Daniel Schwammenthal, the director of the American Jewish Committee’s Brussels-based Transatlantic Institute. “But particularly in recent years, it has become clear that, so far at least, BDS has not had any significant economic impact on Israel.”

The latest example of the limitations of BDS unfolded in the Netherlands in recent weeks after a mainstream left-wing party, Green Left, passed a motion endorsing BDS as “a legitimate means to help Palestinians in their fight for justice.” The motion vowed to oppose legal attempts to limit BDS abroad – a reference to judicial and legislative crackdowns on the movement in the United States, FranceSpainGermany and beyond.

Amin Abou Rashed, Hamas’ fundraiser in Holland, celebrated the vote as a precedent on Facebook, writing “All salute the Green Left!”

His jubilation was premature. Days later, an outcry forced Green Left to say that despite the motion, it actually “is not in favor” of boycotting Israel. The vote was about freedom of expression, the party said, and “not meant as an endorsement of the goals of BDS.”

On Tuesday, 150 protesters, most of them affiliated with the Christians for Israel group, gathered outside Green Left’s headquarters in Utrecht with signs accusing the progressive party of endorsing anti-Semitism.

The reversal came on the heels of an about-face by PGGM, a Dutch pensions group that divested from Israel in 2014 over its activity in the West Bank. In January, PGGM removed Israeli banks from its blacklist.

Efforts to boycott Israel, and especially its presence in disputed territories, do succeed from time to time. The cancellation last year of an Israel concert by the singer Lorde was celebrated as a major BDS success in the cultural field. Another boost came last year in Airbnb’s announcement that it would delist Israeli settlement homes from its vacation rental website (though settlement listings are still available).

On the government level, the biggest success in a long time for the BDS movement in Europe has been a bill in the lower house of Ireland’s Parliament that would ban the import or sale of goods originating in the territories. It has not yet been adopted as law.

Overall, however, the BDS failures in the Netherlands reflect the movement’s wider problems in Europe.

BDS activist Simon Vrouwe promotes the anti-Israel movement in Amsterdam amid a counterprotest, April 23, 2017. (Cnaan Liphshiz)

Nowhere are those problems more evident than in Spain, which only five years ago was among the most favorable environments on the continent for BDS. But since 2011, dozens of Spanish municipalities have been forced to drop their endorsement of BDS because the judiciary, including its highest courts, regard the promotion of an Israel boycott as a form of incitement to hate.

In France, dozens of BDS activists have been convicted of that offense per a law from 2003. The United Kingdom’s government has said it is promoting similar legislation.

Part of the BDS backlash seems to be tied to efforts to confront Europe’s growing anti-Semitism problem — despite BDS leaders’ insistence that they oppose Jew hatred.

President Emmanuel Macron in 2017 became the first head of state in France to call anti-Zionism a form of anti-Semitism. In January, Prime Minister Justin Trudeau of Canada saidBDS is “unacceptable” because it is “often linked” to the discrimination of Jews. And last year, the Berlin State Office for the Protection of the Constitution for the first time classified BDS as a form of anti-Semitism.

In January, a survey among more than 4,000 respondents in the United Kingdom revealed that only 10 percent of them supported boycotting Israel. The backers were far more likely to espouse anti-Semitic views completely unrelated to Israel.

These shifts appear to be connected to widespread harassment on campuses of pro-Israel students by BDS activists, but also to the prevalence of anti-Semitic hate speech at BDS demonstrations in Europe and on social networks by boycott promoters.

In one incident in Amsterdam, BDS promoters blasted a song titled “Free Palestine” during a rally in November around a World War II memorial site. It celebrates the actions of a female suicide bomber who blows herself up in Tel Aviv. One protester told a Jewish person who filmed the event, “Cancer Jews, you people don’t exist, you’re made up.”

In an incident at another rally at the same site in December, another participant was filmed saying “The Jews are the enemy of all people.”

Seen together, such instances represent a development in which “BDS has become a vehicle for anti-Semitism, and is being used to harass Jews, especially on campuses,” Schwammenthal said. He added that “one must not let one’s guard down vis-a-vis BDS. That they have not succeeded so far does not mean they won’t in the future.”

Schwammenthal said the election of the far-left anti-Israel politician Jeremy Corbyn in 2015 to head Britian’s Labour Party demonstrates how growth opportunities for BDS still exist.

“And it has also managed, I think, to blacken Israel’s name in some circles, though this is not easy to measure,” he said.

Kamel Hawwash, a key promoter of BDS in the United Kingdom, rejected the allegation that BDS is intrinsically anti-Semitic because it targets only the Jewish state. The Palestinians “can only target their occupiers, who happen to be Jewish,” he argued in an op-ed from October.

Hawwash also proposed that concern in Israel over BDS is proof that it indeed is working.

“Israeli politicians and Israeli supporters abroad often characterize the BDS movement as ineffective,” he wrote on the website of the Turkish TRT broadcaster. “However, in reality, Israel is investing millions to counter it” and passing laws to fight it.

Israel is not the only country passing such laws.

In the United States, more than half of the statehouses have passed measures preventing government contracts for entities supporting the boycott.

Economists can discern no impact by BDS on Israel’s trade relations, in which the European Union is its largest partner. Bilateral trade with the bloc totaled about $38 billion in 2017, with Israeli exports accounting for $13 billion – a 44 percent increase over 2009.

In 2017, exports to the EU increased by 20 percent over the previous year. It was part of an overall leap that for the first time in Israel’s history brought its exports over the $100 billion threshold.

In 2018, the volume stayed largely unchanged with a slight drop of $700 million in exports to the European Union. Ireland was one of four EU member states whose import of Israeli products in 2018 had risen by more than 30 percent over the previous year.

A controversial EU regulation from 2015 requires separate labeling for goods produced in Jewish settlements. Although it is theoretically binding for all its member states, the regulation has gone unheeded except in a handful of countries.

Credits: Jewish Telegraphic Agency