29 maart 2019

2019-03-29: Trump erkent soevereiniteit van Israël over De Golan - Trumping the Golan

De Amerikaanse president Donald Trump tekent wetgeving in Oval Office U.S. President Donald Trump signs legislation in Oval Office

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

{Oorspronkelijk gepost op de Abu Yehuda- website}
Door  Vic Rosenthal -  19 Adar II 5779 - 25 maart 2019
Vertaling: Paula van de Bos ICNN

Door de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogte te erkennen, bracht president Trump een slag toe aan het idiote beginsel  'land voor vrede', toen hij tweette,

Na 52 jaar is het tijd voor de Verenigde Staten om Israëls soevereiniteit over de Golan-hoogvlakte volledig te erkennen, wat van cruciaal strategisch en veiligheidsbelang is voor de staat Israël en voor regionale stabiliteit!

Het teruggeven van grond aan de vorige eigenaar, in dit geval, zou werken tegen de mogelijkheid van vrede, impliceerde hij. En natuurlijk heeft hij gelijk.

Maar is annexatie niet in strijd met internationale wetgeving? De meningen daarover zijn verdeeld. Het is waar dat het volgens het VN-handvest illegaal is om land te verkrijgen door een ander land aan te vallen of te dreigen het aan te vallen. Kunst. 2, Sect. 4, zegt,

Alle leden onthouden zich in hun internationale betrekkingen van de dreiging of het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid van een staat, of op enige andere manier die niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties.

Tegelijkertijd is het recht van alle naties, zelfs Joodse, om zichzelf te verdedigen ook duidelijk (artikel 51):

Niets in dit Handvest tast het inherente recht van individuele of collectieve zelfverdediging aan als een gewapende aanval plaatsvindt tegen een lid van de Verenigde Naties, totdat de Veiligheidsraad de nodige maatregelen heeft genomen om de internationale vrede en veiligheid te handhaven. ...

Hoewel de eerste schoten in de oorlog van 1967 werden afgevuurd door Israël, beschouwde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het als een "duidelijk geval van militair recht uit voorzorg" [van een aanstaande aanval], wat neerkomt op zelfverdediging. Vandaar dat de bezetting van de Golan door Israël legaal was.

In 1981 ging Israël een stap verder en keurde een wet goed waarmee de Israëlische wet en jurisdictie van toepassing werd op de Golan.  Als reactie daarop nam de VN-Veiligheidsraad resolutie 497 aan , waarbij het besluit "nietig en ongeldig" werd genoemd en er werd geëist dat Israël het gebied als bezet gebied blijft behandelen. Deze resolutie werd niet expliciet aangenomen onder hoofdstuk VII van het VN-handvest en wordt daarom niet als bindend beschouwd . Israël negeerde het.

Dus wat is vandaag de status? De Golanwet van 1981 gebruikte bewust niet het woord 'soevereiniteit' of het equivalent daarvan, en het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukte toen dat feit. Misschien waren ze bang dat de VN sterker zou optreden tegen Israël als dat wel het geval zou zijn. Geen enkel ander land erkende een verandering in de status van het gebied. In 2016 heeft Premier Netanyahu aangekondigd dat "Israël zich nooit zal terugtrekken van de Golanhoogte."

Hoewel, zoals we hebben gezien, het recht op zelfverdediging is verankerd in het internationale recht, komt deze houding neer op het meest fundamentele concept van mensenrechten, dat van oudsher de natuurwet wordt genoemd . Niemand of geen natie is verplicht stil te zitten terwijl ze wordt aangevallen. En ik denk dat dit principe voorrang heeft op andere regels of wetten. De geostrategische betekenis van de Golan maakt het essentieel. We zijn niet verplicht om vrijwillig onze levens of onze natie op te geven, en we zijn niet verplicht om de Golan te verlaten.

Niettemin heeft Israël nog niet officieel de soevereiniteit opgeëist.  Als zij dat wel deed, zal waarschijnlijk geen enkel ander land, behalve de VS, dat erkennen.  Aan de andere kant zal Israël het niet opgeven, dus heeft het geen zin om te blijven doen alsof het geen integraal deel van het land is. Formele annexatie, gevolgd door officiële erkenning door de VS en misschien een paar andere landen zal vandaag weinig praktische betekenis hebben, maar het zal de weg banen voor de toekomst.

In de toekomst is het broodnodig dat het concept “land voor vrede” van tafel gaat. Daar zou hard aan gewerkt moeten worden om dat te realiseren.  Mogelijk zijn we er zo aan gewend dat we het niet uitzonderlijk vinden, maar denk eens na over welke geschiedenis (van Israël) we het hebben: verschillende agressor-landen proberen een ander land te vernietigen, maar zijn grondig verslagen. In vroeger tijden, men hoeft niet verder terug te gaan dan 1945, zouden hun militaire vermogens en hun bezittingen zijn vernietigd en hun hoofdsteden zouden verwoest zijn. In plaats daarvan, na 1967 (en na een tweede aanval van de Arabieren in 1973 op Israël), bemoeide de internationale gemeenschap zich ermee en redde de verliezers van een totale nederlaag. Zij dwong de winnaar zich terug te trekken en begon een "vredesproces" om de situatie van voor de status-quo te herstellen. Dit is na 52 jaar nog steeds aan de gang.  En de slogan van dat proces is "land voor vrede" Met andere woorden, het gebied dat door het bloed van de slachtoffers van die agressie is verkregen, moet worden teruggegeven aan de agressors, in ruil voor een gemakkelijk te verbreken belofte waar onmogelijk een garantie voor is te geven!

De internationale gemeenschap koos om verschillende redenen de kant van de agressors. Een daarvan was hun bezit van een groot deel van de energievoorziening in de wereld en de effectiviteit van het Arabische olie-wapen. Vandaag is de situatie veranderd, met veel meer olie beschikbaar in Noord-Amerika en zelfs aardgas in handen van Israël. Een andere belangrijke factor was de Koude Oorlog, met de Sovjet-Unie die achter de Arabieren stond en de VS achter Israël. De Koude Oorlog is geëindigd, hoewel de rivaliteit tussen de VS en Rusland nog steeds bestaat, maar op een ingewikkelder manier.

Dus waarom is het "proces" nog steeds aan de gang? Het heeft te maken met de identiteit van de kleine staat die de agressors versloeg. De kleine Joodse staat. Er is een samenloop van belangen, gebaseerd op een combinatie van islamitische oppositie tegen een gedeelte van Dar-al-Islam, dat wordt geregeerd door niet-moslims, en Europese antipathie tegen hun oudste vijand, het Joodse volk. Beide thema's - moslim en Europees antisemitisme - werden zorgvuldig gevoed door Sovjet experts in psychologische oorlogsvoering. Het concept van het onderdrukte "Palestijnse volk" werd uitgevonden, dat werkte in zowel de oostelijke als westelijke theaters. In het Westen werden de Palestijnse mensenrechten benadrukt, en in het Oosten de eer van Arabieren / Moslims. 

Westers Links, nog steeds geïnspireerd door de ideeën van Stalins experts, stelde niet teleur. Europese Jodenhaat, undercover sinds de Holocaust, kwam opnieuw naar voren in de vorm van antizionisme. In Amerika (en zelfs Israël) waren academici die zinloos werk deden met betrekking tot nep-academische disciplines zoals genderstudies. Nu hadden zij een zaak gevonden waar ze hun tanden in konden zetten. Een hele religie van anti-Israëlisme ontstond, met in elke universiteit een kerk van Palestina-solidariteit. Ze hielden zich aan de Apartheidsweek, namen BDS-resoluties aan en ijverden voor andere manifestaties.

In de grotere samenleving brachten regeringen, politici, religieuze en culturele organisaties en natuurlijk de media, onophoudelijk ideeën zoals de 'tweestatenoplossing', 'land voor vrede', 'terugtrekking' en 'scheiding' naar voren. Deze benamingen moesten de werkelijke inhoud verhullen namelijk: Israël dwingen - de zegevierende partij, weet u nog? - om land aan haar vijanden af te staan zodat het resultaat van de oorlog van 1967 kan worden teruggedraaid, en de staat uiteindelijk vernietigd kon worden.

In de VS kwam de meest anti-Israëlische regering ooit onder leiding van Barrack Obama, fan van de Moslimbroederschap, aan de macht. Hij werkte er meedogenloos op aan om de Joodse staat in praktische zin te verzwakken en haar imago over de hele wereld te schaden. Voor het eerst hebben de VS zich met opzet onthouden van stemming over een belangrijke anti-Israëlresolutie in de VN en deden zij hun best om de grootste vijand van Israël, Iran, in staat te stellen uiteindelijk nucleaire wapens te krijgen. Tegelijkertijd nam de VS maatregelen om Israël te beletten het nucleaire project van Iran preventief te vernietigen. De VS zorgde voor geld, dat Iran gebruikte om de effectieve verovering van Irak en Syrië te ondersteunen.

Met de verkiezing van Donald Trump en (uiteindelijk) door de benoeming van pro-Israëlische functionarissen in belangrijke posities in zijn regering, is de situatie radicaal veranderd. Terwijl de vijanden van Israël in de moslimwereld vijandig blijven - hoewel sommige van haar traditionele vijanden om pragmatische redenen hun vijandigheid hebben teruggedraaid - staat de VS eindelijk stevig naast Israël. Het besluit van Trump om de soevereiniteit van Israël in de Golan te erkennen is slechts de meest recente van een reeks acties om de realiteit in de regio te erkennen: dat Israël zal blijven, haar hoofdstad is Jeruzalem en - het belangrijkste - het paradigma van "land voor vrede” zal niet langer worden nagestreefd.

Bron: JewishPress

_________________________________________

ENGLISH:
By  Vic Rosenthal  -  19 Adar II 5779 – March 25, 2019
{Originally posted to the Abu Yehuda website}

By recognizing Israeli sovereignty in the Golan Heights, President Trump struck a blow against the idiotic principle of “land for peace,” when he tweeted,

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!

Restoring land to the previous owner, in this case, would work against the possibility of peace, he implied. And of course he’s right.

But doesn’t annexation violate international law? Opinions differ. It’s true that it is illegal under the UN charter to obtain land by attacking or threatening to attack another country. Art. 2, Sect. 4, says,

All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

At the same time, the right of all nations, even Jewish ones, to defend themselves is also clear (Art. 51):

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. …

Although the first shots in the 1967 war were fired by Israel, even the US State Department considered it a “clear-cut case of military preemption” [of an imminent attack], which is tantamount to self-defense. Hence Israel’s occupation of the Golan was legal.

In 1981, Israel went a step further and passed a law to applying Israeli law and jurisdiction to the Golan. In response, the UN Security Council passed its Resolution 497, calling the decision “null and void” and “demanding” that Israel continue to treat the area as occupied territory. This resolution was not explicitly passed under Chapter VII of the UN Charter, and so is not considered binding. Israel ignored it.

So what is the status today? The 1981 Golan Law deliberately did not use the word “sovereignty” or its equivalent, and the Foreign Ministry stressed that fact at the time, perhaps worried that the UN would act more strongly against Israel if it did. No other countries recognized a change in the status of the area. In 2016, PM Netanyahu announced that “Israel will never come down from the Golan Heights.”

Although as we’ve seen, the right of self-defense is enshrined in international law, it comes from the most fundamental concept of human rights, what traditionally has been called natural law. No one or no nation is obliged to sit quietly while being attacked. And I think that this principle overrides any other rules or laws. The geo-strategic significance of the Golan makes it essential. We are not obligated to voluntarily give up our lives or our nation, and we are not obligated to leave the Golan.

Nevertheless, Israel hasn’t yet officially claimed sovereignty, and probably few if any nations other than the US would recognize it if she did. On the other hand, Israel will not give it up, so it makes no sense to continue pretending that it is not an integral part of the country. Formal annexation, followed by official recognition from the US and maybe a few other countries will have little practical significance today, but it will set the stage for the future.

And one of the future events that we should be trying very hard to make a reality is the demise of the “land for peace” concept. Possibly we are so used to it that we don’t find it exceptional, but consider the history: several aggressor nations attempt to destroy another country, but are soundly defeated. In times past – you don’t have to go farther back than 1945 – their military capabilities would have been destroyed, their assets stripped, and their capitals ravaged. Instead, after 1967 (and again after the Arabs had their second go at Israel in 1973), the international community stepped in, saved the losers from total defeat, forced the winner to retreat, and began a “peace process” to return the situation to the status quo ante that is still going on, 52 years later. And the slogan of that process is “land for peace,” or, in other words, the territory gained by the blood of the victims of aggression is to be given back to the aggressors, in return for an easily broken promise that is impossible to guarantee!

The international community took the side of the aggressors for several reasons. One of them was their possession of much of the world’s energy supply and the efficacy of the Arab oil weapon. Today the situation has changed, with much more oil available in North America, and even natural gas in the hands of Israel. Another important factor was the Cold War, with the Soviet Union and the US lining up behind the Arabs and Israel, respectively. The Cold War has ended, although the rivalry between the US and Russia still exists, albeit in a much more complicated reality.

So why is the “process” still going on? It has to do with the identity of the small state that defeated the aggressors. The small Jewishstate. There is a confluence of interests, based on a combination of Muslim opposition to a corner of Dar-al-Islam being ruled by non-Muslims, and European antipathy to their oldest enemy, the Jewish people. Both of these themes – Muslim and European antisemitism – were carefully nurtured by Soviet psychological warfare experts. The concept of the oppressed “Palestinian people” was invented, which worked in both the eastern and western theaters. In the West, Palestinian human rights were stressed, and in the East, Arab/Muslim honor.

The Western Left, still animated by the ancient strings put in place by Stalin’s experts, didn’t disappoint. European Jew-hatred, undercover since the Holocaust, came out again in the form of anti-Zionism. In America (and even Israel), academics pointlessly employed in scam fake-academic disciplines like Gender Studies found a cause that they could sink their teeth into. A whole religion of anti-Israelism emerged, with every university establishing its church of Palestine solidarity and observing Apartheid Week, passing BDS resolutions, and other manifestations of zeal.

In larger society, governments, politicians, religious and cultural organizations, and of course media, relentlessly pushed ideas like the “two-state solution,” “land for peace,” “disengagement,” and “separation,” concepts which sugar-coated their actual content: forcing Israel – the victorious party, remember – to concede land to her enemies so that the result of the 1967 war could be reversed, and ultimately the state destroyed.

In the US, the most anti-Israel administration ever, headed by Muslim Brotherhood fan Barack Obama came into power, and worked relentlessly to weaken the Jewish state in practical terms and to damage her image throughout the world. For the first time, the US purposely abstained on a significant anti-Israel resolution in the UN, and did its best to enable Israel’s greatest enemy, Iran, to ultimately achieve nuclear weapons. At the same time, it acted to restrain Israel from preemptively destroying Iran’s nuclear project, and provided an influx of cash, which Iran used to bolster its effective conquest of Iraq and Syria.

With the election of Donald Trump, and (ultimately) Trump’s appointment of pro-Israel officials to important positions in his administration, the situation has changed radically. While Israel’s enemies in the Muslim world continue to be hostile – although some of her traditional enemies have dialed back their hostility for pragmatic reasons – the US is finally firmly in Israel’s corner. Trump’s decision to recognize Israel’s sovereignty in the Golan is just the most recent of a series of actions to recognize the reality in the region: that Israel is here to stay, her capital is Jerusalem, and – most importantly – the paradigm of “land for peace” will no longer be pursued.

Credits: JewishPress