31 maart 2019

2019-03-31-17.30: Christchurch aanslag: ‘Mossad heeft het gedaan!’ - Christchurch attack: 'Mossad has done it!

Foto: Israel Instituut of New Zealand.

Nederlands en/and English

NEDERLANDS:

Door: Brabosch

Gevaarlijke samenzwering theorieën in Nieuw Zeeland omtrent Christchurch aanslag: ‘Mossad heeft het gedaan!’

Plaatje hierboven: Ahmed Bhamji (midden), leider van de moslimgemeenschap over de terreuraanslag op een moskee in Christchurch Nieuw-Zeeland, zei op 25 maart 2019 in het publiek: “Ik heb een zeer, zeer sterk vermoeden dat er een groep hier achter zit en ik ben niet bang om te zeggen dat ik het gevoel heb dat Mossad er achter zit.....” 

Telkens wanneer er een terreuraanval plaatsvindt, is er een kleine groep complottheoretici die in de catacomben van het internet schuilen en die proberen Israël de schuld te geven, net zoals Joden in het verleden de schuld kregen voor allerlei soorten kwaad.

Met de terreuraanslag op een moskee Christchurch [*] is het niet anders, behalve dat er ook meer algemene stemmen zijn geweest die de schadelijke leugen verspreiden in een tijd van verhoogde emoties.

[*] Op 15 maart 2019 drong de zwaar bewapende 28-jarige Australiër Brenton Tarrant (een extreemrechtse ‘blanke supremacist’) tijdens het vrijdaggebed twee  moskeëen in Christchurch binnen en vermoordde er 50 personen

Het eerste reguliere nieuwsagentschap in Nieuw-Zeeland dat suggereerde dat Israël verbonden was met het bloedbad in Christchurch was Stuff, die op onverantwoorde wijze een artikel van Associated Press deelde onder de provocerende titel:: “Christchurch moskee-aanslagen: vermeende schutter Brenton Tarrant bezocht Israël in 2016.”

In paragraaf zes leren we: “Eind 2016 bezocht Tarrant ook Servië, Montenegro, Bosnië en Herzegovina en Kroatië, waar hij stopte bij historische slagvelden, voordat hij in 2017 in West-Europa reisde.” Toch zou de kop erop wijzen dat Israël op de een of andere manier speciaal is en dat er commentaar is van niet-benoemde ‘Israëlische functionarissen’, maar dat geen enkele andere volksvertegenwoordiging wordt gevraagd om commentaar.

Hoewel het AP-artikel niet expliciet suggereert dat Israël iets met de aanval te maken had, impliceert de kop zeker dat. Een andere, meer zorgwekkende en expliciete connectie werd uitgedrukt door Ahmed Bhamji, voorzitter van Masjid e Umar in Mt Roskill, een  moskee aangesloten bij FIANZ.. Tijdens een rally in Auckland voor ongeveer duizend mensen en in een video die meer dan 2500 keer werd bekeken, zei hij:

“… ik zal geen woorden verspillen. Ik sta hier en ik zeg dat ik een heel, heel sterk vermoeden heb dat er een groep achter hem staat en ik ben niet bang om te zeggen dat ik het gevoel heb dat de Mossad erachter zit … ” Ahmed Bhamji

Waarop een lid van de menigte luid antwoordde: “Dat is waar. Israël staat hierachter. Dat klopt.” MC Joe Carolan probeerde niet eens deze valse en gevaarlijke beschuldigingen en te weerleggen en ook niemand anders in het publiek die dat probeerde.In een andere daad van onverantwoordelijke berichtgeving publiceerde Stuff de beschuldiging van Bhamji in hun verslag van de gebeurtenis zoals weergegeven in de schermafbeelding, voordat de tekst werd gewijzigd toen deze werd aangevochten en gaf hij toe: “… we zijn het ermee eens dat het een ongefundeerde en problematische zaak was om over te rapporteren.”


Bhamji was in 2006 voorzitter van van de zakencommissie van FIANZ en hij is een officier van de Muslim Council of Auckland Burial Society Incorporated. FIANZ heeft niet gereageerd op een IINZ-verzoek om commentaar en de mensenrechtencommissie moet nog reageren. Bhamji was ook een Fijisch parlementariër en de jongste burgemeester in Fiji enkele jaren geleden.

Buiten Nieuw-Zeeland, heeft de mede-oprichter van The Other Women, Jesse Rabinowitz, bericht geretweet dat de ‘American Jewish Establishment’ verbond met de Christchurch terreuraanval en een Brooklyn College rally ter ondersteuning van de Christchurch-slachtoffers veranderde in een publieke oproep om Joden te doden

En een Iraanse staatskrant interviewde blijkbaar een voormalige CIA-agent die beweerde dat de Christchurch-terreuraanslag een ‘false flag‘ was en  beschuldigde ‘Zionisten’ omdat ze niet alleen de aanslag hadden gepleegd, maar ook voor het vermoorden van John F. Kennedy Junior.

Vooral op momenten dat emoties hoog oplopen en verschillende extremistische groepen oproepen tot geweld, is het verspreiden van ongegronde beschuldigingen gevaarlijk en opruiend. Dit alles in een tijd waarin het niveau van antisemitisme sterk is gestegen in Europa, de VS en Australië.

Wat de leugens nog grotesker maakt, is het feit dat de Israëlische regering condoleanceboodschappen stuurde naar de slachtoffers en de terreur duidelijk veroordeelde.

Bovendien heeft de Nieuw-Zeelandse Joodse gemeenschap vertegenwoordigers gestuurd naar Christchurch om fondsen te werven; de synagoge van Pittsburgh, waar een andere blanke supremacist elf congreganten vermoordde, werd meer dan $ 50.000 ingezameld voor de slachtoffers van Christchurch; en er waren veel andere daden van Joodse en Israëlische solidariteit met Nieuw-Zeeland, en met name de moslimgemeenschap.

De opmerkingen en de kop van Stuff magazine vormen ook een schending van de werkdefinitie antisemitiwerkdefinitie antisemitismeme van de International Holocaust Remembrance Alliance, aangezien zij beweren dat Israël een modern bloedsprookje pleegde en de Joodse staat uitsloot. Het is droevig ironisch dat de haat tot uiting kwam in een tijd waarin zovelen precies dat aanklagen. Is er een dubbele standaard als het gaat om Joden?

Bron: Brabosch

_____________________________
ENGLISH:

Credits: Brabosch

Picture above: Ahmed Bhamji (middle), leader of the Muslim community on the terrorist attack on a mosque in Christchurch New Zealand, said to the public on 25 March 2019: "I have a very, very strong suspicion that there is some group behind him and I am am not afraid to say I feel Mossad is behind...". image source: IINZ

Every time there is a terrorist attack, there is a small group of conspiracy theorists hiding in the Internet catacombs who try to blame Israel, just as Jews were blamed for all kinds of evil in the past.

With the terrorist attack on a mosque Christchurch [*] it is no different, except that there have also been more unanimous voices spreading the harmful lie in a time of heightened emotions.

On 15 March 2019 the heavily armed 28-year-old Australian Brenton Tarrant (a right-wing extremist 'white supremacist') entered two mosques in Christchurch during Friday prayer and killed 50 people.

The first regular news agency in New Zealand that suggested that Israel was connected to the Christchurch massacre was Stuff, who irresponsibly shared an article by Associated Press under the provocative title: "Christchurch mosque attacks: alleged gunner Brenton Tarrant visited Israel in 2016.

In paragraph six we learn: "At the end of 2016 Tarrant also visited Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and Croatia, where he stopped at historical battlefields before travelling in Western Europe in 2017. Yet the headline would indicate that Israel is somehow special and that there are comments from unnamed 'Israeli officials', but that no other parliament is asked to comment.

While the AP article does not explicitly suggest that Israel had anything to do with the attack, the header certainly implies that. Another, more worrying and explicit connection was expressed by Ahmed Bhamji, chairman of Mashid e Umar in Mt Roskill, a mosque affiliated with FIANZ. During a rally in Auckland for about a thousand people and in a video that was watched more than 2500 times, he said:

"I won't waste any words. I'm here and I say I have a very, very strong suspicion that there is a group behind him and I'm not afraid to say that I have the feeling that the Mossad is behind him ... " Ahmed Bhamji To which a member of the crowd replied, "That's true. Israel is behind this. That's right. MC Joe Carolan didn't even try to refute these false and dangerous accusations and nobody else in the audience who tried that.


In another act of irresponsible reporting, Stuff published Bhamji's accusation in their account of the event as shown in the screenshot before the text was modified when challenged and admitted: "...we agree that it was an unsubstantiated and problematic matter to report on".


Bhamji was chairman of FIANZ's business committee in 2006 and he is https://www.register.charities... the Muslim Council of Auckland Burial Society Incorporated. FIANZ has not responded to an IINZ request for comments and the Human Rights Commission has yet to respond. Bhamji was also a Fijian parliamentarian and the youngest mayor in Fiji a few years ago.

Outside New Zealand, the co-founder of The Other Women, Jesse Rabinowitz, has retweeted a message that linked the American Jewish Establishment to the Christchurch terrorist attack and a Brooklyn College rally in support of Christchurch victims turned intoa public call to kill Jews.

And an Iranian state newspaper apparently interviewed a former CIA agent who claimed that the Christchurch terrorist attack was a 'false flag' and accused 'Zionists' of having committed not only the attack, but also for killing John F. Kennedy Junior.

Especially at times when emotions get high and various extremist groups call for violence, spreading unfounded accusations is dangerous and inflammatory. All this at a time when the level of anti-Semitism has risen sharpl yin Europa, the VS and Australië.

What makes the lies even more grotesque is the fact that the Israeli Government sent messages of condolence to the victims and clearly condemned the terror.

In addition, the New Zealand Jewish community sent representatives to Christchurch to raise funds; the Pittsburgh synagogue, where another white supremacist murdered 11 congregants, raised more than $50,000 for the victims of Christchurch; and there were many other acts of Jewish and Israeli solidarity with New Zealand, particularly the Muslim community.

The comments and headline of Stuff magazine also violate the International Holocaust Remembrance Alliance'sworking definition of anti-Semitism, as they claim that Israel committed a modern blood fairy tale and excluded the Jewish state. It is sadly ironic that hatred manifested itself at a time when so many are denouncing this very fact. Is there a double standard when it comes to Jews?

Credits: Brabosch

Translation deepl