05 april 2019

2019-04-05: Mensenrechten en menselijk onrecht - Human rights and human injustice

Maandag 1 April 2019 10:00 AM
Bron: Pillar of fire

“De Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (UNHRC) veroordeelde Israël deze week voor ‘het gebruik van buitensporig geweld’ bij de aanpak van de gewelddadige protesten in Gaza vorig jaar. Tot de leden van de Raad, die voorstemden om Israël te veroordelen, behoorden Afghanistan, Angola, Bahrein, Bangladesh, Burkina Faso, China, Cuba, Egypte, Eritrea, Irak, Nigeria, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabië en Tunesië. Het zou voldoende moeten zijn om te zeggen, dat deze landen meer ervaring en expertise hebben in “menselijk onrecht” dan in “mensenrechten”, en de meesten van hun burgers zouden er wat voor over hebben om in een land te wonen met dezelfde rechten en vrijheden, die Israëlische burgers genieten.” 

Door Calev Michael Myers – 22 maart 2019 (foto: hoofdkwartier UNHCR in Geneve, Zwitserland – Wikimedia – C. Messier)

“De beslissing van de UNHRC kwam slechts enkele dagen nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, dreigde om iedereen, die werkt voor het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) en betrokken is bij de huidige onderzoeken tegen Amerikaanse en Israëlische leiders, een visum voor de Verenigde Staten te weigeren. Helaas heeft het ICC ongeveer evenveel gedaan om mensenrechten te bevorderen en misdaden tegen de menselijkheid tegen te gaan, als het UNHRC.

In feite heeft het ICC sinds haar oprichting in 2002 een kolossaal bedrag van $1,5 miljard dollar uitgegeven, terwijl het slechts acht veroordelingen heeft uitgesproken. Met zo’n slechte prestatie zou men verwachten dat het ICC meer laag hangend fruit zou najagen (zaken die makkelijk zijn binnen te halen) dan de leiders van democratische naties, zoals de Verenigde Staten en Israël, met een sterke rechtelijke macht, rechtsregels en bescherming van mensenrechten.

Richard Dicker, directeur internationaal recht bij Human Rights Watch,veroordeelde de verklaring van Pompeo en stelde, dat de VS probeerde “het hof te pesten”. Iemand zou meneer Dicker moeten vragen, waarom hij zo bezorgd is over Amerikaanse weigeringen om visa te verstrekken. Ervan uitgaand dat naar de mening van meneer Dicker de Amerikaanse regering een enorme bedreiging is voor de mensenrechten, waarom zouden werknemers van de ICC daar überhaupt naar toe willen reizen?

Een andere veroordeling van de Amerikaanse overheid kwam uit Syrië, Rusland en Iran deze week toen ze de beslissing van President Trump afwezen die officieel de soevereiniteit van Israël over de hoogvlakte van Golan erkende. Het is interessant op te merken, dat de 40.000 mensen die op de Golanhoogten wonen, van wie de meesten ofwel Druzen of Arabische Alawieten zijn, niet erg boos schijnen te zijn over dit besluit.

In feite vonden er een dag nadat president Trump zijn dramatische aankondiging maakte, geen rellen of demonstraties plaats op de Golanhoogvlakte. Misschien is dat omdat de Druzen en Arabische Alawieten er in feite goed met hun joodse buren omgaan en ze de afgelopen 52 jaar genoten hebben van de Israëlische veiligheid, democratie en economische zekerheid.

Ondertussen geeft de EU tegenstrijdige signalen richting Israël. Aan de ene kant deden ze mee met Syrië, Iran en Rusland bij het bekritiseren van de beslissing van President Trump om de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogvlakte te erkennen. Anderzijds, volgens een bericht dat door de British Jewish News gebracht werd, denkt de EU “dat Israël het VK na maart moet vervangen”. Er is waarschijnlijk weinig kans op dat Israël werkelijk een formeel lid van de EU zal worden.

Dit is echter alleen maar een ander voorbeeld van tegenstrijdig beleid van de EU ten aanzien van Israël. Enerzijds schonk de EU vorig jaar miljoenen euro’s aan organisaties, die zich bezighouden met het bevorderen van een economische boycot tegen Israël. Aan de andere kant, vestigde Esther Giaufret, de ambassadeur van de EU in Israël, die het idee van Israël als lidstaat van de Europese Unie steunt, de aandacht op economische gronden door te verklaren dat “wij de grootste interne markt ter wereld zijn, de dichtstbijzijnde markt voor Israël en het beste zakelijke milieu hebben. Met Israëls innovatieve en bloeiende economie, is deze gedachtegang volkomen juist”.

Geweldig. Ik durf te wedden dat de Druzen en Arabische Alawieten die op de Golanhoogten wonen, zich nog nooit hebben voorgesteld dat ze burgers van de EU konden worden, zonder ooit hun huizen te verlaten.”

Bron: blogs.timesofisrael.com

Vertaling: PoF

____________________________________________
ENGLISH

Monday, April 1, 2019 10:00 AM

"The United Nations Human Rights Council (UNHRC) condemned Israel this week for" the use of excessive force "in tackling the violent protests in Gaza last year. Members of the Council who voted to condemn Israel included Afghanistan, Angola, Bahrain, Bangladesh, Burkina Faso, China, Cuba, Egypt, Eritrea, Iraq, Nigeria, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia and Tunisia. It should be enough to say that these countries have more experience and expertise in "human injustice" than in "human rights," and most of their citizens would be willing to live in a country with the same rights and freedoms enjoyed by Israeli citizens. "

By Calev Michael Myers - March 22, 2019 (photo: UNHCR headquarters in Geneva, Switzerland - Wikimedia - C. Messier)

"The decision of the UNHRC came just a few days after the US Secretary of State, Mike Pompeo, threatened to get everyone working for the International Criminal Court in The Hague (ICC) and involved in current investigations against American and Israeli leaders , to refuse a visa for the United States. Unfortunately, the ICC has done about as much to promote human rights and combat crimes against humanity as the UNHRC.

In fact, since its inception in 2002, the ICC has spent a whopping $ 1.5 billion dollars, while only pronouncing eight convictions. With such a poor performance, the ICC would expect more low-hanging fruit (things that are easy to bring in) than the leaders of democratic nations, such as the United States and Israel, with a strong judiciary, legal rules and protection of human rights.

Richard Dicker, director of international law at Human Rights Watch, condemned Pompeo's statement and stated that the US was "trying to harass the court". Someone should ask Mr. Dicker why he is so worried about American refusals to grant visas. Assuming that in the opinion of Mr. Dicker the US government is a huge threat to human rights, why would ICC employees want to travel there at all?

Another condemnation from the US government came from Syria, Russia, and Iran this week when they rejected President Trump's decision that officially recognized Israel's sovereignty over the Golan plateau. It is interesting to note that the 40,000 people who live on the Golan Heights, most of whom are either Druze or Arab Alawites, do not seem to be very angry about this decision.

In fact, the day after President Trump made his dramatic announcement, there were no riots or demonstrations on the Golan Heights. Perhaps it is because the Druze and Arab Alawites are actually taking good care of their Jewish neighbors and have enjoyed Israeli security, democracy and economic security for the past 52 years.

In the meantime, the EU is sending contradictory signals to Israel. On the one hand, they participated with Syria, Iran and Russia in criticizing President Trump's decision to recognize Israeli sovereignty over the Golan Heights. On the other hand, according to a report brought by the British Jewish News, the EU believes "that Israel should replace the UK after March". There is probably little chance that Israel will actually become a formal member of the EU.

However, this is just another example of conflicting EU policies towards Israel. On the one hand, the EU donated millions of euros last year to organizations that are engaged in promoting an economic boycott against Israel. On the other hand, Esther Giaufret, the EU ambassador to Israel, who supports the idea of Israel as a member of the European Union, drew attention to economic grounds by declaring that "we are the largest single market in the world, have the closest market to Israel and the best business environment. With Israel's innovative and thriving economy, this line of thought is absolutely correct. "

Awesome. I bet the Druze and Arab Alawites who live on the Golan Heights have never imagined that they could become EU citizens without ever leaving their homes. "

Source: blogs.timesofisrael.com

Google Translation