06 april 2019

2019-04-06: Grootste zonnestroomtoren operationeel in de Negev - Israel Builds World‘s Largest Solar Power Tower

vrijdag 5 april 2019 |  David Lazarus

De Ashalim elektriciteits­centrale op zonne-energie in de Negev-woestijn in Israël is operationeel. De ultra­moderne installatie is uitgerust met meer dan 50.000 computer­gestuurde heliostaten of spiegels, die de zon in twee richtingen kunnen volgen en het zonlicht kunnen weerkaatsen naar een boiler bovenop een 240 m hoge toren. Dat is hoger dan menige hoge wolkenkrabbers en veruit de hoogste zonnetoren die ooit werd gebouwd.

Hoe werkt het? Al die tienduizenden spiegels zijn aangesloten op een computergestuurd volgsysteem, zodat ze de hele dag precies meebewegen met de baan van de aarde rond de zon en de warmte van het zonlicht naar een plek op de ketel bovenop de toren leiden tot op de millimeter nauwkeurig. Het super hete water in de boiler produceert oververhitte stoom, die vervolgens door buizen naar beneden wordt getransporteerd met voldoende druk om een stoomturbine-generator met een enorme snelheid te laten draaien om elektriciteit te produceren. 

De zonnecentrale kan 300 megawatt aan schone elektriciteit leveren, 2 procent van het Israëlische energieverbruik, dat is genoeg om ongeveer 150.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. De installatie beslaat een oppervlakte van meer dan 3 km² . Het is een van de grootste hernieuwbare energieprojecten ter wereld.

In subtropische gebieden zoals Israël bestaat geen ochtend- of avondschemering. Wanneer de zon niet schijnt, is het er meteen donker. Om toch over langere tijd elektriciteit te kunnen leveren, maakt de Ashalim zonnetoren gebruik van thermische opslag van warmte-energie in een vat met heet gesmolten zout. Hierdoor kan de toren tot 18 uur per dag elektriciteit leveren.

Naast de zonnetoren bestaat de elektriciteitscentrale uit een groot veld zonnepanelen en een gasgestookte centrale om stoom te leveren wanneer de zon niet schijnt.

Het klimaat in Israël is ideaal voor zonne-energie, met name in de Negev, die meer dan 300 dagen zon per jaar geniet. Israël heeft veel doorbraken op het gebied van zonnetechnologie gekend, maar de regering is traag in het afzien van het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie. Maar dat begint zeker te veranderen met het doel om in 2020 met het nieuwe zonneproject 10 procent van de energiebehoefte uit hernieuwbare bronnen te halen. Zodra het project volledig succesvol is gebleken, is Israël van plan om snel over te stappen op hernieuwbare energiebronnen.

Samen met de recente ontdekking van enorme aardgasvoorraden langs de Israëlische Middellandse-Zeekust zal de Ashalim-fabriek bijdragen aan de veiligheid van Israël door de afhankelijkheid van de invoer van fossiele brandstoffen te verminderen. Het zal ons ook veilig houden door 110.000 ton CO2-uitstoot per jaar uit de lucht te houden die we inademen.

Bron: IsraelToday.nl

_______________________________________

ENGLISH

The Ashalim solar and thermal electric power plant in Israel’s Negev Desert is up and running. The state-of-the-art facility is equipped with more than 50,000 computer-controlled heliostats or mirrors, which can track the sun in two dimensions and reflect the sunlight onto a boiler placed on top of a tower measuring 240 m-high (787.4 ft). That’s higher than some of the tallest sky scrapers in the world and by far the tallest solar tower ever built. 

How does it work? All those tens of thousands of mirrors are hooked up to a computer operated tracking system so that they all move precisely with the orbit of the earth around the sun throughout the day and direct the heat from the sunlight to a spot on the boiler on top of the tower to within 0.0015499969 of an inch. The super hot water in the boiler produces superheated steam, which is then conveyed through pipes down below with enough pressure to spin a steam turbine-generator at astronomical speeds needed to produce electricity. The solar run generator can put out 300 megawatts of clean electricity every day, or enough to power about 150,000 homes.

Another feature of the Ashalim project is the use of solar thermal technology that can store energy for use at night in order to provide consistent and reliable output of electricity. This is one of the largest renewable energy projects in the world. The facility covers an area of over 3 sq. km (2 sq. miles).


Israel’s climate is ideal for solar power, particularly in the Negev which enjoys more than 300 sunny days a year. Israel has been home to many solar technology breakthroughs, but the government has been slow in getting away from using fossil fuels for power. But that is definitely starting to change with a goal getting 10 percent of its energy needs from renewable sources by 2020 with the new solar project. Once the project is proven fully successful, Israel plans to move ahead rapidly towards renewable energy sources. 

Together with the recent discovery of huge deposits of natural gas along Israel’s Mediterranean Coast, the Ashalim plant will contribute to Israel’s security by reducing dependence on fossil fuel imports. It will also keep us safe by keeping 110,000 tons of CO2 emissions per year out of the air we breath.

Credits: IsraelToday.co.il